При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу


НазваПри погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу
Дата конвертації19.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗаробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської.

 • Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської.Основними формами оплати працi є вiдрядна i погодинна. При вiдряднiй оплатi працi заробiтна плата прямо залежить вiд обсягу виконаноої роботи i розмiру розцiнки.

 • Основними формами оплати працi є вiдрядна i погодинна. При вiдряднiй оплатi працi заробiтна плата прямо залежить вiд обсягу виконаноої роботи i розмiру розцiнки.

 • При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу.

 • застосовують оплату працi за трудовими угодами, що укладаються мiж пiдприємством i працiвникомОсновна заробітна платня — це винагорода за роботу, виконану відповідно до встановлених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників, посадовихокладів — для службовців.

 • Основна заробітна платня — це винагорода за роботу, виконану відповідно до встановлених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників, посадовихокладів — для службовців.

 • Додаткова заробітна платня — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість та особливі умови праці.Робочий час - це встановлений законом або угодою сторiн час, протягом якого працівники повиннi виконувати свої трудовi обов’язки. Робочий день - це встановлена законом норма робочого часу протягом доби, яка лежить в основi його правового регулювапння. Нормування робочого часу протягом календарного тижня є робочим тижнем.

 • Робочий час - це встановлений законом або угодою сторiн час, протягом якого працівники повиннi виконувати свої трудовi обов’язки. Робочий день - це встановлена законом норма робочого часу протягом доби, яка лежить в основi його правового регулювапння. Нормування робочого часу протягом календарного тижня є робочим тижнем.

 • При п’ятиденному робочому тижнi встановлена тривалiсть робочого тижня - 40 годин

 • для працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими умовами працi - не бiльше 36 годин на тиждень - прийом рецептiв та вiдпуск лiкiв за ними, виготовлення лiкiв, контроль якостi.

 • 37 годин – заваптеки-провізор 1-го стола.Робочий час сумісників, понаднормові години і робота в нічний час підлягає обліку в окремому табелі

 • Робочий час сумісників, понаднормові години і робота в нічний час підлягає обліку в окремому табелі

 • Завданнями табельного облiку є:

 • контроль за явкою на роботу i залишення роботи

 • виявлення причин запiзнень або неявки на роботу

 • одержання даних про фактично вiдпрацьований працiвниками час, склад робочого часу

 • складання звiтностi про наявнiсть працюючих та їх рух, про стан трудової дисциплiниквалiфiкованим робiтникам, що зайнятi на особливо вiдлповiдальних роботах, за високу квалiфiкацiйну майстернiсть

 • квалiфiкованим робiтникам, що зайнятi на особливо вiдлповiдальних роботах, за високу квалiфiкацiйну майстернiсть

 • за власнiсть водiям автомобiлiв

 • бригадаирам з-помiж робiтникiв, не звiльнених вiд рсновної роботи, за керiвництво бригадою

 • персональнi надбавки

 • керiвникам, спецiалiстам, за високi успiхи в порацi й виконання особливо важливих завдань, за встановлений строк їх виконання

 • за знання iноземної мови

 • за сумiщення професiй, розширення зон обслуговування або збiльшенння обсягу виконуваних робiтза роботу в тяжких, шкiдливих , особливо шкiдливих умовах

 • за роботу в тяжких, шкiдливих , особливо шкiдливих умовах

 • за роботу у багатозмiнному й безперевному режимах виробництва, у нiчний час

 • iншi доплати i надбавки, передбаченi законодавством

 • Премiї працiвникам, керiвникам , спецiалiстам та iнш за виробничi результати, включаючи премiю за економiю конкретних виддiв матерiальних ресурсiв, у тому числi:

 • виконання i перевиконання виробничих завдань

 • виконання акордних завдань у втановлений термiн

 • пiдвищення продуктивностi працi, виробiток

 • покращення кiнцевих результатiв господарської дiяльностiВинагороди (процентнi надбавки) за вислугу рокiв, стаж роботи.

 • Винагороди (процентнi надбавки) за вислугу рокiв, стаж роботи.

 • Оплата працi робiтникiв, що не перебувають в штатi пiдприємства, за виконання робiт згiдно з договорами громадського-правового характеру

 • Оплата працi у вихиднi та св’ятковi днi, у понаднормовий час за розцiнками, встановленими законодавчими актами.

 • Заробiтна плата за кiнцевим пiдсумком року.

 • Сума компенсацiй внаслiдок тимчасової втрати працездатностi до фактичної заробiтної плати у випадках, якщо працiвник продовжує працювати на пiдприємствi.Оплата працi квалiфiкованим робiтникам, керiвникаiв, спецiалiстiв пiдприємств, що працюють без звiльнення вiд основної роботи, з пiдготовки, перепiдготовки i пдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, з керiвництва виробничою практикою студентiв

 • Оплата працi квалiфiкованим робiтникам, керiвникаiв, спецiалiстiв пiдприємств, що працюють без звiльнення вiд основної роботи, з пiдготовки, перепiдготовки i пдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, з керiвництва виробничою практикою студентiв

 • Оплата працi студентiв вищих навчальних закладiв, якi залученi до тимчасової посильної працi на час канiкул.

 • Оплата вимушеного прогулу

 • Вартiсть безкоштовно наданих працiвникам окремих галузей комунальних послуг

 • Вартiсть безоплатно наданих предметiв (формений одяг, обмурдирування)Оплата щорiчних i додаткових вiдпусток, грошових компенсацiй за невикористану вудпуску

 • Оплата щорiчних i додаткових вiдпусток, грошових компенсацiй за невикористану вудпуску

 • Оплата спецiальної перерви в роботi у випадках, передбачених законодавством

 • Оплата робочого часу працiвникам, залучених до виконання державних i гшромадських обов’ячзкiв, якщо цi обов’язки виконуються у робочий часСума заробiтної плати за основним мiсцем роботи працiвникам керiвникам i спецiалiстам пiдприємств пiд час їх навчання з вiдривом вiд виробництва у системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв.

 • Сума заробiтної плати за основним мiсцем роботи працiвникам керiвникам i спецiалiстам пiдприємств пiд час їх навчання з вiдривом вiд виробництва у системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв.

 • Оплата навчальних вiдпусток

 • Оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, здавання кровi i вiдпочинку, наданого для кожного дня здачi кровiСуми, що сплачується працiвникам, якi перебувають у вiдпусцi з iнiцiативи адманiстрацiї

 • Суми, що сплачується працiвникам, якi перебувають у вiдпусцi з iнiцiативи адманiстрацiї

 • Винагороди за пiдсумками роботи року.

 • Винагороди, надбавки за вислугу рокiв, стаж роботи

 • Винагороди за вiдкриття, винахiдництво i рацiоналiзаторськi пропозицiї.

 • Премiї за сприяння винахiдництву i рацiоналiзацiї, за освоєння i впровадження нової технiки.Одноразовi заохочення

 • Одноразовi заохочення

 • Матерiальна допомога

 • Сума наданих пiдприємством трудових i соцiальних пiльг працiвникам:

 • оплата додатково наданих за рiшенням трудового колективу вiдпусток,у тому числi жiнок, якi виховують дiтейодноразова допомога працівникам, якi йдуть на пенсiю

 • одноразова допомога працівникам, якi йдуть на пенсiю

 • оплата навчання в навчальних закладах дiтей працiвникiв пiдприємства

 • вартiсть путiвок на лiкування i вiдпочинок

 • здешевлення вартостi харчування

 • витрати на погашення позичокСума заробiтної плати за основним мiсцем роботи працiвникам керiвникам i спецiалiстам пiдприємств пiд час їх навчання з вiдривом вiд виробництва у системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв.

 • Сума заробiтної плати за основним мiсцем роботи працiвникам керiвникам i спецiалiстам пiдприємств пiд час їх навчання з вiдривом вiд виробництва у системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв.

 • Оплата навчальних вiдпусток

 • Оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, здавання кровi i вiдпочинку, наданого для кожного дня здачi кровi

 • Суми, що сплачується працiвникам, якi перебувають у вiдпусцi з iнiцiативи адманiстрацiїДопомога з тимичасової непрацездатностi по вагiтностi i пологах, одноразова допомога при народженнi дитини, по догляду за дитиною до встановленого законодавством вiку, грошовi виплати матерям, зайнятим доглядом за трьома i бiльше дiтьми вiком до 16 рокiв, допомога на дiтей вiком до 16 рокiв (учнiв до 18 рокiв).

 • Допомога з тимичасової непрацездатностi по вагiтностi i пологах, одноразова допомога при народженнi дитини, по догляду за дитиною до встановленого законодавством вiку, грошовi виплати матерям, зайнятим доглядом за трьома i бiльше дiтьми вiком до 16 рокiв, допомога на дiтей вiком до 16 рокiв (учнiв до 18 рокiв).

 • Сума виплат щомiсячної та щорiчної компенсацiї родинам на дiтей, що потерпiли внаслiдок Чорнобильської катастрофи.«Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної платні) працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення»

 • «Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної платні) працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення»

 • (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України 05.10.2005 N 308/519Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів залежать від групи аптеки щодо оплати праці керівних працівників, відпо-відних закладів (аптек, баз, складів) і рівня освіти. Окремо передбачається платня за відповідну кваліфікаційну категорію.

 • Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів залежать від групи аптеки щодо оплати праці керівних працівників, відпо-відних закладів (аптек, баз, складів) і рівня освіти. Окремо передбачається платня за відповідну кваліфікаційну категорію.з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень.

 • з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень.Отже, завідувач аптеки 1 групи має коефіцієнт 12, тарифна ставка у жовтні складає 823 грн, отже 823х 2,27 = 1868 грн.

 • Отже, завідувач аптеки 1 групи має коефіцієнт 12, тарифна ставка у жовтні складає 823 грн, отже 823х 2,27 = 1868 грн.

 • Оплата провізорів аптеки залежить від групи аптеки за товарообігом – 11-10 розряди

 • 823х1,97 = 1623 грнПосадові оклади завідувачів аптечних пунктів, кіосків визначаються:

 • Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів, кіосків визначаються:

 • - при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік до 100 тис.грн.: провізорів за 10 тарифним розрядом, фармацевтів - за 9 тарифним розрядом;

 • - при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік понад 100 тис.грн.: провізорів за 11 тарифним розрядом, фармацевтів - за 10 тарифним розрядом.Посадові оклади керівників (завідувачів) та завідувачів відділів центральної районної аптеки (далі ЦРА), яка здійснює постачання аптек усього району, визначаються за тарифними розрядами, установленими за групою з оплати праці відповідних керівних працівників, з підвищенням:

 • Посадові оклади керівників (завідувачів) та завідувачів відділів центральної районної аптеки (далі ЦРА), яка здійснює постачання аптек усього району, визначаються за тарифними розрядами, установленими за групою з оплати праці відповідних керівних працівників, з підвищенням:

 • - на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;

 • - на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.

 • після закінчення навчання працюючи на посаді провізора-інтерна зарплата нараховується за 9 тарифним розрядом (1,73), 823х1,73 = 1423 грн.а) керівникам та їх заступникам (провізорам) - за спеціальностями "організація і управління охороною здоров'я" та "організація та управління фармацією", які мають: - вищу кваліфікаційну категорію - на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; - першу кваліфікаційну категорію - на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; - другу кваліфікаційну категорію - на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

 • а) керівникам та їх заступникам (провізорам) - за спеціальностями "організація і управління охороною здоров'я" та "організація та управління фармацією", які мають: - вищу кваліфікаційну категорію - на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; - першу кваліфікаційну категорію - на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; - другу кваліфікаційну категорію - на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;Обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу щорiчної вiдпуски i додаткових вiдпусток, творчої вiдпуски, додаткової вiдпуски працiвникам, якi мають дiтей, або для виплати компенсації за невикоританi вiдпуски здiйснюєтья виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи

 • Обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу щорiчної вiдпуски i додаткових вiдпусток, творчої вiдпуски, додаткової вiдпуски працiвникам, якi мають дiтей, або для виплати компенсації за невикоританi вiдпуски здiйснюєтья виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи

 • . При нарахуваннi середньої заробiтної плати у всiх випадках її зберiгання i надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю, по вагiтностi i пологах до неї включається: основна заробiтна плата, доплати i надбавки, виробничi премiї.Св'ятковi i неробочi днi, що припадають на перiод вiдпуски i не збiгаються з недiльними днями, до розрахунку тривалостi вiдпуски не включаються i не оплачуються. У тих випадках, коли св'ятковi днi збiгаються з недiльними днями, цi днi оплачуються, а тривалiсть вiдпуски за разунок св'яткових i неробочих днiв не збiльшується

 • Св'ятковi i неробочi днi, що припадають на перiод вiдпуски i не збiгаються з недiльними днями, до розрахунку тривалостi вiдпуски не включаються i не оплачуються. У тих випадках, коли св'ятковi днi збiгаються з недiльними днями, цi днi оплачуються, а тривалiсть вiдпуски за разунок св'яткових i неробочих днiв не збiльшуєтьсяРозрахунок на багатьох пiдриємствах здiйснюється i розрахунковiй або розрухунково-платiжнiй вiдомостях. У лiвiй частинi розрахунково-платiжної вiдомостi записують суми всiх видiв нарахування заробiтної плати за її видами, а у правiй - утримання за їх видами i суми до видачi.

 • Розрахунок на багатьох пiдриємствах здiйснюється i розрахунковiй або розрухунково-платiжнiй вiдомостях. У лiвiй частинi розрахунково-платiжної вiдомостi записують суми всiх видiв нарахування заробiтної плати за її видами, а у правiй - утримання за їх видами i суми до видачi.

 • Табель - для зазначення фактичних годин нормової, понаднормової роботи кожного працівника i роботи в нiчний час.Понаднормовi роботи проводяться лише з дозволу профспiлковго комiтету пiдприємст-ва. Понаднормовi роботи не повинi перевершуви для кожного працiвника чотирьох годин проягом двох днiв пiдряд i 120 годин на рiк.

 • Понаднормовi роботи проводяться лише з дозволу профспiлковго комiтету пiдприємст-ва. Понаднормовi роботи не повинi перевершуви для кожного працiвника чотирьох годин проягом двох днiв пiдряд i 120 годин на рiк.Оплата працi в нiчний час здiйснюється в розмiрi, що встановлюються галузевими угодами, але не менше 20% тарифної ставки за кожне годину роботи в нiчні години. Нiчними вважається вiд 22 до 6-ї години. Робота в св'ятковi днi оплачується - вiдрядникам - за подвiйними вiдрядними розцiнками, робiтникам - працю яких оплачу-ють за годинами або денними ставками - у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки.

 • Оплата працi в нiчний час здiйснюється в розмiрi, що встановлюються галузевими угодами, але не менше 20% тарифної ставки за кожне годину роботи в нiчні години. Нiчними вважається вiд 22 до 6-ї години. Робота в св'ятковi днi оплачується - вiдрядникам - за подвiйними вiдрядними розцiнками, робiтникам - працю яких оплачу-ють за годинами або денними ставками - у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки.При сумiсництвi працiвник виконує роботу iз зайняттям штатної посади у вiльний вiд основної роботи час, в при сумiщеннi - без зайняття щтатної посади протягом основного робочого часу.

 • При сумiсництвi працiвник виконує роботу iз зайняттям штатної посади у вiльний вiд основної роботи час, в при сумiщеннi - без зайняття щтатної посади протягом основного робочого часу.

 • Вихiдна допомога сплачується у розмiрi не менше середньомiсячного заробiтку в разi призупинення труддоговору або внаслiдок порушення власником законодавства про працю.Щорiчнi вiдпуски:

 • Щорiчнi вiдпуски:

 • основна вiдпуска

 • додаткова вiдпуска за роботу iз шкiдливими та важкими умовами працi

 • Додаткова вiдпуска у зв’зку з навчанням

 • Соцiальнi вiдпуски

 • вiдпуска у зв’язку з вагiтнiстю i пологами

 • вiдпуска для догляду за дитиною до досяггнення нею трирiчного вiку

 • додаткова вiдпуска , якi мають дiтей

 • Вiдпуска без збереження заробiтної плати.Тривалiсть щорiчної основної вiдпуски становить не менше 24 календарних днiв за вiдпрацьований робочий рiк, який вiдлiчується з дня укладання трудового договору. Iнвалiдам 1 i 2 групи надається щорiчна основна вiдпуска тривалiстю 30 календарних днiв, а iнвалiдам 3 групи - 26 календарних днiв. Особам вiком до 18 рокiв надається щорiчна вiдпуска тривалiстю 31 календарний день.

 • Тривалiсть щорiчної основної вiдпуски становить не менше 24 календарних днiв за вiдпрацьований робочий рiк, який вiдлiчується з дня укладання трудового договору. Iнвалiдам 1 i 2 групи надається щорiчна основна вiдпуска тривалiстю 30 календарних днiв, а iнвалiдам 3 групи - 26 календарних днiв. Особам вiком до 18 рокiв надається щорiчна вiдпуска тривалiстю 31 календарний день.Оплата вiдпусток. Витрати, пов’язанi з оплатою вiдпусток здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємства, призначених на оплату працi, в бюджетних - за рахунок бюджетних асигнувань. Фiнансування допомоги по вагiтностi та пологах, а також по догляду за дитиною до досягненню нею трирiчного вiку здiйснюється з коштiв державного соцiального страхування. За бажанням працiвника частина щорiчної вiдпуски замiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпустиок має становити не менше 24 календарних днiв. Особам вiком до 18 рокiв замiна всiх видiв вiдпусток грошовою компенсацiєю не припускається.

 • Оплата вiдпусток. Витрати, пов’язанi з оплатою вiдпусток здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємства, призначених на оплату працi, в бюджетних - за рахунок бюджетних асигнувань. Фiнансування допомоги по вагiтностi та пологах, а також по догляду за дитиною до досягненню нею трирiчного вiку здiйснюється з коштiв державного соцiального страхування. За бажанням працiвника частина щорiчної вiдпуски замiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпустиок має становити не менше 24 календарних днiв. Особам вiком до 18 рокiв замiна всiх видiв вiдпусток грошовою компенсацiєю не припускається.Розрахунок вiдпускних. Нарахування вiдпускних проводиться виходячи iз розмiру середньоденної заробiтної плати, помноженої на число оплачуваних днiв. Розрахунковим перiодом для нарахування виплат за час щорiчної вiдпуски - 12 календарних мiсяцiв роботи. Необхiдно пiдсумковий заробiток за останнi преред наданням вiдпуски 12 мiсяцiв або менший фактично вiдпрацьований перiод подiлити на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року або меншого, фактично вiдпрацьованого перiоду ( за винятком святкових i неробочих днiв) Потiм одержану зарплату помножити на число календарних днiв вiдпуски.

 • Розрахунок вiдпускних. Нарахування вiдпускних проводиться виходячи iз розмiру середньоденної заробiтної плати, помноженої на число оплачуваних днiв. Розрахунковим перiодом для нарахування виплат за час щорiчної вiдпуски - 12 календарних мiсяцiв роботи. Необхiдно пiдсумковий заробiток за останнi преред наданням вiдпуски 12 мiсяцiв або менший фактично вiдпрацьований перiод подiлити на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року або меншого, фактично вiдпрацьованого перiоду ( за винятком святкових i неробочих днiв) Потiм одержану зарплату помножити на число календарних днiв вiдпуски.Нарахування оплати здiйснюється на пiдставi:

 • Нарахування оплати здiйснюється на пiдставi:

 • наказу про вiдпуску

 • наказу про компенсацiю за невикористану вiдпуску

 • копiї свiдоцтва про народження пiдлiтка

 • наказу про звiльнення з роботи та iнш.Джерелом соціального захисту працівників є Фонд соціального страхування, з якого здійснюються виплати працівникам у разі хвороби, декретної відпустки та у разі надання різних видів соціальної допомоги.

 • Джерелом соціального захисту працівників є Фонд соціального страхування, з якого здійснюються виплати працівникам у разі хвороби, декретної відпустки та у разі надання різних видів соціальної допомоги.

 • сплачується Фондом соціального страхування, починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до видужання або до встановлення інвалідності.100%, коли стаж 8 і більше років; працiвникам, що дiстали трудове калiцтво i страждають

 • 100%, коли стаж 8 і більше років; працiвникам, що дiстали трудове калiцтво i страждають

 • професiйними захворюваннями одному з батькiв хворих дiтей вiком до 14 рокiв, визнаних чорнобiльцями,

 • якщо дитинi потрiбний догляд вiдповiдно до висновку ЛТЕК працiвникам вiднесених до 1-4 категорiй

 • вiдповiдно жо статусу чорнобiльцiв незалежно вiд стажу роботи

 • 80% — стаж від 5 до 8 років;

 • 60% — стаж до 5 років.

 • У випадку ускладнень або народження більше однієї дитини надається 140 днів відпустки

 • Сума, нарахована за листами тимчасової непрацездатності через вагітність, сплачується, починаючи з першого дня тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування в розмірі 100% незалежно від стажу роботи і не підлягає оподаткуванню.До обов’язкових видів утримання з сукупного доходу громадян належать такі: прибутковий податок, відрахування до Пенсійного фонду, Фонду обов’язкового соціального страхування і Фонду сприяння зайнятості. Об’єктом оподаткування є фактичні доходи від праці, які включають основну і додаткову заробітну платню, інші види заохочень і виплат,

 • До обов’язкових видів утримання з сукупного доходу громадян належать такі: прибутковий податок, відрахування до Пенсійного фонду, Фонду обов’язкового соціального страхування і Фонду сприяння зайнятості. Об’єктом оподаткування є фактичні доходи від праці, які включають основну і додаткову заробітну платню, інші види заохочень і виплат,Прибутковий податок вiдаховується iз заробiтної плати за основним мiсцем роботи (за сiткою) i за сумiсництвом. Iз сум доходiв, одержаних не за мiсцем основної роботи, та громадян, якi не мають постiйного мiсця проживання в Українi, податок нараховується - за ставкою 20%

 • Прибутковий податок вiдаховується iз заробiтної плати за основним мiсцем роботи (за сiткою) i за сумiсництвом. Iз сум доходiв, одержаних не за мiсцем основної роботи, та громадян, якi не мають постiйного мiсця проживання в Українi, податок нараховується - за ставкою 20%

 • 2.Пенсiйний фонд - у розмiрi % вiд загальної нарахованої суми заробiтної плати

 • Алiменти (пiсля вiдрахування вiд нарахованої заробiтної плати прибуткового податку) - на 1 дитину -25%, на 2 дiтей - 33%, на 3 i бiльше - 50%

 • Профпiлковi внески - 1% вiд загальної нарахованої сумиНарахування і виплата заробітної платні здійснюється двічі на місяць за затвердженим графіком. Основою для нарахування різних видів виплат є табель обліку робочого часу .

 • Нарахування і виплата заробітної платні здійснюється двічі на місяць за затвердженим графіком. Основою для нарахування різних видів виплат є табель обліку робочого часу .

 • За першу половину місяця сплачується аванс, який становить 40–50% від суми окладу. Для остаточного розрахунку з працівниками складається розрахунково-платіжна відомістьВідображення операцій з розрахунку й виплат заробітної платні в бухгалтерському обліку

 • Відображення операцій з розрахунку й виплат заробітної платні в бухгалтерському обліку

 • Основні проводки щодо відображення операцій, пов’язаних з на рахуванням/виплатою заробітної платні, а також сумами нарахувань і утримань податків і обов’язкових зборів,. На фармпідприємствах недержавної форми власносі сума заробітної плати працівниками не розголошується. За неофіційними даними вона складає:

 • . На фармпідприємствах недержавної форми власносі сума заробітної плати працівниками не розголошується. За неофіційними даними вона складає:

  • На хіміко-фармацевтичних підприємствах, що виготовляють лікарські препарати - 0000,0 грн
  • На оптових фармфірмах та аптечних складах - 0000,0 грн
  • В медичних та фармацевтичних представництвах – 0000,0 грн.
  • Аптеках недержавної форми власності - 0000,0 грн.
 • .зарплата в конвертах

 • зарплата в конвертах

 • 145 млр. Грн.

Схожі:

При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconПрийом рецептiв вiд амбулаторних хворих (при вiдсутностi самостiйних вiддiлiв запасу рвв приймає накладнi-вимоги вiд лпз)
Рвв приймає накладнi-вимоги вiд лпз виготовленняя лiкiв за рецептами I вимогами
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconНас 31 в класi, Ми всi одна сiм’я, Стараємось все вчити Вiд а до Я, вiд а до Я. Нас 31 в класi, Ми всi одна сiм’я, Стараємось все вчити Вiд а до Я, вiд а до Я
Шкільні роки подібні до маленьких островів у безмежному морі, що зветься життям. Тут є все : шторми, айсберги, недоступні глибини....
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconЗаробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці...
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconРух при якому за однакові проміжки часу тіло здійснює різні переміщення Рух при якому за однакові проміжки часу тіло здійснює різні переміщення
...
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconЖиття – це безцінний дар, який дається людині при народженні і те, як людина розпоряджається ним, залежить від неї самої
Суїцид умисне самоушкодження із смертельним результатом(позбавлення себе життя). Суїциїдальна поведінка це прояв суїциїдальної активності...
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconІнформація про рівень виконання завдань; між менеджером (завідувачем аптеки) і його робочою групою (працівниками аптеки)
Особливо важливе мiсце займають комунiкацiї в управлiнськiй дiяльностi вiд 50 до 90% робочого часу
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconРухи при яких стан руху тіла повторюється через певні проміжки часу. Рухи при яких стан руху тіла повторюється через певні проміжки часу
Коливання при яких зміщення матеріальної точки від положення рівноваги змінюється за законом синуса чи косинуса
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних...
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних...
При погодиннiй формi оплати заробiток працiвника залежить вiд вiдпрацьованого ним часу iconОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка