Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ,


НазваРішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ,
Дата конвертації21.04.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


МЕНЕДЖМЕНТ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА


Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності

 • Право на заняття підприємницькою дiяльнiстю громадян та їх об'єднання можуть мати тільки після акту державної реєстрації такої дiяльностi.

 • Реєстрація проводиться міським, районним виконкомом по місцю знаходження (місцю проживання) суб'єкта підприємницької дiяльностi. • Мiсцем знаходження пiдприємства (юридичної особи) вважається адрес розмiщення постiйно дiючого керiвного органу.

 • Мiсцем проживання громадянина - пiдприємця (фізичної особи) є зареєстроване у встановленому порядку постiйне мiсце його проживання.Для реєстрації необхідно до органу державної реєстрації подати такі документи:

 • рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв)

 • статут;

 • реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю

 • документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацiю;

 • документ, що засвiдчує сплату власником внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької дiяльностi, в розмiрi, передбаченому законами

 • договiр про передачу примiщення пiд юридичну реєстрацiю пiдприємства. • Установчi документи подаються у трьох примiрниках (два в оригiналi).

 • Орган державної реєстрацiї пiсля перевiрки наведених у реєстрацiйнiй картці відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу.

 • За наявностi всiх документiв, орган державної реєстрацiї зобов’язаний протягом не бiльше 5 робочих днiв внести данi до реєстрацiйної карти до Реєстру суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та видати свiдоцтво про державну реєстрацiю встановленого зразка з проставленим iдентифiкацiйним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики.Заявнику видається:

 • оригiнал свiдоцтва про державну реєстрацiю з трьома його копiями,

 • оригiнал та копiю поданих ним установчих документiв з вiдмiткою органу державної реєстрацiї.Орган державної реєстрації подає в 5-ти денний термін з дня державної реєстрації iнформацiйне повідомлення до:

 • органу державної статистики

 • податкової служби

 • пенсiйного фонду

 • фонду соцiального страхування.Збори учасникiв розглядають наступні питання:

 • Вибiр органiзацiйно-правової форми пiдприємства.

 • Вибори уповноваженого за реєстрацiю пiдприємства.

 • Збори оформляються протоколом. • При реєстрацiї державного (комунального)пiдприємства - наказ про його створення, виданий органом, який уповноважений керувати цим державним майном.

 • Iноземна юридична особа подає документ про реєстрацiю в країнi мiсцезнаходження (виписку з торгового, банкiвського або судового реєстру).

 • Документ засвiдчується за мiсцем видачi, переводиться на українську мову i легалiзується в консульському закладi України (або в посольствi вiдповiдної держави Украiни i легалiзується в МЗС України). • У випадку надання юридичної адреси про місцезнаходження підприємства в нежилому примiщеннi подається договір оренди нежилого приміщення та довідку про власника приміщення Орендні підприємства подають копію договору оренди. • При створенні товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю необхідно відкрити тимчасовий рахунок i внести 30% суми Статутного фонду.

 • В вiддiл реєстрації подається довідка про формування Статутного фонду

 • Необхідно нотаріально завірити Статут та установчий договір, пiдписи фiзичних осiб. Пiдписи здiйснюються громадянами - засновниками безпосередньо в нотарiальнiй конторi в присутностi нотарiуса. Статутнi документи повиннi бути з пронумерованими i прошитими сторiнками i пiдписанi засновниками або уповноваженими особами.Реєстрацiя

 • Реєстрацiя повинна здiйснюватися на протязi п'яти днiв. Реєстрацiйний орган видає свiдоцтво про державну реєстрацiю.

 • Один екземпляр всiх поданих документiв залишається в реєстрацiйному органi.

 • На протязi десяти днiв реєстрацiйний орган повинен вiдправити реєстацiйнi картки в управлiння держстатистики та податкову iнспекцiюРеєстрація підприємства у Фондах

 • Реєстрацiя в органах Державної податкової iнспекцiї. Згiдно з Iнструкцiєю про порядок облiку платникiв податкiв (1998 р.) суб’єкти пiдприємницької дiяльностi пiсля отримання свiдоцтва про державну реєстрацiю зобов’язанi у 5 денний термiн звернутися до органiв державної податкової служби за своїм мiсцем реєстрацiї для взяття на облiк.Для цього необхідно подати такі документи:

 • заяву

 • копію свідоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта підприємницької дiяльностi

 • Працiвники органiв податкової служби пiсля перевiрки поданих суб’єктом пiдприємницької дiяльностi документiв заносять до Реєстру юридичних осiб, зазначенi в заявi. • Пiсля взяття платника податкiв на облiк органи державної податкової служби видають йому довiдку за формою, що підтверджує взяття його на податковий облiк. Подання копiї довiдки є необхiдною умовою для вiдкриття рахункiв в установах банкiв. • Платник податкiв зобов’язаний протягом трьох днiв вiд дня вiдкриття рахунка надати повiдомлення про вiдкриття поточних рахункiв в установах банкiв особисто або надiслати поштою з повiдомленням про вручення до органу державної податкової служби, в якому його взято на облiк.

 • В податковiй iнспекцiї для того, щоб зробити вiдмiтку про реєстрацiю для установи банку, вiд вас можуть попросити додатковi вiдомостi - карточка на головного бухгалтера i директора.

 • Документ: вiдмiтка про реєстрацiю в районнiй податковiй iнспекцiїРеєстрацiя в органах Пенсiйного фонду України

 • Згідно Закону України «Про загальобов’язкове державне пенсійне страхування» роботодавець та iншi особи, якi сплачують страхові внески га загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зобов'язаний зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду в порядку як платник страхових внесків в 10-денний термін від дня отримання свідоцтва про державну реєстрацiю як суб'єкта підприємницької дiяльностi.Реєстрація в органах фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • Згiдно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням») - суб’єкт підприємницької дiяльностi, якi використовують найману працю, зобов'язані зареєструватися у виконавчій дирекції вiддiлення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в десятиденний термін від дня укладання трудового договору з найманими працівниками.Реєстрація в органах Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 • Згiдно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» суб’єкт підприємницької дiяльностi, якi використовують найману працю зобов'язані зареєструватися в центрах зайнятості за місцем своєї реєстрації в десятиденний термін вiд дня укладення трудового договору з найманими працівниками.Реєстрацiя в органах Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань

 • Згiдно до Закону України «Про загальобов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якi спричинили втрату працездатності» - суб’єкти підприємницької дiяльностi, якi використовують найману працю, зобов'язані зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України в десятиденний термiн вiд дня укладання трудового договору з найманим працiвниками.Отримання печатки та штампiв.

 • Необхідно в дозвільний вiддiл районного ВВС подати наступні документи:

 • заяву

 • копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю

 • два примiрники зразкiв печатки i штампiв

 • виписку з статуту про право мати банкiвський рахунок та печатку

 • документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу дозволу за виготовлення печатки.Вiдкриття рахунка в банку.

 • Для здiйнення пiдприємницької дiяльностi суб'єкти підприємницької дiяльностi мають право відкривати в установах банках поточні рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валюті.3. Ліцензування підприємницької діяльності

 • Підприємницька діяльність в Україні, як і в багатьох інших державах, пов'язана з певними обмеженнями. Чимало видів діяльності пов'язані з необхідністю їх ліцензування.

 • Порядок ліцензування регламентується Законом України

 • "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". • Наказ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами” Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів № 44/27 від 03.03.2009 р.

 • Дія цих ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власностіВідповідно до законодавства ліцензуванню підлягають:

 • Виробництво лікарських засобів;

 • Оптова торгівля лікарськими засобами;

 • Роздрібна торгівля лікарськими засобами. • Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення й анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, контроль у межах своїх компетенцій за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов проводиться

 • Державною інспекцією з конролю якості лікарських засобівДокументи, які подаються для одержання ліцензії на роздрібну реалізацію ЛЗ:

 • Заява встановленої форми (подається особисто або через уповноважену особу);

 • Паспорт аптеки, затверджений у визначеному порядку

 • Свідоцтво про державну реєстраціюЛіцензія підписується керівником Держлікінспекції або його заступником та засвідчується печаткою цього органу

 • Ліцензія видається заявнику особисто або його довіреній особі не пізніше ніж за три робочих дні після надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

 • Для кожного відокремленого підрозділу, який провадитиме господарську діяльність, Держлікінспекція видає ліцензіату засвідчену ним копію ліцензії.Планування підприємництва. Бiзнес-план.

 • Бiзнес-план - це документ, який описує всi основнi аспекти майбутнього комерцiйного пiдприємства, аналiзує всi проблеми з якими воно може зустрiтись, а також визначає способи рiшення цих проблем.Зміст бізнес-плану на створення нового підприємства:

 • Вступ

 • характерні риси місце знаходження майбутнього підприємства та його особливості на ринку

 • які переваги буду мати нове підприємство над вже існуючими

 • описання шляхів утворення підприємства

 • необхідність створення цього підприємства з точки зору рентабельності

 • конкретні заходи2. Описання майбутнього підприємства

 • загальна ціль підприємства

 • хто буду засновником та їх частки в статутному фонді

 • як планується подальше збільшення статутного фонду і за який рахунок

 • розробляється організаційна структура підприємства

 • аналізується зовнішнє середовище, визначаються конкуренти3.Маркетинг-план

 • створення „ніші” на діючому сегменті

 • окупність капітальних вкладень

 • одержання доходу на вкладені кошти

 • вивчення споживачів

 • аналіз ринкових можливостей підприємства

 • оцінка методів ціноутворення

 • вивчення конкурентів4. ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ ПЛАН

 • місцезнаходження підприємства з точки зори близькості

 • ремонтні роботи

 • обладнання

 • службовий транспорт

 • охорона5. Організаційний план

 • схема організаційної структури управління підприємством

 • штатний розклад

 • функціональні обов'язки кожного структурного підрозділу та окремих осіб

 • режим роботи

 • принцип оплати праці

 • отримання ліцензій

 • для мінімізації податків - працевлаштування інвалідів.6. Фінансовий план

 • скільки коштів треба для реалізації проекту

 • коли можна чекати повернення вкладених грошей

 • результати фінансово-господарської діяльності

 • валові витрати – мінімальна заробітна плата, витрати на охорону, утримання приміщення, реклама, автотранспорт, відкриття підприємства, оренда,7. Аналіз ризику

 • можливість ризику

 • Додатки

 • оцінка переваг і недоліків створюваного підприємства

 • аналіз споживчого ринку

 • прогнозована завантаженість

 • оцінка конкурентів

 • розрахунки валових витрат

 • організаційна структура управління підприємством • Бiзнес-план – документ перспективний i складати його рекомендується на 3-5 рокiв наперед.

 • Основнi показники для першого року рекомендується робити в помісячній розбивці, для другого року в поквартальній i лише починаючи з третього року можна обмежитись річними показниками.2. Конфiдецiйнiсть бiзнес-плану.

 • Меморандум про конфеденцiйнiсть складається з метою попередження осiб, що знайомляться з бiзнес-планом про конфіденцiйнiсть змісту iнформацiї. Нагадування про те, що ознайомившись з бiзнес-планом бере на себе вiдпо-вiдальнiсть i гарантує нерозголошення в ньому iнформацiї. Може бути вказана заборона копiювати весь план або окремi його частини для будь-якої мети або про заборону передачi третiй сторонi.3. Анотацiя.

 • - суть проекту i його мiсце

 • - результати реалiзацiї

 • - загальна вартiсть проекту

 • - необхiднi фiнансовi ресурси

 • - термiн окупностi проекту

 • - прибуток

 • - форма i умови участi iнвестора

 • - можливi гарантiї по поверненню iнвестицiй.Роздiл 1. Резюме проекту.

 • Бiзнес-план починається з кiнця тобто з резюме. Воно звичайно, готується в самому кiнцi роботи, коли завершенi всi інші роздiли i ви досягли повної ясностi у всiх аспектах проекту. Робота над резюме важлива, оскiльки якщо воно не справить доброго враження, то читати ваш бiзнес-план просто не стануть, а тим бiльше грошей не дадуть. • Резюме повинне бути викладене на

 • 2 сторiнках - чітко, лаконiчно, мiнiмум спецiальних термiнiв.

 • Максимальну увагу необхiдно бути придiлити роз'ясненню того, що власне ви збираєтесь зробити, з рахунок чого, чим ваш майбутнiй проект буде вiдрiзнятися вiд продукцiї конкурентiв.Необхiдно чітко аргументувати:

 • в чому суть вашого проекту i його потенцiйна ефективнiсть

 • хто i як може реалiзувати проект

 • скiльки коштів необхідно i джерела фiнансування

 • можливість повернення коштівВ кiнцевому виглядi резюме включає:

 • Суть проекту

 • Ефективнiсть

 • Вiдомостi про фiрму

 • Команда керування

 • План дiї

 • Фiнансування

 • Плани повернення

 • Гарантiї повернення iнвестицiйСхожі:

Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconРішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ,
...
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconРішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію
Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення І припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру...
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconРішення податковим органом про погашення суми податкового боргу на підставі дозволу суду; Визначення кола майна, на яке не можливо звернути стягнення податковим органом
Використання додаткових джерел погашення податкового боргу (дебіторська заборгованість платника податку)
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconЛекція №4 тема: основи трудового права та трудове законодавство в охороні здоров’Я. План вступ Трудове право та його джерела. Колективний та трудовий договори
Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconРішення про створення сайту: Протокол Нр. 1 засідання Ради: "Доручити Асоціації іт-дистриб’юторів (за згодою) створення веб-сторінки Ради" 13. 03. 2007 на сайті розміщене перше повідомлення
Протокол Нр. 1 засідання Ради: "Доручити Асоціації іт-дистриб’юторів (за згодою) створення веб-сторінки Ради"
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconРішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання дитини для опікування органу опіки та піклування. Мовою документів
Статтею 161 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо батько та мати, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким...
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconПометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про вибори народних депутатів України», «Про державну службу» (набирає...
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconРішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким мати дитини не перебуває у шлюбі
Не можуть усиновити одну і ту ж дитину особи, які не перебувають у шлюбі між собою. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд...
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconПоложення про конфлікт інтересів Незалежний реєстратор (щодо обліку членів та їх голосувань) Інші ризики?
Коаліція зі статусом юридичної особи може бути припинена на підставі адміністративного позову чи позову окремих учасників
Рішення власника майна або уповноваженого ним органом про створення юридичної особи (протокол зборiв) статут; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю документ, iconПротокол клінічного дослідження
Протокол клінічного випробування це документ, який описує задачі, методологію, статистичні аспекти І організацію клінічного випробування...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка