«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз»


Назва«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз»
Дата конвертації26.04.2013
Розмір444 b.
ТипУрок



Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах життя, а особливо в науці, освіті, виробництві. Невдовзі не можливо буде уявити сучасний навчальний процес без використання ІКТ.

 • Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах життя, а особливо в науці, освіті, виробництві. Невдовзі не можливо буде уявити сучасний навчальний процес без використання ІКТ.

 • Застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання , що є основними завданнями сучасної системи освіти України .

 • З огляду на вищесказане темою нашої курсової роботи ми обрали: «Формування базових професійних компетенцій засобами ІКТ на уроках виробничого навчання в ПТНЗ».



Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Предметом дослідження є процес формування базових професійних компетенцій учнів ПТНЗ за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Мета дослідження полягає в ознайомленні, аналізу та систематизації можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для розробки дидактичних матеріалів з виробничого навчання.

 • Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, якщо в процесі виробничого навчання використовувати інформаційно-комунікаційні технології, тоді рівень знань, умінь учнів буде підвищуватись, а отже зростатиме кваліфікаційний рівень майбутнього фахівця.

 • Завдання дослідження:

 • 1. Провести аналіз наукової, методичної та спеціальної літератури.

 • 2. Ознайомитися та систематизувати психолого-педагогічні основи та дидактичні можливості ІКТ.

 • 3. Систематизувати вимоги, що пред’являються до інформаційно-комунікаційних систем, вживаних в процесі навчання.

 • Методи дослідження полягають в теоретичному аналізі і синтезі застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі виробничого навчання, аналізу досвіду роботи майстрів виробничого навчання профтехучилищ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.



Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів:

 • Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів:

 • Розділ І

 • Формування базових професійних компетенцій засобами ІКТ на уроках виробничого навчання в ПТНЗ

 • 1.1 Умови формування базових професійних компетенцій на уроках виробничого навчання в ПТНЗ

 • 1.2 Організація навчання з використанням ІКТ

 • Розділ ІІ

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПТНЗ

 • 2.1. Особливості процесу виробничого навчання

 • 2.2. Методика та організація виробничого навчання

 • 2.3 Особливості проведення вступного інструктажу при вивченні операцій і при виконанні робіт комплексного характеру.

 • ВИСНОВКИ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ДОДАТКИ



Організація навчального процесу з використанням ІКТ полягає у створенні педагогічних умов взаємодії між учнем і викладачем, коли кожному з них надається максимальна можливість із урахуванням індивідуальних особливостей зрозуміти, вивчити й застосувати ці технології. Таким чином, навчальний процес за комплексного комп'ютерного навчання спроектований на досягнення кожним його учасником запланованих результатів, виявлення й розвиток особистісних якостей студентів, їх мислення, навичок самостійного надбання знань, готовності до майбутньої професійної діяльності

 • Організація навчального процесу з використанням ІКТ полягає у створенні педагогічних умов взаємодії між учнем і викладачем, коли кожному з них надається максимальна можливість із урахуванням індивідуальних особливостей зрозуміти, вивчити й застосувати ці технології. Таким чином, навчальний процес за комплексного комп'ютерного навчання спроектований на досягнення кожним його учасником запланованих результатів, виявлення й розвиток особистісних якостей студентів, їх мислення, навичок самостійного надбання знань, готовності до майбутньої професійної діяльності



Застосування ІКТ як засобу розвитку професіоналізму особистості, визначає наступне:

 • Застосування ІКТ як засобу розвитку професіоналізму особистості, визначає наступне:

 • 1. Система «людина – ІКТ» дозволяє робити самостійний вибір: сприймати або не сприймати поточну інформацію, що на відміну від конфліктних ситуацій у системі «людина - людина» дає можливість усвідомити цінність своєї індивідуальності.

 • 2. Динамічні якості інформаційних технологій дають змогу перебувати людині в запропонованому системою розвиваючому процесі, а також бачити розбіжність між наявним досвідом та одержаною інформацією.

 • 3. ІКТ дають можливість уникнути інформаційних перевантажень шляхом переключення на різні за змістом фрагменти інформації.

 • 4. ІКТ дозволяють реалізувати індивідуальний підхід до розвитку й навчання учня, пропонуючи оптимальне для конкретного вікового й освітнього рівня викладення навчального матеріалу.



Використання ІКТ в ПТНЗ базується на наступних засадах:

 • Використання ІКТ в ПТНЗ базується на наступних засадах:

 • Доцільність застосування. Комп'ютери в навчанні повинні використовуватися в ситуаціях, коли вони забезпечують одержання компетенцій, які неможливо або дуже складно одержати без комп’ютера.

 • Максимальне наближення до потреб та здібностей учнів. Це принцип, що випливає з гуманістичного підходу щодо особистісної орієнтації при використанні ІКТ.

 • Пріоритет гуманістичного підходу перед апаратно-технологічним. Забезпечення провідної ролі людини у всіх взаємодіях з комп'ютерними системами.

 • Мінімізація інформації – зосередження учня і викладача на засвоєнні навчального матеріалу на основі ІКТ.

 • Практична цінність знань та обов'язкове використання продуктів навчальної діяльності. Учні мають розуміти, як вони можуть використовувати одержані знання та вміння. Створені ними програми, малюнки, графіки мають включатися в зміст навчального матеріалу різних етапів уроку як чинник підвищення мотивації.

 • Інтегративність і варіативність, що проявляються в поєднанні навчальної діяльності з навчальною, методичною та організаційною діяльністю викладача, виховною та розвиваючою функціями навчального процесу та їх зв'язком з іншими навчальними дисциплінами ПТНЗ.

 • «Дружня» взаємодія із учнями. Правильне використання комп’ютера дозволяє уникнути стресових ситуацій і сприяє розвитку інтелекту, стимулює до рефлективного мислення.

 • Комп'ютерна безпека. Необхідно прийняти систему заходів, що дають можливість звести до мінімуму психофізіологічні негативні наслідки, пов'язані із застосуванням комп'ютера в навчанні; насамперед – це прогнозування впливу комп’ютера на особистість, психологічний контроль



ВИСНОВКИ

 • ВИСНОВКИ

 • Особистість майстра виробничого навчання, його ерудиція, його вимогливість, його зацікавленість – ось головна складова будь-якої технології навчання, в тому числі і інформаційно-телекомунікаційної. Тільки той майстер, якій здатний рости разом із учнем, буде успішний. І лише успішний майстер зможе допомогти учневі сформувати себе як особистість, яка входить упевнено в навколишній світ, уміє правильно вибрати поле своєї діяльності.

 • Для ефективного використання ІКТ у професійній діяльності майстер виробничого навчання має володіти такими технологіями:

 • • готовими програмними продуктами (електронними підручниками, енциклопедіями, посібниками, словниками тощо);

 • • програмами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher, Excel);

 • • Інтернет-ресурсами;

 • • соціальними сервісами Інтернету;

 • • програмно-апаратним комплексом «Інтерактивна дошка».

 • Уміння використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі є необхідним сьогодні. Нині неможливо навчатися, працювати, готувати конкурентоздатних фахівців, не використовуючи передові технології і методики. Комп’ютерні комунікації повинні істотно вплинути на формування нового змісту освіти, форм і методів навчання



Схожі:

«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» iconФормування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників
Таким чином, якість формування в майбутніх кваліфікованих робітників професійних компетенцій пов'язана із здатністю сприймати навчальний...
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» icon«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз»
Кожний із названих підходів не вичерпує наукового аналізу проблеми професійної компетентності повністю; всі ці підходи знаходяться...
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» iconВінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут магістратури, аспірантури і докторантури
Гіпотеза дослідження застосування ікт у навчальному процесі птнз значно підвищить якість формування професійних умінь та навичок
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» icon2 доктори наук; 2 доктори наук
Формування професійних компетенцій та національно державної свідомості педагогічних працівників засобами суспільно-гуманітарної освіти...
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» iconТема : Формування творчих задатків учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційних технологій
Формування творчих задатків учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційних технологій
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» icon“Використання ікт на уроках математики як умова формування творчої особистості” “Використання ікт на уроках математики як умова формування творчої особистості”
Тема: «Використання сучасних комп’ютерних інструментальних середовищ у навчанні математики»
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» iconВикористання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання. З досвіду роботи Сажнєвої Євгенії Борисівни
Використання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» iconФормування ключових компетенцій на уроках географії у 9-10их класах

«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» icon• Ці педагоги часто відповідали про використання інноваційних методів, таких як індивідуальне навчання, формування знань та співпраця І оцінка для учнів, але також вони повідомляли про більш обмежену інтеграцію ікт в навчання
Ці педагоги вважають ключовою проблемою скоріше доступ учнів до ікт, ніж підготовку або доступ до ікт педагогів (див висновок 2)
«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз» iconТема: «Моніторинг знань учнів загальноосвітніх шкіл з трудового навчання засобами ікт»


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка