Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731


НазваПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731
Дата конвертації24.02.2013
Розмір490 b.
ТипПоложення


Головне управління юстиції у Львівській області

Державна реєстрація

нормативно-правових актів

ОСНОВНІ АСПЕКТИ

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Головним, районними та міськрайонними управліннями юстиції

у Львівській областіНормативна база

Державна реєстрація нормативно-правових актів проводиться відповідно до:
  • актів міністерств та інших органів виконавчої влади, Указу Президента України від 03.10.92 №493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів"(із змінами).

  • Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 №731 (із змінами).

  • Наказу Головного управління юстиції у Львівській області від 13.10.2008 №957 «Про затвердження Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного, районних та міськрайонних управлінь юстиції у Львівській області та проведення їх державної реєстрації», зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Львівській області від 15.10.2008 за №68/1335 (зі змінами).Органи, що здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів

Державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Львівській області підлягають нормативно-правові акти Львівської обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших підрозділів, а також територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

У районних, міськрайонних управліннях юстиції – нормативно-правові акти районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів.

Акти, що підлягають державній реєстрації

Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил поведінки), що: зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації та мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт. При цьому на державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, які мають як одну з указаних ознак, так і декілька.  

Терміни подачі нормативно-правових актів та терміни їх реєстрації

Нормативно-правові акти, що надійшли до управління юстиції, заносяться до журналу обліку нормативно-правових актів, що надійшли на державну реєстрацію до управління юстиції, який ведеться в управлінні.

Строк проведення державної реєстрації нормативно-правового акта в управлінні юстиції становить 15 робочих днів, з дня, наступного після надходження його до управління юстиції. У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів законодавства тощо) строки можуть бути продовжені начальником управління юстиції, але не більш як на 10 робочих днів. У цьому разі працівник управління, який проводить правову експертизу нормативно-правового акта (далі - виконавець), готує доповідну записку, яка подається на узгодження начальнику управління юстиції.

Реєстрація спільно виданих нормативно-правових актів або актів, положення яких поширюється на інші органи

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

Вимоги до нормативно-правових актів, що подаються на державну реєстрацію

Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки.

Разом з нормативно-правовим актом та супровідним листом до нього до управління юстиції подаються:

а) пояснювальна записка, у якій зазначаються обґрунтування підстав та мета розроблення нормативно-правового акта, визначається його місце у відповідній сфері правового регулювання, міститься аналіз причин, наводяться факти і цифрові дані, що обґрунтовують необхідність його прийняття, відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат (якщо реалізація нормативно-правового акта непотребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, то про це окремо повідомляється в записці), прогнозуються очікувані соціально-економічні результати реалізації нормативно-правового акта. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох сторінок. До неї може долучатися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо), який є необхідним для обґрунтування суті нормативно-правового акта;

б) відомості про чинні нормативно-правові акти з питання, що належить до сфери правового регулювання прийнятого нормативно-правового акта, інформація про строки приведення їх у відповідність до нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, а також про нормативно-правові акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;

б) відомості про чинні нормативно-правові акти з питання, що належить до сфери правового регулювання прийнятого нормативно-правового акта, інформація про строки приведення їх у відповідність до нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, а також про нормативно-правові акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;

в) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

г) відомості про офіційне погодження нормативно-правового акта із зацікавленими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно із законодавством (оригінал, який після прийняття рішення щодо державної реєстрації повертається суб'єкту нормотворення, та дві копії);

ґ) оригінал та дві копії рішення представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області про погодження проекту нормативно-правового акта або оригінал та дві копії рішення Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції про задоволення скарги головного розробника проекту нормативно-правового акта щодо відмови в погодженні проекту нормативно-правового акта (для регуляторних нормативно-правових актів);

д) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950;

д) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950;

е) висновок управління юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини. У разі відсутності цього документа суб'єкт нормотворення надає копію супровідного листа про подання до Міністерства юстиції України комплекту документів, необхідного для отримання висновку Міністерства юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини;

є) інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів (у разі необхідності).

Набрання чинності нормативно-правовими актами

Статтею 3 Указу Президента України від 03.10.92 №493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами) передбачено, що нормативно-правові акти зазначених органів набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.

При цьому нормативно-правові акти, які визначають права та обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня доведення до відома населення (стаття 57 Конституції України, а нормативно-правові акти з питань митної справи - через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування (стаття 9 Митного кодексу України).

З огляду на вищевказане та з метою неухильного виконання положень Конституції України щодо доведення до відома населення нормативно-правових актів, які визначають права та обов’язки громадян, в розпорядчому документі слід обов’язково зазначати дату набрання чинності нормативно-правовим актом відповідно до п.п. «д» п.2.3, п.5.4, 5.5 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного, районних та міськрайонних управлінь юстиції у Львівській області та проведення їх державної реєстрації», затвердженого Наказом Головного управління юстиції у Львівській області від 13.10.2008 №957, зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Львівській області від 15.10.2008 за №68/1335.

Нововведення у проведенні перевірок з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

Перевірки проводиться відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 1 лютого 2005 року №13/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2005 року за № 121/10401 (зі змінами).

До вищевказаного Порядку внесено зміни відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11.10.2010 № 2478/5 «Про затвердження Змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 13.10.2010 за №917/18212, зокрема:

Крім планових та позапланових перевірок започатковується практика проведення безвиїзних перевірок. Безвиїзна перевірки трактується як щомісячна документальна перевірка актів, прийнятих суб'єктом нормотворення, крім актів персонального характеру, щодо дотримання цим суб'єктом законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, яка проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції на підставі переліку таких актів, надісланого цим суб'єктом, а за необхідності та на вимогу органу юстиції завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів.

Суб’єкт нормотворення щомісяця за підписом його керівника або особи, яка його замінює, складає перелік прийнятих ним актів, крім актів персонального характеру, за формою згідно із додатком до Порядку та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до відповідного органу юстиції. У цьому переліку наводяться відомості про акти, прийняті суб’єктом нормотворення протягом місяця, крім актів персонального характеру. У разі прийняття суб’єктом нормотворення різних за видами розпорядчих документів (накази, розпорядження, постанови, рішення) цей перелік формується окремо за кожним видом розпорядчого документа суб’єкта нормотворення.

Суб’єкт нормотворення щомісяця за підписом його керівника або особи, яка його замінює, складає перелік прийнятих ним актів, крім актів персонального характеру, за формою згідно із додатком до Порядку та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до відповідного органу юстиції. У цьому переліку наводяться відомості про акти, прийняті суб’єктом нормотворення протягом місяця, крім актів персонального характеру. У разі прийняття суб’єктом нормотворення різних за видами розпорядчих документів (накази, розпорядження, постанови, рішення) цей перелік формується окремо за кожним видом розпорядчого документа суб’єкта нормотворення.

Орган юстиції до 15 числа поточного місяця здійснює безвиїзну перевірку актів за надісланим переліком, за результатами якої готує за необхідності лист про надання суб’єктом нормотворення завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів для проведення їх перевірки щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Суб’єкт нормотворення зобов’язаний надати завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів протягом строку, встановленого у цьому листі.

Орган юстиції протягом 5 робочих днів з дня надходження завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів здійснює безвиїзну перевірку таких актів, за результатами якої у разі порушення суб’єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів готує лист щодо усунення порушень та направляє його суб’єкту нормотворення.

Суб’єкт нормотворення зобов’язаний усунути виявлені порушення у встановлений строк та про результати повідомити орган юстиції із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

Суб’єкт нормотворення зобов’язаний усунути виявлені порушення у встановлений строк та про результати повідомити орган юстиції із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.


Схожі:

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПостанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»
Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. №2628-ііі
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про звернення громадян»
Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади…, затверджена постановою Кабінету Міністрів...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconРатифіковані Україною конвенції Міжнародної організації праці (моп)
Підзаконні та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconМетодичні рекомендації розроблені відповідно до: Методичні рекомендації розроблені
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПоложення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих актів, наказів мон, інших центральних органів виконавчої влади
Науково-методичний центр координації методичної роботи іппо ку імені Бориса Грінченка
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПоложення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України", постанова Кабміну №950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", №879 "Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України" і ін
України: "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про стимулювання...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПоложення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України Нові функції Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Указ Президента України від 09. 12. 2010 №1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778 та + посадові обов'язки; Стаття 95
Закону України "Про загальну середню освіту" про основні завдання органів управління освітою
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 iconПоложення про службу охорони праці затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка