Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66). Також у цій сфері Україна має такі закони та акти : • "Про охорону навколишнього природного середовища"


НазваІнформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66). Також у цій сфері Україна має такі закони та акти : • "Про охорону навколишнього природного середовища"
Дата конвертації09.05.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


Екологічне право!


Важливим кроком до зміцнення природоохоронної сфери стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66). Також у цій сфері Україна має такі закони та акти :

 • Важливим кроком до зміцнення природоохоронної сфери стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66). Також у цій сфері Україна має такі закони та акти :

• "Про охорону навколишнього природного середовища";

• "Про тваринний світ" ;

• "Про природнозаповідний фонд" ;

• "Про охорону атмосферного повітря" ;

• "Лісовий кодекс України" ;

• " Водний кодекс України" ;

• " Земельний кодекс України" ;

• "Кодекс України про надра"

Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування.

 • Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування.

 • Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базуеться на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях.

 • Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині набула свого критичного значення.

 • Тому існує об’ективна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованного стану, держава також повинна закласти основи глобального еколого-економічного партнерства між суб’ектами підприємництва, між іноземними партнерами, на рівні планетарного співробітництва заради виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації .Використання природних ресурсів.

 • Використання корисних властивостей навколишнього природного середовища для задоволення економічних,оздоровчих,культурних,естетичних і будь-яких інших потреб називають природокористуванням!Відмінності природокористування:

Головними причинами,що призвели до загрожуючого стану довкілля є:

 • застаріла технологія виробництва та обладнання, висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два - три рази відповідні показники розвинутих країн; високий рівень концентрації промислових об'єктів;

 • • несприятлива структура промислового виробництва з високою

 • концентрацією екологічно небезпечних виробництв;

 • • відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд,

 • оборотних систем водозабезпечення тощо),

 • • низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктівПрава громадянина при спробі здійснити екологічну експертизу:

 • Ініціалізація екологічної експертизи Пропозиція по екологічним аспектам Отримання інформації Здійснення інших діянь в області екологічної експертизи При підготовці висновку громадянської експертизи,потрібно обов'язково враховувати думку суспільства(реалізація прав суспільства).

Джерелами, тобто нормативно-правовими документами еко-логічного права, виступають закони України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства охорони навколишнього природного середовища (як прийняті самостійно, так і спільно з іншими міністерствами і відомствами), рішення місцевих рад народних депутатів.

 • Джерелами, тобто нормативно-правовими документами еко-логічного права, виступають закони України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства охорони навколишнього природного середовища (як прийняті самостійно, так і спільно з іншими міністерствами і відомствами), рішення місцевих рад народних депутатів.Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

 • Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

 • а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

 • б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

 • в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

 • г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

 • д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

 • е) науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного

 • середовища;є) обов'язковість екологічної експертизи;

 • є) обов'язковість екологічної експертизи;

 • ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

 • з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

 • и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

 • і) стягнення плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

 • ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів,

 • що негативно впливають на екологічну обстановку;

 • й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

 • к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництваСтворення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля повинно сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає:

 • Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля повинно сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає:

 • екологічно раціональне використання природного та соціально-економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства;

 • соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф;

 • розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного і Азовського морівДо основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів належать:

 • До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів належать:

 • 1. гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

 • 2. поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води;

 • 3. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;

 • 4. будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;

 • 5. запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;

 • 6. формування збалансованої системи природокористування та адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті;

 • 7. збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідна справа.Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань:

 • Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань:

 • • зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення;

 • • захист повітряного басейну від забруднення, насамперед у великих містах і промислових центрах;

 • • захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і нераціонального використання;

 • • збереження і розширення територій з природним станом ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях;

 • • підвищення стійкості та екологічних функцій лісів;

 • • знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових відходів;

 • • запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення;

 • • збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними рес-ми на

 • основі басейнового принципу;

 • • завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;

 • • створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження;

 • • забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу;

 • • здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю Збройних Сил України;

 • • розробка механізмів реалізації схем природокористування;

 • • впровадження дійових економічних складових впливу на систему природокористування;

 • • створення системи екологічної освіти, виховання та інформування

Схожі:

Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Законодавча техніка I загальна частина Конституція України Стаття „Україна є суверенна І незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і...
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Розділ VІ. Акцизний податок(1) Стаття 212. Платники податку
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Інформації про довкілля, якою володіють органи державної влади, а також до на участь у розробці рішень влади, що можуть вплинути на довкілля Закон про воду та водне середовище (lema) 2006 Закон Барньє 1995
Будь-яка особа має право в умовах передбачених законом, на доступ до інформації про довкілля, якою володіють органи державної влади,...
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23)
Дитина і праця, ст. 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, ст. 27 Заклади для дітей-інвалідів...
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Закон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна” кафедра екології
Тому виникла необхідність саме в системі освіти на основі принципів сталого розвитку (розвитку без руйнування природного середовища)...
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Закон про охорону навколишнього середовища. Закон про природо-заповідну справу. Лісовий і земельний кодекси України. Закон про рослинний світ. Міжнародні програми у сфері охорони природи
Значення ресурсознавства в охороні дикорослих лікарських рослин. Заходи щодо збереження і збільшення природних ресурсів лікарських...
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування; Стаття 16. Обмеження щодо використання службового майна. Стаття 17. Обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
Використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Закон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх...
Інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов\Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв
Забезпечення консолідованої інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка