Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С


НазваЗагальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С
Дата конвертації06.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Загальна стратегія підприємства

 • Вдовенко Ю.С.


Загальна стратегія підприємства

 • 1. Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств

 • 2. Формальні і якісні моделі

 • 3. Стратегічні альтернативи

 • 4. Результати SWOT-аналізу і стратегічні дії за матрицею SWOTСтратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств

 • Корпоративна (загальна) стратегія визначає

 • загальний напрямок його діяльності,

 • формується його вищим керівництвом і

 • передбачає три основні завдання:Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств

 • сформувати головний напрямок діяльності підприємства і його СОБ;

 • визначити роль кожної СОБ і кожного підрозділу у реалізації корпоративної стратегії;

 • визначити розміри і способи розподілу ресурсів між СОБ та іншими підрозділами.Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств

 • В мультибізнесових підприємствах загальну стратегію називають портфельною.

 • Загальна стратегія тісно пов’язана з конкурентною (бізнесовою, діловою),

 • яку власне визначає,

 • а остання забезпечує її реалізацію.Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств

 • В однобізнесових підприємствах ці стратегії об’єднуються – корпоративна є одночасно і конкурентною (або навпаки).Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій)

 • Корпоративна стратегія набирає вигляду базових стратегій:

 • стратегія зростання (розвитку);

 • стратегія стабілізації (обмеженого зростання);

 • стратегія виживання (скорочення);

 • стратегія побудована на комбінаціях перерахованих стратегій (в мультибізнесовому підприємстві).Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій)

 • Стратегія зростання обирається базовою якщо підприємство чи його СОБ намагаються використати можливості зовнішнього середовища і власні сильні сторони для збільшення підприємства,

 • тобто нарощування обсягів продаж, шляхом проникнення на нові ринки і їх захоплення та підвищення показників ефективності виробництва.Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій)

 • Способи здійснення стратегії зростання:

 • поглинання фірм через придбання контрольного пакету акцій;

 • злиття – об’єднання на приблизно рівних засадах в одне підприємство;

 • створення спільного підприємства (СП) – об’єднання частини капіталів підприємств з метою реалізації спільного проекту.Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій)

 • Стратегія стабілізації застосовується великими підприємствами, які домінують на ринку, мають стабільні обсяги продаж і отримуваних прибутків.

 • Проводиться з метою підтримки існуючого стану впродовж якомога довшого періоду.Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій)

 • Стратегія виживання використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, високої інфляції або коли товари перебувають в стадії насичення і спаду життєвого циклу.

 • Полягає в спробах пристосуватися до важких ринкових умов господарювання та існуючої ситуації.Стратегії однобізнесових і багатобізнесових підприємств (корпорацій)

 • Способи реалізації стратегії виживання:

 • стратегія розвороту – підприємство або СОБ працює неефективно, але не досягло критичної точки. Відмова від виробництва нерентабельних товарів, скорочення робочої сили, відмова від неефективних каналів розподілу ресурсів тощо;

 • стратегія відокремлення – відмова від найменш ефективної частини бізнесу – продаж;

 • стратегія ліквідації – підприємство або СОБ досягли критичної точки – банкрутства – вони ліквідуються, а активи продаються.Формальні і якісні моделі

 • Стратегічний аналіз означає перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, а також місії і цілей на стратегічний план підприємства.

 • Стратегічний аналіз мультибізнесового підприємства називають портфельним аналізом.Формальні і якісні моделі

 • ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Формальні (стандартні) моделі.

 • Самостійний творчий аналіз (планування) з використанням традиційних методів і прийомів економічного аналізу.Формальні і якісні моделі

 • Модель у вітчизняній науці - формалізоване відображення економічних процесів і явищ.

 • Модель у ринковій економіці - інструмент вироблення стратегій, що відображає динамічність процесів у зовнішньому і внутрішньому середовищі.Формальні і якісні моделі

 • Статистично-економічний метод.

 • а) статистичне спостереження – для збору цифрових даних, вибіркового обстеження, анкетування тощо;

 • б) прийоми економічного групування, порівняння, вирахування середніх і відносних величин, індексів тощо – для аналізу зібраного матеріалу, встановлення закономірностей, виявлення резервів, чинників, темпів змін, інтенсивності явищ.Формальні і якісні моделі

 • Розрахунково-конструктивний метод.

 • а) виділення головної ланки;

 • б) зважування;

 • в) аналогії;

 • г) евристичний;

 • д) застосування нормативів – для виділення головних чинників і умов, створення системи заходів, моделей, концепцій, програм розвитку та інших проектів.Формальні і якісні моделі

 • Абстрактно-логічний метод.

 • а) індукції і дедукції;

 • б) аналізу і синтезу;

 • в) порівняння;

 • г) системно-структурний;

 • д) формалізації і моделювання;

 • е) програмування і прогнозування – для розробки графічних і інших моделей, розширення визначень існуючих понять, створення системи роботи, концепцій і програм.Формальні і якісні моделі

 • Монографічний метод – для детального дослідження і опису окремого типового або передового підрозділу.Формальні і якісні моделі

 • Економіко-математичні методи

 • а) симплекс-метод – для оптимізації об’єкта дослідження і максимізації прибутку;

 • б) кореляційно-дисперсний аналіз – для встановлення взаємозалежностей складових об’єкта, виявлення чинників і рівня їх впливу.Формальні і якісні моделі

 • Для стратегічного аналізу найчастіше використовуються методи:

 • розрахунково-аналітичні – балансовий, нормативний;

 • графоаналітичні – екстраполяційні (трендові), сіткові, регресивно-аналітичні, кореляції, трендів;

 • економіко-математичні – лінійного, нелінійного і динамічного програмування, теорії ігор;

 • евристичні (побудовані на досвіді дослідників і експертів) – методи експертних оцінок, методи сценаріїв.Формальні і якісні моделі

 • Специфічні методи і моделі стратегічного аналізу (широко використовуються за кордоном):

 • а) метод розриву;

 • б) модель життєвого циклу товару (ЖЦТ);

 • в) крива досвіду;

 • г) модель „продукт-ринок»,

 • д) матричні методи портфельного аналізу (БКГ, „Мак-Кінсі», АДЛ) та інші.Стратегічні альтернативи

 • Стратегічні альтернативи – це можливі варіанти розвитку підприємства чи СОБ в рамках кожної з трьох базових корпоративних стратегій:

 • зростання,

 • стабілізації,

 • скорочення.Стратегічні альтернативиСтратегічні альтернативи

 • Зростання:

 • “Інтенсифікація” - реалізація системи заходів по розширенню виробництва і підвищенню його ефективності за рахунок кращого використання наявних ресурсів, а не їх додаткового залучення (екстенсивний розвиток).Стратегічні альтернативи

 • Диверсифікація - вихід діяльності підприємства за рамки існуючого основного бізнесу (нові товари і нові ринки), а також розширення асортименту товару за рахунок освоєння нових модифікацій.Стратегічні альтернативи

 • “Інтеграція” - розширення діяльності підприємства в сторону постачальників, конкурентів, посередників, продавців тощо, шляхом поглинання, злиття, створення спільного бізнесу.Стратегічні альтернативи

 • Інтеграційні стратегії:

 • „інтеграція назад» - посилення контролю за вхідними каналами (забезпечення ресурсами);

 • „інтеграція вперед» - посилення контролю над вихідними ми каналами (збут товару);

 • „інтеграція по горизонталі» - дозволяє здійснювати контроль над конкурентами.Стратегічні альтернативи

 • “Техніко-технологічний розвиток” - передбачає інноваційну діяльність по розробці і впровадженню нових видів продукції, послуг, технологій, організаційних форм тощо.Стратегічні альтернативи

 • Стабілізація.

 • “Економія витрат” - включає аналіз поточних витрат виробництва та експлуатаційних витрат з метою виявлення резервів їх зниження, а також запровадження системи управління затратами та інших заходів, результатом яких має стати здобуття цінових переваг на ринку, тобто зміцнення конкурентноздатності підприємства.Стратегічні альтернативи

 • Стабілізація.

 • Збирання врожаю” - зведення до мінімуму чи відмову від інвестування даного бізнесу і пожинання плодів колишніх капіталовкладень (віддача інвестицій).Стратегічні альтернативи

 • Постійна адаптація до зовнішнього середовища, як стратегічна альтернатива, передбачає пристосування до постійних змін зовнішнього середовища, дії, направлені на максимальне та ефективне використання його можливостей і усунення загроз, з метою недопущення порушень стабільності підприємства якомога триваліший період.Стратегічні альтернативи

 • Збереження науково-технічного і кадрового потенціалу - підтримання іміджу підприємства, збереження його домінуючих позицій на ринку, а також зниження соціальної напруги у його внутрішньому середовищі.Стратегічні альтернативи

 • Скорочення:

 • Організаційна санація:

 • удосконалення організаційної структури підприємства, оптимізація чисельності персоналу і скорочення витрат на управління;

 • зміна організаційно-правової форми підприємства;

 • участь підприємства у різноманітних об’єднаннях.Стратегічні альтернативи

 • Економічна і фінансова санація:

 • продаж зайвого майна, „неліквідів», залежалих запасів;

 • нормалізацію дебіторської і кредиторської заборгованості;

 • інші заходи по відновленню власних оборотних засобів і підвищенню ефективності їх використання.Стратегічні альтернативи

 • Маркетингова санація:

 • проведення досліджень ринку з метою збільшення частки продаж на існуючих ринках, пошук нових „ніш», ринків збуту;

 • реорганізація служби маркетингу, активізація її діяльності, вироблення маркетингової стратегії, плану першочергових дій по виживанню у важких умовах і відновлення належної виробничо-фінансової діяльності.Стратегічні альтернативи

 • Соціальна санація:

 • передача соціально-комунальної сфери на баланс муніципальних органів влади;

 • комерціалізація соціально-комунальної сфери;

 • заходи по соціальному захисту персоналу підприємства.Стратегічні альтернативи

 • “Ліквідація бізнесу” - скорочення бізнесу з метою його відновлення у перспективі або ж скорочення бізнесу, що збанкрутував, з направленням виручених від реалізації активів засобів на підтримання і зміцнення бізнесу, що залишився.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Сутність SWOT – аналізу полягає у виявленні сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, і після цього встановлення ланцюгів зв’язків між ними, які в подальшому використовують для формулювання стратегії підприємства і складання матриці SWOTРезультати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • За початковими буквами англійських слів

 • strength – сила,

 • weakness – слабкість,

 • opportunities – можливості,

 • treats – загрози.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • До сильних сторін відносяться:

 • видатна компетентність;

 • адекватні фінансові ресурси;

 • висока кваліфікація;

 • хороша репутація у покупців;

 • відомий лідер ринку;

 • економія в масштабах виробництва;Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • уміння уникати тиску з боку конкурентів;

 • наявність власної технології;

 • перевага у витратах;

 • ефективніша реклама;

 • досвід у розробці нових товарів;

 • апробований менеджмент;

 • досконалі технологічні навички.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • До слабких сторін відносяться:

 • відсутність чіткого стратегічного напрямку розвитку;

 • застаріле устаткування;

 • низька прибутковість;

 • низька якість управлінців;

 • погано опрацьована стратегія компанії;

 • внутрішні виробничі проблеми;Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • відставання в галузі досліджень та розробок;

 • досить низький асортимент продукції;

 • низький імідж на ринку;

 • слабка збутова мережа;

 • незадовільна організація маркетингової діяльності;

 • брак готівки;

 • висока собівартість.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • До можливостей відносяться:

 • запит на обслуговування додаткових груп споживачів;

 • поява нових ринків або сегментів ринку;

 • запит на розширення асортименту продукції для задоволення споживачів;Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • вертикальна інтеграція;

 • зниження торгівельних бар’єрів на привабливих зарубіжних ринках;

 • послаблення позицій фірм-конкурентів;

 • поява нових технологій.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • До зовнішніх загроз відносяться:

 • вихід на ринок іноземних конкурентів з більш низькими витратами;

 • зростання продажу продуктів-субститутів;

 • повільне зростання ринку;

 • несприятлива зміна курсів іноземних валют або торгівельної політики урядів інших країн;Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • рівень законодавчих вимог, дотримання яких коштує досить дорого;

 • висока залежність від попиту та етапу життєвого циклу розвитку бізнесу;

 • вимогливість покупців та постачальників;

 • зміна потреб та смаків споживачів, несприятливі демографічні зміни.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Після складання конкретного списку слабких і сильних сторін підприємства, а також загроз і можливостей відбувається встановлення зв’язків між ними.

 • З метою встановлення таких зв’язків формується SWOT-матриця та виконується SWOT-аналіз.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOTРезультати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOTРезультати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOTРезультати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • На кожному з полів дослідник повинен розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які повинні бути враховані при розробці стратегії поведінки підприємства.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • 1) у відношенні тих пар, які були вибрані з поля СІМ, необхідно розробляти стратегію по використанню сильних сторін підприємства для того, щоб отримати віддачу від можливостей, які з’явилися у зовнішньому середовищі.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • 2) для пар, що знаходяться на полі СІЗ, стратегія повинна передбачити використання сили підприємства для усунення загрози.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • 3) для тих пар, знаходяться на полі СЛМ, стратегія повинна бути побудована таким чином, щоб за рахунок можливостей, що з’явилися, спробувати подолати слабкі сторони.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • 4) для пар, які знаходяться на полі СЛЗ, вибирають стратегію, яка дозволить позбутися слабких сторін, і спробувати відвернути загрозу.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Можливості і загрози можуть переходити у свою протилежність. Невикористана можливість може стани загрозою, якщо її використає конкурент.

 • Щоб успішно проаналізувати оточення SWOT-методом, важливо не лише визначати загрози та можливості, а й оцінювати їх з точки зору важливості та ступеня впливу на стратегію організації.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Для оцінки можливостей використовують метод позиціювання кожної конкретної можливості на матриці можливостей.

 • Вона будується наступним чином:

 • зверху по горизонталі відкладається ступінь впливу можливості на діяльність підприємства (сильний, помірний, малий),

 • зліва по вертикалі відкладається ймовірність того, що підприємство зможе скористатися можливістю (висока, середня, низька).Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOTРезультати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Можливості, що потрапили на поля 1, 2, 4, мають велике значення для підприємства і їх потрібно обов’язково використати.

 • Можливості, що потрапили на поля 6, 8, 9, практично не заслуговують на увагу підприємства.

 • Використовувати можливості на інших полях можна тоді, коли підприємствомає достатню кількість ресурсів.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Подібну матрицю складають і щодо загроз.

 • Матриця загроз будується наступним чином:

 • зверху по горизонталі відкладаються можливі наслідки для підприємства, до яких може призвести реалізація загрози;

 • зліва на вертикалі відкладають ймовірність того, що загроза буде реалізована.Результати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOTРезультати SWOT-аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT

 • Загрози, що потрапили на поля 1, 2, 5, дуже небезпечні, тому їх потрібно швидко ліквідувати.

 • Загрози на полях 3, 6, 9 мають перебувати в полі зору вищого керівництва, їх необхідно усувати якнайшвидше.

 • Щодо усунення загроз на полях 10, 7, 4 потрібний уважний і відповідальний підхід.

 • Загрози, що потрапили на інші полі, також не треба ігнорувати, а відстежувати й усувати.Схожі:

Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconМісія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С
...
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconСтратегія підприємства

Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори операційного середовища, їх характеристика: споживачі, постачальники ресурсів, конкуренти, робоча сила, міжнародна діяльність,...
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconПланування діяльності підприємства і роль в ньому перспективного планування Вдовенко Юрій
Проблеми планування на підприємстві в умовах трансформації економічної системи країни
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики: взаємозвязок, складність, рухливість, невизначеність Зовнішнє середовище, його...
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію
Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник. Тернопіль: «Економічна думка». 2006. 390 с
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconРезультати науково-дослідної роботи кафедри стратегії підприємств 2012 рік Наукові продукти 2012
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів (21 д а.)
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconІнвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ
Розділ Основні засади та етапи розробки інвестиційної стратегії та політики підприємства Розділ Визначення стратегічних інвестиційних...
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С icon17-18 листопада 2011 р відбудеться 17-18 листопада 2011 р відбудеться
«стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів»*
Загальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С iconСтратегія патентування і комерціалізація результатів наукових розробок Професор Олександр Слободянюк
Стратегія управління обєктами інтелектуальної власності: від наукової ідеї до успіху на ринку

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка