Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності


НазваПоложення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПоложенняІ. Загальні положення

 • Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 • Мета атестації:

 • стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

 • Основні принципи атестації:

 • відкритість та колегіальність,

 • гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника,

 • повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.І. Загальні положення

 • І. Загальні положення

 • Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

 • Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

 • Умовою чергової атестації є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

 • Ця вимога не розповсюджується на педпрацівників, які працюють перші п’ять років після закінчення ВНЗ.

 • Для педпрацівників ВНЗ І-ІІ р.а. підвищення кваліфікації може відбуватися у формі стажування.

 • Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради НЗ з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

 • Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.ІІ. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

 • До 20 вересня створюються атестаційні комісії

 • І, ІІ, ІІІ рівнів

 • Видається наказ “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу”

 • Склад атестаційної комісії:

 • голова, заступник голови, секретар, члени атестаційної комісії.

 • Головою є: керівник (заступник керівника), НЗ або органу управління освітою;

 • Члени атестаційної комісії:

 • - педагогічні працівники навчальних та інших закладів,

 • - працівники відповідних органів управління освітою,

 • - представники профспілок,

 • - представники методичних та психологічних служб.

 • Можуть входити: представники наукових та інших установ, організацій та об”єднань громадян (за згодою)ІІІ. Організація та строки проведення атестації

 • Щороку до 10 жовтня:

 • - керівники навчальних та інших закладів подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

 • - подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації;

 • - подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння педпрацівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

 • До 20 жовтня атестаційна комісія:

 • - затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;

 • - затверджує графік роботи атестаційної комісії;

 • - приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації

 • Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.До 1 березня керівник НЗ подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

 • До 1 березня керівник НЗ подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

 • Характеристика містить:

 • - оцінку виконання педагогічним працівником посадових

 • обов’язків,

 • - відомості про професійну підготовку,

 • - творчі та організаторські здібності,

 • - ініціативність, компетентність, організованість,

 • - морально-психологічні якості,

 • - дані про участь у роботі методичних об’єднань,

 • - інформацію про виконання рекомендацій, наданих

 • попередньою атестаційною комісією тощо.

 • Педагогічний працівник не пізніше як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.До 15 березня

 • До 15 березня

 • атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом:

 • - відвідування уроків, позаурочних заходів,

 • - вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета,

 • - ознайомлення з даними про участь в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально–виховної роботи, тощоАтестація педагогічних працівників здійснюється комісіями

 • Атестація педагогічних працівників здійснюється комісіями

 • у такі строки:

 • І рівня – до 1 квітня,

 • ІІ рівня – до 10 квітня,

 • ІІІ квітня – до 25 квітня.

 • Засідання атестаційної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами атестаційної комісії.

 • Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою.

 • На засіданні атестаційної комісії має бути присутніх не менш 2/3 її членів.

 • Рішення приймається таємним голосуванням.За результатами атестації

 • За результатами атестації

 • атестаційні комісії приймають такі рішення:

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію (“спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”);

 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (“спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”);

 • присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання (“викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “керівник гуртка-методист”, “старший викладач”, “старший учитель”, “старший вихователь”, “майстер виробничого навчання І категорії”, “майстер виробничого навчання ІІ категорії”);

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів про присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, педагогічного звання;

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

 • Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

 • На педпрацівника, який атестується,

 • оформлюється два атестаційних листа

 • (один зберігається в особовій справі, другий – видається педпрацівнику під підпис не пізніше трьох днів)

 • Педагогічний працівник визнається таким,

 • що відповідає займаній посаді, якщо:

 • має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

 • виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

 • пройшов підвищення кваліфікації.Особи, прийняті на посади після закінчення ВНЗ, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

 • Особи, прийняті на посади після закінчення ВНЗ, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

 • На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди). Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

 • Атестація може бути

 • перенесена на один рік

 • - у випадку тривалої тимчасової непрацездатності,

 • - при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу тощо

 • (до наступної атестації зберігаються кваліфікаційні категорії, тарифні розряди);

 • відстрочена до закінчення навчання

 • - педагогічним працівникам, які поєднують роботу з навчанням у ВНЗ за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю

 • (до наступної атестації зберігаються кваліфікаційні категорії,

 • тарифні розряди);У разі поновлення на роботі педпрацівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання.

 • У разі поновлення на роботі педпрацівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання.

 • Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніш як через два роки.

 • Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового договору, атестуються на загальних підставах.

 • Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації.

 • За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється як правило, через рік після переходу на посаду методиста, але не пізніш як через два роки.ІV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 • Атестація на відповідність займаній посаді

 • з присвоєнням кваліфікаційних категорій

 • проводиться

 • щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів-організаторів, концертмейстрів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра

 • зокрема:вчителі – повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають;

 • вчителі – повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають;

 • вчителі початкових класів – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання або які мають дві освіти, одна з яких – вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” (у редакції Закону України від 23.03.96 № 100/96-ВР) – середня спеціальна освіта) (далі – неповна вища освіта) або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (далі – базова вища освіта) та повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом;

 • вчителі-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги) – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);

 • викладачі професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшли спеціальну педагогічну підготовку;

 • соціальні педагоги – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка;педагоги-організатори – повну вищу педагогічну освіту незалежно від спеціальності;

 • педагоги-організатори – повну вищу педагогічну освіту незалежно від спеціальності;

 • методисти методичних кабінетів (центрів), інститутів післядипломної педагогічної освіти – повну вищу педагогічну або іншу фахову освіту з напряму методична робота;

 • практичні психологи – повну вищу освіту зі спеціальності практична психологія, психологія;

 • завідувачі логопедичними пунктами, логопеди – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності корекційна освіта;

 • вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, вихователі шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту;

 • вихователі-методисти, вихователі дошкільних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

 • викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), концертмейстери – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища фахова або базова фахова освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта відповідного спрямування;художні керівники – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова освіта з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

 • художні керівники – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова освіта з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

 • музичні керівники дошкільних навчальних закладів – повну вищу музично-педагогічну освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова музична освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

 • інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів – повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта;

 • інструктори слухових кабінетів навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дефектологія (сурдопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);

 • інструктори з праці – повну вищу фахову педагогічну освіту.Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися й діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями, студентами, курсантами, слухачами, вихованцями (далі – учні) навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися й діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями, студентами, курсантами, слухачами, вихованцями (далі – учні) навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

 • Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

 • Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації. • Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років.

 • Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й продовжують безперервно працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

 • Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

 • При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань

 • 5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

 • 5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

 • Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

 • 5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

 • 5.4. Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «вихователь-методист» (для вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший учитель», «старший вихователь», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.5.5. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

 • 5.5. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

 • 5.6. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

 • Педагогічні звання присвоюються безстроково.VІ. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження

 • 6.1. У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

 • Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

 • 6.2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.6.3. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

 • 6.3. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

 • Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі (установі).ї

 • Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.6.4. Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

 • 6.4. Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

 • 6.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії І рівня подається до атестаційної комісії ІІ рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів може бути подана до атестаційної комісії ІІІ рівня.

 • 6.6. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду.

 • 6.7. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом.

 • В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім’я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає.

 • До апеляції додається копія атестаційного листа.6.8. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають такі рішення:

 • 6.8. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають такі рішення:

 • 1) про відповідність працівника займаній посаді та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

 • 2) присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

 • 3) присвоїти відповідне педагогічне звання та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

 • 4) залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.

 • 6.9. Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали, крім випадків, коли вони у письмовій формі відмовилися від особистої участі у розгляді апеляцій або не з’явилися на її засідання.

 • 6.10. Питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями ІІІ рівня відповідно до чинного законодавства України.Схожі:

Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconЗа Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності,...
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconПоложення про атестацію
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconЦе система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
Вивчення шкільної документації (аналіз класного журналу, календарно-тематичного планування, учнівських зошитів)
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconСистема заходів методичного кабінету з всебічного комплексного оцінювання фахової діяльності педагогічних працівників в процесі атестації

Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України Законодавчо-нормативна база Типове положення про атестацію педагогічних працівників Затверджено
Атестація педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є обов‘язковою
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України Законодавчо-нормативна база Типове положення про атестацію педагогічних працівників Затверджено
Атестація педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є обов‘язковою
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconЦентр атестації педагогічних працівників 2010
Атестація педагогічних працівників Донецької області 2010: підсумки та перспективи
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Дотримання нормативності атестації педагогічних працівників. Ведення атестаційної документації Зауваженн я: Ізюмський район
...
Положення Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності iconРезультати рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка