Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя


НазваБазовим поняттям менеджменту є органiзацiя
Дата конвертації18.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииБазовим поняттям менеджменту є органiзацiя.

 • Поняття «органiзацiя» у менеджментi вживається у двох значеннях: органiзацiя як функцiя управлiння i органiзацiя як пiдприємство, установа (заклад).В останньому повинна вiдповiдати вимогам:

 • Наявнiсть хоча б двох людей, котрi вважають частиною цiєї групи.

 • наявнiсть хоча б однiєї мети, яку приймають як загальну всi члени певної групи.

 • наявнiсть членiв групи, якi навмисно працюють разом, аби досягти значущої для всiх мети. • Отже органiзацiя - це група людей, дiяльнiсть яких свiдомо координується для досягнення загальної мети або цiлей. Органiзацiя - специфiчне соцiальне утворення, систиматично орiєнтоване на виробництво товарiв i (або) послуг. • В українському законодавствi органiзацiї, якi мають статус юридичної особи, називають пiдприємствами, закладами,товариствами, об’єднаннями тощо. На практицi також використовують термiни »фiрми», «корпорацiї» Органiзацiї класифiкуються за рiзними ознакамиВИДИ ОРГАНIЗАЦIЙ

 • За способом i метою утворення –

 • формальнi і неформальнi

 • За кiлькiстю цiлей

 • простi і складнi

 • За величиною

 • Крупнi середнi дрiбнi • За юридичним статусом

 • юридичнi особи

 • неюридичнi особи

 • За формами пiдприємництва - пiдприємства

 • товариства і т.д.

 • За характером адаптацiї до змiн механiстичнi

 • органiстичнi • За способом i метою утворення органiзацiї подiляються на формальнi i неформальнi. Формальнi органiзацiї - група працiвникiв, дiяльнiсть яких свiдомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної цiли. Ними є пiдприємства,вiддiли, академiчнi групи. • Неформальнi органiзацiї - це групи працiвникiв, що виникають i функцiонують спонтанно (любителi певних видi спорту, туризму, .....). • У фармацевтичнiй системi органiзацiя - об'єктами управлiння є хiмiко-фармацевтичнi (заводи, фабрики) та аптечнi пiдприємтсва, аптечнi склади, контрольно-аналiтичнi лабораторiї, представництва фарм.фiрм та iнші • Розвиток кожної органiзацiї має циклiчний характер, тобто проходить через певнi стадiї життєвого циклу

 • 1. «Народження»

 • проникнення на ринок;

 • забезпечення виживання за збиткової дiяльностi;

 • забезпечення у достатнiх обсягах капiтальних вкладень для започаткування дiяльностi органiзацiї • 2. «Дитинство»

 • закрiплення на ринку;

 • забезпечення беззбиткової дiяльностi • 3. «Юнiсть»

 • суттєве розширення цiльових сегментiв ринку;

 • забезпечення високих темпiв зростання прибутку;

 • iнвестування розвитку на засадах самофiнансуванняРання зрiлiсть

 • подальше розширення сегменту ринку;

 • орiєнтацiя на регіональну диверсифiкацiю;

 • забезпечення стабільного росту прибутків на оптимальному рiвнi • 5. «Завершальна зрiлiсть»

 • формування iмеджу пiдприємства;

 • збалансоване зростання;

 • орiєнтацiя на галузеву диверсифiкацiю з метою пiдтримання рiвня конкурентоспроможностi;

 • забезпечення пiдтримання рiвня прибутковостi на оптимальному рiвнi«Старiння»

 • збереження позицiй або часткове зменшення обсягiв виробництва;

 • згортання дiяльностя;зниження прибутковостi, фiнансової стiйкостi«Вiдродження» (або «Спад»)

 • суттєве оновлення форм, видiв та напрямкiв дiяльностi;

 • забезпечення умов для зростання прибутковостi;

 • залучення значних обсягiв iнвестицiй3.Фактори впливу на органiзацiю

 • Дiяльнiсть органiзацiї залежить вiд рiзноманiтних фаторiв. Фактори впливу на органiзацiю - рушiйнi сили, якi впливають на виробничо-господарську дiяльнiсть органiзацiї та забезпечують певний рiвень отриманих результатiв. • Фактори визначають протiкання всiх органiзацiйних процесiв (постачання, виробництво, збут тощо), Їх класифiкують за 2-ма ознаками:

 • рiвень впливу (мiкрорiвень, макрорiвень);

 • середивище впливу (внутрiшнє, зовiнiшнє).Фактори впливу на органiзацiю (за рiвнем) – є в мет

 • Мiкроекономiчнi

 • цiлi;

 • структура;

 • завдання;

 • технологiя;

 • працiвники;

 • ресурси;

 • постачальники;

 • споживачi;

 • конкуренти; • Макроекономiчнi

 • законодавчi акти;

 • Укази ,постанови;

 • стан економiки;

 • мiжнародне оточення

 • соцiально-культурнi обставини; • За середовищем впливу видокремлюють:

 • фактори внутрiшнього середовища органiзацiї (формують органiзацiю iз середини);

 • фактори зовнiшнього середовища органiзацiї (пов’язанi з розглядом органiзацiї як вiдкритої системи).4.Складовi внутрiшнього середовища органiзiцiї

 • Внутрiшнє середовище органiзацiї формується керiвниками вiдповiдно до їх уявлення про те, якi саме елементи забезпечать її ефективне функцiонування i розвиток. • Найчастiше в ньому видiляють п’ять складових:

 • цiлi,

 • структура,

 • технологiя,

 • завдання i персонал, який виконує цi завдання з допомогою вiдповiдної технологiї. • Цiлi - це конкретний кiнцевий стан або бажаний результат, якого прагне домогтиcя група, працюючи разом. • В органiзацiї можуть бути рiзноманiтнi цiлi. Головна цiль хiмiко-фармацев-тичного пiдприємства - це створення , промисловий випуск та гуртова реалiзацiя лiкарських засобiв, аптечних пiдприємств - задоволення потреб населення та лiкувально-профiлак-тичних установ у лiкарських препаратах.Є в метод

 • За належнiстю до фаз життєвого циклу органiзацiї

 • Створення, функцiонування i розвитку

 • За масштабом охоплення дiяльнiстю

 • Глобальнi, загальнi та локальнi

 • За перiодом встановлення

 • Стратегiчнi, тактичнi, оперативнiє в метод

 • За своєчаснiстю постановки

 • Актуальнi, малозначущi, другоряднi

 • За iєрахiчнiстю

 • Головнi i забезпечуючi;

 • цiлi органiзацiй та цiлi пiдроздiлiв

 • За змiстом

 • Економiчнi,

 • органiзацiйнi,

 • технiчнi, соцiальнi, науковi, полiтичнiЄ в мтод

 • За функцiями

 • Маркетингу, кадровi, виробничi, iнновацiйнi, фiнансовi

 • За вiдношенням одна до одної

 • Гармонiйнi, iндиферентнi, конкуруючi, антигонiстичнi • Структура органiзацiї - це логiчнi взаємовiдносини рiвнiв управлiння i функцiональних галузей, побудована в такiй формi, котра дозволяє ефективно досягти цiлей органiзацiї. • Спецiалазований розподiл працi - це закрiплення певної роботи за фахiвцями, тобто, хто здатний її виконувати краще, з погляду органiзацiї як єдиного цiлого. Угрупування фахiвцiв у межах функцiональної галузi формує горизонтальний розподiл працi. • Вертикальний спецiалiзований розподiл працi обгрунтований необхiднiстю координування безпосередньо виконання завдань групами. Навмисний вертикальний розподiл працi врештi створює iєрархiю управлiнських рiвнiв, тобто формальну пiдпорядкованнiсть осiб на кожному рiвнi. Кiлькiсть осiб, пiдпорядкованих одному керiвниковi, являє собою сферу контролю. • Сфера контролю - це важливий аспект органiзацiйної структури. Якщо одному керiвниковi пiдпорядковується досить велика кiлькiсть працiвникiв, то мова йде про широку сферу контролю. Якщо сфера контролю вузька, тобто кожному керiвниковi пiдпоррядковується мало працівникiв, то мова йде про багаторiневу структуру. Завiдувач аптеки - зав. вiддiлами - провiзори- провiзор-аналiтик. На ХФЗ - генеральний дитректор - головний iнженер - головний технолог -начальники цехiв. • Структура аптеки

 • аптечного складу

 • Структура заводу • Завдання - це запропонована робота, серiя робiт або частина роботи, яка повинна бути виконана зазделегiдь установленим способом у заздалегiдь обумовленi термiни. З технiчного погляду завдання пропонуються не працiвниковi, а його посадi.

 • Завдання органiзацiї традицiйно подiляються на три категорiї. Ця робота з людьми, предметами (машинами) та iнформацiєю. • На пiдприємствi робота апаратника щодо виготовлення лiкарського засобу складається переважно з роботи з предметами. Завдання начальника цеху - це робота з людьми, технiчного вiддiлу з iнформацiєю. • В аптеках робота фармацевтiв щодо виготовлення екстемпоральних лiкiв складається преважно з роботи з предметами. Завдання завiдувача аптеки це в основному робота з людьми, провiзора 1-го столу - iнформацiя. • Технологiя - четверта важлива внутрiшня перемiнна.Технологiя - це поєднання квалiфi-кованих навичок, обладнання, iнфраструктури, iнструментiв, i вiдповiдних технiчних знань, необхiдних для здiйснення бажаних перетворень у матерiалах, iнформацiї або людях. Завдання i технологiя тiсно зв'язанi мiж собою. • В останні десятиліття спостерігається тенденція значного прискорення зміни технологій. Суттєві нововведення глибоко торкнулися життя організацій: комп"ютерна, лазерна, напівпровідникова технологія, робототехніка, супутниковий зв"язок, атомна енергетика, генна інженерія, отримання синтетичного палива продуктів харчування. • Люди є центральним фактором у будь-якiй моделi управлiння.Ситуацiйний пiдхiд до управлiння розглядає три основнi аспекти людської перемiнної: поведiнка окремих людей в групах, характер поведенки керiвника, функцiювання менеджера в ролi лiдера та його вплив на поведiнку окремих людей i груп.5. Внутрiшнє середовище організацій фармацевтичного профілю

 • Своєрідність кожної організації виявляється в особливостях її внутрішнього середовища – сукупності складових , які відображають її сутність. • Оскільки організації створюють люди, то внутрішнє середовище організації формується, в основному, внаслідок прийняття і реалізації управлінських рішень. • Але не всі з них можна безпосередньо контролювати, оскільки вони є також наслідком впливу зовнішнього середовища (соціальних, технологічних, організаційних). • Внутрішнє середовище організації – комплекс змінних параметрів, які характеризують ситуативний стан організації, формуються та контролюються керівництвом або виникають під впливом зовнішнього середовища • Будь-яка організація є системою, утвореною певною кількістю внутрішніх змінних елементів. Центром діяльності організації є людина, яка може бути співробітником або зовнішньо зацікавленою особою Місце людського компонента у внутрішньому середовищі організації залежить від поведінки окремих людей, людей в групах, керівника, його впливу на поведінку окремих людей та їх груп. • Завданя керівника є створення в організації такого внутрішнього середовища, яке б підтримувало бажаний тип поведінки індивіда і груп працівників. А для того щоб людина надавала більшого значення цілям системи, ніж своїм, необхідно її мотивувати . • Мотивування не розвиває здібностей людини, а посилює її прагнення досягти певних цілей. Здібності визначаються якостями особливостями: особливостями характеру, сприйнятливістю зовнішніх впливів, рівнем інтелекту, обдарованістю. • Виробниче средовище – сукупність внутрішніх зміних, які за допомогою процесу управління пристосовані до потреб організації.Успішна діяльність людини у складі організації залежить і від загального соціального психологічного клімату – системи відносин між співробітниками у процесі виробництва і поза ним. • Так ефективна діяльність організації головним чином залежить і від сил, що діють у зовнішньому оточенні. Різноманітність і мінливість зовнішнього світу пропускає величезну кількість діючих у ньому факторів. Тому керівники повинні обмежити облік зовнішнього оточення тільки тими аспектами, від яких у значній мірі залежить успіх операції. • Взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища – це рівень сили, з якою зміна одного фактора впливає на інші фактори.Наприклад, збільшення поставок імпортних лікарських засобів, впливає на економіку аптечних закладів, на якість лікарського обслуговування населення. Зростання цін на енергоносії та сировину тягне за собою загальне підвищення цін, у тому числі і на медикаменти. • Складність зовнішнього середовища – це кількість факторів, на які організація зобов'язана реагувати.За показником факторів у більш складних буде знаходитись організація, котра використовує численні і різні технології, має багато постачальників, що зазнають більш швидкого розвитку, ніж сама організація.6. Фактори зовнішнього середовища організації.

 • Зовнішнє середовище організації – сукупнiсть господарських суб’єктiв, економiчних, суспiльних i природних умов, нацiональних та мiждержавних структур та зовнiшнiх щодо пiдприємства умов i чинникiв. • Їх подiляють на фактори прямої (безпосередньо впливають на дiяльнiсть органiзацiї та залежать вiд цiєї дiяльностi) i непрямi (впливають не безпосередньо, а через певнi мехiнiзми i взаємовiдносини) дiї. • Рухомість середовища – це швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації.

 • Навколо фармацевтичних підприємств зовнішнє середовище особливо рухоме. Враховуючи складність функціонування організаціцї в умовах високорухомого середовища, аптека або її підрозділи повинні спиратися на різноманітну інформацію, щоб приймати ефективні рішення відносно своїх внутрішніх перемінних. • Невизначеність зовніщнього середовища є функцією кількості інформації, якою володіє організація, і впевненості у вірогідності цієї інформації. Якщо інформації мало або є сумніви щодо її точності, середовище стає більш невизначеним, ніж у ситуації, коли є адекватна інформація і є підстави вважати її вірогідною. • Звідси – чим більше невизначене зовнішнє оточення, тим важче приймати ефективні рішення.7. Фактори прямого впливу.

 • Споживачi для хiмiко-фармацевтичних пiдприємств це ЛПЗ, аптечнi склади, аптеки; для аптек - це ЛПУ, хворi i населення. Необхiдно виробляти i пропонувати для реалiзацiї товари, на який iснує попит

 • Необхiдно вивчати попит i споживання лiкiв, ретельно вивчати своїх споживачiв;

 • робити гнучку цiнову полiтику;

 • надавати додатковi послугипостачальники.

 • Постачальники забезпечують органiзацiю лiкарською сировиною, таро-пакувальними матерiалами, аптеки - готовими лiкарськими засобами. Несвоєчаснi поставки, пiдвищення цiн, недотримання вимог постачальником знижує ефективнiсть роботи органiзацiї • Органiзацiя має ретельно стежити за динамiкою цiн на об’єкти постачання, регулярнiсть постачання. Доцiльно застосовувати диверсифiкацiйний пiдхiд до постачальникiв, мати «запасний» варiант щодо постачальникiв.Конкуренти

 • До них належать органiзацiї, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю. Конкуренцiя заохочує органiзацiю постiйно вдосконалювати свою виробничо-збутову дiльнiсть з метою досягнення необхiдного рiвня конкурентоспроможностi

 • Необхiдно усебiчно i систиматично вивчати своїх конкурентiв, пропонувати покупцям конкурентоспроможну продукцiюОргани державної влади

 • Це законодавчi органи, рiзнi державнi установи представницької i виконавчої влади (Верховна рада, Кабiнет Мiнiстрiв України, МОЗ УкраїниДержавна податкова адмiнiстрацiя України), якi наглядають за дотриманням законiв i наказiв i видають необхiднi нормативнi акти. Роль середовища непрямого впливу.

 • Для всіх організацій важливе значення як фактор середовища непрямого впливу мають стосунки з громадськістю того регіону, в якому вони функціонують. • Через те організації зацікавлені у підтримці добрих стосунків з гро-мадськістю. Це може виявлятися у формі фінансування охорони здоров"я на місцях, освіти, створення різних фондів,Мiжнароднi подiї

 • Будь-якi полiтичнi, економiчнi, соцiальнi подiї, що вiдбуваються свiтi й стосуються бiльше двух країн свiтового спiвтовариства

 • Порушується постачання лiкарськими субстанцiми, таропакувальними матерiалами, готовими лiкарськими засобами iз країн, якi своєчасно не змогли отримати необхiднi ресурси.Науково-технiчний прогрес

 • Охоплює процес розвитку науки i технiки, що зумовлює гибокi перетворення у всiх верстах суспiльства.Пiдприємство закупило нову технологiчну лiнiю «Glat» для грануляцiї в процесi виготовлення таболеток. Це дозволило рiзко пiдвищити якiсть таблеток, стати конкурентом для iнших органiзацiй, що займаються виготовленням таблеток.

Схожі:

Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconОрганiзацiя як пiдприємство повинна вiдповiдати вимогам: Наявність хоча б двох людей, котрі вважаються частиною цiєї групи
Органiзацiя специфiчне соцiальне утворення, систиматично орiєнтоване на виробництво товарiв i (або) послуг
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconПротокол tcp / ip є базовим протоколом Інтернету. Протокол tcp / ip є базовим протоколом Інтернету
У кінцевій точці протокол tcp перевіряє, чи всі частини повідомлення отримані. А так як різні пакети приходять в кінцеву точку різними...
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconМенеджмент Великобританії Англійський стиль менеджменту, як основа західного стилю менеджменту
Західний стиль менеджменту не допускає в якості ключового інвестора банки або інвестиційні фонди
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconПервісним поняттям теорії ймовірності є подія Первісним поняттям теорії ймовірності є подія
Наприклад: Під час витягування навмання однієї карти ви взяли короля. Подія є випадковою
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconЛекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
Реалізація будь-яких конкретних функцій здійснюється шляхом застосування загальних функцій, а саме
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconКультурна різноманітність та її сучасні виміри Різні підходи до трактування крос-культурного менеджменту
В контексті міжнародного менеджменту визначимо поняття «культури» як сукупність цінностей, вірувань, моделей поведінки, звичаїв і...
Базовим поняттям менеджменту є органiзацiя iconОрганізація як об’єкт менеджменту. Організація як об’єкт менеджменту
Організація- це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка