Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади


НазваЗагальноосвітні і дошкільні навчальні заклади
Дата конвертації19.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациид е р ж а в н о г о р і в н я - Функціональна підсистема “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • д е р ж а в н о г о р і в н я - Функціональна підсистема “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • р е г і о н а л ь н о г о р і в н я - функціональні підсистеми освіти і науки Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

 • м і с ц е в о г о р і в н я - функціональні підсистеми освіти районних державних адміністрацій;

 • о б’ є к т о в о г о р і в н я - центральний апарат Міністерства освіти і науки України, вищі навчальні заклади І - ІІ і ІІІ - ІУ рівнів акредитації, загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади, установи, організації та підприємства галузі;

 • об’єкт цивільної оборони - учбовий заклад, установа, організація, підприємство функціональної підсистеми “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, незалежно від форми власності й підпорядкування;Формування цивільної оборони

 • формування цивільної оборони призначаються для виконання спеціальних заходів у процесі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, при веденні рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт (ведення розвідки, надання медичної допомоги, локалізації й гасіння пожеж, проведення протирадіаційних і протихімічних заходів, ведення аварійно-технічних робіт, захисту сільськогосподарських рослин і тварин, охорони громадського порядку й ін.), надання допомоги формуванням постійної готовності і загального призначення у процесі спільних дій при виконанні спеціальних задач на об’єкті цивільної оборони галузі;

 • невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів галузі - групи людей (викладачів, вчителів, робітників, службовців, студентів, учнів), об’єднані в окремі підрозділи, оснащені спеціальною технікою й майном, які створюються на об’єктах як об’єктові формування без звільнення від основної роботи (навчально-виробничої діяльності) і призначені для виконання завдань цивільної оборони на об’єкті в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану; • територіальні формування цивільної оборони створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах обласного підпорядкування, міських та сільських районах і підпорядко-вуються відповідним начальникам цивільної оборони. Вони використовуються для рішення задач цивільної оборони на об’єктах народного господарства і на об’єктах галузі освіти і науки за планами начальників цивільної оборони регіонального та місцевого рівнів;

 • об’єктові формування цивільної оборони створюються у всіх структурних підрозділах - об’єктах цивільної оборони галузі, підпорядковуються начальникам цивільної оборони структурних підрозділів і використовуються, як правило, на тих об’єктах, на базі яких вони створені. За рішенням начальників цивільної оборони регіонального і місцевого рівнів вони можуть залучатися для виконання завдань цивільної оборони і на інших об’єктах разом з територіальними формуваннями постійної готовності загального призначення та аварійно-рятувальних служб;СИЛИ І ЗАСОБИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

4. До складу сил і засобів цивільної оборони Міністерства освіти і науки України входять сили і засоби Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, органів управління освітою і наукою обласних, Київської та Сева-стопольської міських державних адміністрацій, навчальних закладів, уста-нов, організацій та підприємств галузі, а також недержавні (добровільні) рятувальні формування, які залучаються для виконання відповідних за-вдань цивільної оборони при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний часи.

5. Кількість формувань за призначенням і чисельність їх особового складу в структурному підрозділі - об’єкті цивільної оборони галузі визначаються з урахуванням:
 • техногенних, природних і екологічних характеристик території (місцевості), на якій розташований структурний підрозділ - об’єкт цивільної оборони галузі;

 • можливість виникнення і вірогідний характер розвитку притаманних даному району надзвичайних ситуацій;

 • вірогідно можливого обсягу для даного структурного підрозділу конкретних задач цивільної оборони;

 • структурного складу і характеру розташування об’єкту на території (місцевості).6. Розрахунки кількісного і якісного складу об’єктових формувань проводяться начальниками й штабами цивільної оборони структурних підрозділів галузі (органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, органі-зацій і підприємств), узгоджуються з місцевим штабом з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту і затверджуються начальниками цивіль-ної оборони об’єкту галузі.

6. Розрахунки кількісного і якісного складу об’єктових формувань проводяться начальниками й штабами цивільної оборони структурних підрозділів галузі (органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, органі-зацій і підприємств), узгоджуються з місцевим штабом з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту і затверджуються начальниками цивіль-ної оборони об’єкту галузі.

7. Принципи і порядок створення невоєнізованих формувань цивільної оборони в установах, навчальних закладах, організаціях і підприємствах функціональ-ної підсистеми “Освіта і наука України” єдиної державної системи на регіо-нальному, місцевому і об’єктовому рівнях незалежно від форм власності і підпорядкування, а також порядок забезпечення учасників навчально-ви-ховного процесу, постійного складу працівників галузі й особового складу невоєнізованих формувань засобами колективного, радіаційного, хімічного та медичного захисту від вражаючих факторів надзвичайної ситуації в умо-вах мирного і воєнного часу визначається Начальником Цивільної оборони Міністерства освіти і науки України у відповідності з чинним законодавством України, постановами та рішеннями Кабінету Міністрів України.

8. Невоєнізовані формування цивільної оборони створюються в органах управління освітою і наукою, в навчальних закладах та дошкільних закладах освіти, в установах, на підприємствах та організаціях галузі, незалежно від форм власності й підпорядкування у порядку, визначеному цим Положен-ням для мирного часу з урахуванням можливого використання їх і в осо-бливий період на об’єктах галузі.9. Кількість формувань за функціональним призначенням, за кількістю особового складу в них і матеріально-технічним укомплектуванням повинна структурному підрозділу - об’єкту цивільної оборони галузі забезпечити:

9. Кількість формувань за функціональним призначенням, за кількістю особового складу в них і матеріально-технічним укомплектуванням повинна структурному підрозділу - об’єкту цивільної оборони галузі забезпечити:

- своєчасну розвідку і постійне спостереження рівнів радіаційного та хімічного зараження місцевості (території розташування об’єкту) та контроль рівня радіаційного опромінення особового складу;

- надійний зв’язок управління, оповіщення і взаємодії керівництва, органів управління цивільної оборони, структурних підрозділів галузі і взаємодіючих організацій;

- розгортання постів медично-санітарної служби і своєчасне надання медичної допомоги постраждалим за місцем постійного розташування об’єкту, в ході передислокації і в заміській зоні;

- організацію у відповідності до технічних норм збереження та своєчасну видачу особовому складу засобів індивідуального захисту, спеціальних приладів та військово-технічного майна;

- утримання запасних пунктів управління і колективних засобів захисту в готовності до використання за призначенням;

- охорону особового складу, матеріально-технічних засобів і об’єктового майна за місцем постійної дислокації і в заміській зоні в режимі надзвичайної ситуації (надзвичайного, воєнного стану), організовану і своєчасну передислокацію органів управління і структурних підрозділів галузі в заміську зону;

- своєчасну часткову спеціальну санітарну обробку особового складу, дезактивацію, дегазацію і дезінфекцію службових приміщень і території розташування структурного підрозділу галузі;

- вжиття заходів і постійний контроль виконання протипожежних правил і норм, своєчасне реагування на виникнення пожежної ситуації на об’єкті і сприяння діям пожежно-рятувальним підрозділам постійної готовності;

- транспортне забезпечення оповіщення і збору особового складу структурного підрозділу за місцем постійної дислокації, передислокації особового складу, матеріально-технічних засобів і майна в заміську зону;

- життєзабезпечення особового складу в умовах його тривалої роботи в захищених запасних пунктах управління і приміщеннях колективного захисту.

Невоєнізовані формування цивільної оборони навчальних закладів

12. До формувань цивільної оборони відносяться:
 • розвідувальні,

 • зв’язку,

 • медичні,

 • протирадіаційного і протихімічного захисту,

 • матеріально-технічного забезпечення,

 • протипожежні,

 • інженерні,

 • аварійно-технічні,

 • автомобільні,

 • охорони громадського порядку,

 • зберігання і видачі засобів індивідуального захисту та спеціальних при-ладів,

 • утримання запасних пунктів управління та колективних засобів захисту,

 • захисту сільськогосподарських тварин і рослин.

У залежності від місцевих умов і при наявності необхідної матеріально-технічної бази рішенням начальника цивільної оборони структурного підрозділу можуть створюватися й інші формування.

ПІДГОТОВКА НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

24. Формування цивільної оборони структурних підрозділів галузі використовуються як в мирний, так і воєнний час для виконання заходів запобігання, попередження про надзвичайні ситуації і своєчасне реагування на них - локалізації і вжиття захо-дів щодо мінімізації можливих негативних наслідків, надання допомоги форму-ванням постійної готовності в боротьбі з пожежами, ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф на об’єкті техногенного і воєнного характеру, а також для навчання та удосконалення практичних навичок учасників навчально-виховного процесу щодо реагування на надзвичайні ситуації.

25. Формування повинні бути постійно готовими до рішення задач як мирного, так і воєнного часу у відповідності зі своїми функціональними призначеннями.

Постійна готовність формувань досягається:

- завчасною підготовкою їх до виконання функціональних задач цивільної оборони;

- укомплектованістю формувань особовим складом, оснащенням засобами інди-відуального захисту, спеціальними приладами, військово-технічним майном та необхідними транспортними засобами;

- утриманням в справному стані і вмілим застосуванням технічних засобів;

- високою виучкою командирів і формувань, а також твердим знанням ними осо-бливостей ділянок (об’єктів) робіт;

- безупинним і твердим керуванням формуваннями;

- наявністю необхідних запасів матеріальних засобів і своєчасним їхнім поповненням.

26. Навчання, підготовка особового складу невоєнізованих формувань до виконан-ня функціональних обов’язків у надзвичайних ситуаціях (надзвичайного, воєн-ного стану) проводиться:

26. Навчання, підготовка особового складу невоєнізованих формувань до виконан-ня функціональних обов’язків у надзвичайних ситуаціях (надзвичайного, воєн-ного стану) проводиться:

- командирів (керівників) спеціалізованих загонів, груп, ланок і постів (патрулів) - на місцевих курсах цивільної оборони;

- інших членів формувань - за тематикою загальної і спеціальної підготовки Типової програми підготовки постійного складу працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, організацій та підприємств галузі до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях за місцем роботи під керівництвом своїх командирів (керівників).

У підготовці формувань особлива увага приділяється розвитку у особового складу високих морально-психологічних якостей, освоєнню особовим складом техніки, механізмів, приладів, прийомів і способів проведення рятувальних і невід-кладних аварійно-відбудовчих робіт і досягненню взаємозамінності на постах, в групах, ланках та загоні; прищепленню особовому складу твердих навичок у діях у вогнищах радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження, масових пожеж і руйнувань, а також у зонах катастрофічного затоплення.

Проведені з особовим складом формування навчання записуються в книзі (журналі) обліку заходів підготовки невоєнізованого формування до захисту та дій за функціональним призначенням в надзвичайних ситуаціях.

27. У відповідності до Плану дій структурного підрозділу галузі в режимах повсякден-ної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного, воєн-ного стану) командир (начальник) формування розробляє план відповідних дій формування і план-календар (графік) приведення формування в готовність до виконання функціональних завдань цивільної оборони, в якому визначаються:

27. У відповідності до Плану дій структурного підрозділу галузі в режимах повсякден-ної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного, воєн-ного стану) командир (начальник) формування розробляє план відповідних дій формування і план-календар (графік) приведення формування в готовність до виконання функціональних завдань цивільної оборони, в якому визначаються:
 • порядок оповіщення і збору формування в робочий і неробочий час;

 • місце і час збору особового складу;

 • місце і час (термін) видачі особовому складу табельного майна й інших матеріальних засобів;

 • час і порядок перевірки готовності формування до дій за призначенням;

 • порядок висування і термін прибуття формування в район збору (розташування) чи проведення робіт;

 • порядок управління формуванням у період збору, приведення його в готовність і висування його в район зосередження чи робіт;

 • порядок матеріального і технічного забезпечення.

Місця збору формувань визначаються наказом начальника цивільної оборони струк-турного підрозділу на території об’єкту.

До місця збору формування прибуває у повній готовності до виконання задач, маючи табельну техніку, автомобільний транспорт, спеціальні прилади, засоби індивіду-ального захисту, інструменти та інші предмети матеріального забезпечення.

Час, затрачений на зосередження у місці збору, включається в установлений термін готовності формування до виконання функціональних завдань цивільної оборони.

Обов'язки особового складу формувань

40. Командир формування несе повну відповідальність за військово-патрі-отичне і морально-психологічне виховання і дисципліну особового складу. Він зобов’язаний проявляти твердість і послідовність у проведенні держав-ної політики, спрямованої на зміцнення цивільної оборони, всебічно вра-ховувати і максимально реалізовувати ділові і морально-психологічні яко-сті особового складу для успішного виконання завдань цивільної оборони.

41. Командир загону (формування) зобов’язаний:

- знати функціональне призначення й організаційну структуру формувань, їх задачі й можливості, порядок комплектування особовим складом, авто-транспортом, спеціальною технікою й усіма видами військово-технічного майна;

- знати ділові якості особового складу, його морально-психологічний стан і рівень спеціальної підготовки кожного підрозділу формування;

- постійно удосконалювати особисту підготовку з цивільної оборони, органі-зовувати й проводити заняття з особовим складом формування по загальній і спеціальній підготовці;

- підтримувати постійну готовність особового складу і високу злагодженість формування для виконання функціональних задач;

- уміло керувати роботою формувань і постійно підтримувати питання вза-ємодії з іншими формуваннями;

- рішуче й енергійно домагатися виконання поставлених задач, проявляти ініціативу й у разі потреби самостійно приймати рішення відповідно до обстановки, не чекаю-чи вказівок старших начальників;

- рішуче й енергійно домагатися виконання поставлених задач, проявляти ініціативу й у разі потреби самостійно приймати рішення відповідно до обстановки, не чекаю-чи вказівок старших начальників;

- здійснювати контроль за справністю, правильним використання спеціальних прила-дів, технічних засобів і раціональним використанням військово-технічного майна;

- піклуватися про забезпечення особового складу формування засобами захисту, сте-жити за дотриманням правил безпеки при роботі з технікою на марші;

- вчасно вживати заходів захисту від зброї масового ураження;

- мати зведені дані про обліковий склад формування. про наявність і стан техніки, пального та інших матеріально-технічних засобів;

- організувати матеріальне й технічне забезпечення формування;

- усіляко заохочувати сміливі, розумні та ініціативні дії підлеглих;
 • вести облік загальної і спеціальної підготовки формувань до виконання функціо-нальних завдань цивільної оборони.

42. Командир формування зобов’язаний знати:

- характер забудови району (території розташування об’єкту) і можливих ділянок (об’єктів) рятувально-відбудовчих робіт і маршрути руху (висування) до них;

- місця розташування захисних споруд, їхню місткість і технічну характеристику, а також шляхи підходу до них у разі руйнування будинків і утворення завалів;

- характер можливих рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовчих робіт;

- місця збереження сильнодіючих отруйних речовин;

- розташування комунально-енергетичних мереж і споруд на ділянці (території об’єкту) можливих робіт і прилягаючої території.

43. Особовий склад формування зобов’язаний:

43. Особовий склад формування зобов’язаний:

- знати функціональне призначення і зміст задач свого формування;

- знати і точно виконувати свої обв’язки по займаній посаді (спеціальності);

- вчасно і точно виконувати накази й розпорядження своїх командирів (началь-ників);

- знати вражаючі фактори зброї масового знищення й інших засобів нападу противника та способи захисту від них;

- знати технічні можливості, будову, правила експлуатації і порядок застосуван-ня технічних засобів хімічної і радіаційної розвідки, спостереження та контро-лю опромінення, спеціальних приладів, засобів індивідуального захисту орга-нів дихання та шкіри;

- підтримувати в справності й постійній готовності до застосування закріплене майно, техніку і засоби індивідуального захисту;

- підтримувати порядок і дисципліну в процесі виконання функціональних обо-в’язків, вживати всі можливі заходи щодо порятунку людей та збереження матеріальних цінностей;

- бути сміливим, чесним, ініціативним, завжди готовим прийти на допомогу командиру (начальнику) і товаришам;

- знати і строго виконувати правила особистої безпеки в процесі виконання функціональних завдань цивільної оборони;

- при ураженні радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засо-бами вжити необхідних заходів самодопомоги, доповісти про це своєму без-посередньому командирові (начальнику) і продовжувати виконання завдан-ня.

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОРМУВАНЬ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

44. До складу формувань зараховуються в обов’язковому порядку учасники навчально-виховного процесу і працівники галузі чоловічої статі у віці від 16 до 60 років і жінки від 16 до 55 років, за винятком військовозобов’язаних, що мають мобілізаційні розпорядження, інвалідів I і ІІ груп, вагітних жінок і жінок, що мають дітей до 8-річного віку, та жінок із середньою і вищою медичною освітою, що мають дітей до 3-річного віку.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАНЬ ТЕХНІКОЮ Й МАЙНОМ

 • При плануванні забезпечення усіх формувань транспортом, технікою, спеціальними приладами, засобами індивідуального захисту та необхідним військово-технічним майном передбачається першочергове забезпечення об’єктових формувань і формувань, які за планами місцевих органів уп-равління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту залуча-ються у мирний час для боротьби з масовими лісовими пожежами, лікві-дації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф.

Придбання майна для оснащення цих формувань виконується за рахунок коштів установ, навчальних закладів, підприємств та організацій незалеж-но від форм власності, на базі яких вони створюються.
 • Для укомплектування формувань використовується справна автомобільна, дорожньо-будівельна й інша техніка, не приписана Зброй-ним Силам України по мобілізації.

 • Іншими матеріально-технічними засобами, що передбачені штатами і нормами комплектування, формування забезпечуються в першу чергу за рахунок наявних у структурному підрозділі засобів навчально-виробничої групи.45. До засобів радіаційного та хімічного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі та забезпечення особового складу невоєнізованих формувань у разі надзвичайної ситуації у мирний час, надзвичайного і воєнного стану н а л е ж а т ь:

45. До засобів радіаційного та хімічного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі та забезпечення особового складу невоєнізованих формувань у разі надзвичайної ситуації у мирний час, надзвичайного і воєнного стану н а л е ж а т ь:

- засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри (фільтруючі й ізолюючі протигази, респіратори, ватно-марлеві пов‘язки як прості підручні засоби, захисні костюми, гумові чоботи, рукавички, й ін.);

- промислові засоби захисту органів дихання від бойових отруйних речовин;

- засоби і прилади радіаційної розвідки та спостереження;

- дозиметрична апаратура (радіометри-рентгенометри, бортові рентгенометри, комплекти індивідуальних дозиметрів і ін.);

- засоби й прилади хімічної розвідки, спостереження та контролю;

- військові прилади хімічної розвідки;

- спеціальні (промислові) прилади хімічної розвідки;

- індивідуальні засоби медичного захисту (індивідуальні перев’язувальні та протихімічні пакети, профілактичні антидоти, аптечки індивідуальні);

- засобу зв’язку й оповіщення;

При недостачі в структурному підрозділі табельних засобів індивідуального захисту військової номенклатури та в структурних підрозділах, які знаходяться в районах впливу можливих надзвичайних ситуацій, пов‘язаних з потенційно небезпечними об’єктами, використовуються промислові засоби захисту (промислові респіратори й протигази, спеціальний одяг і ін.), а також найпростіші засоби захисту (протипилові тканинні маски, ватно-марлеві пов’язки й ін.).

46. Для проведення занять з особовим складом і об’єктових навчань використовуються навчальні засоби індивідуального захисту, прилади та військово-технічне майно, а при необхідності - засоби індивідуального захисту, прилади і військово-технічне майно об’єкто-вого резерву. По закінченню навчань і занять засоби індивідуального захисту, прилади і військово-технічне майно приводяться до порядку (ремонтується, обслуговується) і об'єк-товий резерв закладається на збереження.

ШТАТИ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

47. Розробка штатів і норм забезпечення формувань здійснюється відповідно до Схеми організаційно-штатної структури формувань і Норм їх матеріаль-но-технічного забезпечення.

Штати і норми розробляються:
 • для об’єктових формувань - штабами цивільної оборони об’єктів (струк-турних підрозділів галузі) і затверджуються керівниками-начальниками ци-вільної оборони цих об’єктів;

Штати і норми узгоджуються:

- об’єктових - з органами управління з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захисту (штабами цивільної оборони) місцевих державних адмі-ністрацій, у межах яких розташовані об’єкти.

Організаційна структура невоєнізованих формувань може уточнюватися особами, яким надане право затвердження штатів, у залежності від міс-цевих умов, структури органу управління освітою та наукою, навчального закладу, установи, організації та підприємства галузі, особливостей на-вчально-виробничого процесу, роду діяльності, чисельності учасників на-вчально-виховного процесу і працівників галузі, наявності техніки, транс-порту і військово-технічного майна, що призначені для укомплектування формувань. При цьому не повинні змінюватися в цілому призначення і загальна чисельність формувань.

ПЕРЕВІРКА ГОТОВНОСТІ ФОРМУВАНЬ

48. Готовність невоєнізованих формувань цивільної оборони до дій в надзвичайних ситуаціях за функціо-нальним призначенням перевіряється на планових заняттях за тематикою Типової програми, контрольних перевірках і навчаннях з цивільної оборони структурного підрозділу (об’єкту), а також у процесі практичних дій при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф.

У ході перевірки готовності невоєнізованих формувань до виконання завдань цивільної оборони вивчаються:

- реальність розрахунків щодо кількісних і якісних показників створення невоєнізованих формувань;

- готовність формувань до дій у надзвичайних ситуаціях і виконання функціональних завдань цивільної обо-рони;

- відповідність організаційної структури невоєнізованих формувань їх функціональному призначенню;

- забезпеченість формувань засобами індивідуального захисту, спеціальними приладами, військово-техніч-ним майном і спецодягом;

- відповідність технічним нормам організації збереження, технічний стан і готовність матеріально-технічних засобів цивільної оборони до використання за призначенням;

- час збору формувань за сигналом оповіщення, підготовки до дій в надзвичайних ситуаціях, виходу їх у район зосередження і до місць виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

49. Начальники цивільної оборони структурних підрозділів галузі відповідно до планів підготовки цивільної оборони об‘єкту не менше двох разів за рік проводять тренування щодо збору й приведення формувань в готовність до дій за призначенням.

50. Перевірки готовності об’єктових формувань до виконання задач цивільної оборони за призначенням здійснюються:

- штабом цивільної оборони Міністерства освіти і науки України у відповідності до Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- органами управління у сфері надзвичайних ситуацій і цивільного захисту регіонального і місцевого рівнів;

- начальником і штабом цивільної оборони структурного підрозділу об’єкту цивільної оборони галузі.

51. Результати перевірки (вивчення) стану підготовки і готовності невоєнізованого формування до виконання своїх функціональних обов’язків за призначенням записуються в книгу (журнал) обліку підготовки невоєнізованого формування до виконання задач цивільної оборони в надзвичайних ситуаціях техногенного, природного та воєнного характеру.

Підготовка невоєнізованого формування до дій в надзвичайних ситуаціях щомісячно контролюється штабом цивільної оборони структурного підрозділу галузі, про що робиться відповідний запис в книзі (журналі) обліку.

Н О Р М И  забезпечення невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами індивідуального захисту та військово-технічним майном

У мирний час та у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану населення і особовий склад невоєнізованих формувань забезпечуються такими засобами радіаційного, хімічного, медичного та протипожежного захисту:

СХЕМА організаційної структури загону невоєнізованих формувань цивільної оборониСхожі:

Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconПоложення розроблено відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про освіту" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти,
Законів України "Про охорону праці", "Про освіту" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні...
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconІнформація про дошкільні навчальні заклади Інформація про район Інформація про дошкільні навчальні заклади Реєстрація користувача Подача заявки Статус заявки
Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconПравила пожежної безпеки поширюються на: 1 заклади освіти: дошкільні заклади освіти; загальноосвітні навчальні заклади; позашкільні заклади освіти
Правила пожежної безпеки для закладів освіти України розроблені відповідно Закону України про охорону праці, про пожежну безпеку,...
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconАнкетні дані: Анкетні дані
Другий рік поспіль дошкільні заклади України працюють над впровадженням положень Базової програми "Я у Світі "
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconНавчальні заклади інтернатного типу, що підлягали тематичному вивченню
Кз «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №1» Харківської обласної ради (дошкільний підрозділ)
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconПроблеми дистанційного навчання володимир Кухаренко
Чи знаєте Ви які-небудь навчальні заклади, що пропонують дистанційне навчання через Інтернет?
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconНавчальні заклади України на 2009 рік
...
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади icon8 засідань Регіональної експертної ради, на яких атестовано 166 навчальні заклади (118,5%) (у 2011 році на 10 засіданнях рер атестовано 162 навчальних закладів 85,7%)

Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconБесіда за запитаннями. Бесіда за запитаннями
Покажіть на карті міста, у яких було відкрито вищі навчальні заклади в другій половині XIX ст
Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади iconПроблему «Професійна мобільність вчителя в контексті Болонського процесу»
Визначаючи підготовку професійно-мобільних педагогів в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору пріоритетним завданням...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка