Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм


НазваПервинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм
Дата конвертації06.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм.

 • Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек всіх форм власності та господарювання зводиться до складання “Товарного звіту” (форма 25 – АП” по кожному відділу один раз на 10-30 днів у залежності від об”єму робіт. “Товарний звіт” є обов”язковою формою внутрішньогоспордарської звітності.


 • У кінці місяця (кварталу, року) на підставі узагальнюючих даних “Товарного звіту” та інших облікових форм аптеки державної та комунальної форм власності складають “Звіт про фінансово-господарську діяльність” (далі “Звіт”) у двох примірниках (форма 72-АП)(Додаток 2). “Звіт” складається переважно в аптеках з чітким розділенням функцій внутрішньогосподарського та бухгалтерського обліку і він є не обов”язковю формою звітності. Перший примірник “Звіту” та додатків на нього передається у бухгалтерію, а другий – залишається у матеріально-відповідальної особи. • Перед складанням “Звіту” необхідно зареєструвати всі первинні документи про рух грошових коштів товарно-матеріальних цінностей, взаєморозрахунків аптеки з постачальниками, покупцями, іншими контрагентами.

 • “Звіт” являє собою ряд таблиць, які характеризують рух грошових коштів, товару, інших цінностей, а також стан взаєморозрахунків з покупцями, підзвітними особами, бюджеом та позабюджетними фондами. У “Звіті” можна виділити такі розділи. • Перший розділ – “Рух грошових коштів”. Він складається з таких таблиць:

 • “Реєстр руху грошових коштів та інкасації торгової виручки”;

 • “Відомість внесеної чи переведеної виручки”;

 • “Розрахунковий рахунок”. • Другий розділ – “Рух товарно-матеріальних цінностей” містить таблиці:

 • “Товарний звіт”;

 • “Оборотна відомість з лікарскої рослигнної сировини”;

 • “Звіт про рух основних засобі, малоцінного інвентарю та швидкозношуваних предметів”;

 • “Реєстрація роздрібних оборотів”;

 • “Звіт про рух товарів у дрібнороздрібній мережі”;

 • “Звіт про рух палива, будівельних матеріалів”. • Третій розділ – “взаєморозрахунки аптеки з різними організаціями, підзвітними особами, позабюджетними фондами” представлений таблицями:

 • “Реєстр виписаних покупцям (лікувально-профілактичним установам ьа іншим оганізаціям) рахунків-фактур з відпущених за ними з аптеки товарів”;

 • “Оборотна відомість з лицьових рахунків покупців та інших розрахунків”;

 • “Довідка про заробітну платню”. • І. “Рух грошових коштів”

 • У “реєстрі руху грошових коштів та інкасації виручки” відображають підсумкові суми за місяць за прибутковими та видатковими касовими операціями на підставі даних “Касової книги”. Залишок грошових засобів на кінець робочого дня повинен бути в межах ліміту, встановленого банком конкретно для кожної аптеки. “Відомість внесеної чи переведеної виручки” заповнюється за даними виписок з банку і відображає суми зданої виручки в банк по днях місяця. • У таблиці “Розрахунковий рахунок” відображаються залишки та рух грошових коштів на розрахунковому рахунку аптеки. До основних прибуткових організацій відносяться: надходження виручки аптеки; перерахунки від оптових покупців (ЛПУ, медсанчастин, дитсадків та ін.); оплата медикаментів, які відпущені за безкоштовними та пільговими рецептами. • Як витратну операцію слід вказати: оплату комунальних послуг, оренду приміщення, закупку товару; витрату заробітної платні, премій; перерахунок коштів організації, якій підпорядкована аптека, розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами, оподаткування та обов”язкові платежі. • Залишок грошових коштів (О2) на розрахунковому рахунку аптеки в кінці звітного періоду визначається за формулою:

 • О2 = О1 + П – Р

 • О1 – залишок грошей на початок звітного періоду;

 • П – сума прибуткових операцій (надходження коштів);

 • Р – витрата коштів. • ІІ. “Рух товарно-матеріальних цінностей”

 • Таблиця “Товарний звіт” містить інформацію про рух товару та інших цінностей (тари, допоміжних матеріалів, ЛРС, палива та ін.).

 • У прибутковій частині відображаються залишки на початок звітного періоду за всіма обліковими групами. • Для товару – в роздрібних та топтових цінах, допоміжних матеріалів – за цінами придбання (собівартість), ЛРС – заготівельним (закупівельним), багатооборотної тари – середньообліковій, інших цінностей – собівартості. На підставі даних форм первинного обліку до “Товарного звіту” у хронологічній послідовності включаються усі прихідні операції з товарно-матеріальних цінностей (рис 1). До прихідних операцій за групою товар відносять:

  • надходження товару від постачалників;
  • переведення у товар з інших облікових гру (допоміжні матеріали, ЛРС);
  • дооцінка по лабораторно-фасувальних роботах;


 • суму тарифів за виготовлення екстемпоральної рецептури та внутрішньоаптечних заготовок;

  • оприбуткування суми залишків товарів, які виявлені при інвентаризації чи при надходженні товару від постачальників.
 • У витратній частині “Товарного звіту” повинні відображатись усі господарські операції по розходованню товарно-матеріальних цінностей. При групі “Товар” – це реалізація за готівковий та безготівковий розрахунок (роздрібний та оптовий товарообіг відповідно) та документовані витрати. • Для заповнення даних по роздрібній реалізації товару використовують дані “Товарних звітів” відділів аптек, кіосків, пунктів. Оптова реалізація товару відображається на підставі даних “Зведених реєстрів” (пільгова та безкоштовна рецептура), “Оборотної відомості за лицьовими рахунками виписаних рахунків-фактур” (відпуск товарів лікарням та іншим організаціям). • До документальних витрат відносять списування товару при:

  • надані першої лікарської допомоги (документ, який викристовується при цьому “Довідка про сисання медикаментів на надання пршої долікарської допомоги”);
  • проведенні господарських робіт в аптеці (“Акт про списання товару на господарські потреби”);


  • уцінці по лабораторно-фасувальних роботах (“Довідка про дооцінку та уцінку при проведенні лабораторно-фасувальних робіт”);
  • переоцінці товару в бік зменшення варптості (“Акт про переоцінку товару”);
  • проведенні товару постачальнику з будь-яких причин (“Витратно-прибуткова накладна”);


  • пошкодженні товару (“Акт про списання товару, який став непридатним для використання”);
  • вилученні лікарських форм індивідуального приготування на аналіз в КАЛ (“Акт про вилучення на аналіз в КАЛ”);
  • проведенні інвентаризації – нараховується та списується природня втрата (“Акт результатів інвентаризації”);
  • переведенні товару в інші облікові групи (“Акт про проведення товару”).


 • Дані по роздрібній та оптовій реалізації товару заносяться за роздрібними цінами, а документовані витрати – за роздрібними та оптовими цінами. Витратні операції з іншими цінностями відображаються в цінах обліку. Основні з них представлені на рис. 2.7. для визначення реалізованих торгових накладень, які формують доход аптеки і розрахунку залишків товарів існує декілька методик. Розглянемо одну з них. Вона заснована на припущенні, що рівень торгових накладень, який склався в залишку товару та приходу буде зберігатись і в реалізованому товарі. • Розрахунок реалізованих торгівельних накладень у проданому товарі проводиться методом середнього рівня торгових накладень розраховують за формулою:

 • Торгові накла- Торгові накла-

 • дення у залишку дення приходу

 • Середній рівень реа- товару на початок (П) за звітний

 • лізованих торгових = звітного періоду + період__________ х 100%

 • накладень (У торг./ залишок товару Приход за

 • накладень) на початок звітний період у

 • звітного періоду у роздрібних цінах

 • роздрібних цінах • Припустимо, в аптеці з товарно-матеріальних цінностей було здійснено 20 господарських операцій (таблиця 1). За їх змістом вони відображаються у відповідних графах “Товарного звіту” . Підраховуються суми приходних та розхідних операцій за всіма обліковими групами. У нашому випадку вони склали, приходні операції:

  • товар за роздрібною вартістю 650530 грн. і за оптовою 370000 грн.;
  • тара – 150 грн.;
  • допоміжні матеріали – 85 грн.;
  • лікарська рослина сировина – 40 грн.


 • Сума витратних операцій за обліковою групою товар склала 650231 грн. (роздрібні ціни), допоміжними матеріалами 110 грн., лікарською рослинною сировиною – 15 грн. З тари розхідних операцій не здійснювалось. Таким чином, залишок на кінець місяця за всіма обліковими групами в аптеці склав6

 • Товар за роздрібними цінами = 520000 грн. + 650530 грн. – 650231 грн. = 520299 грн.

 • Тара = 100 грн. + 150 грн. – 0 грн. = 250 грн. • Допоміжні матеріали = 80 грн. + 85 грпн. – 110 грн. = 55 грн.

 • Лікарська рослинна сировина = 60 грн. + 40 грн. – 15 грн. = 85 грн.

 • Середній рівень торгових накладень (Уторг./накл.) виходячи з нашого прикладу складає:

 • 150000 + 200400

 • Уторг.накладень за січень (%) = 520000 + 650530 х 100 % = 29,94 % • Сума реалізованих торгових накладеь за місяць, таким чином буде дорівнювати:

 • Загальний т/об. в роздр.цінах х У торг/накладень (%) = 650180 грн. х 29,94 % = 194663, 89 грн.

 • 100 %

 • Торгові накладення на залишки товару у кінці звітного періоду будуть дорівнювати:

 • 350400 грн. – 194663,89 грн. – 22 грн. = 155714,11 грн.

 • Залишок товару в оптових цінах (собівартість) склав за нашими даними:

 • 520299 грн. – 155714,11 грн. = 364584,89 грн. • Щоб розрахувати наскільки, всередньому вистачить товару в аптеці, треба залишок на кінець звітного місяця розділити на одноденний оборот товарів у цінах собівартості

 • О1 товару (в оптових цінах) = 364584, 89 грн. = 364584,89 грн. = 19,21 днів ˜ 20 днів

 • Одноденний оброт (в опто- 455516,11 грн. : 24 роб. 18979,84 грн/день

 • Вих цінах) дні лютого

 • Вищенаведені розрахунки проводяться у “Відомості розрахунку торгових накладень по аптеці” (табл.3) • У таблиці “оборотна відомість по лікарській рослинній сировині” відображають залишки на початок, прихід, розходування та залишок на кінець місяця за найменуваннями лікарської рослинної сировини.

 • Таблиця “Звіт про рух основних засобів, малоцінного інвентарю та предметів, які швидко зношуються” містить інформацію про залишки на початок та кінець місяця, надходження та розходування даних облікових груп у хронологічній послідовності. • “Реєстрація роздрібних оборотів” являє собою таблицю, в якій відображаються по днях роздрібний товарообіг за видами: кількість та вартість відпущених екстемпоральних лікарських форм та ГЛЗ за рецептами; виручку дрібнороздрібної мережі (кіоски і пункти), безрецептурний відпуск. Виділяється окремо сума тарифу за виготовлення екстемпоральної рецептури. • У таблиці “Звіт про рух товарів у дрібнороздрібній мережі” вказують весь перелік аптечних кіосків та пунктів, їх адреси. По кожному структурному підрозділу відображаються у роздрібни цінах залишки товару на початок місяця, суми приходних орперацій, виручка , поверненя та недостача товару, і залишок на кінець звітного періоду. Він повинен дорівнювати: • ІІІ. “Взаєморозрахунки аптеки з різними організаціями, підзвітними особами, позабюджетними фондами”

 • Талиця “Реєстр виписаних покупцям (лікувально-профілактичним установам та іншим організаціям) рахунків-фактур за відпущені з аптеки товарів містить у хронологічній послідовності опис усіх рахунків та відображає оптовий товарообіг за видами: сума відпуску екстемпоральних ліків та ГЛС, медикаментів в масі (ангро), інших товарів і тари. • “Оборотну відомість по лицьовим рахункам, рахунки покупців та інших рахунках” складають за лицьовими рахунками оптових покупців. У цій таблиці відображається стан дебіторської (залишок на користь аптеки) та кредиторської заборгованості (залишок за аптекою) по аптеці в цілому та по кожному покупцю.

 • У “Довідці по заробітній платні” надають дані за всіма нарахуваннями та утриманнями з заробітної плати працівників аптеки штатного та позаштатного складу. • Звіт з усіма доданими до нього прихідними та розхідними документами, підписує завідувач аптеки та працівник обліково-контрольної групи.

 • Якщо аптека знаходиться у відомстві вищестоящої організації, то “Звіт” і додані до нього документи передаються туди для затвердження в суворо встановлені терміни. На титульному аркуші “Звіту” вказують термін надання і коли його фактично було здано. • За своєчасність здачі звітів та достовірність наданої інформації несуть відповідальність зав.аптеки, головний бухгалтер, виконавці.

 • У випадку необхідності, особи, які приймають “Звіт” вносять відповідні виправленя в обидва примірники. Один примірник затверджено “Звіту” повертають до аптеки. Неприйняті від аптеки та повернуті їй відмічаються у кінці “Звіту”. Подальша відповідальність за збереження документів, доданих до звіту, покладається на організацію, якій підпорядкована аптека. • В умовах ринково економіки і при переході до нових форм господарювання до звітності, пред”являються все більш високі вимоги. Об”єктивність, достовірність та своєчасність складання первинної господарської звітності має сьогодні важливе економічне значення, бо дозволяє:

 • приймати правильні управлінські рішення;

 • здійснювати якісну та оперативну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей; • проводити економічний аналіз та планувати основні показники роботи аптеки;

 • забезпечувати контроль за раціональним використанням активів аптеки;

 • Крім того, важливо, щоб витрати по веденню та складанню первинної господарської звітності були мінімальними. Для цього в обліаку необхідно ширше використовувати сучасну обчислювальну техніку, проводити уніфікацію та стандартизацію форм звітності.Схожі:

Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconГігієнічні вимоги до планування та благоустрою аптек, аптечних складів, контрольно-аналітичних лабораторій і фармацевтичних підприємств. Санітарний режим їх функціонування

Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconЗвітність зі сталого розвитку
Порівняння діяльності з іншими організаціями; Чому звітність є важливою для громадських організацій?
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconСтатистична звітність
Статистичний облік в практичному плані це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються...
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconПоложення про Комісію з питань дотримання етичного Кодексу фармацевтичних працівників при моз україни передбачає створення Комісій при громадських професійних організаціях передбачає створення реєстрів фармацевтичних працівників
Косяченко Костянтин Леонідович кандидат фармацевтичних наук радник Міністра охорони здоров’я України
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconЛекція на тему: збутова політика фармацевтичних підприємств. Система маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств
Вивчення цілей і розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту лікарських засобів
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Ст. 1) Базові звітні (податкові) періоди (49. 18)
Податкова звітність документи, які відповідно до Кодексу подаються платниками податків до органів дпс І на підставі яких здійснюються...
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм icon65 аптек 65 аптек
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка