Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства


НазваКількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства
Дата конвертації17.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииКількісна та якісна оцінка діяльності підприємства.

 • Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства.

 • Оціночні показники діяльності підприємства: показники, що характеризують рівень виробництва продукції; використання виробничої потужності, основних і оборотних виробничих фондів, трудових і фінансових ресурсів. їх сутність і порядок визначення.

 • Визначення та значення точки беззбитковості, прибутку, затрат на впробництво, ефективності та рентабельності.

Рівня виконання виробництва і реалізації і продукції, асортиментного плану і ритмічності виробництва;

 • Рівня виконання виробництва і реалізації і продукції, асортиментного плану і ритмічності виробництва;

 • Використання виробничої потужності, і основних і оборотних виробничих фондів;

 • Використання трудових ресурсів і фонду оплати праці;

 • Затрат на виробництво продукції, ефективності виробничої діяльності;

 • Фінансового стану підприємства

Рівень виконання планового завдання (Кв):

 • Рівень виконання планового завдання (Кв):

 • Темп росту виробництва продукції (Кр):

 • Темп приросту (відносне відхилення)

 • Абсолютне відхилення:За рахунок зміни цін

 • За рахунок зміни цін

 • За рахунок зміни кількості виробів

  • обсяг виробництва за планом, тис. грн. нат. од
  • фактичний обсяг виробництва, тис.грн. нат. од.
  • обсяг виробництва базового період, тис.грн. наг. од.
  • темп приросту, в %
  • абсолютне відхилення, тис.грн. нат.од.


  • абсолютне відхилення обсягу виробництва за рахунок зміни цін, тис.грн. наг.од.
  • абсолютне відхилення обсягу виробництва за рахунок зміни кількості виробів, тис.грн. нат. од
  • відповідно обсяг виробництва в натуральному виробництві за планом і фактично, од. вир.
  • відповідна ціна одиниці продукції за планом і фактично, грн.


Для аналізу використовуються: дані місячних, квартальних, річних звітів підприємства по виробництву продукції, оперативної звітності, змінні рапорти, угоди на поставку продукції і інші.

 • Для аналізу використовуються: дані місячних, квартальних, річних звітів підприємства по виробництву продукції, оперативної звітності, змінні рапорти, угоди на поставку продукції і інші.

 • 1) за середнім процентом асортиметності

 • 2) за найменшим процентом виконання

 • 3) за кількістю виробів з повним виконанням плану

 • 4) поєднання другого й третього способів оцінки

Ритмічність випуску продукції - це рівномірне виробництво продукції підприємством в часі

 • Ритмічність випуску продукції - це рівномірне виробництво продукції підприємством в часі

 • Являється важливим показником ефективності виробництва і залежить від злагодженості роботи всіх цехів і служб, як основного вироб­ництва, так і від технічного, матеріального і загального обслуговування

 • Впливає на обсяги виробленої і реалізованої продукції, її якість, собівартість та на виконання плану поставок у відповідності з укладеними

 • Свідчить про раціональну організацію підприємницької діяльності.Характеризується наступними показниками:

 • Характеризується наступними показниками:

  • Показник, що характеризує рівномірність випуску продукції по де­кадах в середині місяця.
  • Показник ритмічності виконання планових завдань по декадах.
  • Показники, що враховують не тільки виконання, а й перевиконання планових завдань, які свідчать про аритмічність виробництва.
Показник ритмічності (Критм.) протягом місяця розраховують як суму процентів виконання місячного плану, але тільки в межах плану:

 • Показник ритмічності (Критм.) протягом місяця розраховують як суму процентів виконання місячного плану, але тільки в межах плану:

 • Критм. = 12 + 38,1+33,3 = 83.4%

 • Узагальнюючий показник нерівномірності (Кнр) випуску продукції обчислюється як середнє лінійне відхилення питомої ваги фактичного випуску в кожній декаді за місячним планом:

Неробнича потужність підприємства - максимально можливий випуск продукції заданого асортименту і якості або обсяг переробки сировини за зміну, добу рік у натуральних показниках або у грошовому виразі при повному використанні виробничого устаткування, площ, а також прогресивної технології, організації виробництва і праці.

 • Неробнича потужність підприємства - максимально можливий випуск продукції заданого асортименту і якості або обсяг переробки сировини за зміну, добу рік у натуральних показниках або у грошовому виразі при повному використанні виробничого устаткування, площ, а також прогресивної технології, організації виробництва і праці.Коефіцієнт використання

 • Коефіцієнт використання

 • потужності:

 • Коефіцієнт змінності роботи устаткування:

 • Коефіцієнт напруженості

 • роботи устаткування:

 • Коефіцієнт інтенсивного навантаження уст-ня:

 • Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування:ТП(Q) – товарна продукція (обсяг виробництва) у натуральному або грошовому виразі; Пр – прибуток; W – загальна кількість відпрацьованих машинозмін за одну добу на п-стві;

 • ТП(Q) – товарна продукція (обсяг виробництва) у натуральному або грошовому виразі; Пр – прибуток; W – загальна кількість відпрацьованих машинозмін за одну добу на п-стві;

 • Пуст – загальна кількість устаткування;

  • середньорічні ОВФ:
    • середньорічна потужність:


Тр - час роботи устаткування (плановий, фактичний);

 • Тр - час роботи устаткування (плановий, фактичний);

 • Тн - час роботи номінальний;

 • Q1 - кількість виготовлених на устаткуванні виробів за одиницю часу;

 • П - паспортна (технологічна) продуктивність даного ус-ня (тобто нормати:

 • на його потужність)

Основні виробничі фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва продукції тривалий час, зберігаючи при цьому свою на­туральну форму і вартість якої переноситься на новостворений продукт час­тинами в міру зносу, інша частина постійно зменшується, фіксується у засо­бах виробництва до завершення терміну експлуатації.

 • Основні виробничі фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва продукції тривалий час, зберігаючи при цьому свою на­туральну форму і вартість якої переноситься на новостворений продукт час­тинами в міру зносу, інша частина постійно зменшується, фіксується у засо­бах виробництва до завершення терміну експлуатації.Основні виробничі фонди на початок року Фпр

 • Основні виробничі фонди на початок року Фпр

 • Коефіцієнт оновлення

 • Коефіцієнт вибуття

 • Коефіцієнт зношення • Коефіцієнт придатності

 • Фондоозброєність

 • Фонди на кінець року • Фондовіддача

 • ФондорентабельністьФн - нововведені основні виробничі фонди за звітний період, тис.грн. Фв- виведені з експлуатації основні фонди за звітний період, тис. грн. Фпр -основні виробничі фонди на початок року, тис.грн.

 • Фн - нововведені основні виробничі фонди за звітний період, тис.грн. Фв- виведені з експлуатації основні фонди за звітний період, тис. грн. Фпр -основні виробничі фонди на початок року, тис.грн.

 • Qкр - основні виробничі фонди на кінець року, тис.грн.

 • Фср - середньорічні основні виробничі фонди, тис.грн.

 • Чср - середня чисельність працюючих осіб

 • Пр - прибутокТривалість одного обороту в днях (Од):, де

 • Тривалість одного обороту в днях (Од):, де

 • Р - сума реалізованої продукції за досліджуваний період;

 • Д - кількість днів у періоді (рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - 30);

 • Коб - коефіцієнт оборотності;

 • С0 - середній залишок оборотних коштів.Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, яку здійснюють оборотні кошти):

 • Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, яку здійснюють оборотні кошти):

 • Коефіцієнт закріплення або завантаження оборотних коштів:

Витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції (виріб)

 • Витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції (виріб)

 • Матеріаловіддача (Мв):

  • ТП – обсяг виробництва (товарна продукція); тис.грн.
  • М3 - матеріальні затрати, тис.грн., нат.од.
  • обсяг виробництва (кількість продукції) в нат.од


 • Матеріаломісткість (Мм):Собівартість продукції - це грошове вираження витрат на ви­робництво та реалізацію продукції

 • Собівартість продукції - це грошове вираження витрат на ви­робництво та реалізацію продукції

 • Собівартість продукції слугує базою ціни товару і є її ниж­ньою межею для виробника

 • Собівартість є планова (базова) і фактична, у тому числі: це­хова, виробнича, повна або комерційна (валової, товарної і реалізованої продукції)

За планом затрат на 1 грн, перерахованих на фактичний обсяг і асортимент продукції:

 • За планом затрат на 1 грн, перерахованих на фактичний обсяг і асортимент продукції:

 • , де Sпл – соб-сть од-ці прод-ї; Zпл – ціна од-ці прод-ції , g – кількість продукціїФактично в цінах, прийнятих у плані, з урахуванням зміни цін на матеріали і тарифи:

 • Фактично в цінах, прийнятих у плані, з урахуванням зміни цін на матеріали і тарифи:Фактично в оптових цінах па продукцію прийняту у плані:

 • Фактично в оптових цінах па продукцію прийняту у плані:

 • , S1 – фактична собівартість одиниці продукції.

Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Одержання прибутку являється метою підприємницької діяльності і є одним із основних показників результативності роботи підприємства.

 • Прибуток, як фінансовий результат діяльності підприємства склада­ється із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реаліза­ції і позареалізаційних результатів (прибутку, збитку), тобто від опе­раційної, звичайної і надзвичайної діяльності.Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Одержання прибутку являється метою підприємницької діяльності і є одним із основних показників результативності роботи підприємства.

 • Прибуток, як фінансовий результат діяльності підприємства склада­ється із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реаліза­ції і позареалізаційних результатів (прибутку, збитку), тобто від опе­раційної, звичайної і надзвичайної діяльності.Прибуток від реалізації (Пр) визначається за формулою:

 • Прибуток від реалізації (Пр) визначається за формулою:

 • Пр = Рреал-С/в, тобто

 • є різницею між реалізацією (Рреал) і затратами на виробництво та збут реалізованої продукції (с/в).Рентабельність виробництва продукції

 • Рентабельність виробництва продукціїРентабельність виробництва продукції

 • Рентабельність виробництва продукції

 • , де

 • Прч – чистий прибутокПитома вага прибутку (ПВпр) в реалізованій продукції:

 • Питома вага прибутку (ПВпр) в реалізованій продукції:Показники фінансового стану підприємства - це такі показники, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів і проявляються у платоспроможності підприємства.

 • Показники фінансового стану підприємства - це такі показники, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів і проявляються у платоспроможності підприємства.Коефіцієнт фінансової стійкості (Кст)

 • Коефіцієнт фінансової стійкості (Кст)

 • Коефіцієнт платоспроможності (Кплс)Коефіцієнт покриття поточних пасивів (Кпп)

 • Коефіцієнт покриття поточних пасивів (Кпп)

 • Коефіцієн негайного покриття поточних пасивів (Кнп)

 • Коефіцієнт фінансової напруги (Кфн)Де: Зк - позикові фінансові ресурси (кошти);

 • Де: Зк - позикові фінансові ресурси (кошти);

 • Вк - власні фінансові ресурси підприємства (кошти);

 • - сума коштів на розрахунковому рахунку;

 • - сума коштів у касі;

 • О - загальна сума коштів, вкладених у оборотні активи;

 • Онл - сума оборотних коштів, вкладених у оборотні активи, лікві­дність яких сумнівна або неліквідна;

 • Ол - "чисті" ліквідні активи;

 • Пп - поточні зобов'язання (пасиви);

 • - сума кредиторської заборгованості, тис, гри.

 • - сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

Точка беззбитковості - важливий показник діяльності підприємства, так як вона розділяє продукцію на дві частини: збиткову і беззбиткову:

 • Точка беззбитковості - важливий показник діяльності підприємства, так як вона розділяє продукцію на дві частини: збиткову і беззбиткову:

  • До точки беззбитковості вигото­влена продукція збиткова
  • Обсяг продукції, що перевищує точку беззбитковості - прибуткова


Обсяг виробництва у точці беззбитковості називається критичним обсягом виробництва Qкр, визначається за формулою:

 • Обсяг виробництва у точці беззбитковості називається критичним обсягом виробництва Qкр, визначається за формулою:

 • FC – постійні витрати, тис.грн;

 • р – ціна одиниці продукції;

 • avc - змінна частина собівартості одиниці продукції;

 • Mq - маржинальний дохід.Коефіцієнт маржинального доходу:

 • Коефіцієнт маржинального доходу:

 • коефіцієнт безпеки виробництва (Кбв) або запасу міцності (Км):

 • Qв - обсяг виробництва;

 • QКР - критичний обсяг виробництва;

 • Сзм - змінні витрати (собівартість). • Маржинальний дохід - це різниця між ціною одиниці продукції (р) і змінною частиною собівартості одиниці продукції (аvс).

 • Запас міцності означає граничну величину можливого значення обсягу продажу без ризику зазнати збитків.1. Які показники характеризують рівень виконання виробництва і реалізації продукції?

 • 1. Які показники характеризують рівень виконання виробництва і реалізації продукції?

 • 2. Які показники характеризують використання виробничої потужності?

 • 3. Які показники характеризують рух, стан і використання основних виробничих фондів?

 • 4. Які показники характеризують використання оборотних виробничих фондів, у тому числі матеріально-сировинних ресурсів?5. Якими показниками оцінюються результати використання трудових ресурсів і заробітної плати?

 • 5. Якими показниками оцінюються результати використання трудових ресурсів і заробітної плати?

 • 6. Які показники характеризують використання затрат на виробництво продукції (собівартість)?

 • 7. Способи визначення прибутку, прибутковості і рентабельності виробництва продукції.

 • 8. Показники фінансового стану підприємства.

 • 9. Сутність точки беззбитковості, критичного і прогнозованого обсягу виробництва.Схожі:

Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconПід взаємодією розуміють якісна і кількісна зміна ефекту одного лікарського засобу під впливом іншого

Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconАналітична оцінка методичних підходів аналізу ділової активності підприємства Характеристика виробничої та комерційної діяльності

Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconСтічні води; Стічні води
Відповідно до поставленої мети та завдання була проведена оцінка екологічних ризиків у діяльності підприємства "Хлібний Дар"
Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconКлючові компетенції підприємства: сутність та оцінювання
Авторська методика оцінки ккп. 2 етап. Внутрішній аналіз для виявлення ключових компетенцій підприємства Авторська методика оцінки...
Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства icon1. характеристика фінансової діяльності підприємства
Це залучення необхідних коштів для покриття потреб підприємства в основному І оборотному капіталі
Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconРоль менеджера в діяльності організації. Оцінка менеджерських здібностей та визначення придатності до управлінської діяльності
Оцінка менеджерських здібностей та визначення придатності до управлінської діяльності
Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconМісія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С
...
Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства icon— це комплексне всебічне дослідження всіх сторін діяльності підприємства на основі використання елементів економічної діяльності, відповідних джерел інформації,

Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconЗвіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання та власний капітал. Баланс
Баланс становить найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової інформації, оскільки саме він показує залежність підприємства...
Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства iconАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
Контроль за результатами (констатація, експертна аналітична оцінка досягнених результатів, висновки щодо проведення регулювання процесу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка