Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад»


НазваПоложення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад»
Дата конвертації05.05.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти Харківської міської ради Нормативні вимоги до проведення атестації педагогічних працівників

Явтушенко І.Б.,

методист НМПЦ

Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників

 • Закони України:

- «Про освіту»;

- «Про загальну середню освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про позашкільну освіту»;

- «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ»
 • Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

- від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»;

- від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад»;

- від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

- від 26.04.2003 № 632 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників».

КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, затверджена постановою спільного засідання колегії МОН України та президії АПН України № 12/5-1 від 22.11. 2001

КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України № 10/12-2 від 25.09. 2003

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

- від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

- від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

- від 04.07.2005 № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;

- від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

- від 17.05. 2005 № 297 “ПРО ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ БЮРОКРАТИЗМУ В ОСВІТІ”

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

 від 19 квітня 2001 р. № 204, із змінами, внесеними наказом від 10 червня 2003 р. № 336 "ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 2/1-13-430 від 22.02 2012 “Щодо надання роз'яснення з питань атестації”

Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників

За положенням статті 53 Конституції України, право на освіту гарантовано кожному. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах. Право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 26), Міжнародному пакту про екологічні, соціальні та культурні права (стаття 13).

Закон України “Про освіту”

Розділ ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти
 • Наявність відповідної фахової освіти.

 • Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді.

 • Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Закон України “Про загальну середню освіту”

Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах

Стаття 27. Кадрове забезпечення сфери освіти
 • Атестація педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є обов‘язковою.

 • Атестація здійснюється, як правило, один раз на п‘ять років.

 • Атестація проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників УкраїниНормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників

Закон України “Про дошкільну освіту”

Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу в сфері дошкільної освіти

Стаття 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу
 • Атестація педагогічних працівників ДНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 • За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється кваліфікаційна категорія, може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям -"Вихователь-методист", а вихователям-методистам - "Старший вихователь”.

Закон України “Про позашкільну освіту”

Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

Атестація педагогічних працівників ПНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз у 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників

КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 Затверджена постановою спільного засідання колегії МОН України та президії АПН України № 12/5-1 від 22.11.2001(Витяг)

 "Атестація педагога як форма виявлення рівня його кваліфікації має стати демократичнішою, спонукати до професійного вдосконалення.

 Акценти в підготовці вчителя мають бути також перенесені з вивчення стандартних, інваріантних станів на механізм оволодіння новим, прилучення до перспективних моделей педагогічного досвіду й набуття власного в широкій і різноманітній практиці.

 Післядипломна педагогічна освіта має стати більш персоніфікованою, надаючи кожному вчителю широкі можливості для оновлення, удосконалення, поглиблення своєї професійної підготовки у прийнятний для нього спосіб, у тому числі на базі дистанційного навчання із застосуванням нових інформаційних технологій.

 Замовником підвищення своєї професійної кваліфікації має стати сам учитель, якому держава надає необхідні для цього можливості та стимули".

Практичне проведення атестації педагогічних працівників регулюється Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550)

Педагогічні працівники, які підлягають атестації

Перелік посад педагогічних

та науково-педагогічних працівників

Затверджено постановою

Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2000 року № 963

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 432 від 06.05.2001

N 40 від 14.01.2004

N 1567 від 17.11.2004

N 1148 від 30.11.2005

N 203 від 22.02.2006

N 94 від 31.01.2007

N 872 від 26.06.2007

N 635 від 18.07.2012Принципи атестації:Об’єкти перевірки під час атестації вчителів:

• рівень професійної компетентності;

• досягнення учнів та педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);

• науково-методична робота;

• стиль викладання;

• загальнокультурний рівень;

• моральні риси, соціально-психологічна готовність.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 632 “Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту" та статті 48 Закону України "Про вищу освіту"

Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників

“спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”,

“спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”

Педагогічні звання педагогічних працівників

Викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист,

педагог-організатор-методист,

практичний психолог - методист, керівник гуртка - методист,

старший викладач, старший учитель, старший вихователь,

майстер виробничого навчання I категорії,

майстер виробничого навчання II категорії.

Етапи атестації

Підготовчий етап:

 • інформаційно-методичне забезпечення (ознайомлення вчителів з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.1998 р. № 419, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.12.1998 р. № 792/3232), організація інструктивно-методичних нарад, засідань циклових предметних комісій, профспілкових зборів, оформлення спеціальних стендів тощо);

• методичне інструментальне забезпечення;

• створення банку даних експертів;

• інструктаж та навчання експертів;

• прийом заяв відповідно до термінів, визначених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;

• визначення регламенту роботи з наданими матеріалами та документами;

• розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії;

• складання графіка атестації педагогічних працівників;

• створення експертних груп;

• видання наказу про атестацію вчителів;

• розробка й корекція плану-графіка атестації, ознайомлення з ним учителів, які атестуються.

Етапи атестації

Основний етап:

• оцінка вичерпності та достовірності наданої документації;

• визначення змісту та методів оцінювання рівня професійної діяльності педагога;

• організація уроків та позакласних заходів, фіксація перебігу атестаційного процесу;

• анкетування членів педагогічного колективу, керівництва, учнів, батьків;

• методичний супровід учителів, які атестуються;

• організація експертного оцінювання практичної діяльності працівника шляхом різноманітних форм психолого-педагогічної діагностики та вивчення результативності професійної діяльності педагога, який атестується;

• співбесіда з педагогічним працівником, який атестується, про попередні підсумки атестації.

Підсумковий етап:

• обмін інформацією;

• голосування відповідно до Типового положення;

• оформлення протоколу засідання атестаційної комісії;

• занесення до атестаційної картки рішення атестаційної комісії;

• інформування про підсумки атестації (за допомогою довідки, нарад, семінарів, методичних бюлетенів);

• аналіз перебігу та результатів атестації вчителів за весь навчальний рік з метою планування заходів із вдосконалення процедури атестації.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473

3. Установити, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

Збереження кваліфікаційних категорій, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”

Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України:

від 25.10.2005 N 614; від 06.03.2006 N 151; від 03.03.2007 N 180;

від 11.04.2007 N 296; від 01.06.2007 N 444; від 08.05.2008 N 389;

від 17.09.2008 N 862; від 02.12.2008 N 1093; від 26.05.2010 N 493;

від 21.07.2010 N 720; від 20.10.2010 N 965; від 01.12.2010 N 1182;

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

від 02.02.2011 N 90; від 18.04.2011 N 348; від 20.06.2011 N 595; від 26.01.2012 N 67

Додаток 6 (педагогічні працівники ЗНЗ, ПНЗ, методичні установи)

Додаток 8 (керівники та педагогічні працівники ПНЗ)

Додаток 9 (керівники та педагогічні працівники ДНЗ)

Алгоритм проведення атестаціїАлгоритм проведення атестаціїАтестаційні комісії І рівняП.3.6.:

П.3.6.:

Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується.

Але:

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника:
 • Якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин.

 • У разі неявки педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії без поважних причинП. 3.18: Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

П. 3.18: Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

П. 3.20.: Вчителі, які викладають декілька предметів, атестуються з предмета, що викладають за спеціальністю.

Кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.

Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти

П. 3.22., Зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання до наступної атестації за педагогічними працівниками, які переходять:

П. 3.22., Зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання до наступної атестації за педагогічними працівниками, які переходять:

- на роботу з одного навчального закладу до іншого

- на інші педагогічні посади

- на посади методистів, вихователів-методистів
 • з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу

П. 4.3.: Присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст"

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст"

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД АТЕСТАЦІЇМожливі процедури у процесі атестаціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49,

від 25.10.12 _1/9-779____

на № ___ від

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,

департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститути післядипломної педагогічної освіти

 Щодо атестації педагогічних

працівників

 

До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України надходять численні звернення педагогічних працівників з приводу вимог атестаційних комісій про надання великої кількості узагальнюючих матеріалів при проходженні атестації. Повідомляємо, що згідно із пунктом 3.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі – Типове положення), атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіку роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, з предмета, що викладає вчитель, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Типовим положенням не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу у міжатестаційний період, оформлення папок з документами про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних заходів та надання відеозаписів уроків й інших відомостей про роботу.

Водночас слід зауважити, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» повинні мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами.

Покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів та штучне збільшення паперообігу лише створюють видимість роботи атестаційних комісій і, як правило, приховують неналежну організацію роботи з вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються та відсутність дієвого контролю за організацією навчально-виховного процесу.

Наголошуємо, що вимоги голів та членів атестаційних комісій про надання педагогічними працівниками, які атестуються, будь-яких звітів про роботу, є порушенням норм Типового положення. Підготовка та оформлення великої кількості матеріалів призводить до перенавантаження педагогічних працівників, відволікає їх від виконання своїх безпосередніх обов’язків та негативно позначається на якості роботи.

Доручаємо довести зміст цього листа до відома місцевих органів управління освітою, працівників методичних служб, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників та вжити заходів, спрямованих на запобігання незаконним вимогам атестаційних комісій.

 

 Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012 № 1/9-779 “Щодо атестації педагогічних працівників”

Типовим положенням не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу у міжатестаційний період, оформлення папок з документами про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних заходів та надання відеозаписів уроків й інших відомостей про роботу.

Водночас слід зауважити, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» повинні мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами.


Схожі:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про державний вищий заклад освіти (від 09. 1996 р.) Типи вищих навчальних закладів Університет багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації
Про професійно-технічну освіту (від 10. 02. 1998 р.), постанови Кабінету Міністрів про затвердження Положення про державний вищий...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Постанова кму від 27 серпня 2010 р. N 778"Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" постанова кму №777 від...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Постанова кму від 27 серпня 2010 р. N 778"Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" постанова кму №777 від...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. №2628-ііі
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про дошкільний навчальний заклад
Зу „Про якість та безпечність харчових продуктів від 23. 12. 1997 №771/97-вр
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconІнтервізійна група соціальних педагогів Муленко Ольга Петрівна соціальний педагог навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 – дошкільний навчальний заклад»
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 дошкільний навчальний заклад»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778): Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778)
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778)
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778

Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад
Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 12. 03. 2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»; від 06. 05. 2001 №433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад» iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778 та + посадові обов'язки; Стаття 95
Закону України "Про загальну середню освіту" про основні завдання органів управління освітою

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка