План лекції визначення поняття „серцевий цикл”


НазваПлан лекції визначення поняття „серцевий цикл”
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ТЕМА ЛЕКЦІЇ: НАСОСНА ФУНКЦІЯ СЕРЦЯ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНА ОЦІНКА СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ПЛАН ЛЕКЦІЇ

 • Визначення поняття „серцевий цикл”

 • Періоди, фази та інтервали систоли і діастоли шлуночків

 • Асинхронна діяльність правого і лівого шлуночків

 • Тиск у передсердях і шлуночках серця в систолу та діастолу

 • Зміни об'єму шлуночків під час серцевої діяльності

 • Методи визначення величини серцевого викиду.

 • Характеристика тонів серця

 • Характеристика серцевих шумів

 • Визначення поняття "ехокардіографія", види ехокардіографії.

 • Характеристика різних позицій М-Ехокардіографії

 • Характеристика двомірної ехокардіографії

 • Характеристика контрастної ехокардіографії

 • Характеристика доплерівської ехокардіографії

 • Методика проведення одномірної ехокардіографії

 • Аналіз одномірної ехокардіограмиСЕРЦЕВИЙ ЦИКЛСИСТОЛА ШЛУНОЧКІВ ПЕРІОД НАПРУЖЕННЯ фази асинхронного та ізометричного скорочення

 • Початок фази асинхронного скорочення

 • співпадає з початком деполяризації

 • міокарда шлуночків. При цьому має

 • місце неодночасність охоплення

 • збудження різних ділянок міокарда, і, як

 • наслідок, асинхронність поширення

 • скоротливого процесу в м'язах шлуночків.

 • Першими скорочуються кардіоміоцити,

 • які розташовані біля волокон провідної

 • системи. Фаза ізометричного скорочення

 • протікає при закритих атріо-

 • вентрикулярних і півмісяцевих клапанах і

 • відповідає моменту повного охоплення

 • збудженням шлуночків (комплекс QRS)СИСТОЛА ШЛУНОЧКІВ Період вигнання

 • Він поділяється на протосфігмічний

 • інтервал, фазу швидкого та фазу повільного

 • вигнання. Протосфігмічний інтервал

 • характеризує процес відкриття півмісяцевих

 • клапанів. Фаза швидкого вигнання

 • починається з моменту відкриття

 • півмісяцевих клапанів. В цю фазу з

 • серця викидається більша частина крові.

 • Фаза повільного вигнання починається в

 • момент, коли відтік крові до периферії

 • починає перевищувати її поступлення з

 • серця і градієнт тиску між шлуночками і

 • судинами зменшується. Кінець цієї фази

 • наступає з припиненням систоли, коли

 • внутрішньошлуночковий тиск починає

 • різко падати. Відповідає на ЕКГ інтервалу S-TДіастола шлуночків Період розслабленняДіастола шлуночків Період наповнення фази швидкого і повільного наповненняДіастола шлуночків Період наповнення фаза активного наповнення, пов’язана із систолою передсердьСЕРЦЕВИЙ ЦИКЛМЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ УДАРНОГО ОБ’ЄМУ

 • 1. ІІрямий метод Фіка. Суть методу полягає в тому, що за кількістю кисню поглинутого за 1 хвилину і за артеріо-венозною різницею кисню , можна розрахувати хвилинний об'єм кровогоку.

 • Артеріовенозну різницю вираховують за різницею вмісту кисню в артеріальній і венозній крові серця під час його зондування.

 • 2. Непрямий метод Фіка відрізняється від прямого тим, що визначення артеріо-венозної різниці проводиться без зондування серця. Метод ґрунтується на визначенні ХОК за кількістю розчиненої в крові не шкідливої для організму речовини з відомим коефіцієнтом розчинності.

 • 3. Метод терморозведення (термодилюції) заключається в тому, що при введенні в судинне русло відомої кількості індикатора (5 % розчин глюкози, ізотонічний розчин NaС1) більш низької температури спостерігають за змінами температури крові. За різницею між вихідною і кінцевою температурою крові і за об'ємом введеної рідини визначають ХОК.

 • 4. Метод розведення речовин, мічених радіонуклідами. Будують концентраційну криву на основі показників лічильника розміщеного над серцем.

 • 5. Апаратні (непрямі) методи (сфігмографія, балістокардіографія, реографія, ехокардіографія.

Перший тон, компоненти, що його обумовлюють

 • Перший тон вислуховується як короткий, досить інтенсивний звук над серцем, проте оптимально він виражений над верхівкою серця під час систоли шлуночків.

 • Основним його компонентом є клапанний компонент. Він обумовлений коливанням стулок передсердно-шлуночкових клапанів та сухожильних ниток.Другий тон, компоненти, що його обумовлюють.

 • Другий тон оптимально вислуховується в ІІ міжребер'ї зліва (над легеневою артерією) і справа (над аортою) від грудини під час діастоли. Утворюється за рахунок коливань, виникаючих на початку діастоли при закритті півмісяцевих клапанів аорти і легеневої артерії, потоком крові, яка вдаряється об них. Це перший, клапанний компонент.

 • Другий компонент – судинний – обумовлений коливанням стінок аорти і легеневої артерії внаслідок удару крові в закриті півмісяцеві клапани.Третій тон, компонент, що його обумовлює.

 • Третій тон можна вислухати інколи у дітей, або у осіб з тонкою грудною кліткою.

 • Він обумовлений швидким наповненням шлуночків кров‘ю під час фази швидкого наповнення.ФонокардіографіяВИДИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ:

 • Одномірна (М-режим)

 • Двомірна (В-режим)

 • Доплерівська

 • КонтрастнаПозиції ехолокації в М-режимі:

 • 1, 2, 3, 4 – позиції ехолокації;

 • Д – ультразвуковий датчик;

 • ГК – грудна клітка; Г – грудина;

 • ПШ – правий шлуночок;

 • ЛШ – лівий шлуночок;

 • ЛП – ліве передсердя; КА –

 • клапан аорти; ПСМК – передня

 • стулка мітрального клапана;

 • ЗСМК – задня стулка мітрального клапана.Ехокардіографічна картина руху анатомічних структур серця в різних позиціяхОдновимірна ехокардіограма зареєстрована у здорової людиниПринцип отримання ультразвукового зображения в різних режимах дослідження (схема):

Ехокардіограма в площині довгої осі:

 • ЛП – ліве передсердя;

 • ЛШ – лівий шлуночок;

 • ПШІ–правий шлуночок;

 • МПШ–міжшлуночкова

 • перегородка;

 • АО – аорта.В-РЕЖИМ ЕХОКАРДІОГРАФІЇЕхокардіограма в площині довгої осі:Доплерівська Ехо-КГ зареєстрована з апікального доступу у здорової людини.ДОПЛЕР-ЕХОКАРДІОГРАМА В ПЛОЩИНІ 4 КАМЕР СЕРЦЯДоплерівська ехокардіографіяЕхокардіограма лівого шлуночка в IІI позиції (схема):КДО = 7,0 : (2,4 + КДР) · КДР3, КСО = 7,0 : (2,4 + КСР) · КСР3,

 • КДО = 7,0 : (2,4 + КДР) · КДР3, КСО = 7,0 : (2,4 + КСР) · КСР3,

 • У нормі, в дорослих людей, КДО дорівнює 108-140 мл, а КСО знаходиться в межах 38-50 мл.

 • Ударний об'єм (УО) лівого шлуночка вираховують за формулою:

 • УО = КДО – КСО.

 • У нормі, в дорослих людей, УО дорівнює 70-90 мл.

 • Хвилинний об'єм кровотоку (ХОК) визначають як добуток УО і ЧСС.

 • У нормі, в дорослих людей, хвилинний об'єм серця дорівнює 4,0-6,5 л/хв.

 • Скоротливу активність лівого шлуночка характеризує фракція вигнання (викиду) (ФВ), що визначається за формулою:

 • ФВ = УО : КДО · 100 %.

 • У нормі, в дорослих людей, ФВ дорівнює 54-64%.

 • Також встановлюють індексовані показники лівого шлуночка, для цього треба отримані величини поділити на площу поверхні тіла обстежуваного, яку можна розрахувати за формулою Дю Буа.

 • Кінцево-діастолічний (КДІ), кінцево-систолічний (КСІ) індекси визначають відповідно за такими формулами:

 • КДІ = КДО : Р, КСІ = КСО : Р,

 • де КДІ – кінцево-діастолічний індекс; КДО – кінцево-діастолічний об'єм; КСІ – кінцево-діастолічний індекс; КСО – кінцево-діастолічний об'єм; Р – площа поверхні тіла.Схожі:

План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПроф., д мед н. В. В. М’ясоєдов Питання лекції: Організація клітини у часі: життєвий цикл клітини і клітинний цикл
Клітинний цикл включає підготовку до мітозу (інтерфазу) і мітоз. Друга назва процесу мітотичний цикл
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПлан лекції Визначення поняття гострої печінкової недостатності
Це стан, при якому виникає невідповідність між потре6ами організму та можливостями печінки у задоволенні цих потреб
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПлан лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)
Екстенсивні показники показують питому вагу частини явища по відношенню до явища в цілому
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconАвтор: доц. В. Б. Доброродній План лекції Загальна герніологія (визначення поняття, елементи грижі)
Тема лекції: Черевні грижі: загальна герніологія, пахові, стегнові, пупкові, білої лінії живота, післяопераційні. Анатомо-фізіологічні...
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconЛекція гострі отруєння. Основні патологічні синдроми гнатів В. В. План лекції визначення поняття
Це патологічний стан, що виникає при надходженні хімічної речовини в організм та проявляється розладами функцій і структур його органів...
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconДоц. Руда м. М. План лекції вступ Синдром серцевої недостатності
Тема лекції: Хронічна серцева недостатність. Визначення. Класифікація. Клініка. Діаганостика. Лікування
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПлан лекції: Визначення поняття карієсу
Класифікації карієсу. Клініка,, діагностика і диференційна діагностика карієсу зубів. Cучасні методи лікування карієсу
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПлан лекції Визначення поняття гострої ниркової недостатності
Протікає у вигляді олігурії (діурез менше 500 мл/добу) чи анурії (діурез менше 50 мл/добу)
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПлан лекції: План лекції
Суспільно-політичне та економічне становище України на початку XX ст. Україна в Першій Світовій війні
План лекції визначення поняття „серцевий цикл” iconПлан лекції. План лекції
Культура в 30-х роках 28 грудня 1920 р між рсфрр та усрр був укладений договір про військовий та господарський союз

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка