Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії


НазваПроектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії
Дата конвертації29.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Проектні технології

 • Підготувала: Вінтоняк Н.Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії,

 • “ Старший вчитель ”


В. X. Кілпатрик дав таку класифікацію проектів:

  • 1) створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю — доглядом за рослинами і тваринами, підготовкою макета, конструкторською діяльністю тощо;
  • 2) споживчий (його, метою є споживання у найширшому розумінні, включаючи розваги) — підготовка екскурсій, розробка і надання різних послуг (ремонт одягу, взуття, інформаційні послуги тощо), проекти розв'язання проблем життєзабезпечення табору тощо;
  • 3) проект розв'язання проблеми (науково-дослідницький проект);
  • 4) дослідження впливу умов догляду за рослинами на врожайність, фізико-математичні проекти, технічні проекти, проекти розв'язання історичних або літературних проблем (які, як правило, поєднуються з дискусійними формами роботи) тощо;
 • 5) проект-вправа (проекти навчання і тренування для оволодіння

 • певними навичками).Концептуальні положення:

  • Робота над проектом — практика особистіно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: "Все, що я пізнаю, я знаю, і для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати".
  • Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу.
  • Результати виконання проектів повинні бути "відчутні": якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.


Суть проектної технології :

 • - стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння ви-значеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає роз-в'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань:

 • 1. Не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань.

 • 2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо).

 • 3. Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.

 • 4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.Основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації:

  • і наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання (наприклад, дослідження демографічної проблеми у різних регіонах світу; проблема впливу кислотних дощів на довкілля тощо);
  • практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан певного регіону, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, простежуванні у розвитку цієї проблеми, спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця подій);
  • самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
  • структурування змістової частини проекту (з указуванням поетапних результатів);
  • використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки .


Розрізняють такі типи проектів:

 • дослідницькі проекти;

 • творчі проекти;

 • ігрові проекти;

 • інформаційні проекти;

 • практико-орієнтовані проекти.Загальна схема технології проектного навчання

 • Етапи діяльності

 • 1. Підготовка. Визначення теми і мети проекту.

 • 2. Планування:

 • а) визначення джерел, засобів збору, методів

 • аналізу інформації, засобів представлення

 • результатів;

 • б) установлення критеріїв оцінки результату і

 • процесу.

 • 3. Збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент).

 • 4. Аналіз. Аналіз інформації, формулювання

 • висновків.

 • 5. Подання й оцінка результатів (усний, письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями).Вимоги до особистості педагога:

  • І. Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі функції:
  • допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у
  • роботі над проектом;
  • сам є джерелом інформації;
  • координує весь процес роботи над проектом;
  • підтримує і заохочує учнів;
  • підтримує неперервний рух учнів у роботі над
  • проектом. Треба вміти допомогти учневі, не
  • виконуючи роботи замість нього.


Вимоги до особистості педагога:

  • ІІ. Вчитель повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення.


Вимоги до особистості педагога:

  • ІІІ. Педагог повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай важливі для організації проектної діяльності учнів.


Вимоги до особистості педагога:

 • ІУ. Педагог повинен бути комуніка-бельним, особливо під час організації міжрегіональних проектів, емпатійним, толерантним.В навчальній діяльності можливі такі види проектів:

  • І. Дослідницько-пошукові проекти
  • Діяльність учнів спрямована на розв'язання проблеми, результат якої заздалегідь
  • невідомий. Проекти за своєю структурою максимально наближені до наукових досліджень:
 • 1) постановка проблеми;

 • 2) формулювання гіпотези;

 • 3) планування та розробка дослідницьких дій;

 • 4) збирання інформації, її аналіз та узагальнення;

 • 5) підготовка та оформлення результатів проекту;

 • 6) публічна презентація результату;

 • 7) рефлексія;

 • 8) висновки.

   • Для цих проектів важливі мета, структура, соціальний напрям, актуальність. Вони дають змогу активізувати та розвивати розумові й мовленнєві здібності школярів, їхнє мислення, пам'ять, привчають до уважності, спостережливості, відповідальності, формують культ знань.


В навчальній діяльності можливі такі види проектів:

 • Ознайомлювально-інформаційні проекти

  • Спрямовані на збір інформації про який-небудь об'єкт, явище. Передбачено ознайомлення учасників з цією інформацією. її аналіз та узагальнення фактів. Проект має певну структуру:
 • 1) формулювання мети;

 • 2) робота з різноманітними джерелами інформації;

 • 3) обробка матеріалів, їх аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки;

 • 4) оформлення результату;

 • 5) презентація (публікація, у тому числі в електронній мережі тощо).

  • Проте в процесі роботи припускається корекція структури проекту. Крім того, ознайомлювально-інформаційні проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких, їхнім модулем.
  • Результат такого проекту можна представити таким чином:
 • збір і оформлення цікавих фактів із життя письменника (життєва позиція, ідейно-естетичний ідеал, кредо і світогляд, вдача, темперамент, грані особистості, характер, зацікавлення і захоплення, обдарування тощо);

 • пошук і оформлення відомостей про різні варіанти твору;

 • складання карти подорожей літературних героїв;

 • створення фотоальбомів, виставок;

 • проведення уявних екскурсій тощо.

  • Ці проекти інтегрованого характеру. Учні одержують проблемні завдання залежно від пізнавальних інтересів і творчих здібностей (завдання для біографів, учнів-літературознавців, учнів-читців тощо).


В навчальній діяльності можливі такі види проектів:

 • Ігрові (рольові) проекти

  • Учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені характером та змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні або ділові взаємини. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності залишається гра. Результати роботи намічаються на початку, проте повністю вони виявляються лише наприкінці. Структура проекту залишається несталою до завершення роботи.
  • Результат ігрового проекту — це:
 • реклама книжки;

 • імітація зйомки продовження оповідання чи повісті;

 • літературно-театральні вистави;

 • обігрування різних сюжетних версій та ситуацій, у яких опиняються герої;

 • літературні ігри (кросворди, чайнворди, лабіринти, ребуси);

 • ігрова імітація соціальних і ділових стосунків тощо.В навчальній діяльності можливі такі види проектів:

 • Творчі проекти

  • Такі проекти не мають чіткої структури спільної діяльності учасників, вона вимальовується залежно від жанру остаточного результату та його представлення. Однак оформлення результатів потребує чіткої структури обраної форми. Головне завдання проекту полягає в тому, щоб навчити школярів грамотно, логічно, творчо висловлювати свої думки, використовуючи засоби художньої виразності.
  • Результат творчого проекту — це створення і презентація:
 • відеофільму;

 • фотопроекту;

 • діафільму;

 • сценарію до створених фільмів;

 • рукописних збірок різної тематики з ілюстраціями;

 • сценарію літературно-музичного свята;

 • колективного колажу;

 • ілюстративного матеріалу;

 • журналу мандрівки разом з улюбленим героєм; творів різних літературних жанрів (казок, оповідань, есе. віршів, статей тощо);

 • альманаху;

 • макета журналу, газети, альбому тощо.В навчальній діяльності можливі такі види проектів:

 • Прикладні проекти

  • Мають певну структуру взаємодії учасників, кожен з яких виконує певну функцію. Проект має чітко визначений результат, який орієнтований на соціальні інтереси учнів. Особливо важливою є правильна організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.
  • Результати прикладних проектів — це складання:
 • програми з літератури для внуків;

 • проекту освіти 20.. року;

 • заповіту нащадкам;

 • словників різних видів: топонімічних, власних назв, застарілих слів, діалектизмів, неологізмів (на матеріалі художніх творів);

 • хроніки життя класу;

 • законів класу (школи);

 • інструкції тощо.«Творчість — це не розкіш для обдарованих, а загальна біологічна потре-ба, інколи не усвідомлена нами». ( І. Іванов)Схожі:

Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconПроектні технології на уроках української мови та літератури
Виступ вчителя української мови та літератури Новокарлівської зош І-ІІІ ступенів Сараки Г. М
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconЗнайомтеся: Керівник шмо кирик Сніжана Сергіївна, вчитель української мови та літератури, класний керівник 8 класу, спеціаліст І категорії
Керівник шмо кирик Сніжана Сергіївна, вчитель української мови та літератури, класний керівник 8 класу, спеціаліст І категорії
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconСклад методичного об’єднання : Педагогічне звання «Вчитель-методист» 2
Спеціаліст І категорії 1: Лустенко С.І. учитель української мови та літератури
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconІнформаційно-технологічний профіль (інформатика технології, математика). Класний керівник: Лейченко Надія Василівна, вчитель вищої категорії
Класний керівник: Лейченко Надія Василівна, вчитель вищої категорії. Вчитель інформатики: Герасимович Лариса Йосипівна, вчитель вищої...
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconУрок з української літератури
Підготувала вчитель української мови та літератури Запорізької гімназії №47 Купчик Ірина Миколаївна
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconЗвичаї та обряди на уроках української мови та літератури Підготувала вчитель української

Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconТема проекту
Гвоздецька К. В.,вчитель української мови та літератури зш І-ІІІ ст.№25 м. Івано-Франківська; Павлюк М. П., вчитель української мови...
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconСловосполучення І речення. Головні та другорядні члени речення Презентацію підготувала Григус Надія Миколаївна вчитель української мови та літератури сзош I-III ст смт Залізці
Презентацію підготувала Григус Надія Миколаївна вчитель української мови та літератури сзош I-III ст смт Залізці
Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconСимоненко у фотографіях (старих і нових) Підготувала вчитель української мови та літератури

Проектні технології Підготувала: Вінтоняк Н. Г., вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії iconЗа видом діяльності фізичні; інтелектуальні
Педагогічні ігрові технології Підготувала викладач економічних дисциплін кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії"...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка