Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


НазваЗакону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконОсоби, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону, а саме:

 • Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону, а саме:

 • 1.1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (а,б,в,г,д,е,є,ж).

 • 2.1) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

 • а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

 • 2. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, що підлягає спеціальної перевірці при складанні декларації в частині відомості щодо витрат (вкладів/внесків) не вказує. • 3. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік керівників органів державної влади та їх заступників (облдержадміністрація, райдержадміністрації), членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 • 4. У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, валютного рахунка в установі банку-нерезидента (банк, який зареєстрований за межами держави) вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.5. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік особи зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону надають не тільки за себе особисто, але й за членів своєї сім'ї.

 • 5. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік особи зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону надають не тільки за себе особисто, але й за членів своєї сім'ї.

 • члени сім'ї (поняття застосовується виключно для подання декларації)- особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 • близькі особи (поняття застосовується у статях 8, 9 Закону /обмеження щодо одержання дарунків, Обмеження щодо роботи близьких осіб/ )- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону.

 • 6. Витрати вказуються тільки у випадку коли разова витрата (вклад/внесок) у звітному році дорівнює або перевищує 150,0 тис. грн.Розділ І. Загальні відомості.

 • Розділ І. Загальні відомості.

 • Розділ ІІ. Відомості про доходи.

 • А). Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні.

 • Б). Одержані (нараховані) з джерел за межами Україні декларантом.

 • В). Одержані (нараховані) з джерел за межами Україні членами сім’ї декларанта.

 • Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно.

 • А). Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним.

 • Б). Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 • Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби.

 • А). Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на їх придбання (користування).

 • Б). Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта.

 • Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи.

 • А). Вклади у банках, цінні папери, що перебувають у власності декларанта та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.).

 • Б). Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн.).

 • Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов'язання.

 • А). Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн.)

 • Б). Фінансові зобов'язання членів сім’ї декларанта (грн.)

1. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

 • 1. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

 • 2. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові.

 • 3. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

 • 4. У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

 • 5. У позиції 4 зазначаються відомості щодо членів сім’ї декларанта (відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції“).

 • 6. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.1. Вказуються абсолютно всі доходи, одержані як декларантом так і членами його сім’ї як на Україні так і за її межами.

 • 1. Вказуються абсолютно всі доходи, одержані як декларантом так і членами його сім’ї як на Україні так і за її межами.

 • 2. Позиції 7 та 8 вказуються окремо відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції “, а саме: - особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 • 3. Відомості щодо фінансових сум закруглюються до гривні.

 • У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

 • 4. ( для 2011г.) Відповідно до пункту 2 Розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” доходи вказуються за весь минулий рік (2012 рік )

 • 5. У полі "перерахованого у гривні" (поз. 21 – 22) зазначаються відомості за офіційним курсом установ. НБУ на день проведення фінансової операції.1. У таблиці “А” (позиції 23, 24, 25, 26, 27, 28) вказується:

 • 1. У таблиці “А” (позиції 23, 24, 25, 26, 27, 28) вказується:

 • - все майно, яке по стану на 31 грудня минулого (звітного) року (31 грудня 2012року) перебуває у власності декларанта;

 • - поле “сума витрат на придбання у власність (оренду) чи на інше право користування” заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожної із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150,0 тисяч гривень.

 • 2. У таблиці “Б” (позиції 29, 30, 31, 32, 33, 34) члени сім’ї декларанта вказують лише майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування по стану на 31 грудня минулого (звітного) року (31 грудня 2012 року).

 • Витрати на придбання зазначеного майна протязі звітного року члени сім’ї не вказують взагалі.

Схожі:

Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconПроект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconПрограма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Нове антикорупційне законодавство відповідно до Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції» (№3206-vi, від 07. 04....
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconЗакон України «Про звернення громадян», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи відділу освіти Золочівської рда зі зверненнями громадян та з питань виконання Закону України Про засади запобігання...
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconІнформації Закону України „Про доступ до публічної інформації" розділу "Запобігання та протидії корупції" Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010 2014 роки Суб'єкти моніторингу
Закону України «Про доступ до публічної інформації» районними державними адміністраціями
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconЗвіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році (за даними Міністерства юстиції України)

Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconОсновні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconОсновні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconОсновні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconСистема протидії корупції (діюча) Недоліки діючої системи протидії корупції

Закону України \"Про засади запобігання і протидії корупції\" iconІнформація щодо стану прийняття суб’єктами державного фінансового моніторингу відповідних підзаконних нормативно-правових актів за результатами здійсненого аналізу норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка