Ім'я: наукове товариство “Еврика” Ім'я: наукове товариство “Еврика”


НазваІм'я: наукове товариство “Еврика” Ім'я: наукове товариство “Еврика”
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииІм'я: наукове товариство “Еврика”

 • Ім'я: наукове товариство “Еврика”

 • Рік заснування: 2008

 • Голова товариства: Панасюк Людмила, учениця 10-го класуГоловне завданнязабезпечення інтелектуального і духовного розвитку учнів, розширення їх світогляду, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової діяльності під керівництвом вчителів та інших спеціалістів та сприяння самовизначенню в майбутній професії.

 • Головне завданнязабезпечення інтелектуального і духовного розвитку учнів, розширення їх світогляду, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової діяльності під керівництвом вчителів та інших спеціалістів та сприяння самовизначенню в майбутній професії.

І. Загальні положення

 • І. Загальні положення

 • 1.1. Навчально-дослідницькими є роботи учнів з уже розроблених питань в науці, коли учні відкривають для себе уже відомі факти.

 • 1.2. Науково-дослідницькими є роботи учнів теоретичного, експериментального, прикладного і пошукового характеру з невирішених проблем.

 • 1.3. Головною метою виконання навчально-дослідницьких та науково-дослідницьких робіт є:

 • - розвиток творчих здібностей учнів;

 • - оволодіння елементами наукового методу пізнання і методикою наукових досліджень;

 • - оволодіння навичками творчості;

 • - поглиблене та випереджаюче вивчення навчального матеріалу;

 • - вивчення матеріалу, що не входить в навчальні програми;

 • - підготовка до практичної творчої діяльності.

 • 1.4. Науково-методичне керівництво роботами учнів здійснюють наукові керівники із числа вчителів НВК, викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

 • 1.5. Науково-дослідницькі та навчально-дослідницькі роботи включаються у навчальні плани.

 • 1.6. Виконання НД робіт є обов’язковим для кожного учня, починаючи з 8 класу.

 • 1.7. Методичне та організаційне забезпечення по виконанню НД робіт учнів покладається на заступника директора з наукової роботи.ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт гімназистів.

 • ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт гімназистів.

 • 2.1. Участь у конкурсах на кращу творчу роботу.

 • 2.2. Участь у тематичних семінарах та конференціях, предметних тижнях.

 • 2.3. Участь у літній навчально-дослідницькій, фольклорній практиці.

 • 2.4. Участь в туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях.ІІІ. Порядок виконання науково- дослідницьких робіт.

 • ІІІ. Порядок виконання науково- дослідницьких робіт.

 • 3.1. У березні-квітні навчального року предметні кафедри подають на затвердження заступнику директора з наукової роботи перелік тем науково-дослідницьких та навчально-дослідницьких робіт.

 • 3.2. Затверджені теми пропонуються учням на предметних уроках, спеціальних семінарах тощо протягом квітня-травня.

 • 3.3. Учні вибирають тему для роботи із запропонованих чи самостійно вибирають тему та наукового керівника роботи.

 • 3.4. Наприкінці вересня керівники секцій складають список тем, обраних учнями, куди включають: прізвище, ім’я та по батькові учня, назву теми, предмет, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.

 • 3.5. Керівники робіт складають аналогічні списки тем тих робіт, якими вони керують.

 • 3.6. Списки тем і керівники тем затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи і закріплюються наказом по НВК. • 3.7. Хід виконання роботи контролюється науковим керівником. Обговорення результатів роботи відбувається також на семінарах і конференціях учнів із близьких тем.

 • 3.8. До кінця 1 семестру учні повинні прозвітуватися про виконану ними роботу (назва, мета роботи, використана література, перші результати в достатньому обсязі, план подальшої роботи).

 • 3.9. У першому чорновому варіанті робота повинна бути представлена керівнику не пізніше кінця жовтня.

 • 3.10. Попередній захист робіт відбувається вкінці листопада – на початку грудня. Перед захистом робота рецензується. Результати захисту оформляються у вигляді відповідних відомостей.

 • 3.11. Прорецензовані наукові роботи учнів пропонуються на конкурси-захисти наукових робіт товариства «Еврика», Рожищенського відділення ВОМАН та ін.

 • 3.12. Підсумки виконання наукових робіт відображаються в наказі по НВК.І. Загальне положення.

 • І. Загальне положення.

 • 1.Наукове товариство-це добровільна творча організація учнів, яка забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, сприяє розширенню їх наукового світогляду пізнавальної діяльності та творчих здібностей , залученню їх до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності під керівництвом педагогів й інших спеціалістів та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

 • 2.Наукове товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством про освіту, нормативними документами про освіту, Cтатутом та типовим Положенням про МАН та наукове товариство.

 • 3. Наукове товариство має свою назву, емблему і створене при Рожищенському НВК №4 .

 • 4.Адреса наукового товариства м. Рожище, вул. Кондратюка 15. • ІІ. Мета та завдання наукового товариства.

 • 1.Наукове товариство створюється з метою відбору , розвитку і виховання здібних і обдарованих дітей , сприяння їм у виборі майбутньої професії.

 • 2.Головними завданнями наукового товариства є:

 • - виявлення , розвиток та підтримка юних талантів та обдаровань;

 • - створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді ;

 • - забезпечення науково-дослідницької, навчально-дослідницької пошукової експериментальної роботи учнів науковим керівництвом ;

 • -допомога учням у виборі конкретної наукової мети, залучення їх до наукової творчості, активного процесу навчання, який включає виконання самостійної науково-дослідницької роботи ;

 • - раннє розкриття інтересів і нахилів учнів до науково-пошукової роботи ;

 • - професійна орієнтація учнів;

 • - пропаганда досягнень науки, техніки, літератури мистецтва.ІІІ. Права і обов’язки членів наукового товариства.

 • ІІІ. Права і обов’язки членів наукового товариства.

 • .

 • 1.Брати участь у роботі товариства можуть учні і вчителі НВК, працівники інших закладів, науковці.

 • 2.Членами наукового товариства можуть бути учні 14-17 років, які проявляють інтерес до науки, мають бажання отримувати додаткові знання з окремих галузей знань і мають нахил до наукових, пошукових, експериментальних досліджень, є призерами олімпіад, тощо.

 • 3.Зарахування учнів до наукового товариства здійснюється на основі письмової заяви.

 • 4.Члени наукового товариства зобов’язані:

 • - оволодівати навиками дослідницької та пошукової роботи;

 • - постійно вдосконалювати свої знання;

 • - відвідувати секції МАН, які працюють при школі, гуртки, факультативи за вибором;

 • - брати участь у різноманітних конкурсах, які організовує ВОМАН; у конкурсах на кращу творчу роботу, у тематичних семінарах та конференціях, у туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях, археологічних розкопках ;

 • - дотримуватись вимог даного Статуту.

 • - допомагати у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок тощо;

 • 5. Члени наукового товариства мають право:

 • - працювати у вибраній секції, гуртку, факультативі тощо;

 • - утримувати консультації та рецензії на свої праці;

 • - брати участь у роботі конференцій, у роботі загальних зборів товариства;

 • - обирати і бути обраним у керівні органи товариства.IV. Організаційна структура та органи управління.

 • IV. Організаційна структура та органи управління.

 • 1. Основною ланкою наукового товариства є наукові гуртки та секції.

 • 2.У науковому товаристві працюють відділення: філологічне, яке має секції української та англійської мови, української літератури та природничо-хімічне , яке включає секцію хімії.

 • 3.Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об’єднань, які належать до наукового товариства, становить 10-12 учнів.

 • 4.У залежності від побажань учнів, можливостей НВК кількість відділень та секцій може збільшуватись.

 • 4. Організація діяльності членів наукового товариства здійснюється за напрямами:

 • - робота гуртків, секцій, факультативів, творчих об’єднань;

 • - індивідуальна робота учнів під керівництвом спеціалістів Волинського національного університету імені Лесі Українки , музеїв, інших установ;

 • - колективна робота творчих груп під керівництвом спеціалістів;

 • - участь в олімпіадах, конкурсах з різних галузей науки;

 • - проведення предметних тижнів і Днів науки;

 • - проведення тематичних семінарів, наукових конференцій, інтелектуальних ігор, змагань.

 • 5.Вищим керівним органом наукового товариства є збори членів товариства, проводяться один раз у семестр. • 6. Збори :

 • - вносять зміни, доповнення у Статут;

 • - приймають рішення з прийому нових членів;

 • - визначають головні напрямки наукового товариства.

 • 7. Керівним органом наукового товариства є рада наукового товариства, яка обирається відкритим голосуванням на зборах у складі:

 • - голови ради;

 • - секретаря;

 • - керівників наукових секцій.

 • 8. Рада товариства збирається один раз у чверть.

 • 9. Рада:

 • - керує повсякденною роботою наукового товариства;

 • - забезпечує виконання рішень зборів;

 • - вирішує всі робочі питання. • V. Умови припинення діяльності наукового товариства та реорганізація.

 • Діяльність наукового товариства припиняється шляхом реорганізації (змінення, розподілу або ліквідації ).

 • Реорганізація і ліквідація здійснюється за рішенням загальних зборів.

 • Діяльність наукового товариства може бути припинена за рішенням дирекції НВК у випадку порушення даного Статуту.

 • VI. Фінансування і матеріальна база.

 • 1. Головним джерелом фінансування наукового товариства є кошти державного та міського бюджету, що виділяється на утримання НВК.

 • 2. Додатковим джерелом фінансування можуть бути добровільні внески підприємств, установ, організацій, кооперативів, спонсорські пожертви, а також кошти, одержані за рахунок своєї господарської діяльності.

Голова товариства – Панасюк Людмила, учениця 10 класу

 • Голова товариства – Панасюк Людмила, учениця 10 класу

 • Секретар ради – Колочинська Вікторія, учениця 10 класу

 • Члени ради товариства:

 • Сирота Олександр – учень 10 класу Лоборчук Юлія– учениця 9 класу

 • Андрійчук Ірина – учениця 10 класу Пташник Юлія– учениця 10 класу

 • Дзятко Юлія – учениця 10 класу Гармата Валерія – учениця 9 класу

 • Яблонська Тетяна – учениця 9 класу Пахолюк Ганна – учениця 9 класу

 • КЕРІВНИКИ РАДИ:

 • Зелінська Людмила Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальна за роботу з обдарованими учнями.

 • Куденьчук Людмила Ананіївна – керівник секції української мови.

 • Павлюк Тетяна Вікторівна – керівник секції англійської мови.

 • Маланій Олена Олександрівна – доцент кафедри української літератури ВНУ

 • ім. Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, керівник секцій української літератури.I засідання

 • I засідання

 • 1.Про результати роботи товариства у 2008– 2009н.р. Затвердження плану роботи на 2009– 2010 н.р.

 • 2.Про розподіл доручень між членами Ради.

 • 3.Про участь у шкільних предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах.

 • 4.Розробка і затвердження плану роботи наукового товариства на рік.

 • Вересень

 • Зелінська Л.М.

 • II засідання

 • 1.Про підсумки проведення шкільних олімпіад.

 • 2.Випуск «Інформаційного бюлетня НТ».

 • 3.Затвердження тематики учнівських наукових досліджень та дати проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

 • Листопад

 • Панасюк Людмила, голова Ради НТ, Рада товариства

 • III засідання

 • 1.Підбиття підсумків шкільного конкурсу-захисту та підготовка до участі у районному.

 • 2.Аналіз результативності участі у конкурсах-захистах навчально-дослідницьких, науково-дослідницьких робіт та напрацювання напрямків щодо підвищення рівня науково-дослідницької роботи учнів.

 • Січень, Зелінська Л.М.

 • IV засідання

 • 1.Про участь в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт.

 • 2.Про проведення шкільного свята «Обдарованість року» та визначення його номінантів.

 • Квітень

 • Панасюк Людмила, Рада товаристваІ етап – мотиваційний

 • І етап – мотиваційний

 • прес-центр-консультування;(методичний кабінет);

 • - виставки - добірки науково-популярної літератури – ознайомлення з досвідом наукової роботи;

 • - зустрічі з викладачами, науковцями Волинського національного університету імені Лесі Українки, обласного краєзнавчого музею, обласного архіву;

 • - участь у роботі предметних секцій наукового товариства “Еврика”;

 • - самостійна робота учнів з науковою, науково-популярною літературою.ІІ етап – дослідницька робота

 • ІІ етап – дослідницька робота

 • - визначення теми, об'єкта і предмета дослідження;

 • - підготовка наукового реферату і доповіді для шкільного етапу захисту;

 • - дослідницька частина роботи;Схожі:

Ім\Наукове товариство "еврика" "Учитись значить досліджувати світ"
Нт при впу-4 як добровільне самоврядне об'єднання учнів, випускників та викладачів впу-4
Ім\Студентське наукове товариство "Наука майбутнього" Студентське наукове товариство "Наука майбутнього"
Студентські наукові гуртки: «Особливості сучасного управління», «Соціологічні дослідження», «Психологічні особливості ефективного...
Ім\Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету 2009-2010 навч рік Звітно-виборча конференція (5 жовтня 2009 року)
Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету 2009-2010 навч рік
Ім\Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи нбу (м. Київ) Студентське наукове товариство Діяльність студентського наукового товариства має на меті
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи нбу (м. Київ) Студентське наукове товариство
Ім\Кіровоградська мала академія наук учнівської молоді наукове товариство учнів «дивосвіт» кіровгадського облкомплексу

Ім\Наукове товариство “Інтелект” Нововолинської гімназії
Справжня освіта означає розвиток розуму, а не просто збір інформації й розкладання її по поличках
Ім\Ніжинський обласний педагогічний ліцей чернігівської обласної ради – навчальний заклад для обдарованої сільської молоді, який функціонує на базі нду імені Миколи Гоголя
...
Ім\Янишівський Мирослав Ярославович Янишівський Мирослав Ярославович
В ліцеї плідно працює наукове товариство ліцеїстів. Щороку десятки ліцеїстів стають учасниками обласного етапу учнівських науково-дослідницьких...
Ім\Секція історії України кирило-мефодіївське товариство
Кирило-Мефодіївського товариства і з’ясування, чому воно вважається визначною подією в українській історії, з’ясування основних причин...
Ім\Відкрите Акціонерне Товариство “Страхова Компанія ”ЕйЕмДжи Груп” Відкрите Акціонерне Товариство “Страхова Компанія ”ЕйЕмДжи Груп”
Страхова інвестиційна корпорація "Стрінкор", яке є правонаступником майнових прав та обов'язків та входить до числа ведучих вітчизняних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка