Автор: д м. н., професор


НазваАвтор: д м. н., професор
Дата конвертації20.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Автор:

 • д.м.н., професор

 • Кондратюк В.А.
екологія людини (антропоекологія),

 • вивчає місце людини в екосистемі, взаємовплив людини й екосистем, які виникають внаслідок цього впливу, а також в об’єднанні зусиль багатьох дисциплін та наукових напрямів.Предмет екології людини

 • Предметом екології людини є вивчення біотичної взаємодії людини на організмовому та популяційному рівні з навколишнім середовищем із метою забезпечення високого рівня здоров’я населення.

 • Об’єктом вивчення екології людини вважають систему «людина – навколишнє середовище», в якій людина виступає як на організмовому, так і на популяційному рівнях, а поняття «навколишнє середовище» охвачує природне, техногенне і соціокультурне середовище.Головним завданням екології людини є

 • прогнозування можливих змін у рівня здоров’я людини (популяції) під впливом навколишнього середовища і в розробці науково-обгрунтованих нормативів корекції у відповідних компонентах систем життєзабезпечення із врахуванням прогнозів та аналізу антропоекологічного напруження.Навколишнє природне середовище – сукупність природних та змінених природних умов проживання людини і виробничої діяльності суспільства.Фактор навколишнього середовища

 • –будь-який фізичний, хімічний, біологічний чи психоемоційний компонент навколишнього середовища, природного чи антропогенного походження, здатний впливати на здоров’я людини як безпосередній чинник.

 • будь-який фізичний, хімічний, біологічний чи психоемоційний компонент середовища проживання людини, в тому числі природного, виробничого, побутового та іншого, здатний за певних умов прямо чи опосередковано шкідливо впливати на здоров'я людини;

 • фактор риску, тобто будь-який зовнішній чи внутрішній вплив на організм людини, що з достатньо високою вірогідністю може підвищити ймовірність захворювання або подальшого його розвитку, не будучи безпосереднім чинником.Фактори середовища

 • Фактори суспільного середовища – це соціальні (включаючи політичні), економічні та культурні фактори: демографія, економіка, освіта, суспільний устрій, культура, професійні та побутові стреси, тип медичної допомоги, відпочинку, спосіб життя тощо.

 • Фактори фізичного та суспільного середовища крім прямого впливу на здоров’я людини можуть спричиняти істотні екологічні, економічні та естетичні наслідки.ВИДИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ОРГАНIЗМ

 • Деякі фактори впливають постійно, інші – періодично, але практично ніколи ні один із них не діє ізольовано.

 • Розрізняють різні види їхнього впливу.

 • Комбінована дія – це сумарний вплив декількох факторів однієї природи, наприклад, декількох хімічних сполук або декількох фізичних факторів.

 • Поєднана дія – це сумарний вплив одночасно двох або більше факторів різної природи, наприклад, хімічних та фізичних факторів.

 • Комплексна дія – це така дія, при якій одна і та ж речовина надходить в організм людини з різних середовищ біосфери; або це одночасна дія хімічної речовини, яка надходить в організм кількома шляхами (перорально, респіраторно, через шкіру).Спільна дія факторів на організм (комбінована, поєднана)

 • Проста сумація їх впливу (адитивна дія);

 • підсилення впливу, який перевищує суму впливу діючих факторів (синергічна дія);

 • ослаблення впливу одного фактора іншим (антагоністична дія).

 • Деякі хімічні речовини можуть посилювати перебіг захворювання або змінювати імунобіологічну резистентність організму (паратоксична дія)

 • Спричиняют розвиток патологічних процесів після того, як уже закінчилося отруєння (метатоксична дія).Природні, або есенціальні фактори

 • складають природний фон біосфери, який забезпечує відносну постійність її складу і кругообігу речовин у природі і є основою функціонування живої матерії.

 • більшсть антропогенних, або неесенціальних факторів факторів, (в залежності від величини їх впливу на організм людини) є небажані або небезпечні. Відмінність реакції організму на вплив їх можна прослідкувати з допомогою аналізу залежності «доза-ефект» на прикладі металів, відображає характер впливу антропогенних факторів і природних факторів.зона оптимуму

 • Основною відмінністю між реакціями організму на вплив природних факторів є наявність зони оптимуму (0,1–1,0) у межах якої зміни в організмі не виходять за межі фізіологічних коливань функцій і характеризуються як нормальні.

 • Зменшення дози впливу (0,1–0,01) або її збільшення (1,0–10,0) викликає несприятливі зміни, які при достатній тривалості впливу, можуть перейти в патологічні.Реакції-відповіді організму на вплив факторів навколишнього середовища залежать

 • від патогенності,

 • зміни інтенсивності або потужності,

 • швидкості наростання цієї потужності,

 • тривалості впливу, резистентності організму, яка, у свою чергу, залежить від спадковості, віку, статі, фізіологічного стану та ін.

 • Виникнення всіх можливих реакцій організму в залежності від дози і диференціюють їх таким чином:

 • 1) смертність;

 • 2) захворюваність;

 • 3) фізіологічні й біохімічні ознаки хвороби;

 • 4) зміни в організмі невідомої етіології;

 • 5) нагромадження забруднюючої речовини в органах і тканинах.в адаптаційному синдромі виділяються три фази:

 • Перша – фаза тривоги («аварійна фаза»

 • за З. І. Барбашовою) – містить у собі заклик до мобілізації захисних сил організму у відповідь на зовнішній вплив.

 • Друга фаза – фаза резистентності (або «стабільності функцій» за Н. А. Агаджаняном) – характеризується досягненням певної динамічної стійкості у співвідношенні організм-навколишнє середовище і стабілізації основних функціональних систем. У цій фазі відмічається підвищення стійкості не тільки до діючого фактора, але і до інших несприятливих впливів (так звана перехресна резистентність). Саме ця обставина дає можливість використовувати різноманітні методи і прийоми для підвищення резервних можливостей організму.

 • Третя фаза – фаза виснаження; наявність її необов’язкова і виникає вона тоді, коли організм не в стані повністю компенсувати порушення, які виникли при тривалому впливі екстремального фактора.Як реакції пристосування в людини відбуваються ритмічні зміни біологічних процесів, так звані біоритми:: циркадні (добові), циркасептанні (місячні) і цирканні (річні, сезонні).Офіційне визначення здоров’я Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ)

 • яке міститься у преамбулі її Статуту: «Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби або фізичних дефектів».В екології людини використовуються такі визначення здоров’я

 • здоров’я індивіда – це динамічний стан (процес) збереження й розвитку його психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності і соціальної активності при максимальній тривалості активного життя i максимальному збереженнi функцiональних резервiв;

 • здоров’я популяції – процес соціально–історичного розвитку біологічної і психосоціальної життєздатності населення, яке проживає на певній території, в ряді поколінь, підвищення його працездатності й продуктивності колективної праці, росту екологічного домінування, удосконалення виду Homo sapiens.Показники груп «популяційного здоров’я» здоров’я населення за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я

 • медичні (захворюваність, смертність загальна й дитяча, фізичний розвиток, інвалідність);

 • соціального благополуччя (демографічна ситуація, санітарно-гігієнічні показники навколишнього середовища, спосіб життя, рівень медичної допомоги, соціально-гігієнічні показники);

 • психічного благополуччя (захворюваність психічними хворобами, частота невротичних станів і психопатій, психологічний клімат).Критерії, що формують здоров”я

 • а) процент валового національного продукту, які виділяються на потреби охорони здоров’я;

 • б) доступність первинної медико-санітарної допомоги;

 • в) охоплення населення безпечним водопостачанням;

 • г) процент осіб, імунізованих проти шести особливо поширених серед населення країн, що розвиваються, інфекційних захворювань (дифтерії, коклюшу, стовбняка, кору, поліомієліту й туберкульозу);

 • д) ступінь обслуговування жінок кваліфікованим персоналом у період вагітності та при пологах;

 • е) процент дітей, які народились з низькою масою тіла (менше 2500 г);

 • ж) середня тривалість прийдешнього життя;

 • з) рівень грамотності серед населення.Фактори довкілля, що впливають на здоров”я

 • Штучне міське глибоко деградоване середовище,

 • фактори якого можуть спричиняти комплексний вплив на здоров’я населення: забрудненість атмосфери, гідросфери, літосфери;

 • комплексний вплив деградованого міського середовища - вуличний транспортний шум, міський травматизм, забруднення повітря транспортом,

 • інші стрес-фактори (прискорений ритм життя, скупченість населення, незадовільні житлові умови, соціальні умови тощо).Здійснення своєї мети гігієна досягає через природні і соціальні чинники. Для цього гігієнічна наука ставить перед собою і вирішує ряд завдань:

 • Здійснення своєї мети гігієна досягає через природні і соціальні чинники. Для цього гігієнічна наука ставить перед собою і вирішує ряд завдань:

 • 1. Вивчення закономірностей впливу чинників навколишнього середовища і соціальних умов на організм людини (на її здоров’я).

 • 2. Вивчення стану навколишнього середовища з огляду на його потенціальну та реальну небезпеку як для здоров’я населення, так і для об’єктів навколишнього середовища.

 • 3. Наукове обгрунтування оптимальних і гранично допустимих параметрів чинників навколишнього середовища, на підставі відомостей про їх якісну, кількісну характеристику та закономірності впливу на організм людини.

 • 4. Впровадження гігієнічних нормативів і рекомендацій у практику, перевірці їх ефективності і подальшому вдосконаленні.

 • 5. Науково обгрунтоване прогнозування санітарної ситуації з урахуванням найближчої та віддаленої перспективи розвитку окремих регіонів чи країни в цілому.

Схожі:

Автор: д м. н., професор iconІ. Я. Горбачевського кафедра онкології, променевої діагностики І терапії та радіаційної медицини Автор професор В.І. Дрижак Конспект
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського кафедра онкології, променевої діагностики І терапії та радіаційної...
Автор: д м. н., професор iconАвтор: д м. н., професор
Об’єктом вивчення екології людини вважають систему «людина навколишнє середовище», в якій людина виступає як на організмовому, так...
Автор: д м. н., професор iconА.І. Богосвятська, А.І. Богосвятська
Автор даної методики професор психології, член-кореспондент Російської академії природничих наук, академік Наталія Володимирівна...
Автор: д м. н., професор iconКафедра квантової радіофізики радіофізичного факультету
Професор, засновник та перший завідувач кафедри в 1952-72 р р., Лауреат Державної Премії СРСР 1986 р., Заслужений діяч науки І техніки...
Автор: д м. н., професор iconД м. н професор Лехан В. М. д м. н професор Лехан В. М
Рекомендовано Вченою радою ду «Український інститут стратегічних досліджень моз україни»(протокол від 17 лютого 2012 №2)
Автор: д м. н., професор iconПрофесор кафедри урології Професор кафедри урології
Ризик алергічних реакцій при призначенні лз збільшується пропорційно кількості одночасно призначених препаратів
Автор: д м. н., професор iconПрофесор кафедри Професор кафедри
Базедова системне автоімунне захворювання, що розвивається внаслідок вироблення антитіл до рецептора ттг І клінічно проявляється...
Автор: д м. н., професор iconАвтор проекту Автор проекту
Створення умов для формування творчих здібностей дошкільника засобами театрального мистецтва
Автор: д м. н., професор iconЛітосфера автор презентації
Автор презентації вчитель географії Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №46
Автор: д м. н., професор iconАвтор: Рибаков В. А. Автор: Рибаков В. А
Один із перспективних напрямків розвитку рибного господарства в Україні створення рибницьких підприємств індустріального типу на...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка