Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення


НазваЛекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення
Дата конвертації07.05.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


 • Лекція 1

 • РОЛЬ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ


 • Наука — це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство і мислення. • Поняття "наука" включає в себе як діяльність, спрямова­ну на здобуття нового знання, так і результат цієї діяль­ності — суму здобутих наукових знань, що є основою науко­вого розуміння світу. Науку ще розуміють як одну з форм людської свідомості. Термін "наука" застосовується для на­зви окремих галузей наукового знання. • Закономірності функціонування та розвитку науки, струк­тури і динаміки наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки з іншими соціальними інститутами і сфера­ми матеріального й духовного життя суспільства вивчає спеці­альна дисципліна — наукознавство. • Одним з основних завдань наукознавства є розробка кла­сифікації наук, яка визначає місце кожної науки в загальній системі наукових знань, зв'язок усіх наук. Найпоширенішим є розподіл усіх наук на науки про природу, суспільство і мис­лення. • Процес руху людської думки від незнання до знання на­зивають пізнанням, в основі якого лежить відбиття і відтво­рення у свідомості людини об'єктивної дійсності. Наукове пізнання — це дослідження, яке характерне своїми особли­вими цілями і задачами, методами отримання і перевірки нових знань. Воно сягає сутності явищ, розкриває закони їх існування та розвитку, тим самим вказуючи практиці мож­ливості, шляхи і способи впливу на ці явища та зміни згідно з їхньою об'єктивною природою. Наукове пізнання покли­кане освітлювати шлях практиці, надавати теоретичні осно­ви для вирішення практичних проблем. • Основою і рушійною силою пізнання є практика, вона дає науці фактичний матеріал, який потребує теоретичного осмислення. Теоретичні знання створюють надійну основу розуміння сутності явищ об'єктивної дійсності. • Знання зводяться до відповідей на декілька запитань, які схематично можна зобразити таким чином:

 • Що? скільки? чому? яке? як? — на ці запитання має дати відповідь наука.

 • Як зробити? — на це запитання дає відповідь методика.

 • Що зробити? — це сфера практики. • Відповіді на запитання зумовлюють безпосередні цілі нау­ки — описування, пояснення і передбачення процесів та явищ об'єктивної дійсності, що становлять предмет її ви­вчення на основі законів, які вона відкриває, тобто у широко­му значенні — теоретичне відтворення дійсності. • Істинні знання існують як система принципів, законо­мірностей, законів, основних понять, наукових фактів, теоретичних положень і висновків. Тому істинне наукове знання об'єктивне. Разом з тим наукове знання може бути відносним або абсолютним. Відносне знання — це знання, яке, будучи в основному адекватним відображенням дійсності, відрізняється певною неповнотою збігу образу з об'єктом. Абсолютне знання — це повне, вичерпне відтворення уза­гальнених уявлень про об'єкт, що забезпечує абсолютний збіг образу з об'єктом. • Наукова ідея — інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргументації, без усвідомлення всієї сукуп­ності зв'язків, на основі яких робиться висновок. Вона ба­зується на наявних знаннях, але виявляє раніше не помічені закономірності. Наука передбачає два види ідей: конструк­тивні й деструктивні, тобто ті, що мають чи не мають значу­щості для науки і практики. Свою специфічну матеріаліза­цію ідея знаходить у гіпотезі. • Гіпотеза — наукове припущення, висунуте для пояснен­ня будь-яких явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Наукова теорія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, яка допомагає суттєво еко­номити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати фак­ти. Розрізняють нульову, описову (понятійно-термінологіч­ну), пояснювальну, основну робочу і концептуальну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то в нау­ці її називають теорією або законом. • Закон — внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумов­лює їх закономірний розвиток. Закон, винайдений через здо­гадку, необхідно потім логічно довести, лише в такому разі він визнається наукою. Для доведення закону наука викори­стовує судження. • Судження — думка, в якій за допомогою зв'язку понять стверджується або заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна отримати або через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або опосередковано — за допомогою умовиводу. • Умовивід — розумова операція, за допомогою якої з певної кількості заданих суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з вихідним. • Наукова концепція — система поглядів, теоретичних по­ложень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єд­нані певною головною ідеєю.

 • Концептуальність — це визначення змісту, суті, смислу того, про що йде мова. • Поняття — це думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває суттєві й необхідні ознаки предметів та явищ, а також взаємозв'язки. Якщо поняття увійшло до наукового обігу, його позначають одним словом або використовують су­купність слів — термінів. • Науковий факт — подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження. Він є елементом, який у сукуп­ності з іншими становить основу наукового знання, відбиває об'єктивні властивості явищ та процесів. На основі науко­вих фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони. • Рух думки від незнання до знання керується методоло­гією. Методологія наукового пізнання — вчення про принципи, форми і способи науково-дослідницької діяльності. Метод дослідження — це спосіб застосування старого знання для здобуття нового знання. Він є засобом отримання наукових фактів. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconВплив людської діяльності на природу

Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconФормування життєвої компетентності школярів через інтегрованість середовища школи Підготувала: вчитель біології та хімії
Робота гуртка «Віконце в природу» сприяє розвитку у дітей уявлень про науку і наукові досягнення як результат творчої діяльності...
Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення icon1. Поняття кібернетики Поняття кібернетики
«кібернетика» в сучасному розумінні як наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в машинах, живих...
Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconБіологія наука про живу природу («біос» життя,«логос» наука, вчення). Як самостійна природнича наука біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували у 1802 р незалежно один від одного два вчені

Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconПовідомлення про результати наукових досліджень, систематичний виклад певних знань. Сфера вживання: Наука; Техніка; Освіта. Мовні особливості наукового стилю: Терміни
Мета мовлення: повідомлення про результати наукових досліджень, систематичний виклад певних знань
Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconСоціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології
Соціологія наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів,...
Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconЛекція Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію
Наука, яка вивчає взаємовідношення органів та тканин в різних ділянках тіла людини з метою використання цих знань в практичній діяльності...
Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconФізика наука про природу

Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconФізика наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. У всі віки жила таємна надія – пізнати усі таємниці природи. В. Я. Брюсов
Фізика ((physis) «природа») наука про загальні закономірності перебігу явищ природи
Лекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення iconЖурналістика як «четверта влада». Місце І роль журналістики в сучасному суспільстві
Фальшиві сюжети американських телеканалів заставляли згадати подібні скандали, які були в Україні. Наприклад, коли наші телеканали...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка