Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування »


НазваЗакон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування »
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Ліцензування в системі охорони здоров’я.


Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-ПІ від 1 червня 2000 р. (далі Закон України «Про ліцензування...») містить глосарій правових явищ, актуальних для сфери господарської діяльності в галузі охорони здоров’я.

 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-ПІ від 1 червня 2000 р. (далі Закон України «Про ліцензування...») містить глосарій правових явищ, актуальних для сфери господарської діяльності в галузі охорони здоров’я.

Ліцензія

 • документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.Суб'єкт господарювання

 • зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.Основні принципи державної політики у сфері ліцензування:

 • забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

 • захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян,

 • захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

 • встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;

 • встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.Перелік основних видів господарської діяльності, які підлягають обов'язковому ліцензуванню.

 • виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

 • виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

 • розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;

 • проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

 • медична практика;

 • переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

 • ветеринарна практика.Ліцензійні умови

 • це нормативно-правовий акт, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії:

 • 1) відомості про СГ - заявника:

 • найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;

 • 2) вид господарської діяльності (повністю або частково, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію).Перелік документів, що мають додаватися до заяви про видачу ліцензії з медичної практики.

 • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи);

 • засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

 • довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до здійснення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III—IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти І-ІІІ рівня акредитації;

 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до здійснення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III—IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти І-ІІІ рівня акредитації;

 • документ, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подання заяви (засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або витяг з неї, інший документ).Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, СГ може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

 • У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, СГ може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

 • Рішення про відмову у видачі ліцензії СГ може оскаржити у судовому порядку.Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяль­ності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціаль­но уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки. Постановою Кабміну України «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» № 1755 від 29.11.2000 р. встановлено, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності (у тому числі медичної практики) становить 3 роки, а плата за її видачу справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензу­вання є місцевий орган виконавчої влади.

 • Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяль­ності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціаль­но уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки. Постановою Кабміну України «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» № 1755 від 29.11.2000 р. встановлено, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності (у тому числі медичної практики) становить 3 роки, а плата за її видачу справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензу­вання є місцевий орган виконавчої влади.Закон встановлює жорстку заборону щодо передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.Підставами для переоформлення ліцензії є:

 • зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

 • зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

 • - зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності.У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії СГ зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

 • У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії СГ зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

 • Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'яза­ний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, за­значених у заяві про переоформлення ліцензії. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійно­го реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.

 • У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.Наказ Держпідприємництва та МОЗ України № 103/346 від 18.09.2002 р «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються» визначає правові засади здійснення державного контролю у вказаній сфері.

 • Наказ Держпідприємництва та МОЗ України № 103/346 від 18.09.2002 р «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються» визначає правові засади здійснення державного контролю у вказаній сфері.Планові перевірки

 • дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.Позапланові перевірки

 • здійснюють органи ліцензування або спеці­ально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі над­ходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. Орган, що здійснює пе­ревірку, за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику суб'єкта, який перевірявся, другий - зберігається органом, який здійснив перевірку.Відповідно до Статті 21 Закону України «Про ліцензування ...» підставами для анулювання ліцензії є:

 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

 • акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

 • рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

 • акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

 • акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

 • акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

 • акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

 • неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

 • акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.Розгляд питань про анулювання ліцензії з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників здійснюється на підставі:

 • акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

 • акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

 • акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

 • акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

 • Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Схожі:

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України «Про питну воду та питне водопостачання»; Закон України „Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Економічне обгрунтування нових напрямків діяльності, у тому числі й соціально-значимих
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх...
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України від 5 березня 1999 р. №474-xiv «Про вибори Президента України» Закон України від 30 червня 2004 р. №1932-iv «Про Центральну виборчу комісію» Закон України від 22 лютого 2007 р. №698-v «Про державний реєстр виборців» Закони України
Нормативно-правова база виборів в Україні: загальні принципи та конституційні норми виборчого права
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про охорону здоров'я», постанова
Кабінету Міністрів України від 22. 03. 2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого...
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України „Про охорону дитинства" від 26. 04. 2001 року Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні " від 23. 03. 2000 року Закон України „Основи Законодавства України про охорону здоров’я" від 19. 12. 1992 р
Закон України „Основи Законодавства України про охорону здоров’я від 19. 12. 1992 р
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"; Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
У своїй діяльності кроп керується Конституцією, законодавством України та ратифікованими Парламентом міжнародно-правовими актами...
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування » iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про освіту" Закон України"Про вищу освіту" Закон України"Про фізичну культуру і спорт"
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка