Лекція 4 методи наукової роботи


НазваЛекція 4 методи наукової роботи
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


 • Лекція 4

 • МЕТОДИ НАУКОВОЇ РОБОТИ


 • Метод (гр. methodos) – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання. Різниця між методом та теорією має функціональний характер: формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. • Методика (гр. methodike) – сукупність методів, прийомів проведення будь-якої роботи. Методика дослідження – це система правил використання методів, прийомів та операцій. • Вибір конкретних методів дослідження диктується характером фактичного матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження. Методи є упорядкованою системою, в якій визначається їх місце відповідно до конкретного етапу дослідження, використання технічних прийомів і проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом у заданій послідовності. • Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома ознаками: мети і способу реалізації. • За першою ознакою виділяються так звані первинні методи, що використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, спостереження, опитування та ін. Вторинні методи використовуються з метою обробки та аналізу отриманих даних – кількісний та якісний аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін. Третій тип представлений верифікаційними методами і прийомами, що дають змогу перевірити отримані результати. • За ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візуальні та експериментально-ігрові методи. До перших належать традиційні методи дедукції та індукції, що різняться вихідним етапом аналізу. Вони доповнюють один одного і можуть використовуватися з метою верифікації – перевірки істинності гіпотез і висновків. • Візуальні, або графічні, методи – графи, схеми, діаграми, картограми та ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об'єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому об'ємі. Ці методи тісно пов'язані з комп'ютерними технологіями. • Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються реальних об'єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і призначаються для прогнозування результатів. З ними пов'язаний цілий розділ математики – "теорія ігор"; з їх допомогою вивчаються ситуації в політичних, економічних, воєнних питаннях. Вони використовуються у психології ("трансакційний аналіз"), соціології ("управління враженнями", "соціальна інженерія"), в методиці нетрадиційного навчання. • У прикладних аспектах гуманітарних наук доцільно використовувати математичні методи. Математичний апарат теорії ймовірностей дає можливість вивчати масові явища в соціології, лінгвістиці. Математичні методи відіграють важливу роль при обробці статистичних даних, моделюванні. Однак при цьому слід зважати на різницю в природі об'єктів і категорій гуманітарних, природничих і математичних наук. • Спостереження – систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта. Це найелементарніший метод, який е, як правило, складовою інших емпіричних методів. • Порівняння – один із найпоширеніших методів пізнання. Це процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам. • Вимірювання – це процедура визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об'єкт. При вимірюванні необхідні такі основні елементи: об'єкт вимірювання, еталони, вимірювальні прилади, методи вимірювання. • Експеримент – це такий метод вивчення об'єкта, який пов'язаний з активним і цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови існування предметів і явищ або створенням штучних умов, необхідних для виявлення його відповідної властивості. • На етапі збору фактичного матеріалу і його первинної систематизації використовують методи опитування (анкетування, інтерв'ювання) і експертних оцінок, а також лабораторні експерименти (спостереження за документними джерелами інформації, тестування) і польові експерименти, такі як відсторонене і приховане спостереження, а також "включене" спостереження – співучасть у дослідженні. • Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, так і оцінні дані, проводиться в усній або письмовій формі. При створенні анкети або плану інтерв'ю важливо сформулювати запитання так, щоб вони відповідали поставленій меті. Анкета може включати декілька блоків питань, пов'язаних не лише з рівнем періодичності використання тих чи інших засобів, а й оцінкою об'єкта дослідження. • Розрізняють формальні і неформальні ситуації тестування, у ході перших передбачають отримати відповіді на стереотипні запитання, другі проводять у формі бесіди на тему. Головною умовою при цьому є створення атмосфери психологічного комфорту й довіри. Тестування, на відміну від інших методів, дає змогу виявити індивідуальні характеристики об'єкта дослідження. • Метод експертних оцінок використовується для отримання змінних емпіричних даних. Проводиться опитування спеціальної групи експертів (5–7 осіб) з метою визначення певних змінних величин, які необхідні для оцінки досліджуваного питання. Експерти підбираються за ознакою їх формального професійного статусу – посади, наукового ступеня, стажу роботи та ін. • Кореляційний аналіз це процедура для вивчення співвідношення між незалежними змінними. Зв'язок між цими величинами виявляється у взаємній погодженості спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт кореляції. Чим вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше можна прогнозувати значення однієї з них за значенням інших. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Лекція 4 методи наукової роботи iconЛекція №1 Загальна схема наукового дослідження та форма представлення його результатів Загальна схема наукового дослідження
Назва наукової роботи має бути якомога коротшою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі),...
Лекція 4 методи наукової роботи iconПоложення наукової роботи заслуховувалися Окремі положення наукової роботи заслуховувалися
Київ, 2009 „Лексико-семантичні поля кольороназв в поетичній мові поетів Хмельниччини І. Іов, П. Гірник, М. Федунець, Р. Юзва, Н....
Лекція 4 методи наукової роботи iconЛекція 7 курсова, дипломна, магістерська роботи як форми наукової роботи курсова робота
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного...
Лекція 4 методи наукової роботи iconЛекція 3 методологія наукової роботи
Передусім бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і технологій....
Лекція 4 методи наукової роботи iconРоль І значення дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи віппо, кандидат педагогічних наук, доцент
В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи віппо, кандидат педагогічних наук, доцент
Лекція 4 методи наукової роботи iconНауково-методичний супровід інноваційної діяльності знз в. В. Вітюк, проректор з наукової роботи віппо, кандидат педагогічних наук, доцент
В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи віппо, кандидат педагогічних наук, доцент
Лекція 4 методи наукової роботи iconІнноваційність сучасного процесу виховання Інноваційні показники виховної роботи
О. М. Рудіна, проректор з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Лекція 4 методи наукової роботи iconЛекція 6 Тема: Виробництво екстрактів сухих та олійних.. План Екстракти сухі. Характеристика. Класифікація. Методи одержання витяжок
Витяжка одержана з останнього перколятора використовується для роботи із наступною свіжою порцією лрс
Лекція 4 методи наукової роботи iconЛекція 5 наукові публікації, їх види та структура публікація (лат publicatio оголошую всенародне, оприлюднюю): 1) доведення до загального
Науковим вважається видання результатів теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації...
Лекція 4 методи наукової роботи iconЛекція 2 Тема: Виробництво екстрактів рідких, густих, сухих. План Екстракти. Характеристика. Класифікація екстракти рідкі. Методи одержання
Витяжка одержана з останнього перколятора використовується для роботи із наступною свіжою порцією лрс

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка