Програма розвитку на 2012-2015 роки "школа громадянськості" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини


НазваПрограма розвитку на 2012-2015 роки "школа громадянськості" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини
Дата конвертації19.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на 2012-2015 роки “ШКОЛА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ”


Обов’язок перед Батьківщиною – святиня людини. Від нас, батьків та матерів, від вихователів залежить, щоб кожний юний громадянин дорожив цією святинею, як дорожить чесна людина своїм добрим ім’ям, гідністю своєї сім’ї. Громадянські думки, почуття, переживання, громадянський обов’язок, громадянська відповідальність – це основа людської гідності В.Сухомлинський

Структура програми розвитку

  • Обґрунтування необхідності створення програми.

  • Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу.

  • Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги.

  • Місія, цілі та завдання навчального закладу.

  • Концепція майбутнього стану школи.

  • Шляхи реалізації комплексно-цільових підпрограм.

  • Етапи реалізації програми розвитку школи.

  • Можливий ризик пов’язаний з реалізацією програми розвитку.Очікувані результати реалізації програми

  • Для адміністрації:

  • активізація діяльності всіх структур школи;

  • підвищення ефективності управління;

  • збереження іміджу школи;

  • використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів.

  • Для вчителів:

  • покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

  • використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій;

  • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

  • створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності .Очікувані результати реалізації програми

  • Для учнів:

  • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

  • формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій;

  • створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;

  • формування правової та громадської свідомості;

  • створення комфортних психолого-педагогічних умов;

  • підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.Очікувані результати реалізації програми

  • Для батьків:

  • створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми;

  • встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і школи;

  • створення умов для: задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;

  • збереження та зміцнення здоров'я дітей;

  • виховання громадянина здатного до суспільного життя.

  • Для представників громадськості:

  • підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі;

  • участь у вирішенні проблем навчання та виховання;

  • створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.Місія школи полягає у:

  • забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації дитини в сучасному суспільстві;

  • формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір;

  • створенні умов сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, однолітків, учителів, держави;

  • підтриманні сприятливої ​​атмосфери співробітництва серед працівників школи, батьків та громадськості.Стратегічна мета школи

  • забезпечити позитивну динаміку розвитку школи, як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.Головні завдання

  • забезпечення якості освіти;

  • модернізація ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу;

  • створення умов навчання для дітей з обмеженими можливостями здоров'я;

  • розширення єдиного інформаційного простору;

  • формуванні в учнів громадської свідомості;

  • виховання свідомого громадянина України, патріота;

  • виховання особистості з демократичним світоглядом;

  • вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я;

  • формування професійно компетентної особистості;

  • формування іміджу школи;

  • реорганізація школи з російською мовою навчання в школу з українською мовою навчання

  • гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками.Концепція майбутнього стану школи

  • Організація життя учнівського колективу здійснюється за формулою трьох «люблю».Концепція майбутнього стану школи

  • І формула «Я люблю себе, свою школу, свою державу»:

  • бережу себе від травм, дбаю про своє здоров’я;

  • розвиваю в собі найкращі якості, займаюся самовихованням;

  • оволодіваю вміннями та навичками самообслуговування, змістовного відпочинку;

  • дбаю про безпеку, чистоту та благоустрій своєї школи, міста, України;

  • пізнаю світ, бережу довкілля, усвідомлюю себе частиною природи, Всесвіту;

  • ціную честь своєї школи, міста, Батьківщини;

  • вчуся спілкуватися з людьми та розуміти їх.Концепція майбутнього стану школи

  • ІІ формула «Я вмію і люблю навчатися»:

  • прагну оволодіти основами наук, займаюся самоосвітою;

  • вивчаю історію свого роду;

  • вивчаю життя та діяльність видатних людей України, героїчне минуле свого народу;

  • використовую можливість участі в інтелектуальних та творчих змаганнях, конкурсах;

  • використовую в освітньому процесі сучасні технології.Концепція майбутнього стану школи

  • ІІІ формула «Я обираю свій життєвий шлях і хочу навчатися далі»:

  • об’єктивно оцінюю свої можливості, прагну до самореалізації;

  • вчуся активній взаємодії з іншими, толерантності, вмінню вести діалог;

  • готуюсь обрати свою майбутню професію, бути активним громадянином, приносити користь своїй державі;

  • усвідомлюю своє місце в соціумі, бачу себе як особистість.Комплексно-цільові підпрограми

    • навчально-виховний процес;
    • науково-методичне забезпечення НВП;
    • творчі здібності;
    • управління навчальним закладом;
    • кадрове забезпечення;
    • інформаційно-освітнє середовище;
    • виховна система;
    • я  громадянин – патріот Батьківщини;
    • здорова особистість;
    • імідж школи;
    • матеріально-технічна база школи.


Пріоритети: 

  • Пріоритети: 

  • забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини; 

  • запровадження сучасних форм і методів навчання; 

  • формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. Пріоритети: 

  • Пріоритети: 

  • ефективність науково-методичної роботи; 

  • самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя;

  • участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.  Пріоритети: 

  • Пріоритети: 

  • створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих  дітей;

  • залучення учнів до роботи в наукових секціях Малої академії наук,  до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості.Пріоритети: 

  • Пріоритети: 

  • управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, мотивація і контроль діяльності;

  • забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;

  • залучення громадськості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  • Пріоритети:

  • обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках;

  • стабілізація кадрового складу школи;

  • підвищення професійного рівня педпрацівників;

  • поліпшення морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.    • Пріоритети:

  • впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу; 

  • комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи закладу.  • Пріоритети: 

  • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості; 

  • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

  • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.      Пріоритети:

  • Пріоритети:

  • впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки;

  • створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня;

  • організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краюПріорітети:

  • Пріорітети:

  • виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я;

  • формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя.Пріорітети:

  • Пріорітети:

  • налагодження особистих взаємин із батьками, створення позитивних емоційних зв’язків (для задоволення потреб батьків у відчутті своєї значущості);

  • формування спланованого образу школи на основі наявних ресурсів.  • Пріоритети: 

  • здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи.  Розглянемо підпрограму

  • Розглянемо підпрограму

  • “Я – громадянин – патріот Батьківщини”Мета

    • виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності;
    • формувати активну громадянську позицію учнів та підготувати їх до розв’язання сучасних проблем;
    • утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті;
    • підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх.


Завдання

    • надати учням знання про особливості становлення демократії в Україні, політичну систему і владу на усіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи країни;
    • формувати політичну та правову культуру учнів, виховувати повагу до символіки і Конституції України, державної мови;
    • затверджувати ідеї гуманістичної моралі та формувати повагу учнів до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;
    • виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки;
    • навчити учнів визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, захищати та підтримувати закони про права людини.
    • вивчати історію Донецького краю, шанувати людей праці, з любов’ю та повагою ставитись до батьків, оберігати природу, турбуватись про неї, збагачувати її.


Приіорітети

    • впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки;
    • створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня;
    • організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю


Шляхи реалізаціїШляхи реалізаціїШляхи реалізаціїШляхи реалізаціїМожливий ризик, пов’язаний з реалізацією програми розвитку

    • недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків програми розвитку;
    • зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків програми розвитку;
    • втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів;
    • недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку школи.


Шляхи розв’язання:

    • внесення змін та доповнень до програми розвитку;
    • розробка та реалізація цільових програм;
    • додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;
    • підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи у формі звіту директора перед громадськістю та колективом


“ Вдихнути в юну істоту душу громадянина – значить, передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу і незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни ” В. СухомлинськийСхожі:

Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconКомплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки
«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний...
Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма розвитку школи на 2011-2015 роки за моделлю «Територія успіху» Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Чому «Територія успіху»?
На освітньому окрузі школи створена успішна матеріальн0 технічна база для розвитку молоді
Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма розвитку туристично-рекреаційної галузі одеської області на 2011-2015 роки одеса 2011 Мета Програми
Програма розвитку туристично-рекреаційної галузі одеської області на 2011-2015 роки
Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма розвитку освіти львівщини на 2009-2012 роки напрям «виховання» Тренінг «Виховна програма загальноосвітнього навчального закладу» Що таке виховна програма знз?

Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма розвитку системи освіти міста Славутича на 2012-2017 роки
Комплексно-цільова програма розвитку системи освіти міста Славутича на 2012-2017 роки
Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр

Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма енергоефективності у місті Ужгород на 2009-2013 роки м. Ужгород, 16. 06. 2010 Стратегія розвитку міста Ужгород до 2015 року Операційна ціль Стратегії розвитку
Програму підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві міста
Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconПрограма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010-2015 роки. Нові підходи

Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconКомплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради
Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної...
Програма розвитку на 2012-2015 роки \"школа громадянськості\" Обов’язок перед Батьківщиною святиня людини iconАндрій Кулаков, Програмний директор мго “Інтерньюз-Україна” Андрій Кулаков, Програмний директор мго “Інтерньюз-Україна”
«Обов’язок лікарів забезпечувати здоров’я своїх пацієнтів, обов’язок співаків співати, а обов’язок журналістів писати про те, що...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка