Лекція Авторське право і суміжні права


НазваЛекція Авторське право і суміжні права
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


 • Лекція 3. Авторське право і суміжні права

 • 1. Авторське право. Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським правом
У зв'язку із створенням творів науки, літератури і мис­тецтва виникають певні суспільні відносини, пов'язані з їх вико­ристанням. Ці відносини потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. В об'єктивному розумінні - це су­купність правових норм, які регулюють відносини, що виника­ють внаслідок створення і використання творів науки, літерату­ри, мистецтва.

 • У зв'язку із створенням творів науки, літератури і мис­тецтва виникають певні суспільні відносини, пов'язані з їх вико­ристанням. Ці відносини потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. В об'єктивному розумінні - це су­купність правових норм, які регулюють відносини, що виника­ють внаслідок створення і використання творів науки, літерату­ри, мистецтва.

Джерела авторського права представлені нормативними ак­тами, до яких, перш за все, належать конституційні законодавчі акти, що визначають основні засади, та інші закони. Так, законодавство зазначає, що громадянин має виключне право розпоряд­жатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Зок­рема, Закон України „Про власність" проголошує, що об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці. Стаття 41 цього Закону вста­новлює, що об'єктами права інтелектуальної власності є твори на­уки, літератури і мистецтва.

 • Джерела авторського права представлені нормативними ак­тами, до яких, перш за все, належать конституційні законодавчі акти, що визначають основні засади, та інші закони. Так, законодавство зазначає, що громадянин має виключне право розпоряд­жатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Зок­рема, Закон України „Про власність" проголошує, що об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці. Стаття 41 цього Закону вста­новлює, що об'єктами права інтелектуальної власності є твори на­уки, літератури і мистецтва.Самостійними об'єктами авторського права є так звані похідні твори — переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, інсценізації, музичні аранжування та інші переробки творів на­уки, літератури і мистецтва та обробки фольклору — незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на основі яких створені похідні твори.

 • Самостійними об'єктами авторського права є так звані похідні твори — переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, інсценізації, музичні аранжування та інші переробки творів на­уки, літератури і мистецтва та обробки фольклору — незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на основі яких створені похідні твори.

 • Авторським правом охороняються комп'ютерні програми усіх видів, включаючи прикладні програми і операційні системи. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

 • Авторське право визнається за будь-яким твором незалежно від його форми, готовності і художньої цінності, у тому числі й за такими, які не призначалися автором для публікації, наприклад, листи, щоденники, особисті записи, враження.Суб'єкти авторських відносин

 • Суб'єкти авторських відносин

 • Автором наукового, літературного або мистецького твору може бути громадянин України, іноземець або особа без грома­дянства. Але поняття "автор твору" і поняття "суб'єкт авторсько­го права" не тотожні як за змістом, так і за значенням. Автором твору завжди буде його творець. Творити може лише людина. От­же автором твору може бути тільки фізична особа, причому неза­лежно від віку. ,

 • Авторське право автора прийнято називати первісним, ав­торське право правонаступників - похідним. На твори, вперше ви­пущені у світ на території України або які не випущені, але знахо­дяться на території України в будь-якій об'єктивній формі, ав­торське право визнається за авторами, їхніми спадкоємцями та іншими правонаступниками незалежно від громадянства (ст.8 За­кону України "Про авторське право і суміжні права". Далі - Закон). Закон визнає авторське право за авторами та їхніми правонаступ­никами також на твори, які хоч і вперше випущені у світ або пере­бувають у будь-якій об'єктивній формі на території іноземної дер­жави, але їхніми авторами є громадяни України або автори мають постійне місце проживання на території України (ст.8 Закону).Працівники вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств та інших організацій часто створюють тво­ри у порядку виконання службових обов'язків чи службового за­вдання. У цих випадках особисті немайнові права належать тільки авторам зазначених творів. Виключне право на викорис­тання твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором. Виключне право на використання твору охоплює усі майнові пра­ва автора. Отже, усі вони належать роботодавцю за таких умов:

 • Працівники вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств та інших організацій часто створюють тво­ри у порядку виконання службових обов'язків чи службового за­вдання. У цих випадках особисті немайнові права належать тільки авторам зазначених творів. Виключне право на викорис­тання твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором. Виключне право на використання твору охоплює усі майнові пра­ва автора. Отже, усі вони належать роботодавцю за таких умов:

 • • автор перебуває у трудових відносинах із роботодавцем на підставі договору найму;

 • • договір найму визначає коло службових обов'язків автора, до числа яких входить створення певного роду творів;

 • • твір створено автором під час дії договору найму;

 • • у договорі найму не передбачено інше.У договорі найму автора з роботодавцем має бути встанов­лено розмір авторської винагороди за кожний вид використання твору, створеного за договором найму, та порядок її виплати.

 • У договорі найму автора з роботодавцем має бути встанов­лено розмір авторської винагороди за кожний вид використання твору, створеного за договором найму, та порядок її виплати.

 • При будь-якому використанні твору, створеного за догово­ром найму, роботодавець має право зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.

 • Суб'єктом похідного авторського права може стати будь-яка фізична чи юридична особа, до якої авторське право перейшло на підставі цивільної угоди»відгювідно до ст.27 Закону. Крім того, ав­торське право може перейти від автора чи іншої особи, що має ав­торське право, до інших фізичних чи юридичних осіб або до дер­жави в порядку спадкування (ст. 25 Закону). Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому по­сяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.Особисті немайнові права авторів

 • Особисті немайнові права авторів

 • Авторське право виникає з моменту створення твору.

 • Автору відповідно до Закону належать особисті немайнові і майнові права, що виникають у зв'язку зі створенням і використан­ням будь-якого твору науки, літератури або мистецтва. Для виник­нення і здійснення авторських прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використати знак охорони ав­торського права, який розміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі — ©, імені (найменуван­ня) особи, яка має авторське право, і року першої публікації твору.

 • Особа, яка має авторське право або будь-яку виключну пра­вомочність на твір, може їх зареєструвати в офіційних державних реєстрах протягом строку охорони авторського права.

 • Державну реєстрацію здійснює Державне агентство України з авторських і суміжних прав у встановленому порядку.Право авторства полягає в тому, що тільки справжній тво­рець вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, що ви-

 • Право авторства полягає в тому, що тільки справжній тво­рець вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, що ви-

 • користовують твір, зобов'язані зазначати його ім'я (ст.13 Закону). Право авторства закріплює факт створення певного твору кон­кретною особою.

 • Зазначення імені автора при використанні твору обов'язкове в усіх випадках за одним винятком: якщо твір образотворчого мис­тецтва або фотографічний твір використовується у промисловості. У цьому випадку ім'я автора не згадується з суто технічних причин.

 • Право автора на ім'я дає можливість випустити свій твір під власним іменем, умовним (псевдонімом) або взагалі без зазначен­ня імені (анонімно) (ст. 13 Закону). У більшості випадків автор публікує свої твори під власним іменем, тобто вказує своє прізви­ще та ініціали.

 • Право на вибір способу зазначення імені, а також на роз­криття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Лише у випадку, коли автор у своєму творі порушив чиїсь права (напри­клад, образив когось), на вимогу слідчих органів або суду видав­ництво, редакція газети чи театр, яким відоме справжнє ім'я авто­ра, можуть розкрити його псевдонім чи анонім.Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право

 • Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право

 • І. Передусім автору чи іншій особі, що має авторське право належить виключне право на використання твору в будь-якій формі і будь-який спосіб (ст.14 Закону). Закон містить визначен­ня поняття «виключне право» — право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії, за винятком випадків, передбачених Законом). Отже, крім суб'єкта авторського права ніхто і в і будь-який спосіб вико­ристати твір не має права.

 • Закон надає автору чи іншій особі, що має авторське право, виключне право дозволяти або забороняти:Будь-яке використання творів іншими особами дає авто­ру чи іншій особі, що має авторське право, право вимагати випла­ти винагороди. Винагорода може здійснюватись у вигляді плате­жу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або складається із змішаних платежів.

 • Будь-яке використання творів іншими особами дає авто­ру чи іншій особі, що має авторське право, право вимагати випла­ти винагороди. Винагорода може здійснюватись у вигляді плате­жу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або складається із змішаних платежів.

 • При цьому слід мати на увазі: якщо примірники пра­вомірно опублікованого твору введені в цивільний оборот шля­хом їх продажу, то допускається їх подальше розповсюдження без згоди суб'єкта авторського права і без виплати авторської винагороди.Важливим нововведенням є право доступу автора до тво­ру образотворчого мистецтва. За цією нормою автор має право до­ступу до свого твору образотворчого мистецтва, який знаходиться у власності іншої особи. Такий доступ може мати на меті викорис­тання твору для його відтворення - виготовлення примірників, слайдів, карток тощо. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без поважних для цього підстав. Однак доступ автора до зазначеного твору може мати місце за певних умов:

 • Важливим нововведенням є право доступу автора до тво­ру образотворчого мистецтва. За цією нормою автор має право до­ступу до свого твору образотворчого мистецтва, який знаходиться у власності іншої особи. Такий доступ може мати на меті викорис­тання твору для його відтворення - виготовлення примірників, слайдів, карток тощо. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без поважних для цього підстав. Однак доступ автора до зазначеного твору може мати місце за певних умов:

 • 1) автор при передачі носія твору образотворчого мистецтва у власність іншій особі не поступився своїми майновими правами;

 • 2) доступ автора до твору необгрунтоване не зачіпає закон­них прав та інтересів власника твору образотворчого ми­стецтва.Ще одним істотним нововведенням є так зване право слідування. Воно полягає в тому, що автор за життя, а після його смерті спадкоємці мають право на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу носія твору образотворчого мистецтва. Це право не відчужене, але воно належить не тільки автору твору, а і його спадкоємцям. Воно зберігає чинність протя­гом чинності самого авторського права, а набуває її після першого відчуження твору, здійсненого автором.

 • Ще одним істотним нововведенням є так зване право слідування. Воно полягає в тому, що автор за життя, а після його смерті спадкоємці мають право на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу носія твору образотворчого мистецтва. Це право не відчужене, але воно належить не тільки автору твору, а і його спадкоємцям. Воно зберігає чинність протя­гом чинності самого авторського права, а набуває її після першого відчуження твору, здійсненого автором.Право на авторську винагороду

 • Право на авторську винагороду

 • Право на авторську винагороду — це основне майнове право автора чи іншої особи, що має авторське право. Підставою для ви­нагороди є факт використання твору в будь-який спосіб.

 • Конкретними юридичними фактами, що породжують у ав­тора чи іншої особи, що має авторське право, право на винагоро­ду, можуть бути:

 • а) авторський ліцензійний договір (видавничий, постано­вочний, ценарний, художнього замовлення тощо);

 • б) факт позадоговірного використання твору, коли за Зако­ном не вимагається згода авторів, але передбачена випла­та авторської винагороди (ст. 19 Закону);

 • в) неправомірне використання твору.

 • Як бачимо, право на одержання винагородиСуміжні права

 • Суміжні права

 • Суміжні права безпосередньо пов'язані з авторськими права­ми, саме тому вони називаються суміжними і охороняються одним законом. Особливістю суміжних прав є те, що вони грунтуються на використанні, як правило, чужих авторських прав. Суміжні права випливають із творчої діяльності з реалізації, використання вже об­народуваних творів літератури і мистецтва. Наприклад, поет напи­сав слова пісні, композитор написав музику до цієї пісні. Але пісня може бути донесена до слухачів тільки певним виконавцем — співа­ком. Творчість співака є суміжною творчою діяльністю з реалізації самої пісні. Із цієї творчої діяльності випливає право співака на власне виконання пісні, яке одержало назву суміжного права.Суб'єкти суміжних прав

 • Суб'єкти суміжних прав

 • Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, ви­робник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

 • Виконавцями визнаються актори (театру, кіно тощо), співа­ки, музиканти, диригенти, танцюристи, а також інші особи, які ви­конують роль, співають, читають, декламують, грають на музичних інструментах чи у будь-який інший спосіб виконують твори літера­тури або мистецтва, включаючи твори фольклору. Тобто виконав­цями визнаються також особи, які хоча і не с офіційно артистами, співаками тощо, але виконують їх функції. Виконавцями визнають­ся також особи, які здійснюють таку само творчу діяльність, у тому числі виконують циркові, естрадні, лялькові номери.

 • Виконавцями можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства незалежно від віку.Суб'єктивні суміжні права, їх зміст і межі

 • Суб'єктивні суміжні права, їх зміст і межі

 • 1. Передусім всі суб'єкти суміжних прав мають використо­вувати свої суб'єктивні права в такий спосіб, щоб не пору­шити прав авторів, чиї твори використовуються. Вико­навці мають здійснювати свої суб'єктивні права за умови дотримання нрав авторів, чиї твори виконують. Виробни­ки фонограм і організації мовлення зобов'язані дотриму­ватись прав авторів і виконавців, організації мовлення — прав виробників фонограм, авторів і виконавців.

 • 2. Закон не передбачає процедури закріплення виникнення і здійснення суміжних прав. Проте виробники фонограм і виконавці з метою інформування про належність їм суміжних прав, що виникли у процесі створення фоногра­ми, можуть на всіх її примірниках або їх упаковках вико­ристовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак містить латинську літеру R у колі - ® та ім'я (наймену­вання) особи, що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми.Строки чинності суміжних майнових прав. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після першої фіксації виконання або постановки. Права виробників фонограм діють про­тягом 50 років після першого опублікування фонограм, а якщо публікації фонограми не було, то протягом 50 років після першої фіксації звукового запису. Права організацій мовлення діють про­тягом 50 років після першої передачі в ефір або по проводах.

 • Строки чинності суміжних майнових прав. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після першої фіксації виконання або постановки. Права виробників фонограм діють про­тягом 50 років після першого опублікування фонограм, а якщо публікації фонограми не було, то протягом 50 років після першої фіксації звукового запису. Права організацій мовлення діють про­тягом 50 років після першої передачі в ефір або по проводах.

 • Законом в окремих випадках можуть встановлюватися інші строки чинності суміжних прав.

 • До спадкоємців виконавця і правонаступників виробників фонограм і організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконання фонограми, передачі в ефір і по проводах, а також право на одержання винагороди в межах ча­стини строків чинності права, що залишилися.Захист авторського права і суміжних прав

 • Захист авторського права і суміжних прав

 • Захист майнових і особистих немайнових прав авторів, ви­конавців, виробників фонограм і організацій мовлення здій­снюється нормами різних галузей права — кримінального, адміністративного, цивільного тощо. Але найчастіше застосову­ються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав. Порушення прав автора можуть бути пов'язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав. Випуск у світ твору без зазначення імені автора, зі змінами, самовільно здійсненими видавництвом, постановка драматичного твору зі змінами без схвалення автора, перекручення твору — все це порушення особистих прав без матеріальної шкоди. У таких випадках автор вправі вимагати задоволення його порушених інтересів.Захист інтересів автора та його правонаступника в Укра'їні і за кордоном здійснює Державний департамент інтелектуальної власності України (ДДІВ). Він наділений широкими повноважен­нями і здійснює представництво та захист інтересів усіх авторів (літераторів, художників, композиторів, журналістів, кінемато­графістів тощо), у тому числі й іноземних. На прохання авторів ДДІВ України захищає їхні інтереси у взаємовідносинах із видав­ництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авторам чи їх правонаступникам. ДДІВ України одер­жує і виплачує українським та іноземним авторам, їхнім правонас­тупникам потиражну винагороду за кінофільми, телефільми, ви­користання творів образотворчого мистецтва тощо. Представники ДДІВ України виступають у суді від імені авторів та їхніх правона­ступників у позовах, що випливають з авторського права.

 • Захист інтересів автора та його правонаступника в Укра'їні і за кордоном здійснює Державний департамент інтелектуальної власності України (ДДІВ). Він наділений широкими повноважен­нями і здійснює представництво та захист інтересів усіх авторів (літераторів, художників, композиторів, журналістів, кінемато­графістів тощо), у тому числі й іноземних. На прохання авторів ДДІВ України захищає їхні інтереси у взаємовідносинах із видав­ництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авторам чи їх правонаступникам. ДДІВ України одер­жує і виплачує українським та іноземним авторам, їхнім правонас­тупникам потиражну винагороду за кінофільми, телефільми, ви­користання творів образотворчого мистецтва тощо. Представники ДДІВ України виступають у суді від імені авторів та їхніх правона­ступників у позовах, що випливають з авторського права.Схожі:

Лекція Авторське право і суміжні права iconЛекція Авторське право і суміжні права Лекція Авторське право і суміжні права

Лекція Авторське право і суміжні права iconЗакон «Про авторське право і суміжні права»; Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; Всесвітня конвенція про авторське право; Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права
Проблема авторського права та суміжних прав в бібліотеках на сторінках періодичних видань
Лекція Авторське право і суміжні права iconЗакон України "Про авторське право і суміжні права"
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996...
Лекція Авторське право і суміжні права iconОснови інтелектуальної власності Писаревська Людмила Степанівна
...
Лекція Авторське право і суміжні права iconАвторське право є частиною цивільного права
Твори, які захищені законом про авторське право і є результатами творчої діяльності
Лекція Авторське право і суміжні права iconЗакон України «Про авторське право та суміжні права» (ст. 8, п. 1)
Стаття Об'єкти авторського права 15 … інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією...
Лекція Авторське право і суміжні права iconРозпорядження майновими правами інтелектуальної власності Закон України «Про авторське право І суміжні права» Введений в дію Постановою вр n 3793-xii ( 3793-12 ) від 23. 12. 93 р. із змінами Міжнародні угоди та договори
«Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Лекція Авторське право і суміжні права iconАвторське право при створенні електронних ресурсів Авторське право при створенні електронних ресурсів
Цку: Стаття 437. Виникнення авторського права цку: Стаття 437. Виникнення авторського права
Лекція Авторське право і суміжні права iconПраво інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного
Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ
Лекція Авторське право і суміжні права iconПраво на вибір. Суть права на вибір
Право на вибір. Суть права на вибір Споживач фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка