Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка”


НазваСпеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка”
Дата конвертації16.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Підсумки наукової та науково-технічної діяльності Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет” за 2012 рік


Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет” було утворено в 2012 році шляхом приєднання до нього Слов’янського державного педагогічного університету та Горлівсько-го державного педагогічного інституту іноземних мов (розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію деяких ви-щих навчальних закладів» від 12.10.2011 р. №992-р, наказ Міністерства осві-ти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2011 р. №1600 «Про утворення державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогі-чний університет» зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і нау-ки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. та 05.07.2012 р.)

У 2012 році створено спеціалізовану вчену раду К 12.112.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 “Соціальна педагогіка”.

 • Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, ректор університету

 • Світлана Олександрівна ОмельченкоПротягом 2012 року в спеціалізованій вченій раді захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукУ 2012 році відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальностей: - 07.00.01 історія України; - 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії; - 13.00.04 теорія та методика професійної освіти. Станом на 01.01.2013 р. в університеті діє аспірантура з 18 спеціальностей:

 • 01.01.02 – диференціальні рівняння;

 • 01.04.07 – фізика твердого тіла;

 • 07.00.01 – історія України;

 • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

 • 09.00.05 – історія філософії;

 • 09.00.08 – естетика;

 • 10.01.06 – теорія літератури;

 • 10.02.01 – українська мова;

 • 10.02.04 – германські мови;

 • 10.02.15 – загальне мовознавство;

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);

 • 13.00.03 – корекційна педагогіка;

 • 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;

 • 13.00.05 – соціальна педагогіка;

 • 14.01.33 – медична реабілітація, фiзiотерапiя та курортологія;

 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.Кількість аспірантів та здобувачів

Визначні заходи 2012 року

 • Зустріч Міністра освіти і науки, молоді та

 • спорту України Дмитра Володимировича Табачника зі студентами та викладачами Донбаського державного педагогічного університетуПроведення наукових конференцій

 • Протягом 2012 року було проведено:

 • 12 Міжнародних наукових конференцій;

 • 6 Всеукраїнських наукових конференцій;

 • 2 регіональні конференції,

 • у яких взяли участь близько 4000 науковців.Фундаментальні дослідження, які фінансуються за кошти державного бюджету

 • 1. Теорія нетерових крайових задач для систем звичайних диференціаль-них, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко С.М.

 • 2. Лінгвогенетичні методи в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Глущенко В.А.

 • 3. Міграційні процеси в повоєнному Донбасі й формування регіональної поліетнічності. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор

 • Докашенко В.М.2 навчальних посібники (1 – з грифом МОНмолодьспорт України);

 • 2 навчальних посібники (1 – з грифом МОНмолодьспорт України);

 • 2 монографії;

 • 29 статей у наукових фахових виданнях України;

 • 7 статей у зарубіжних наукових виданнях;

 • 32 тези доповідей на наукових конференціях;

 • проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Профспілки України: минуле, сучасність, майбутнє»;

 • захищено докторську дисертацію;

 • підготовлено до захисту 6 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.Основні фундаментальні дослідження

 • 1. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології.

 • Наукові керівники – доктори педагогічних наук, професори Омельченко С.О.,

 • Григоренко В.Г.

 • 2. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді.

 • Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Коношенко С.В.

 • 3. Дослідження фізичних механізмів утворення низькорозмірних атомних

 • кластерів під дією механічних напружень.

 • Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Надточій В.О.

 • 4. Гуманізація навчально-виховного процесу.

 • Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І.

 • 5. Онтологія людини (соціально-філософський аспект).

 • Науковий керівник – кандидат філософських наук, професор Мозговий Л.І.

 • 6. Проблема діалогу культур у світовій літературі.

 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Марченко Т.М.

 • 7. Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном.

 • Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Марченко Г.В.

 • 8. Одиниці найменування слов’янських, германських і романських мов в семасіологічному та ономасіологічному аспекті.

 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Герасименко І.А.Основні прикладні дослідження

 • 1. Теорія і практика виробництва коксу необхідної якості для ефек- тивного використання в різних технологічних процесах.

 • Науковий керівник – дійсний член Академії інженерних наук України,

 • кандидат технічних наук, доцент Лазаренко О.Я.

 • 2. Проблеми розвитку сучасного менеджменту на підприємствах України.

 • Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Пелих О.О.

 • 3. Оптимізація фізичного виховання студентів на засадах програмо-ваного підходу.

 • Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Дичко В.В.

 • 4. Нові стратегії навчання французької мови згідно з вимогами сучас-ної європейської освіти.

 • Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Мокра О.М.

 • 5. Стратегії забезпечення якості методичного аспекту педагогічної практики студентів старших курсів – майбутніх учителів іноземної мови.

 • Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Рафієнко О.В.Результати досліджень:

 • 5 навчальних посібників;

 • 13 монографій;

 • 12 фахових збірників наукових праць;

 • 2 патенти на винахід;

 • захист 2 докторських і 16 кандидатських дисертацій.Впровадження розробок у 2012 році

 • Розробки викладачів Донбаського державного педагогічного університету впроваджувалися в дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах, на підприємствах України, зокремаІнформація про діяльність сектору комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

 • Мета діяльності: ефективне використання інтелектуального

 • потенціалу, забезпечення сучасних методів управління діяль-ністю у сфері інтелектуальної власності та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об’єктів права інтелек-туальної власності, що створюються в Донбаському державно-му педагогічному університеті.Протягом року викладачами опублікувано: - 645 статей у фахових виданнях України; - 115 статей у зарубіжних виданнях; - 11 статей у виданнях, які мають імпакт-фактор.

Наукові підрозділи

 • Міжвідомча лабораторія «Крайові задачі теорії диференціаль-них рівнянь»; науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко С.М.

 • Наукова лабораторія «Методологія та історіографія мовознав-ства»; завідувач – доктор філологічних наук, професор Глущенко В.А.

 • Науково-дослідна лабораторія «Духовне і фізичне виховання учнівської молоді та студентів»; завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Пристинський В.М.

 • Науково-дослідна лабораторія «Фізика твердого тіла»; науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Надточій В.О.

 • Науково-дослідна лабораторія «Фізика напівпровідників»; науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Надточій В.О.Наукові підрозділи

 • Науково-дослідницька лабораторія «Інформаційне за-безпечення фахової підготовки вчителя початкових класів»; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Бадер В.І.

 • Науково-дослідницька лабораторія прогресивних методів коксування кам’яного вугілля; науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент

 • Лазаренко О.Я.

 • Науково-консультативний центр з питань організації освітнього простору та абілітації осіб з психофізичними порушеннями; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Дмитрієва І.В.Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними ВНЗПартнери університету :

 • Інститут математики;

 • Інститут прикладної математики і механіки;

 • Фізико-технічний інститут;

 • Інститут напівпровідників;

 • Інститут філософії;

 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології;

 • Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні;

 • Інститут української мови;

 • Інститут літератури;

 • Інститут психології НАПН України;

 • Інститут педагогіки НАПН України;

 • Інститут корекційної педагогіки та психології НАПН України.Заходи, здійснені спільно з Донецькою обласною державною адміністрацією

 • При підтримці Донецької облдержадміністрації на Донеччині проведено Рік Михайла Петренка, відо-мого українського поета-романтика, автора пісні «Дивлюсь я на небо…», уродженця м. Слов’янська. Відбулося чимало заходів, зокрема: Регіональна літературно-краєзнавча конференція «Постать Михайла Петренка в культурному просторі рідного краю» (7 вересня 2012 р., м. Слов’янськ), відкриття пам’ятного знаку на місці садиби батьків Петренка, відкриття меморіальної дошки на будинку Центра-льної бібліотеки м. Слов’янська, видання ряду книг про поета-земляка.Рівень інформаційного забезпечення наукової діяльності

 • 471 одиниця електронно-обчислювальної техніки (420 мають доступ до мережі Інтернет);

 • 22 комп'ютерних класи;

 • Швидкість Інтернет-каналу збільшено з 25 до 50 Мбіт;

 • Фонд бібліотеки становить понад 839226 примірників;

 • Фонд рідкісних та цінних видань налічує понад 2715 примір-ників (1862 – 1945 рр.);

 • Обсяг електронного каталогу становить 55465 записів доку-ментів;

 • За 2012 рік до фонду бібліотеки надійшли 4667 примірників документів, з них книг – 2322, періодичних видань – 1872 журналів та 65 комплектів газет.Дякую за увагу!Схожі:

Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconКафедра соціальної педагогіки І гендерних студій кафедра соціальної педагогіки І гендерних студій
«Соціальна педагогіка. Вчитель предмету «Людина і світ», «Соціальна педагогіка. Організатор соціально-правового захисту неповнолітніх»...
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconЗапорізька державна інженерна академія Підготовка фахівців здійснюється на 5 факультетах на 26 кафедрах
Діє спеціалізована Вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05. 16. 02 "Металургія" чорних і...
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconЗа 2011 р захищено дисертацій: За 2011 р захищено дисертацій
Науковим відділом сформовано перспективний план підготовки та захисту дисертаційних досліджень на період до 2015 р
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconАндрагогіка – педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти і виховання дорослих
...
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconЗвіт про роботу кафедри педагогіки І психології віппо за 2012 рік Луцюка А. М., кандидата педагогічних наук, доцента Головна мета
Головна мета діяльності згідно Положення про кафедру – наукове педагогічне і психологічне забезпечення системи післядипломної педагогічної...
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconТетяна Миколаївна Коменотрус закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1983 році за спеціальністю "Педагогіка І методика початкового навчання".
Тетяна Миколаївна Коменотрус закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1983 році за спеціальністю...
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconЗагальні показники захисту дисертацій співробітниками нту "хпі" в спецрадах України

Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconСпеціалізація “Соціальна і гуманітарна політика” за спеціальністю 15010001 “Державне управління”
Спеціалізація "Соціальна і гуманітарна політика" за спеціальністю 15010001 "Державне управління"
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconНаказ гуон №661 від 09. 12. 10 "Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2010-2011 навчальному році"
Наказ гуон №712 від 29. 12. 10 "Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...
Спеціалізовану вчену раду к 12. 112. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 05 “Соціальна педагогіка” iconМедико-соціальна реабілітація. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації. Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка