Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті


НазваНавчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті
Дата конвертації19.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Навчання дорослих у системі неперервної освіти


Неперервність в освіті -

 • це зв‘язок, узгодженість та перспективність усіх компонентів освіти (цілей, завдань, змісту, методів, засобів тощо на кожному щаблі освіти) для забезпечення наступності в розвитку особистості.ВИДИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ:Дорослі учні вчаться ефективно…

 • Коли мають мотивацію до навчання:

 • Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учасників, тому довідайся про їхні дійсні потреби. Постійно на них посилайся, створи можливості для їхнього забезпечення.

 • Зміцнюй мотивацію учнів моделюванням особистої поведінки – ентузіазмом, енергією.

 • Оцінюй належним чином досягнення і успіхи дорослих учнів.2. У приязному комфортному середовищі (твори відповідний клімат через):

 • Таку організацію середовища, яка б заохочувала до взаємодії.

 • Пояснення перебігу заняття і характеру очікування, що забезпечить тим, хто вчиться, почуття безпеки.

 • Застосовуй шкалу труднощів – почни від простих і легких завдань, поступово переходячи до більш складних.

 • Надавай позитивний зворотний зв’язок, оцінюй зусилля, підкреслюй досягнення.3. Коли використовуються методи, які відповідають різним стилям і способам навчання

 • Застосовуй різноманітні методи і техніки так, щоб донести це до всіх учасників, задовольняючи їхні індивідуальні потреби.

 • Говори до учасників з аудиторним сприйняттям.

 • Пиши на плакатах для людей із зоровим сприйняттям.

 • Застосовуй симулятивні ігри, вправи для практиків.4. Коли використовуються їхні знання і вміння

 • Дізнайся про існуючі знання і вміння дорослих учнів.

 • Розвивай те, що вони вже вміють і знають. Пам’ятай, що найкраще засвоюються ті знання, які пов’язані із вже існуючим досвідом.

 • Створи можливість обміну досвідом учнів. Їхні існуючі знання і вміння – один із найсильніших засобів, які можеш використати.

 • Звертайся до випадків з практики тих, хто вчиться.

 • Використовуй техніки з високим рівнем участі, використовуй життєвий досвід учнів, програвання рольових ігор, проведення дискусій тощо.5. Коли мають почуття контролю над процесом навчання

 • Створи такий клімат, щоб учні самі окреслили свої потреби та очікування, сформулювали свої власні цілі, які вони хочуть реалізувати.

 • Після кожного заняття запитуй про оцінювання застосованих методів і змісту. Намагайся реалізувати очікування учасників.6. Коли досягають успіхів

 • Розробляй завдання з високою ймовірністю досягнення успіху, з мінімальним ризиком поразки.

 • Не порівнюй учасників між собою.

 • Дотримуйся шкали труднощів – починай від простих і легких завдань, поступово переходячи до більш складних.

 • Визнавай, що кожен учень має свій індивідуальний стиль. Показуй його успіхи, святкуй досягнення, вказуй на перспективи розвитку – це зміцнює мотивацію до навчання.7. Коли мають можливість випробування нових знань на практиці й використання набутих знань

 • Кінцевим етапом зміни є втілення в життя набутих вмінь і знань. Учні повинні мати можливість практичного застосування того, що вони чують або бачать на занятті.

 • “Практика творить майстра” – дозволь кількаразове повторення, особливо тих дій, які викликають найбільші труднощі в тих, хто вчиться.8. Коли повністю залучаються у процес навчання

 • Учні краще й охочіше навчаються тоді, коли вони виступають “акторами”, а не лише спостерігачами.

 • Використовуй різноманітні техніки: ті, що залучають інтелектуально (розв’язування проблем, випадки з практики), емоційно (ігри, рольові ігри, обговорення), фізично (конструктивні проекти, ігри-розминки, рухові ігри).9. Коли мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь

 • Заняття не повинне бути переобтяженим новим змістом.

 • Намагайся не втомлювати тих, хто вчиться.

 • Використовуй різноманітні методи.

 • Використовуй перерви.

 • Забезпеч час на засвоєння нового.10. Коли можуть побачити використання набутих знань та вмінь на практиці

 • Використовуй як матеріал для вправ дійсні завдання і проблеми, які стоять перед дорослими учнями.

 • Кожну практичну вправу завершуй запитанням про можливе використання набутого досвіду у повсякденному житті.

 • Після заняття дозволь учням запланувати, у який спосіб вони будуть використовувати набуті знання і вміння на практиці.Одне з основних завдань роботи МС -

 • забезпечити необхідний рівень професійної компетентності педагогів як умови реалізації цілей розвитку особистості школярів і вдосконалення освітнього процесу школи.Професійна самоосвіта педагога -

 • свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуально неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості.Мета самоосвіти педагога

 • розширення загальнопедагогічних і психологічних знань з метою поширення й удосконалення методів навчання й виховання;

 • поглиблення предметних знань;

 • оволодіння досягненнями педагогічноїнауки, передової педагогічної практики;

 • підвищення загальнокультурного рівня педагога.Самоосвітня діяльність учителя включає:

 • науково-дослідницьку роботу за проблемою;

 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;

 • участь у колективних і групових формах методичної роботи;

 • вивчення досвіду своїх колег;

 • теоретичну роботу і практичну апробацію особистих матеріалів.Мотивація професійного самовдосконалення фахівців

 • це сукупність усіх спонукань та умов, що детермінують, спрямовують і регулюють процес професійного самовдосконалення працівника.Основні етапи мотивації професійного самовдосконалення фахівців:

 • мотивація самопізнання;

 • мотивація планування самовдосконалення;

 • мотивація реалізації програми самовдосконалення й самоконтролю.МОДЕЛЬ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ПІДСТАВІ РЕФЛЕКСІЇ ОСОБИСТІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методико-педагогічні заходи щодо стимулювання самоосвіти педагогів:

 • Методико-педагогічні заходи щодо стимулювання самоосвіти педагогів:/ група. Мета - стимулювання наукового напряму самоосвіти:

 • теоретичні семінари;

 • педагогічні читання;

 • психолого-педагогічні семінари;

 • презентації педагогічних новинок;

 • проблемні семінари.II група Мета - стимулювання практичного напряму самоосвіти:

 • інструктивно-методичні наради;

 • консультації;

 • уроки-тренінги;

 • навчальні семінари;

 • вирішення проблемних педагогічних і дидактичних завдань;

 • співбесіди з учителями./// група. Мета - стимулювання творчої діяльності:

 • ділова гра;

 • узагальнення педагогічного досвіду;

 • творча майстерня;

 • конкурси професійної майстерності;

 • круглий стіл;

 • випуск методичного бюлетеня,

 • рольові ігри.IVгрупа. Мета - оприлюднення індивідуальних наробок :

 • майстер-клас;

 • публікація методичних розробок;

 • творчі звіти;

 • проведення навчальних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації.Основні вимоги до самоосвіти педагога:

 • Зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога

 • Систематичність і послідовність самоосвіти, неперервний характер роботи, постійне ускладнення змісту та форм самоосвіти

 • Комплексний підхід до відбору змісту й організації обраної теми з самоосвітиОсновні вимоги до самоосвіти педагога:

 • Індивідуальний характер самоосвіти не виключає і колективних форм роботи

 • Гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі школи, району, області

 • Створення в школі певних умов, що спонукають звертання педагогів до нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного досвіду

 • Завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапіСАМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЛІТЕРАТУРОЮ;

 • САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЛІТЕРАТУРОЮ;

 • СПІЛКУВАННЯ;

 • САМОТРЕНУВАННЯ;

 • САМОСТІЙНА РОБОТА З АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ;

 • САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ;

 • ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ЛЕКТОРІЇВ, ЕКСКУРСІЇ ТОЩО;

 • ДОСЛІДИ, ЕКСПЕРИМЕНТИНапрямки самоосвіти:

 • вивчення законодавчої та нормативно-правової бази;

 • психолого-педагогічні основи навчання та виховання; науково-теоретична та методична підготовка;

 • методичні питання предмета;

 • вивчення передового педагогічного досвіду;

 • основи педагогічного управління;

 • підвищення етико-естетичного рівня, культури.Критерії оцінювання результатів самоосвіти:1. Педагогічний -

 • освітні програми і технології, рівень навченості учнів.2. Психологічний -

 • рівень психофізіологічного комфорту, розвинутість професійних особистісних якостей.3. Соціально-психологічний -

 • характер взаємин між учасниками навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору.4. Соціальний-

 • рейтинг педагога.5. Науково-методичний -

 • підвищення кваліфікації, авторські програми, впровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі.

Схожі:

Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconНавчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті
Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учасників, тому довідайся про їхні дійсні потреби. Постійно на них посилайся,...
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconНавчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті
Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учасників, тому довідайся про їхні дійсні потреби. Постійно на них посилайся,...
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconДержавний стандарт початкової освіти Л. Д. Покроєва, канд пед наук, доцент, ректор Харківської академії неперервної освіти, заслужений працівник освіти України
Квнз "Харківська академія неперервної освіти" розроблено план підвищення кваліфікації вчителів цієї категорії
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconПрактика застосування принципів навчання дорослих план Навчання дорослих – сучасна проблема

Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconЗакон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти
...
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconЗасадничі принципи неперервної валеологічної освіти в україні т.Є. Бойченко
Формулювання принципу науковості у Концепції неперервної валеологічної освіти (1994 р.)
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconРозвиток і впровадження новітніх технологій у неперервній професійній освіті; розвиток і впровадження новітніх технологій у неперервній професійній освіті
Науково-дослідна робота невід'ємна складова освітньої діяльності мду, що реалізується з метою інтеграції наукової, навчальної та...
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconЛекція №2. Класифікація мультимедійних засобів навчання Класифікація мультимедійних засобів навчання Візуальні засоби навчання Графопроектор та його використання
Це стосується І мультимедійних засобів навчання (мзн), як засобів діяльності людини при опануванні нею загальної І професійної освіти,...
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconКиївський університет Київський університет
Теорія та практика професійної підготовки вчителів у системі неперервної педагогічної освіти
Навчання дорослих у системі неперервної освіти Неперервність в освіті iconМасовий характер постійного навчання та його неперервність як нова якість; масовий характер постійного навчання та його неперервність як нова якість


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка