Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О


НазваЛріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О
Дата конвертації17.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Механізми професіоналізації органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення сталого розвитку територіальної громади

 • ЛРІДУ НАДУ

 • Науковий керівник НДР, к.е.н., доцент Каляєв А.О.

 • Відповідальний виконавець: д.держ.упр., професор Сушинський О.І.


Актуальність дослідження

 • Особливої актуальності для органів місцевого самоврядування професіоналізація набуває в умовах сталого розвитку суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

 • Професіоналізація потребує створення моделі професії посадової особи органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей сучасного розвитку країни.

 • Актуальність дослідження підтверджується:

 • відсутністю грунтовних досліджень особливостей професіоналізації у сфері місцевого самоврядування;

 • необхідністю розробки характерних засад професіоналізації органів місцевого самоврядування;

 • потребами місцевих органів влади в професійно підготовлених спеціалістах;

 • необхідністю дослідження професіоналізації як одного з чинників реалізації основних принципів сталого розвитку територіальної громади.Мета та завдання дослідження

 • Метою науково-дослідної роботи є узагальнення теоретико-методологічних та прикладних засад процесу професіоналізації в умовах сталого розвитку територіальної громади та визначення основних механізмів професіоналізації діяльності органів місцевого самоврядування

 • Завдання дослідження полягає в обгрунтуванні сутності територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, її місця і ролі у врегулюванні суспільних стосунків; дослідження питання професіоналізації органів місцевого самоврядування в контексті організації життєдіяльності на місцевому рівні; виявлення напрямків оптимізації професіоналізації органів місцевого самоврядування.Основні наукові результати

 • У контексті питань щодо сутності територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, її місця і ролі у сталому розвитку суспільства:

 • обгрунтувано місце і роль територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування у сталому розвитку суспільства та у державно-владних стосунках – визначено ознаки територіальної громади;

 • визначено поняття механізму управління та запропоновано модель механізму управління громадою органами місцевого самоврядування.

 • У контексті питань щодо професіоналізації органів місцевого самоврядування з організації життєдіяльності на місцевому рівні:

 • упорядковано понятійно-термінологічний апарат в аспекті професіоналізації, а саме розмежовано поняття професія, професіоналізм, професіоналізація.

 • визначено основні критерії систематизації органів здійснення місцевого самоврядування, серед яких установча приналежність; порядок утворення, реорганізації та припинення діяльності; обсяг компетенції, насамперед повноважень; масштаби діяльності (територіальні, часові тощо); особливості регламенту щодо здійснення функцій та повноважень; джерела ресурсів і способи розпорядження ними.

 • досліджено, що статус юридичної особи може мати тільки орган місцевого самоврядування зі спеціальним статусом, тобто зі статусом відповідальної особи;

 • запропоновано використання проектного управління в органах місцевого самоврядування та визначено місце проектів в системі управління сталим розвитком території органами місцевого самоврядування

 • У контексті питань щодо виявлення напрямків оптимізації професіоналізації органів місцевого самоврядування :

 • запропоновано запровадження міжнародних стандартів управління якістю в органах місцевого самоврядування ;

 • обгрунтовано необхідність професіоналізації та адаптації діяльності органів місцевого самоврядування до стандартів Європейського СоюзуАпробація одержаних результатів

 • Горохівська міська рада Волинської області - досліджено стан і перспективи розвитку організаційно-правових, інституційних, інформаційних, людських та морально-психологічних ресурсів у контексті гарантування сталого розвитку територіальної громади

 • Стрийська районна рада Львівської області - здійснено інформаційну аналітичну підтримку , використано напрацювання наукового обґрунтування процесу професіоналізації органів місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку територіальної громади

 • Тлумацька міська рада Івано-Франківської області - використання в практичній діяльності наукових рекомендацій щодо запровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядуванняПрактичне впровадження результатів НДР

 • Видання наукових праць:

 • 1. Петровський П.М. «Гуманітарна концепція права як детермінанта демократичного врядування. – Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ, Львів, 2009

 • 2. Дробот І. О., Шуляр І. В. Сутнісні ознаки самодостатньої територіальної громади в умовах сталого розвитку суспільства: понятійно-термінологічний аспект // Теоретичні та прикладні питання державотворення: Електронне наукове фахове видання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Вип. 1-2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html.

 • 3. Глухова Г.Д. «Шляхи оптимізації діяльності соціальних служб: досвід для України». Демократичне врядування: Науковий вісник ЛРІДУ НАДУ. – Львів, 2009

 • 4. Сушинський О. Вища відповідальність: Концептуальний аспект // http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=403.

 • 5. Сушинський О. Громада у концепції демократичної держави. Частина 1. Фактори самоорганізації громад і громада як інститут соціалізації // http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=507 (26.04.08).

 • 6. Сушинський О. Громада у концепції демократичної держави. Частина 2. Ідея контролю як системотворче начало в самоорганізації громад // http:// http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=568 (07.05.08).

 • 7. Сушинський О.І. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія. – 2008. – № 1(15). – С. 58-64.Практичне впровадження результатів НДР

 • 8. Сушинський О. Громада у концепції демократичної держави. Частина 3. Громадський сектор і публічна влада в легалізаційному аспекті // http://zgroup.com.ua/print.php?articleid=646 (20.05.08).

 • 9. Сушинський О. Державна політики щодо тарифів на комунальні послуги // http://zgroup.com.ua/print.php?articleid=877 (30.06.08).

 • 10. Сушинський О. Місія міського голови // http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=1176 (14.08.08).

 • 11. Сушинський О.І. Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави. – Економічний Часопис-XXI. – 2008. – № 3-4.

 • 12. Сушинський О.І. Права громадян у сфері виконавчої влади: доктринальний аспект адміністративного права // Вибори та демократія. – 2008. – № 2(16). – С. 81-84.

 • 15. Сушинський О.І. „Юридична відповідальність публічних службовців в аспекті демократизації державного управління”

 • 16. Дробот І.О. «Проблеми гарантування місцевого самоврядування в умовах вітчизняного державотворення» // Вісник ЦВК. – Київ, 2008

 • 17. Мороз О.Ю. «Міське самоврядування у Європі: до питання про перші кроки» – Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Львів, 2008

 • 18. Мороз О.Ю. «Особливості становлення місцевого самоврядування в посткомуністичних країнах» – Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Львів, 2008

 • 19. Брусак Р.Л. «Морально-етичні основи діяльності посадових осіб місцевого самоврядування». Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. - Львів, 2008Практичне впровадження результатів НДР

 • Тези конференцій

 • 1. Сушинський О.І. Третейське судочинство в аспекті доктрини публічної влади// Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – С. 16-26.

 • 2. Сушинський О.І. Конституційна реформа в Україні у доктринальному аспекті // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина 1. – С. 46-50.

 • 3.Залуцький І. Р. „Актуальність професіоналізації місцевого самоврядування в умовах демократичних змін”; Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (4 квітня 2008 р, м. Львів): Ч 2. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – с. 334-337.

 • 4. Дробот І.О. „Основні вимоги до професіоналізації органів місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку суспільства”. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (4 квітня 2008 р, м. Львів): Ч 2. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – с. 331-334.

 • 5. Чорнобиль І.Є. «Вплив плинності кадрів на дієвість управління персоналом в органах виконавчої влади». Збірник наукових праць та матеріалів науково-практичної конференції ЛРІДУ НАДУ. – Львів, 2009Практичне впровадження результатів НДР

 • видання наукових праць

 • використання результатів науково-дослідної роботи в навчальній та організаційній діяльності ЛРІДУ

 • інформаційно-аналітична підтримка органів місцевого самоврядування

 • підготовлено монографію за темою дослідження • РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи професіоналізації органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства

  • 1.1. Актуальність професіоналізації місцевого самоврядування в умовах демократичних змін
  • 1.2. Інституційний статус органів місцевого самоврядування ”
 • 1.3. Використання механізмів управління органами місцевого самоврядування

 • РОЗДІЛ 2. Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування як чинник професіоналізації

 • 2.1. Система перепідготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування

 • 2.2. Використання проектного управління в органах місцевого самоврядування

 • РОЗДІЛ 3. Напрямки оптимізації професіоналізації органів місцевого самоврядування

 • 3.1. Запровадження міжнародних стандартів управління якістю в органах місцевого самоврядування

 • 3.2. Професіоналізація та адаптація діяльності органів місцевого самоврядування до стандартів Європейського СоюзуСхожі:

Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconНауковий керівник ндр, Науковий керівник ндр
Здійснення ндр з метою модернізації системи професійного навчання державних службовців І посадових осіб місцевого самоврядування
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconДоповідач: Аспірант лріду наду наход М. А
Реформування виборчих систем в україні: відповдність критеріям розробки та впровадження
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconОсновні показники наукової діяльності онеу у 2009 -2011 рр
Ндр "Управління проблемною кредитною заборгованістю підприємств в умовах кризи" (Науковий керівник д е н., професор Кузнєцова Л....
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconНауковий керівник: Науковий керівник
Со, нес та нмс на сухе, попередньо замочене насіння та проростки сортів Смуглянка, Матильда та Одеська 333
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconНауковий керівник: зав лабораторії, к т. н., с н. с. В. В. Циганок Виконавці
Тема ндр "Розробка наукових засад створення систем підтримки прийняття рішень ординального типу" шифр: "Ранги" (2009-2011)
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconВпровадження технологій електронного урядування в Україні: основні проблеми та пріоритети Клименко І. В., к ф. м н., доцент, доцент кафедри інформатизації державного управління наду при Президентові України

Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconНауковий керівник доцент Гордійчук Галина Борисівна
Розділ гурткова робота у формуванні творчих здібностей, її роль у покращенні якості знань школярів з загальноосвітніх дисциплін
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconНауковий керівник – Відповідальний виконавець
Ндр в діяльності органів державної влади (вказати назву) видання наукових праць (кількість монографій, посібників, енциклопедій та...
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconВиконала: Дяченко О. М. Науковий керівник: к б. н., доцент Піковський М. Й
Магістерська робота на тему: " Коренева гниль нуту та заходи обмеження її розвитку в умовах вп нубіп україни " Агрономічна дослідна...
Лріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О iconНубіп україни технічний навчально-науковий інститут Факультет інженерії агробіосистем Бойко Юрій Васильович студент магістратури Науковий керівник, докт., техн., наук, професор Ю. Г. Сухенко Науковий консультант, аспірант М. Магістерська робота на тему
Дослідження і проектування машинної технології виробництва дизельного біопалива з удосконаленням процесу кавітаційного змішування...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка