Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12


НазваТеоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Теоретичні основи захисту інформації

 • Лекції 11-12


План лекції

 • Модель ADEPT-50

 • Модель HRU

 • Модель Take-GrantМатематичні моделі безпеки

 • Визначення. Формальне визначення політики безпеки називають математичною моделлю безпеки

 • Згідно вимог нормативних документів у галузі захисту інформації в інформаційних системах, системи захисту інформації будують на основі математичних моделей захисту інформації

  • Використання цих моделей дозволяє теоретично обґрунтувати відповідність системи захисту інформації вимогам заданої політики безпеки
 • Формальна теорія захисту інформації почала розвиватися відносно недавно, але сьогодні існує багато математичних моделей, які описують різні аспекти безпеки і надають доказову теоретичну базу для побудови сучасних систем захисту інформаціїОсновні види математичних моделей безпекиМодель ADEPT-50

 • Вперше була опублікована у 1970 р.

 • Розглядає 4 типи об’єктів:

  • Користувачі (u)
  • Завдання (j)
  • Термінали (t)
  • Файли (f)
 • Кожний з об’єктів описується кортежем (A, C, F, M), який містить основні параметри безпеки

  • Компетенція (A) – скалярна величина – елемент з набору ієрархічно впорядкованих характеристик цінності, наприклад, грифів таємності
  • Категорія (С) – дискретний набір (множина) рубрик. Категорії не залежать від рівня компетенції
  • Повноваження (F) – множина користувачів, що мають право доступу до цього об’єкта
  • Режим (М) – набір (множина) дозволених видів доступів


Правила функціонування системи в ADEPT-50

 • U={ui, i=1,…,n} – множина усіх відомих системі користувачів

 • F(i)={uj, j=1,…,mn} – множина користувачів, що мають право використовувати об’єкт i

  • Об’єктом може бути завдання, термінал, або файл
 • Правила, за якими функціонує система 

  • Користувач ui отримує доступ до системи  тільки тоді, коли uiU
  • Користувач ui отримує доступ до термінала tj тільки тоді, коли uiF(tj)
  • Користувач ui отримує доступ до файлу fk тільки тоді, коли uiF(fk), A(jl)A(fk), C(jl)C(fk), M(jl)M(fk)


Матриця визначення параметрів безпекиМодель HRU

 • M. Harrison, W. Ruzzo, J. Ullman

 • Вперше запропонована у 1971 р., формальний опис моделі з’явився у 1976 р.

 • Модель HRU використовується для аналізу системи захисту, що реалізує дискреційну політику безпеки та її матриці доступів

 • Основні уявлення моделі:

  • Система захисту є кінцевим автоматом, що функціонує відповідно до певних правил переходу
  • Стан системи визначається її матрицею доступів
  • Зміна стану (перехід) – це внесення змін до матриці доступів
 • Будемо називати системою автомат, що побудований відповідно до положень моделі HRUПозначення

 • O – множина об’єктів системи

 • S – множина суб’єктів системи, причому SO

  • o та s – об’єкти та суб’єкти, відповідно
 • R – множина прав доступу суб’єктів до об’єктів (наприклад, read, write, own)

 • M – матриця доступу

  • Рядки матриці доступів відповідають суб’єктам
  • Стовпчики матриці доступів відповідають об’єктам та суб’єктам
  • Елементи матриці M[s,o]R – права доступу суб’єкта s до об’єкта o


Примітивні операториКоманди

 • З примітивних операторів можна складати команди

  • Команди описують перехід QcQ' системи із стану Q=(S,O,M) в результуючий стан Q' =(S',O',M')
  • Новий стан відрізняється від попереднього принаймні одним компонентом
 • Кожна команда складається з двох частин

  • Умови, за якими виконується команда
  • Послідовність примітивних операторів
 • Запис команди:

  • command C(x1, …, xk)
  • if (r1M[xs1,xo1]) and … and (rmM[xsm,xom]) then
  • α1;
  • αn;
  • end
  • Тут x1,…,xk – формальні параметри команди (ідентифікатори об’єктів і суб’єктів), r1,…,rmR – права доступу, α1,…,αn – послідовність примітивних операторів
  • Умови в тілі команди не обов'язкові


Деякі означення

 • Витік права rR є можливим за результатом виконання команди c, якщо при переході системи зі стану Q у стан Q виконується такий примітивний оператор, що вносить право r в елемент матриці доступів M, який до того (тобто, у стані Q) не містив це право

 • Початковий стан Q0 називається безпечним відносно деякого права rR, якщо з Q0 неможливий перехід системи у такий стан Q, в якому може виникнути витік права r

 • Система називається моноопераційною, якщо кожну команду виконує лише примітивний операторДві важливі теореми

 • Існує алгоритм, що дозволяє здійснювати перевірку, чи є вихідний стан моноопераційної системи безпечним для даного права rR

 • Задача перевірки довільних систем алгоритмічно нерозв’язувана

  • Тобто, для загального випадку доведено негативний результат
  • А саме, не існує алгоритму, який може для довільної системи, її початкового стану Q0 і загального права r вирішити, чи є ця конфігурація безпечною
  • Доведення спирається на властивості машини Тьюринга, за допомогою якої моделюється послідовність переходів системи зі стану в стан


Приклади систем, для яких задача є розв’язуваною

 • Моноопераційні системи

  • Неможливо реалізувати вимоги деяких політик безпеки
  • Наприклад, неможливо надавати суб’єктам специфічні права на створювані ними об’єкти (не існує оператора, який би і створював об’єкт, і надавав права на нього)
 • Системи, в яких відсутня операція “створити”

 • Монотонні і моноумовні системи

  • Тобто, системи, в яких немає операторів “знищити” і “видалити” і в частині умов кожної команди присутнє не більш як одне речення
 • Задача безпеки для системи зі скінченною множиною суб’єктів розв’язувана, але обчислювально складнаМодель Take-Grant

 • Виявилося, що у багатьох моделях дискреційного доступу виявилась проблема несанкціонованого поширення прав доступу

 • У 1976 році була запропонована модель Take–Grant

  • Як основний елемент моделі використовуються графи доступів і правила їх перетворень
  • Призначенням моделі Take–Grant є аналіз шляхів розповсюдження прав доступу по вихідному графу прав доступу у системах дискреційного розмежування доступу
  • Модель Take–Grant допускає наявність прав доступу не лише у суб’єктів до об’єктів, але і у об’єктів до об’єктів
 • У подальшому з’явилась розширена модель Take–Grant

 • Модель Take–Grant стала одним з методів дослідження захищених системФормальний опис моделі Take-Grant

 • Основні елементи моделі Take–Grant

  • О – множина об’єктів системи,
  • S О – множина суб’єктів системи,
  • R = {r1,r2,...,rm}{t, g} – множина видів прав доступу,
   • t (take) – право брати права доступу,
   • g (grant) – право надавати права доступу.
 • Основу моделі Take–Grant складає скінченний помічений орієнтований граф доступів без петель G(S,О,E), який визначає поточні доступи в системі

 • У цьому графі елементи множин S і О є вершинами графу, які позначаються як:

  •  – об’єкти (елементи множини О \ S),
  •  – суб’єкти (елементи множини S),
 • Елементи множини Е О × О × R – ребра графу, кожне з яких помічено непустою підмножиною множини видів прав доступу RПереходи із стану до стану

 • Порядок переходу із стану до стану системи моделі Take–Grant визначається операціями або правилами перетворення графу доступів

  • Перетворення графа G в граф G' у результаті виконання правила ор позначимо через Gор G'.
 • У класичній моделі Take–Grant розглядаються чотири де-юре правила перетворення графа

  • Виконання кожного з правил може бути ініційовано лише суб’єктом, який є активною компонентою системи
  • Правило tаke(,x,y,z) – право брати права доступу
  • Правило grant(,x,y,z) – право надавати права доступу
  • Правило create(,x,y) – право створювати новий об’єкт
  • Правило remove(,x,y) – право видалити права доступу на об’єкт


Правило tаke(,x,y,z)

 • Нехай x S, y, z O – різні вершини графу G, R, .

 • Правило визначає порядок одержання нового графа доступів G′ з графу G

 • Суб'єкт х бере в об'єкта y права на об'єкт zПравило grant(,x,y,z)

 • Нехай xS, y, zO – різні вершини графу G, R, .

 • Правило визначає порядок одержання нового графу доступів G' із графу G

 • Суб'єкт х надає об'єкту y права на об'єкт zПравило create(,x,y)

 • Нехай xS,   R, ≠ .

 • Правило визначає порядок одержання нового графу з графу G; уО – новий об’єкт або суб’єкт

 • Суб'єкт х створює новий – доступний об'єкт yПравило remove(,x,y)

 • Нехай xS, yO – різні вершини графу G, R, .

 • Правило визначає порядок одержання нового графа G′ з графа G

 • Суб'єкт х видаляє право доступу на об'єкт yУмови застосування де-юре правил take, grant, create, removeСанкціоноване отримання прав доступу

 • Спосіб санкціонованої передачі прав доступу характеризується тим, що не накладаються жодні обмеження на кооперацію суб’єктів системи, що беруть участь у цьому процесі

 • Нехай x,yO – об’єкти графа доступу початкового стану G0=(S0,O0,E0), R

 • Означення. Предикат “можливий доступ” P(,x,y,G0) є істинним тільки тоді, коли існує послідовність графів доступів G1=(S1,O1,E1),…,Gn=(Sn,On,En), така, що G0├ор1G1├ор2├орnGn і (x,y, )En

 • Означення. Вершини графа доступів називаються tg-зв’язними, або поєднаними tg-шляхом, якщо без урахування напряму дуг у графі між ними існує такий шлях, що кожна дуга цього шляху позначена t або g

  • Вершини безпосередньо tg-зв’язні, якщо tg-шлях між ними складається з однієї дуги


Умови можливості санкціонованого отримання прав доступу

 • Теорема. Нехай G0=(S0,O0,E0) – граф доступів, що містить тільки вершини-суб’єкти. Тоді предикат “можливий доступ” P(,x,y,G0) буде істинним тільки тоді, коли виконуються умови:

  • існують суб’єкти s1,…,sm такі, що (si,y,)E0 для i=1,…,m і =12…m;
  • у графі G0=(S0,O0,E0) суб’єкт x сполучений tg-шляхом з кожним суб’єктом si для i=1,…,m.
 • Перша умова вимагає наявності суб’єктів si, що мають певні права доступу до суб’єкта y

 • Друга умова вимагає tg-зв’язку з ними

  • Це необхідні умови створення ланцюжка доступів


Можливість крадіжки прав доступу

 • Вище був розглянутий спосіб, що реалізується за умови співробітництва суб’єктів

 • Крадіжка прав доступу – це передача прав доступу, яка здійснюється без підтримки суб’єкта, що цими правами володів

  • Тобто, передача прав здійснюється за підтримки суб’єкта, який цими правами не володів
 • Нехай x,yO – об’єкти графа доступу початкового стану G0=(S0,O0,E0), R

 • Означення. Предикат “можлива крадіжка” Q(,x,y,G0) є істинним тільки тоді, коли (x,y,)E0 та існує послідовність графів доступів G1=(S1,O1,E1),…,Gn=(Sn,On,En) така, що G0├ор1G1├ор2├орnGn і (x,y,)En Якщо s такий, що (s,y,)E0 , то для zSj, j=0,1,…,n виконується opkgrant(,s,z,y), k=1,…,nУмови можливості крадіжки прав доступу

 • Теорема. Нехай G0=(S0,O0,E0) – довільний граф доступів. Тоді предикат “можлива крадіжка” Q(,x,y,G0) буде істинним тільки тоді, коли виконуються умови:

  • (x,y,)E0;
  • існують суб’єкти s1,…,sm такі, що (si,y,)E0 для i=1,…,m і =12…m;
  • предикати “можливий доступ” P(t,x,si,G0) є істинними для i=1,…,m.
 • Перша умова фіксує первісну відсутність прав доступу  суб’єкта x до об’єкта y

 • Друга умова вимагає наявність деяких суб’єктів, що мають певні права доступу до y

 • Третя умова визначає права суб’єкта x брати права доступу до суб’єктів з другої умовиРозширена модель Take-Grant

 • У розширеній моделі Take-Grant розглядаються шляхи і вартості виникнення інформаційних потоків у системах із дискреційним розмежуванням доступу

 • У розширеній моделі Take-Grant розглядаються не лише правила де-юре, які є формальним змістом моделі і обов’язкові до виконання, але і так звані правила де-факто, які дозволяють аналізувати фактичну ситуацію у системіПравила розширеної моделі Take-Grant

 • У класичній моделі Take-Grant розглядаються:

  • Права доступу до об’єкта:
   • r (read),
   • w (write),
   • t (take),
   • g (grant)
  • Чотири правила де-юре перетворення графа доступів:
   • take,
   • grant,
   • create,
   • remove
 • У розширеній моделі Take-Grant додатково розглядаються:

  • шість правил де-факто перетворення графа доступів
   • post
   • spy
   • find
   • pass
   • п1
   • п2


Правила де-факто

 • Правила де-факто вводять для пошуку шляхів виникнення інформаційних потоків у системі, які не регламентовані правилами де-юре

 • У результаті застосування до графу доступу правил де-факто, до нього додаються уявні дуги, що позначаються r або w, але зображуються пунктиром

 • Разом із дугами графа, що відповідають реальним правам доступу r і w (суцільними дугами), уявні дуги вказують на наявність та напрям інформаційних каналів між об’єктами в системі

 • До уявних дуг не можна застосовувати правила де-юре перетворення графу доступів, оскільки вони позначають наявність і напрям каналів, які неможливо брати і передавати іншим об’єктам у системіПравило де-факто post

 • Нехай

  • суб’єкт x має право r на об’єкт y
  • суб’єкт z має право w на об’єкт y
 • Суб’єкт x, переглядаючи інформацію в об’єкті y, може шукати в ньому інформацію з z або про z

 • Таким чином, у системі може виникнути інформаційний канал від суб’єкта z до суб’єкта x

  • (Об’єкт як поштова скринька)
 • Для реалізації такого каналу необхідна участь принаймні двох суб’єктівПравило де-факто spy

 • Нехай

  • суб’єкт x має право r на суб’єкт y
  • суб’єкт y має право r на об’єкт z
 • Суб’єкт x, переглядаючи інформацію в об’єкті y, може шукати в ньому інформацію з z або про z

 • Таким чином, у системі може виникнути інформаційний канал від об’єкта z до суб’єкта x

  • (Шпигунство)
 • Для реалізації такого каналу необхідна участь принаймні двох суб’єктівПравило де-факто find

 • Нехай

  • суб’єкт x має право w на суб’єкт y
  • суб’єкт y має право w на об’єкт z
 • Інформація, записана суб’єктом x в y, може бути переписана суб’єктом y в z

 • Таким чином, у системі може виникнути інформаційний канал від суб’єкта x до об’єкта z

 • Для реалізації такого каналу необхідна участь принаймні двох суб’єктівПравило де-факто pass

 • Нехай

  • суб’єкт y має право r на об’єкт z
  • суб’єкт y має право w на об’єкт x
 • Інформація, прочитана суб’єктом y в z, може бути записана в x

 • Таким чином, у системі може виникнути інформаційний канал від об’єкта z до об’єкта x

 • Для реалізації трьох з чотирьох розглянутих вище правил необхідна співпраця двох суб’єктів

  • Суб’єкти-заколотники – необхідно виділяти їх як підмножину усіх суб’єктів


Правила де-факто п1 і п2

 • п1

  • Нехай суб’єкт x має право w на суб’єкт y
  • Таким чином, у системі може виникнути інформаційний потік від суб’єкта x до суб’єкта y
  • Де-факто це еквівалентно тому, що суб’єкт y має право r на суб’єкт x
 • п2

  • Нехай суб’єкт x має право r на суб’єкт y
  • Таким чином, у системі може виникнути інформаційний потік від суб’єкта y до суб’єкта x
  • Де-факто це еквівалентно тому, що суб’єкт y має право w на суб’єкт x
 • Таким чином, аналізуючи результат застосування правил де-факто достатньо розглядати лише право r або лише право wСхожі:

Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconТеоретичні основи захисту інформації Лекції 14-15
Вважаємо, що оброблення інформації на об’єктах системи здійснюється в умовах дії на інформацію загроз (або дестабілізуючих факторів...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconТеоретичні основи захисту інформації Лекції 6-7 План лекції
Модель загроз це абстрактний формалізований або неформалізований опис методів і способів здійснення загроз
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconЛекція 1 Література
Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації. Національний університет дпс україни. 2010
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconТеоретичні основи рідинної хроматографії Теоретичні основи рідинної хроматографії
Рідинна хроматографія це метод розділення і аналізу складних сумішей, в якому рухомою фазою є рідина
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconІнформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України")
Органом державного регулювання діяльності у сфері захисту інформації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconІнформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України") державна служба спеціального
Органом державного регулювання діяльності у сфері захисту інформації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconМетодичні вказівки по розробці технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (нд тзі 7-001-99)
Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (Постанова...
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconМетодичні вказівки по розробці технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (нд тзі 7-001-99)
Загальні положення із захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (нд тзі 1-002-99)
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconІнформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекції 11-12 Апаратні засоби Завдання апаратного забезпечення засобів захисту
За усталеною термінологією склад аззз визначається не за ознакою апаратної реалізації, а за колом завдань, що вирішуються
Теоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12 iconОснови титриметричного аналізу Лектор доц. Н. А. Василишин
Теоретичні основи титриметричного (об׳ємного) аналізу. Закон еквівалентів Основні поняття титриметрії

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка