Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини


НазваЗапобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини
Дата конвертації24.02.2013
Розмір498 b.
ТипПрезентации

запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини

 • запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини

 • локалізувати та ліквідувати їх спалах.

 • забезпечувати проведення профілактичних дезінфекційних заходів у виробничих приміщеннях.

 • працівники аптечних підприємств повинні проходити обов'язкові попередження (до прийняття на роботу) та профілактичні огляди.Відповідно до покладених на нього завдань МОЗ України:

 • Відповідно до покладених на нього завдань МОЗ України:діючих речовин (субстанцій);

 • діючих речовин (субстанцій);

 • готових лікарських засобів (лікарські препарати, ліки, медикаменти), отруйних, сильнодіючих, радіоактивних лікарських засобів;

 • допоміжних речовин;

 • гомеопатичних засобів;

 • засобів, що використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами;

 • лікарських косметичних засобів та лікарських домішок до харчових продуктів (далі - лікарські засоби);

 • медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров'я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах (далі - медична продукція),

 • у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобамиготує пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції, вдосконалення системи контролю якості лікарських засобів і медичної продукції, бере участь у реалізації зазначеної державної політики;бере участь у розробленні проектів:

 • готує пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції, вдосконалення системи контролю якості лікарських засобів і медичної продукції, бере участь у реалізації зазначеної державної політики;бере участь у розробленні проектів:

 • Державних програм економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України на відповідний рік, підготовці та виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

 • законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які погоджуються та вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром охорони здоров'я; подає Міністрові охорони здоров'я для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект плану основних напрямів державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції;вживає заходів до здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

 • вживає заходів до здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

 • забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції, в тому числі які закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів, на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб'єктами господарської діяльності, утилізації та знищення; порядку відпуску лікарських засобів, медичної продукції та товарів, які мають право придбавати і продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи відповідно до встановленого переліку;

 • виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі такими засобами; установлює в межах своїх повноважень порядок інспектування суб'єктів господарської діяльності;узагальнює результати перевірок стану виконання суб'єктами господарської діяльності нормативно-правових актів та нормативних документів з питань забезпечення належної якості лікарських засобів і медичної продукції, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технічних регламентів, які застосовуються під час виробництва лікарських засобів і медичної продукції, та вживає заходів до їх усунення;-передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам;

 • -передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам;

 • -погоджує паспорти аптечних закладів (структурних підрозділів) відповідно до Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1570;

 • -видає суб'єктам господарської діяльності ліцензії на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, розробляє та затверджує в установленому законодавством порядку ліцензійні умови господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та інші нормативні документи з питань ліцензування такої діяльності;

 • -приймає в установленому порядку рішення про: анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі такими засобами, відповідних дозволів та сертифікатів; вилучення з обігу та заборону виробництва, реалізації лікарських засобів і медичної продукції, що не відповідають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також тих, що ввозяться на територію України та вивозяться з території України з порушенням установленого законодавством порядку;

 • -координує в межах своїх повноважень роботу органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язану з виконанням державних програм з питань забезпечення належної якості лікарських засобів і медичної продукції;

 • -затверджує документацію з питань оцінки якості лікарських засобів і медичної продукції для проведення державного контролю;

розглядає листи, заяви і скарги громадян щодо фактів порушення вимог законодавства з питань якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

 • розглядає листи, заяви і скарги громадян щодо фактів порушення вимог законодавства з питань якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та здійснює контроль за їх виконанням у територіальних органах Держлікінспекції;

 • здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління, зокрема утворює, реорганізовує та ліквідує в установленому порядку підприємства, установи та організації;

 • здійснює методологічне керівництво і контроль за діяльністю територіальних органів Держлікінспекції, узагальнює досвід роботи у зазначеній сфері та забезпечує його поширення;

 • розробляє правила утилізації та знищення недоброякісних лікарських засобів і медичної продукції, здійснює контроль за їх виконанням;здійснює моніторинг цін на лікарські засоби і медичну продукцію та готує пропозиції щодо удосконалення їх державного регулювання, організовує ведення відповідних державних реєстрів цін;

 • здійснює моніторинг цін на лікарські засоби і медичну продукцію та готує пропозиції щодо удосконалення їх державного регулювання, організовує ведення відповідних державних реєстрів цін;

 • утворює, реорганізовує і ліквідує в установленому порядку територіальні органи Держлікінспекції, організовує, координує та контролює їх роботу;

 • здійснює у встановленому порядку нагляд за приписами і рішеннями територіальних органів Держлікінспекції, висновків лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції;

 • здійснює в установленому порядку галузеву атестацію акредитованих лабораторій для надання повноважень щодо проведення досліджень з контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичної продукції;

 • організовує та забезпечує в установленому законодавством порядку відбір зразків лікарських засобів і медичної продукції для державного контролю їх якості;

одержувати від суб'єктів господарської діяльності відомості про стан виконання вимог стандартів, технічних регламентів (умов), вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, а також про заходи щодо забезпечення належної якості таких засобів і продукції на всіх етапах обігу, виробництва, транспортування, зберігання та реалізації;

 • одержувати від суб'єктів господарської діяльності відомості про стан виконання вимог стандартів, технічних регламентів (умов), вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, а також про заходи щодо забезпечення належної якості таких засобів і продукції на всіх етапах обігу, виробництва, транспортування, зберігання та реалізації;

 • залучати фахівців (використовувати у разі потреби технічні засоби) підприємств, установ та організацій за згодою їх керівників для проведення перевірки і експертизи, пов'язаних із здійсненням державного контролю якості за виконанням стандартів, технічних регламентів (умов), які застосовуються під час виробництва лікарських засобів та медичної продукції, вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, а також для проведення перевірки якості таких засобів і продукції;

 • готувати пропозиції щодо перегляду стандартів, технічних умов, вимог фармакопейних статей і технічних регламентів (умов), які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, скасування, обмеження строку їх дії, якщо виконання вимог таких нормативних документів не забезпечує належної якості зазначених засобів і продукції;

 • надсилати запити та одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.відбирати зразки лікарських засобів і медичної продукції для проведення перевірки їх якості на підставі письмового вмотивованого рішення;

 • відбирати зразки лікарських засобів і медичної продукції для проведення перевірки їх якості на підставі письмового вмотивованого рішення;

 • видавати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушення вимог стандартів, технічних регламентів (умов), вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, а також їх зберігання, транспортування та реалізації;

 • накладати штрафи на суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності у разі порушення ними вимог стандартів, технічних умов, вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації і технічних регламентів у процесі виробництва, зберігання, реалізації лікарських засобів і медичної продукції;

 • складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні штрафи.Державний навчальний центр належної виробничої/ дистрибютерської практики;

 • Державний навчальний центр належної виробничої/ дистрибютерської практики;

 • Науково-експертний фармакопейний центр;

 • Центральна лабораторія з контролю якості лікарських засобів;

 • Науково-експертний інститут лікарських засобів і виробів медичного призначення;

 • Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія;

 • Обласна контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів, Львів;

 • Державний науковий центр лікарських засобів, Харків.Державне підприємство «Український науково-експертний центр дослідження якості лікарських засобів і виробів медичного призначення (ДП «УНЦ»).аналіз ЛЗ і валідація всіх аналітичних методик; атестація стандартних зразків і розробка документів, що регулюють їх використання;

 • аналіз ЛЗ і валідація всіх аналітичних методик; атестація стандартних зразків і розробка документів, що регулюють їх використання;

 • вивчення біоеквівалентності твердих лікарських форм шляхом дослідження подібносі профілей розчинення n vitro препаратів у відповідності з вимогами ДФУ;

 • розробка монографій ДФУ на рослинну сировину і препарати рослинного походження;

 • контроль якості результатів аналізу в лабораторії;

 • експертиза технологічної нормантації (технічні, тенологічні промислові регламенти, досьє виробничого участку);

 • розробка галузевих документів з якості ЛЗ;

здiйснює аналiз стану пошуку , вивчення та впровадження лiкарських засобiв, бере участь у формуваннi соцiального заказу системи лiкарського забезпечення населення;

 • здiйснює аналiз стану пошуку , вивчення та впровадження лiкарських засобiв, бере участь у формуваннi соцiального заказу системи лiкарського забезпечення населення;

 • здiйснює наукове обгрунтовання прiоритетних розробок нових лiкарських засобiв та прогнозування потреби в них населення України;

 • здiйснює спецiалiзовану оцiнку матерiалiв доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та їзх експертиз з метою надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, якi передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення;

 • здiйснює нагляд за побiчними дiями зареєстрованих в Українi лiкарських засобiв та надає пропозицiї органу державної реєстрацiї лiкарських засобiв про повну або часткову заборону їх застосування.координація роботи аптек державної і комунальної форми власності щодо обігу наркотичних, психотропних препаратів, прекурсорів.

 • координація роботи аптек державної і комунальної форми власності щодо обігу наркотичних, психотропних препаратів, прекурсорів.

 • визначення потреби в наркотичних, психотропних лікарських препаратах та роз приділення ї серед аптек державної та комунальної форми власності.завідувач (аптеки, аптечного складу)Директор (аптечної бази, бази медичної технiки, магазину медичної оптики, фармацевтичної фабрики, оптової фармацевтичної фiрми)

 • завідувач (аптеки, аптечного складу)Директор (аптечної бази, бази медичної технiки, магазину медичної оптики, фармацевтичної фабрики, оптової фармацевтичної фiрми)

 • начальник (контрольно-аналiтичної лабораторiї, територiальної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв, лабораторiї з аналiзу лiкарських засобiв)

 • Заступники (завiдувача, директора, начальника)Завідувач (вiддiлу аптеки, аптечного кiоску, операцiйним вiддiлом аптечної бази (складу) та iнш.)

 • Завідувач (вiддiлу аптеки, аптечного кiоску, операцiйним вiддiлом аптечної бази (складу) та iнш.)

 • начальник (цеху фармацевтичної фабрики, вiддiлу постачання, збуту, маркетингу та iнш. фармацевтичного пiдприємства)

 • заступники(завiдуючого, начальника)

 • завiдувач аптечного пункту

обласне виробниче об’єднання «Фармацiя»

 • обласне виробниче об’єднання «Фармацiя»

 • обласне торгово-виробннче аптечне об’єднання

 • обласна фармацевтична корпорацiя

 • фармацевтичний вiддiл обласних управлiнь охорони здоров’явиробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;

 • виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;

 • розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, переселання, ввезення, вiдпуск, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

 • переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв.

„Належна лабораторна практика” (Good Laboratory Practice – GLP)

 • „Належна лабораторна практика” (Good Laboratory Practice – GLP)

 • „Належна клінічна практика” (Good Clinical Practice – GCP)

 • „Належна виробнича практика” (Good Manufacturing Practict – GMP)

 • „Належна практика дистрибуції” (Good Distribution Practictice –GDP)

 • „Належна фармацевтична (аптечна) практика (Good Pharmacу Practice – GPP)

 • ISO-9001(International Standartdization Organization)Стандарт ISO 9001Схожі:

Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЗапобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини
Забезпечення доступу населення до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЗакон України Закон України Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з віл стаття Державні гарантії у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених віл
Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з...
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconОсобливості інфекційних хвороб специфічність збудника
Основи діагностики інфекційних хвороб. Принципи І методи лікування. Догляд за інфекційними хворими
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconГасла антивакцинального руху Вакцинація не захищає від інфекційних хвороб!
М. А. Андрейчин Специфічна профілактика інфекційних хвороб антивакцинальний рух тернопільський державний медичний університет ім....
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини icon“теоретичні аспекти епідеміології інфекційних хвороб”
Ду “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського амн україни”
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЩо об’єднує Основна локалізація збудника в організмі людини – у крові
Епідеміологічна характеристика інфекційних хвороб з трансмісивним та контактним механізмом передачі. Епідеміологічний нагляд
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconInfectio – латинське слово “заражати, забруднювати”. Infectio – латинське слово “заражати, забруднювати”
Основні питання загальної патології інфекційних хвороб. Основи діагностики і профілактики інфекційних хвороб. Основні принципи лікування,...
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconФармакотерапія інфекційних захворювань
Спільною ознакою більшості інфекційних хвороб`є можливість передаватися від хворого організму здоровому і у разі наявності сприятливих...
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconТема: вакцинопрофілактика інфекційних хвороб у дітей

Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЗакон України від 12. 12. 1991 №1972-хii «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з віл» (Закон про снід)
Політична декларація з віл/снід : Інтенсифікуємо зусилля з викорінення віл/снід (2011)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка