Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії


НазваПоняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії
Дата конвертації06.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПоняття про класифікацію товарів та її категорії.

 • Поняття про класифікацію товарів та її категорії.

 • Класифікація і кодування товарів.

 • Мета і призначення класифікації.

 • Ознаки і загальні правила класифікації.

 • Види класифікації товарів.

 • Кодування товарів.

 • Штрихове кодування.

розподіл численних об’єктів (предметів, явищ) на класи, групи й інші підрозділи в залежності від загальних ознак.

 • розподіл численних об’єктів (предметів, явищ) на класи, групи й інші підрозділи в залежності від загальних ознак.1735 року з'явилася ро­бота шведського вченого Карла Ліннея «Система природи», в якій були викладені основи систематизації рослинного і тваринного світу.

 • 1735 року з'явилася ро­бота шведського вченого Карла Ліннея «Система природи», в якій були викладені основи систематизації рослинного і тваринного світу.Класифіка­ція хімічних елементів на групи в періодичній системі Д. І. Менделєєва відображає закономірний зв'я­зок між їхньою будовою та властивостями.

 • Класифіка­ція хімічних елементів на групи в періодичній системі Д. І. Менделєєва відображає закономірний зв'я­зок між їхньою будовою та властивостями.Перші спроби наукової класифікації товарів були зроб­лені М. Я. Кітарри в роботі «Публічний курс товарознавства», а потім й іншими вченими.

 • Перші спроби наукової класифікації товарів були зроб­лені М. Я. Кітарри в роботі «Публічний курс товарознавства», а потім й іншими вченими.

 • Проте перші праці із систематизації товарів мали серйозні вади. У них не завжди витримувалися основні принципи класифікації.об'єднує товари за спільними ознаками;

 • об'єднує товари за спільними ознаками;

 • дає можливість вивчати окремі види й різновиди, яким властиві ці ознаки;

 • створює передумови для автоматизованого обліку, планування, прогнозування асортименту, побудови прейскурантів, вивчення попиту й упорядкування заявок-замовлень.сприяння вивчен­ню споживчих властивостей, якості, асортименту товарів і управління ними.

 • сприяння вивчен­ню споживчих властивостей, якості, асортименту товарів і управління ними.

 • Очевидно, що кількість ознак, які обира­ються, і порядок їх використання (за ступенем важливості або істотності) визначаються метою класифікації.дослідити споживчі властивості однорідних груп (під­груп) товарів;

 • дослідити споживчі властивості однорідних груп (під­груп) товарів;

 • установити оптимальний рівень властивостей товарів;

 • розробити групові методи дослідження й оцінки рів­ня якості товарів.призначення,

 • призначення,

 • сфера застосування,

 • вихідний матеріал,

 • спосіб виробництва,

 • особливості кон­струкції,

 • розміри,

 • кратність обертання.Розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки за однією ознакою.

 • Розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки за однією ознакою.

 • Починати розподіл товарів на групи за найбільш загальними ознаками, а потім переходити до інших, менш загальних ознак.

створюються з метою найбільш зручного, логічного й послідовного вивчення курсу в уза­гальненому вигляді з мінімальним витрачанням часу, тоб­то методично правильне вивчення споживчих властивостей товарів.

 • створюються з метою найбільш зручного, логічного й послідовного вивчення курсу в уза­гальненому вигляді з мінімальним витрачанням часу, тоб­то методично правильне вивчення споживчих властивостей товарів.

 • При цьому вся увага зосереджується на вивченні загальних принципів формування цих властивостей.медичні товари (реалізуються через систему «Медтехніка»);

 • медичні товари (реалізуються через систему «Медтехніка»);

  • медичні матеріали;
  • медичні вироби (інструменти, прилади, апарати і обладнання)
 • фармацевтичні товари (реалізуються через аптечну мережу):

  • лікарські засоби;
  • тара, закупорювальні засоби і паку­вальні матеріали;
  • перев'язувальні засоби і готові перев'язу­вальні матеріали;
  • гумові вироби;
  • предмети санітарії, гігієни і догляду за хворими;
  • хімічні реактиви;
  • дезінфекційні засо­би;
  • інші товари обмеженого аптечного асортименту.


використовується в торгово-оперативному процесі, сприяючи його удосконаленню.

 • використовується в торгово-оперативному процесі, сприяючи його удосконаленню.

 • Для торгової класифікації в основному використовується ознака призначення.подається в класифікаторах і в класифікації ЦСУ України.

 • подається в класифікаторах і в класифікації ЦСУ України.

 • Використовується при плануванні виробництва, постачання, для обліку продукції, що випускається.Кодування товарів — технічний прийом, що дозволяє подати об'єкт, що класифікується, у вигляді знака або групи знаків за правилами, встановленими конкретною системою класифікації.

 • Кодування товарів — технічний прийом, що дозволяє подати об'єкт, що класифікується, у вигляді знака або групи знаків за правилами, встановленими конкретною системою класифікації.

 • Кодування – присвоєння об'єктам класифікації певних позначок.

 • Кодуванню підлягають як товари, так і підприємства, установи, країни, митниці та митні режими, валюти країн, види транспорту тощо.Код знак або сукупність знаків, які застосовують для означення класифікаційної групи або об’єкта класифікації.

    • Код знак або сукупність знаків, які застосовують для означення класифікаційної групи або об’єкта класифікації.
 • Присвоєння кодів здійснюється за такими правилами:

 • Код повинен мати певну структуру побудови;

 • Код може бути виражений за допомогою різноманітних, заздалегідь обумовлених знаків.

 • Код повинен сприяти упорядкуванню об’єктів.умовне позначення складу і послідов­ності розташування знаків у ньому.

 • умовне позначення складу і послідов­ності розташування знаків у ньому.

 • Структура коду містить такі елементи:

 • алфавіт;

 • підстава;

 • розряд;

 • довжина.офіційний документ, що являє собою систематизований звід найменувань та кодів класифікаційних груп і (або) об'єктів класифікації.

 • офіційний документ, що являє собою систематизований звід найменувань та кодів класифікаційних груп і (або) об'єктів класифікації.Державний класифікатор — класифікатор, затверджений Державним комітетом стандартизації для застосування в автоматизованих системах управління (АСУ).

 • Державний класифікатор — класифікатор, затверджений Державним комітетом стандартизації для застосування в автоматизованих системах управління (АСУ).

 • Галузевий класифікатор — класифікатор, введений у встановленому порядку для застосування в АСУ галузі.

 • Класифікатор підприємства — класифікатор, введений у встановленому порядку для застосування в АСУ підпри­ємства.Внутрішнє кодування здійснюється за галузевим кла­сифікатором лікарських засобів і виробів медичного при­значення (ГК ЛЗ ВМП).

 • Внутрішнє кодування здійснюється за галузевим кла­сифікатором лікарських засобів і виробів медичного при­значення (ГК ЛЗ ВМП).

 • Препарат «Ундевіт», драже № 50. Код - 0 43016 3

 • Зовнішнє кодування здійснюється за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності та сприяє її вдосконаленню та виконанню поточних і перспективних завдань

 • код за ТН ЗЕД — 30.04.20 100знак, призначений для автоматизованих ідентифікації та обліку інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів.

 • знак, призначений для автоматизованих ідентифікації та обліку інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів.загальні функції інформаційного характеру;

 • загальні функції інформаційного характеру;

 • автоматизована ідентифікація товарів;

 • автоматизовані облік і контроль товарних запасів;

 • оперативне управління процесом руху товару;

 • підвищення швидкості й культури обслуговування покупців;

 • інформаційне забезпечення маркетингових дослі-джень.виготовлювачам — облік кількості продукції, її сорту­вання і роздільне складування різних видів, наймену­вань, сортів, облік товарних запасів, формування замов­лень шляхом добору необхідних товарів у потрібній кіль­кості й відправлення в торгівлю;

 • виготовлювачам — облік кількості продукції, її сорту­вання і роздільне складування різних видів, наймену­вань, сортів, облік товарних запасів, формування замов­лень шляхом добору необхідних товарів у потрібній кіль­кості й відправлення в торгівлю;

 • > оптовим посередникам — приймання товарів за кількі­стю й асортиментом, облік і контроль товарних запасів на складі, відвантаження в роздрібну торгівлю;

 • > транспортним організаціям — приймання решти това­рів;

 • > роздрібним продавцям — приймання товарів за кількіс­тю й асортиментом, розміщення на складі, облік і конт­роль товарних запасів у магазині (на складі й у торгових залах), контроль за цілістю товарів, забезпечення ритміч­ного поповнення запасу в міру реалізації. Принцип ШК — кодування алфавітно-цифрових знаків у вигляді чергування чорних і світлих смуг різноманітної товщини (штрихів і прогалин), зчитування за допомогою пристрою розшифровує коди й передає інформацію на ком­п'ютер.1. Розміри ШК (мінімально припустимі — 30,0x21,0 мм, максимально припустимі — 74,6x52,5 мм.

 • 1. Розміри ШК (мінімально припустимі — 30,0x21,0 мм, максимально припустимі — 74,6x52,5 мм.

 • 2. Колірне виконання окремих елементів ШК:

 • колір штрихів повинен бути чорним, синім, темно-зеленим або темно-коричневим;

 • колір прогалин, що співпадає за кольо­ром із фоном,— білий, припускається жовтий, жовтогаря­чий, яскраво-коричневий;

 • не припускаються відтінки чер­воного і жовтого кольорів для штрихів, тому що вони не зчитуються сканером.

 • 3. Місце нанесення ШК: на задню стінку упаковки в правому нижньому куті, на відстані не менше 20 мм від країв; припускається нанесення на бічну стінку упаковки, на етикетку в нижньому правому куті; на м'яких упаков­ках вибирають місце, де штрихи рівнобіжні відносно дна упаковки; ШК не повинен розміщатися там, де вже є інші елементи маркування (текст, малюнки, перфорація).

 • 4. Дозволяється нанесення на упаковку тільки одного ШК —EANa6oUPC.

 • 5. Нанесення двох ШК — EAN і UPC — припускається, якщо товаровиробник зареєстрував їх у двох асоціаціях, тоді ШК EAN і ШК UPC ставлять на протилежні кінці упаковки.

стаціонарні й порта­тивні сканери, що дозволяють зчитувати ШК на різних від­станях від товару — від 60 см до 5—6 м;

 • стаціонарні й порта­тивні сканери, що дозволяють зчитувати ШК на різних від­станях від товару — від 60 см до 5—6 м;

 • касові сканери, які оснащені системами зчитування ШК;

 • контактні зчитувачі у вигляді ручок, олівців, лазерних пістолетів тощо.

Схожі:

Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconПлан Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.
Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. Характеристика споживних властивостей непродовольчих...
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconПоложення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій
Кафедра екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconВ умовах ринкових відносин зростає роль інформації про товари, оскільки споживачеві важко розібратися в різноманітті існуючих і нових товарів і зробити правильний вибір
З іншого боку, інформація необхідна і для виробника продукції. Він повинен відстежувати виготовлення нових товарів, їх конкурентоспроможність...
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconЕкологія як наука про довкілля Ключові категорії і поняття Екологія, її еволюція і розвиток
Наука про взаємозв’язки живих організмів та їх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових...
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconПоложення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій
Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconПоложення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій
Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconПоложення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій
З 1980 до 1990 р число катастроф різного походження зросло на 50 в порівнянні з попереднім десятиріччям. Людські втрати за цей період...
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconДати уявлення про поняття “права і свободи людини”, їх класифікацію та основні етапи розвитку
Загальної декларації прав людини, Конвенцією прав дитини, складати та характеризувати електрону презентацію, робити доповіді, приймати...
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconЩоб зрозуміти економічний зміст категорії «споживчий вибір» необхідно визначити що саме впливає на поведінку споживача на ринку товарів і послуг

Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії iconПоложення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій
Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. Лікувально-евакуаційні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка