551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е.


Назва551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е.
Дата конвертації17.05.2013
Розмір445 b.
ТипКнига


«Коли старанно пошукаєш у книгах мудрості, то матимеш велику користь для душі. Бо той, хто часто читає книги, той з Богом бесідує, або зі святими мужами». «Повість минулих літ» «Творець книги — автор, творець її долі — суспільство». Гюго В. «Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Сухомлинський В. «Там где процветают библиотеки, там мир и благодать, уважение к человечеству и успешное решение труднейших социальных проблем». Рерих Николай


Геоло́гія (від грец. γῆ — земля, і грец. λογος — наука) — комплекс наук про Землю, її історію та процеси, що її створили.Основи понять про будову Землі, корисні копалини вивчалися в Києво-Могилянській академії в курсі натурфілософії та фізики. Як наука геологія сформувалась у XVIII ст. Її основи і основи окремих геологічних дисциплін викладено у працях українських та зарубіжних вчених. В нашій країні проблеми геології вивчають установи НАН України (Інститут геологічних наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин), відповідні кафедри вузів, відомчі установи (Інститут нафти і газу, Інститут мінеральних ресурсів) та інші.551 О-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. В. Оппоковъ. - СПб. : Т-во Худож. печати, 1901 - . Ч. 1. - 1901. - II, III, 399 с. : Съ 2 картами и 24 лист. чертеж. ГРНТИ 70.01

551 О-62 Оппоковъ, Е. В. (инженеръ - гидротехникъ ) Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ изслљдованій въ Полтавской губерніи. Экспедиціи по орошенію на югљ Россіи и Западной Экспедиціи по осушенію болотъ / Е. В. Оппоковъ. Ч. 2 : Частное описаніе рљчныхъ долинъ Полтавской губерніи, съ указаніемъ главнљйшихъ необходимыхъ въ нихъ мелиорацій. - 1905. - ІІ, 475 с. : ил., карты. ГРНТИ 39

55 И68 Иностранцева, А. А. Геологія. Общий курсъ [Текст] : лекціи, читанныя студентамъ С.-Петербургскаго университета / А. А. Иностранцева. - 2-е изд., значительно доп. - СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1889 - . Т. 1 : Современныя геологическія явленія (динамическая геологія), петрографія и стратиграфія с 300 политипажемъ въ тљкстљ. - 1889. - ХV, 559 с. : ил. - 20.00 р. ГРНТИ 38

Наука вивчає різні рівні системної організації й форми руху матерії з погляду пізнання істотних властивостей явищ, встановлення їхніх законів, різних причинних залежностей і взаємодій з метою управління природними й соціальними процесами, передбачення характеру і напряму їхнього перебігу, створення нових технологій і розвитку виробництва. Як система знань наука охоплює не тільки фактичні дані про предмети навколишнього світу, людської думки й дії, не лише закони і принципи вивчення об’єктів, а й певні форми й способи усвідомлення їх, а в кінцевому підсумку — філософське тлумачення. Цим самим наука виступає як форма суспільної свідомості.Основне завдання науки — виявлення об’єктивних законів дійсності, а її головна тема — істинне знання. Критеріями науковості, які відрізняють науку від інших форм пізнання є: об’єктивність, системність, практична націленість, орієнтація на передбачення, сувора доказовість, обґрунтованість і достовірність результатів. Наука — найважливіший фактор технічного і соціально-культурного прогресу й перетворення дійсності, всебічного розвитку людських здібностей і можливостей. Передова наука сприяла виробленню прогресивного світогляду, обґрунтуванню матеріалістичного погляду на світ. Наука є способом встановлення і усвідомлення об’єктивної істини. Цим вона радикально протистоїть релігії, марновірству, містицизму, спекулятивним домислам. Боротьба з цим яскраво виявляється у виникненні, з одного боку, позитивістської концепції сцієнтизму, яка абсолютизує «точне» знання, протиставляючи його гуманістичним цінностям культури, а з другого боку, — антисцієнтизму, що скочується на позиції ірраціонального заперечення ролі наукового пізнання.Наукові теорії Основною структурною одиницею наукового знання є теорія, що систематизує експериментальний матеріал, організовує науково-дослідний пошук у нових галузях, дає опис, пояснення і передбачення фактів, орієнтує практичну діяльність. Наука розвивається за допомогою загальної методології і спеціальних методів: кількісний і якісний аналіз, класифікація, вимірювання, формалізація, моделювання, порівняльно-історичний метод та інше.Наука в ідеалі складає одне єдине ціле, оскільки її найвища мета вивчити світ у всій його повноті, однак вона також є практичною діяльністю людства, а тому розбивається на галузі (окремі науки) за предметом та методами досліджень. Будь-яка наукова пізнавальна діяльність передбачає взаємодію суб’єкта (учений, науковий колектив) і об’єкта науки (предметна область, що вивчається), в процесі якої використовується певна система методів, прийомів дослідження і мови даної науки (знаки, символи, формули тощо). Загалом галузі науки зазвичай класифікуються за двома головними напрямками: природничі науки вивчають природні явища, суспільні науки — людську поведінку, мислення і суспільство. За межами цієї класифікації залишилися точні або формальні науки — математика, логіка, інформатика, що вивчають взаємозв’язки елементів уявних сконструйованих систем. За співвідношенням із практикою виділяють: фундаментальні науки, які безпосередньо не орієнтовані на отримання практичної користі, прикладні науки, націлені на безпосереднє практичне використання наукових результатів.Наука — це поступовий процес розширення області відомого людству, відсування границь невідомого. В основі науки лежить наукове дослідження, метою якого є отримання наукового знання. Наукове знання відрізняється тим, що воно здобуте за процедурою, що отримала назву наукового методу. Ця процедура включає в себе спостереження, експеримент зі строгими вимірюваннями, аналіз результатів, розробку гіпотез, теорій і формулювання законів із обов’язковою вимогою повторюваності результату і ретельної перевірки. Люди, які виконують наукові дослідження називаються дослідниками, науковцями, вченими. Результати наукових досліджень публікуються в науковій літературі, й, зазвичай, така публікація вимагає рецензування, тобто перевірки правильності процедури й висновків іншими науковцями, фахівцями з даної області досліджень. Будь-які висновки досліджень і теорії можуть бути відкинуті, якщо з’являються нові факти, що їх заперечують.Історія науки — це дослідження феномену науки в його історії. Наука, зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній світ, отриманих науковим співтовариством. Оскільки з одного боку наука представляє об'єктивне знання, а з іншого — процес його отримання і використання людьми, сумлінна історіографія науки повинна брати до уваги не тільки історію думки, а й історію розвитку суспільства в цілому. Вивчення історії сучасної науки спирається на безліч збережених оригінальних або перевиданих текстів. Однак самі слова «наука» і «учений» увійшли у вжиток лише в XVIII—XX століттях, а до цього натуралісти називали своє заняття «натуральною філософією».001 И93 Итоги науки въ теоріи и практикљ [Текст]. - М. : Изд. тов-ва Міръ. Т. 5 : Жизнь / подъ ред. М. М. Ковалевскаго. - 1912. - 378 с. : вкл. л., ил. ГРНТИ 34.01.09001 И93 Итоги науки въ теоріи и практикљ [Текст]. - М. : Изд. тов-ва Міръ. Т. 10 : Общество / подъ ред. М. М. Ковалевскаго. - 1914. - 522 с. : вкл. л., портр., рис. ГРНТИ 00.09

001 B93 Итоги науки въ теоріи и практикљ [Текст]. - М. : Изд. Т-ва Міръ. Т. 9 / под ред. М. М. Ковалевскаго. - 1914. - 370 с. ГРНТИ 03

001 И93 Итоги науки въ теоріи и практикљ [Текст]. - М. : Изд. тов-ва Міръ. Т. 11 / под ред. М. М. Ковалевскаго. - 1914. - 443 с. ГРНТИ 03

Хі́мія або Хемія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

543 О-76 Остсвальдъ, В. (проф. химіи Лейпцигскаго университета). Научныя основанія аналитической химіи. [Текст] : редкая книга / под ред. П. Вальдена, пер. с нем. М. Пришвина. - Рига : Изд. Гонкъ и Поліевскаго, 1896. - 160 с. ГРНТИ 31.19

54 М50 Менделљевъ, Д. Изслљдованіе водныхъ растворовъ по удљльному вљсу [Текст] : редкая книга / Д. Менделљевъ. - СПб : Тип. В. Демакова, 1887. - ХХІ, 520 с. ГРНТИ 31.01.09546 H38 Ремсенъ. Введеніе в изученіе химіи (неорганическая химія) [Текст] : редкая книга / Ремсенъ ;под ред. М. И. Коновалова, пер.с англ. М. И. Коновалова. - изд. 2-е. испр. и доп. - М. : Типогр. Т-ва И. Д. Сытина, 1904. - XXIV, 539 с. - (Библіотека для самообразованія ; вып. VIII). ГРНТИ 31.17546 С57 Содди, Фр. Химія радиоэлементовъ [Текст] : редкая книга / Фр. Содди ; под ред. В. А. Бородовского; пер. с англ. Р. Я. Шмидта. - СПб. : Изд-во Образованіе, 1913. - 137 с. - (Пособія при изученіи химіи ; вып. 2). ГРНТИ 31.15.23Схожі:

551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconУрок розклад занять
Прочитати текст. Сформулювати тему й основну думку висловлювання. До якого стилю і типу мовлення належить даний текст?
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconВисловлювання і текст як складники професійного спілкування. Науковий текст
Спілкування здійснюється у комунікативних актах, які складаються з висловлювань
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconТекст можна розмістити двома способами: По всій сторінці
Клацнути лівою кнопкою миші на вільному місці, текст, який не поміщався у блоці з’явиться у новому блоці
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconВисловлювання І текст план Висловлювання І текст
Висловлення завжди співвіднесене з певними ситуаціями життя, для нього характерна мотивованість: вітання при зустрічі, виклик таксі...
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconПовторення й поглиблення вивченого про текст текст – це група речень, об’єднаних темою й головною думкою
Головна думка тексту те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного...
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconТекст – це зв'язана послідовність символів Текст – це зв'язана послідовність символів
Якщо обрано англійську мову введення, то знаки пунктуації можна набирати, натискаючи відповідні клавіші на клавіатурі
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconТекст – це зв'язана послідовність символів Текст – це зв'язана послідовність символів
Якщо обрано англійську мову введення, то знаки пунктуації можна набирати, натискаючи відповідні клавіші на клавіатурі
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconТекст для зеленой панели (Whole grains) Текст для зеленой панели (Whole grains)
Вітамін с зміцнює дитячий імунітет, сприяє кращому засвоєнню заліза та швидкому загоєнню ранок
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconЗапитання, на які треба дати відповідь. Про кого чи про що цей текст?
Кожен автор, створюючи текст, турбується про те, щоб його зрозуміли. Між автором і читачем ніби відбувається розмова, іде спілкування....
551 о-62 Оппоковъ, Е. В. Рљчныя долины Полтавской губерніи [Текст] : очеркъ работъ въ Полтавской губерніи экспедиции по орошенію на югљ Россіи / Е. iconІнформації про склад аудиторії. Посадіть у залу хороших знайомих або познайомтеся з ким-небудь із учасників перед вашим виступом. Повторюйте текст мінімум тричі. Повторюйте текст мінімум тричі
Тримайте в руках або в кишені тези виступу на картках, навіть якщо вони не знадобляться, це зробить вас більш упевненим

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка