Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія)


НазваЖиттєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія)
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання

 • З досвіду роботи вчителя Паньків Г.С. (Зборівська гімназія)


Сучасне суспільство перебуває у етапі великих змін, основною тенденцією яких є кардинальне оновлення всіх соціальних структур та інституцій.

 • Сучасне суспільство перебуває у етапі великих змін, основною тенденцією яких є кардинальне оновлення всіх соціальних структур та інституцій.

 • У зв’язку з цим якісно змінюються й умови індивідуального буття особистості. Освіта набуває великої значущості не лише для розвитку особистості та соціальної мобільності людини. Вона стає найважливішим чинником формування особистості, її життєстійкості та життєздатності у складних умовах глобального інформаційного суспільства, яке висуває до людини додаткові вимоги, створює нові екологічні, економічні, суспільно – політичні, інформаційні ризики.

 • На цій підставі має формуватися нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної людини.Компетентісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й потребами життя, яке потребує нового мислення, нової культури, діяльності, а звідси – якісно іншого рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто здатності до навчання упродовж усього життя, як зазначається в концепції 12 – річної середньої загальноосвітньої школи.

 • Компетентісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й потребами життя, яке потребує нового мислення, нової культури, діяльності, а звідси – якісно іншого рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто здатності до навчання упродовж усього життя, як зазначається в концепції 12 – річної середньої загальноосвітньої школи.

 • Компетентісний підхід допомагає досягнути розумного балансу між академічними знаннями і прагматичними вміннями. Знання як самоціль має поступатися місцем знанню як інструментові життя, що забезпечує молодій людині можливість жити в гармонії зі своєю природою та довкіллям, суспільством, окремими людьми, можливість оволодівати новими технологіями.“Компетенція” тлумачиться у сучасних словниках як добра обізнаність із чим-небудь. Слово походить від лат. “competіа” (відповідність, узгодженість) – це знання і досвід у певній сфері, що забезпечують оволодіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм певної діяльності .

 • “Компетенція” тлумачиться у сучасних словниках як добра обізнаність із чим-небудь. Слово походить від лат. “competіа” (відповідність, узгодженість) – це знання і досвід у певній сфері, що забезпечують оволодіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм певної діяльності .

 • Компетентність – це здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх реалізацію у різних галузях людської діяльності. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими.Елементи життєвої компетентності (знання, уміння і навички, життєвий досвід, фізичний потенціал, задатки та здібності, риси характеру, креативність та інтелект, духовність особистості) поєднуються у різних конфігураціях для вирішення людиною конкретних завдань та розв'язання проблем, які ставить перед нею життя.

 • Елементи життєвої компетентності (знання, уміння і навички, життєвий досвід, фізичний потенціал, задатки та здібності, риси характеру, креативність та інтелект, духовність особистості) поєднуються у різних конфігураціях для вирішення людиною конкретних завдань та розв'язання проблем, які ставить перед нею життя.

 • Виконуючи дві найважливіші функції – життєздатність та життєстійкість, життєва компетенція дає шлях особистості до розвитку та творчого відтворення себе, своїх сутнісних характеристик, якостей, спроможність «не втратити себе», протидіяти різноманітним зовнішнім негативним впливам, зберігати свою цілісність та неповторність.“Дати людині діяльність, яка б заповнила її душу і могла б заповнювати її вічно, ось істинна мета виховання, мета жива, тому, що ця мета – саме життя”

 • “Дати людині діяльність, яка б заповнила її душу і могла б заповнювати її вічно, ось істинна мета виховання, мета жива, тому, що ця мета – саме життя”

 • (К.Ушинський)Сутність освітнього процесу - створення умов для освіти особистості — формування «образу-себе-в-бутті», розкриття і максимальний розвиток всіх сутнісних сил особистості, її здібностей та інтересів, створення умов для саморозвитку особистості в умовах певного соціуму і певної культури.

 • Сутність освітнього процесу - створення умов для освіти особистості — формування «образу-себе-в-бутті», розкриття і максимальний розвиток всіх сутнісних сил особистості, її здібностей та інтересів, створення умов для саморозвитку особистості в умовах певного соціуму і певної культури.

 • Мета особистісно орієнтованої освіти - створення оптимальних умов для розвитку і становлення особистості як суб'єкта діяльності і суспільних відносин.Методика особистісно орієнтованого навчання (скарбничка вчителя)

 • Технологічне забезпечення особистісно орієнтованого навчання

 • Проектування особистісно розвивального навчального середовища на уроках математики

 • Особистісно орієнтоване навчання. Пам'ятка вчителю

 • Технологія особистісно орієнтованого уроку

 • Створення творчого середовища у процесі навчання математики

 • Вплив індивідуальних особливостей учнів на засвоєння навчального матеріалу з математики

 • Особистіснии підхід у вивченні математики

 • Особистісно орієнтована освіта як особливий вид діяльності

 • Критичне мислення (методика)

 • Як організувати навчальний діалог учнів

 • Інтерактивні методи навчанняНавчання математики в основній школі спрямоване на досягнення таких цілей:

 • формування в учнів математичних знань як невід'ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам'яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

 • опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.З криниці мудрості

 • “Математику слід вивчати в школі ще й з тією метою, щоб одержані знання були достатні для звичайних потреб у житті” (М. Лобачевський)

 • “… для того, щоб удосконалювати розум, треба більше розмірковувати, ніж заучувати” (Декарт)

 • “Математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати” (Д.Пойа)Прикладне спрямування включає вміння учнів засобами математики досліджувати реальні явища, складати математичні моделі задач та співставляти знайдені результати з реальними.

 • Прикладне спрямування включає вміння учнів засобами математики досліджувати реальні явища, складати математичні моделі задач та співставляти знайдені результати з реальними.

 • Практичне спрямування шкільного курсу математики передбачає формування в учнів умінь використовувати здобуті знання під час вивчення як самої математики, так і інших дисциплін.

 • Політехнічне спрямування передбачає використання математичних знань для пояснення виробничих циклів, процесів обслуговування та керування, полегшення вивчення інших предметів (фізики, хімії, креслення, трудового навчання тощо)

Засобами підручників та активної роботи вчителя й учнів йде формування організаційної компетентності – вміння організувати роботу, чітко розмежувати окремі дії та вчинки, будувати план своєї діяльності

 • Засобами підручників та активної роботи вчителя й учнів йде формування організаційної компетентності – вміння організувати роботу, чітко розмежувати окремі дії та вчинки, будувати план своєї діяльності

 • Завдяки

 • Чітко побудованій системі підручника

Але не менш важливіша роль вчителя у формуванні особистості учня та його життєвих вмінь та навичок.

 • Але не менш важливіша роль вчителя у формуванні особистості учня та його життєвих вмінь та навичок.

 • Вчитель навчає не лише матеріалом, який подає на уроці. Важливими є усі дії вчителя на уроці:

 • його вигляд та поведінка,

 • ставлення до учнів та свого предмета,

 • уміння організувати колектив класу, налаштувати його на роботу,

 • створити комфортну атмосферу на уроці, що дозволить розкритися кожному учневі.

 • На уроці вчитель разом з учнівським колективом, залучаючи його до активної діяльності, формує:

 • інформаційну компетентність учня, його аналітичне та критичне мислення

 • комунікативність учня (вміння спілкуватися)

 • правову культуру (ставлення до товаришів, предметів побуту)

 • економічну ( бережливе, економне ставлення до книг, зошитів, приладдя)

 • екологічну та валеологічну культуру (дозування праці і відпочинку, чистота і провітрюваність приміщення, зручність меблів та одягу)

 • професійно-трудову з допомогою орієнтованості задач відповідно до контингенту учнів та їх підготовки

 • естетико-духовний розвиток учнів з допомогою пошуку оригінального “красивого” і водночас простого розв’язання задачіЧогось особливого в моїй методиці немає. Ось основні засади моєї роботи:

 • Чогось особливого в моїй методиці немає. Ось основні засади моєї роботи:

 • При знайомстві з класом (5 клас) вивчаю індивідуальні особливості кожного учня та класу в цілому(не лише рівень знань, а характер, стосунки з іншими учнями), щоб знайти підхід до кожного і сформувати дієздатний, дружелюбний, творчий колектив;

 • Визначаю методи і прийоми роботи з класом, виходячи з їх індивідуальних та вікових особливостей;

 • Прагну працювати з усім класом, залучати до роботи всіх, використовуючи діалог та дискусію, вислуховуючи думки та ідеї учнів;

 • Намагаюсь постійно контролювати рівень знань, умінь та навичок учнів, застосовуючи для цього практичні та самостійні роботи, тести; при цьому надаю перевагу навчальним самостійним роботам, коли учень має змогу запитати, проконсультуватись, або вийти до дошки і продемонструвати свій хід розв’язання;

 • Приділяю увагу логічним задачам та мініпроектам, коли учень задачею демонструє або практичне застосування задачі, або демонструє кілька рівноцінних розв’язків однієї задачі;

 • На самостійних та контрольних роботах практикую багатоваріантність та різнорівневий підхід (можливість вибору);

 • Звертаю увагу на практичне використання матеріалу, що вивчається, на його застосування при вивченні інших дисциплін;

 • Повсякчас цікавлюсь новинками методичної літератури, застосовую найбільш цікаві матеріали в своїй роботі.Схожі:

Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconКзо “Гімназія №3”
Методична проблема “Забезпечення високої професійності, креативного підходу вчителя до роботи з учнями на основі особистісно орієнтованого...
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconЗ досвіду роботи Сологуб Олени Петрівни вчителя математики та фізики
Використання ікт на уроках математики та фізики як складової особистісно-орієнтованого навчання
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconВикористання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання. З досвіду роботи Сажнєвої Євгенії Борисівни
Використання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconЗ досвіду роботи вчителя математики, мзш №59 з досвіду роботи вчителя математики, мзш №59
...
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconНа уроках інформатики на основі особистісно-орієнтованого навчання
Сформована ік-компетентність у застосуванні ікт передбачає наявність у особистості здатностей
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) icon1 громадянська компетентність; 1 громадянська компетентність
Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей...
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconЗ досвіду роботи вчителів математики та фізики Вілєгжаніної Т. В. та Долінко О. В
Забезпечення якісної освіти учнів закладу в умовах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного навчання
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) icon“Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів шляхом застосування новітніх інтерактивних технологій”
Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів шляхом застосування новітніх інтерактивних технологій
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconТема з самоосвіти
Впровадження інноваційних форм і видів роботи на уроках світової літератури як шлях до особистісно орієнтованого навчання
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія) iconЗ досвіду роботи вчителя англійської мови з досвіду роботи вчителя англійської мови
«Формування в учнів комунікативної компетенції засобами використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка