Педагогічна категорія; педагогічна категорія


НазваПедагогічна категорія; педагогічна категорія
Дата конвертації19.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациипедагогічна категорія;

 • педагогічна категорія;

 • ступінь відповідності стану системи державному замовленню (стандарту);

 • знання учнів,

 • умови роботи навчального закладу

 • ефективність діяльності кожного педагогічного працівника.суспільний ідеал освіченості та вихованості людини;

 • суспільний ідеал освіченості та вихованості людини;

 • процес організації навчання та виховання;

 • критерій функціонування освітньої системи;

 • результативність процесу освіти.Якість освіти -

 • Якість освіти -

 • (В.Г.Кремень, О.Я. Савченко)

 • поєднання властивостей і характеристик освітнього процесу, його результату, спроможність задовольняти освітні потреби всіх суб’єктів навчально-виховного процесу – учнів, студентів, батьків, викладачів, роботодавців, управлінців, тобто суспільство в ціломупередача та забезпечення засвоєння знань;

 • передача та забезпечення засвоєння знань;

 • фундаментальність знань;

 • затребуваність знань;

 • ефективність методів передачі знань;

 • характер і спрямованість діяльності школипедагогічні кадри;

 • педагогічні кадри;

 • матеріально-технічна база;

 • програмно-методичне забезпечення;

 • науково-методична робота;

 • організаційна діяльність;

 • управління освітнім процесом;

 • психолого-педагогічний та медико-соціальний супровід.(за М.М.Поташником)

 • (за М.М.Поташником)

 • - залежить від її цілей і завдань, має відповідати соціальним потребам держави та запитам особистості;

 • – відповідність еталонам вимог, які визначені стандартами і нормативами та можуть вимірюватися;

 • різноманітні особистісні досягнення учнів чи колективу школи;

 • співвідношення мети і результатуякість результатів освітнього процесу:

 • якість результатів освітнього процесу:

 • рівень навчальних досягнень учнів;

 • рівень компетентності педагогічних працівників,

 • рівень освітнього середовища (освітніх, фінансових та матеріальних умов навчання),

 • рівень організації методичної служби,

 • рівень компетентності управлінняПочаткова освіта працює в умовах постійних змін:

 • Початкова освіта працює в умовах постійних змін:

 • тривала невизначеність ідеологічних установок розвитку держави;

 • низький економічний статус учителя;

 • послаблення ролі сім'ї;

 • змінився світ дитинства;

 • стереотипне сприйняття учня ( слухняний, бажає вчитися);

 • оновлення змісту навчальних програм,запровадження нового державного стандарту, нових нормативних документів;

 • ведення нових предметів «Іноземна мова» та «Сходинки до інформатики»слабка орієнтація вчителів у змісті нового державного стандарту початкової загальної освіти, навчальних програмах;

 • слабка орієнтація вчителів у змісті нового державного стандарту початкової загальної освіти, навчальних програмах;

 • якість проведення уроку;

 • формальне оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Підготовка 5-ти річних дітей, які не охоплені ДО;

 • низький рівень володіння вчителями ІКТ;

 • Переважно старе ставлення до курсів ПКповноцінне використання надбання дошкільної освіти;

 • повноцінне використання надбання дошкільної освіти;

 • якісне оновлення змісту ПО відповідно до інноваційного розвитку науки (мета, зміст, його структурування, якість сучасних підручників тощо);

 • удосконалення освітнього процесу;

 • реалізація ідей особистісно - орієнтованої освіти;

 • гуманізація змісту уроку шляхом упровадження особистісно орієнтованих технологій та надбань психології;формування загальнолюдських і національних цінностей;

 • формування загальнолюдських і національних цінностей;

 • моніторинг управління якістю початкової освіти;

 • створення сприятливого освітнього середовища;

 • запровадження медіа-освіти, компьютерної підтримки самоосвіти педагогівтехнологізація методики викладання;

 • технологізація методики викладання;

 • особистісна та професійна компетентність вчителя;

 • моніторинг як інструмент управління якістю початкової освіти;

 • рівень сформованості у школярів

 • ключових та предметних

 • компетентностейякість роботи вчителя та

 • якість роботи вчителя та

 • показники знань учнів.

 • Якість роботи вчителя залежить

 • від ступеня його професійної компетентності,

 • неперервності навчання, самоосвіти;

 • здатності творчо підходити до професійної діяльності.Радою Європи

 • Радою Європи

 • запропоновано формувати в учнів

 • сім груп ключових компетентностей:

уміння вчитися;

 • уміння вчитися;

 • громадянська;

 • загальнокультурна;

 • компетентність з ІКТ;

 • соціальна;

 • підриємницька

 • (трудова, діяльнісна, життєва);

 • здоров’язбережувальнаКомпетентність - інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання

 • Компетентність - інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання

 • Складові:

 • знання, уміння, навички;

 • досвід виконання діяльності;

 • цінності та ставлення до процесу та

 • результату діяльностіКомпетенція – це наперед задана соціальна норма, об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 • Компетенція – це наперед задана соціальна норма, об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.Компетенцію - розуміємо

 • Компетенцію - розуміємо

 • як коло питань, з яких особистість має бути обізнана, сферу діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністюце сукупність знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати дії у межах конкретного предмета для розв’язання навчальної проблеми, завдання, ситуації.

 • це сукупність знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати дії у межах конкретного предмета для розв’язання навчальної проблеми, завдання, ситуації.забезпечення суб'єктності учіння:

 • забезпечення суб'єктності учіння:

 • залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;

 • зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності:

 • перевага позитивного змістового оцінювання;

 • систематичне залучення дітей до самоконтролю та самооцінювання;

 • посилення уваги до інклюзивної освітивсебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння;

 • залучення життєвого досвіду дітей;

 • оновлення навчального середовища класу;

 • оптимізація у межах системи і окремого уроку кількості і тривалості вправ для індивідуальної роботи учнів;

 • збереження та зміцнення здоров'я • перевага компетентнісно - орієнтованої моделі освіти над знаннєвою, яка вже має соціально визнаний статус:

 • Знання перестають бути головною метою навчання,

 • пріоритет надається формуванню здатності застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях;

 • сформованість ключових і предметних компетентностей - найважливіше надбання випускника ПШ;

 • локомотив якісних змін в освіти - особистість вчителя

Схожі:

Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconПедагогічна рада – центр колективної професійної думки Педагогічна рада в школі – це лабораторія педагогічної майстерності
Педагогічна рада це орган, що поєднує всіх загальною турботою про сьогоднішній та завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості,...
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconЗ досвіду роботи
«Педагогічна ідея це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість»
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconЗ вашими дітьми працюють: Гривко Марина Юріївна Вірко Анастасія Дмитрівна освіта: вища педагогічна вища педагогічна педагогічний стаж: 5 років 6 місяців

Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconЛекція №12 Тема: Педагогічна система К. Д. Ушинського план 1 Життя І педагогічна діяльність К. Ушинського. Світогляд вченого
Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. Тернопіль, 1994
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconДипломна педагогічна освіта для розвитку професіоналізму Післядипломна педагогічна освіта для розвитку професіоналізму Післядипломна педагогічна освіта: цілісність і системність
Компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та керівників навчальних закладів
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconПрактичний семінар “Педагогічна майстерність” План семінару Елементи педагогічної майстерності(теорія).(Заворотня А. С.)
...
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconЖиття та педагогічна діяльність Життя та педагогічна діяльність
...
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconОсвіта: вища педагогічна. Освіта: вища педагогічна
Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconПедагогічна теорія – абстракція. Педагогічна теорія – абстракція
Проблемі когнітивної компетенції школярів присвячені дослідження відомих педагогів та методистів: І. Забродіної, Л. Арістова, Ю....
Педагогічна категорія; педагогічна категорія iconПедагогічна діяльність і літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка