Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова


НазваМедична і біологічна фізика Том1 Українська мова
Сторінка17/17
Дата конвертації07.02.2013
Розмір446 b.
ТипПрезентации
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

тембр. • Гучність – здатність людини відрізняти звуки за їх інтенсивністю. Можна визначити як рівень слухового відчуття на його порогом.

 • Зниження чутливості органів слуху при збільшенні інтенсивності звуку знайшло відображення у психофізичному законі Вебера-Фехнера.Закон Вебера-Фехнера

 • Відчуття зміни гучності звуку (dЕ) прямо пропорційне до зміни інтенсивності звуку (dІ):

 • dE = k(ν)dI/I

 • де k – коефіцієнт пропорційності, який залежить від частоти.

 • Закон Вебера-Фехнера, що звязує гучність звуку з його інтенсивністю:

 • або, переходячи до десяткових логарифмів (k1(ν) = 2,3k(ν)): • Закон Вебера-Фехнера формулюють так: Відчуття подразнення (Е) прямопропорційне логарифму сили самого подразнення (І).

 • Іншими словами, якщо сила самого подразнення (І) зростає в геометричній прогресії (в 100, 1000, ... разів), то відчуття цього подразнення (Е) зростає в арифметичній прогресії (в 2, 3, ... рази)Логарифмічний закон слухового сприйняття і зміни чутливості вуха. • Висота – здатність людського вуха розрізняти тони за частотою: чим більша частота тону, тим вище звук. Одиниця висоти тону 1 мел.

 • За 1000 мел приймають висоту тону звуку частотою 1000 Гц і інтенсивністю 60 дБ.

 • Діапазон частот тонів, що сприймаються вухом, можна поділити на октави, для яких відношення частот крайніх гармонік дорівнює 2. Весь діапазон вміщує 10 октав.

 •   • Тембр – суб’єктивна оцінка “якості” звуку.

 • Основою розрізнення звуків за тембром є здатність органів слуху розрізняти спектральний склад звуків.

 • Існує таке правило:

 •      - ноти звучать гармонійно (в унісон), якщо вони мають гармоніки однакової частоти;

 • - ноти дисонують, якщо їх вищі гармоніки мають близькі частоти, але різниця цих частот надто велика для виникнення швидкого биття. • Запровадження шкали для оцінки суб’єктивного відчуття гучності звуку дозволяє вимірювати гучність звуку будь-якої частоти й інтенсивності, порівнюючи його зі звуком з частотою 1000 Гц.

 • Крива нульового рівня гучності – аудіограма, яка є множиною значень інтенсивності звуку на порозі чутності для тонів різних частот у всьому діапазоні слухового сприйняття. • Аудіограма і криві рівня гучності: • Методи вимірювання гостроти слуху мають назву аудіометрія.

 • Аудіометр – спеціальний прилад, що являє собою генератор звуку з незалежним регулюванням частоти та інтенсивності.

 • Методи клінічної аудіометрії дозволяють визначити послаблення слуху порівняно з нормою. Для цього визначають поріг чутності для різних тонів на аудіометрі. Будують аудіограму, яка свідчить про спектральну чутливість вуха людини на порозі чутності. Порівняння аудіограми хворої людини з нормальною дозволяє діагностувати захворювання органів слуху. • Ультразвукові коливання і хвилі – це такі пружні коливання і хвилі, які мають частоту в межах від 20 кГц до 109 Гц.

 • Методи генерації та прийому ультразвукових коливань:

 • механічний, в якому джерелом ультразвуку є енергія потоку газу чи рідини. (Недоліки методу: широкий спектр частот, нестабільність амплітуди);

 • електромагнітний, в якому для отримання ультразвуку використовують енергію електричних коливань відповідної ультразвукової частоти.Властивості ультразвуку:

 • будь-які зміни в середовищі, через яке проходить ультразвукова хвиля, приводить до зміни швидкості розповсюдження і поглинання цієї хвилі;

 • відбиття хвилі від границі розподілу;

 • акустична кавітація – поява мікропорожнин в матеріальному середовищі під дією коливань тиску.Дія ультразвуку

 • механічні ефекти (розрив, загибель бактерій);

 • хімічні властивості (збудження та іонізація атомів і молекул з утворенням радикалів).Застосування ультразвукуІнфразвукові коливання і хвилі

 • Це пружні коливання з частотами до 16 Гц.

 • Властивості :

 • дуже слабо поглинається;

 • розповсюджується майже без втрат на великі відстані.

 • Для людини можуть бути шкідливими, оскільки деякі процеси в організмі людини відбуваються в інтервалі інфразвукових частот і дія інфразвукових хвиль може викликати шкідливі резонансні явища.Практикум з біореологіїЛабораторна робота №1 “Дослідження пружних властивостей біологічних тканин

 • Мета:

 • Одержати діаграму розтягу і стиснення та визначити основні показники пружних властивостей тканин (модуль Юнга, межу міцності, залишкову деформацію);

 • Дослідити в’язко-пружні властивості біологічних тканин (текучість матеріалу);Додаткові теоретичні відомості

 • Закон Гука: напруження, яке виникло в зразку, прямо пропорційне відносній зміні його довжини (σ = Еε)

 • Для ряду зразків( колаген, волосина, кістка, шкіра) при збільшенні деформацій їх жорсткість зменшується.

 • Для інших зразків (еластин, м’яз, стінка судини) жорсткість при розтязі різко збільшується до руйнування • Приведений модуль Юнга: Eпр =∑ Еі/n

 • Еі - ефектний або тангенціальний модуль Юнга:Порядок виконання лабораторної роботи

 • Завдання 1:

 • Ознайомтесь з макетом для розтягу волосини

 • Підготуйте таблицю1 • Мікрометром виміряйте діаметр волосини

 • Закріпіть волосину зажимами запишіть (ℓ0) волосини

 • Переміщуючи шток 5, збільшать прикладену силу F. Визначте (εзал) за положенням на шкалі . Дані заносьте в таблицю.

 • Примітка: Якщо при деякій силі Fпл неможливо виміряти довжину l, то необхідно зменшити силу натягу до нуля. • Завдання 2: Дослідження повзучості волосини.

 • Заповнити таблицю 2

 • Для різних сил Fпл1 і Fпл2 зніміть залежність ε(t). • Завдання 3: Зняття діафрагми стиснення зразка( кістки, дерева).

 • Ознайомтеся з установкою для стиснення зразка;

 • Підготуйте таблицю 3;

 • Занесіть в таблицю значення початкової довжини ℓ0 , зовнішнього dз та внутрішнього dв діаметра зразка. • Підготуйте установку для роботи;

 • Визначте за допомогою мікрометра відповідне значення довжини зразка;

 • Дані занесіть до таблиці

 • Обробка результатів вимірювання:

 • Побудуйте за даними таблиць 1,3 діаграми деформації зразків, За даними таблиці 2 побудувати криву повзучості для волосини

 • Зробіть висновки за результатамидосліджень • Оформити протокол:

 • стисла теоретична частина

 • завдання 1, 2 та 3 з таблицями та розрахунками

 • графіки та висновкиЛабораторна робота №2 “Визначення коефіцієнта в’язкості

 • Мета:

 • Ознайомитися з методами визначення коефіцієнта в’язкості;

 • Визначити коефіцієнт в’язкості розчину гліцерину;Додаткові і теоретичні відомості

 • Сукупність методів, які використовуються для визначення коефіцієнта в'язкості називаються віскозиметрами.

 • Коефіцієнти в’язкості, значення яких лежать у межах 10 – 10 Па·с, визначаються за допомогою капілярних віскозиметрів.

 • Капілярний метод базується на використанні формули Гагена-Пуазейля:

 • Вязкість рідини: • Стала віскозиметра

 • Значення вязкостіПорядок виконання лабораторної роботи

 • Завдання 1 Ознайомитися з будовою капілярного віскозиметра. • Завдання 2 Визначити відносний ηвід та абсолютний ηабс коефіцієнти в’язкості досліджуваної рідини.

 • Визначити час t протікання через капіляр фіксованого об'єму досліджуванної рідини

 • Аналогічним способом визначаємо час tет для дистильованої води. Результати занести до табл. 1 • Розрахувати відносну в'язкість досліджуваної рідини за формулою

 • Розрахувати абсолютне значення коефіцієнта в'язкості ηабсдосліджуваної рідини за формулою , визначивши за табл. 2 коефіцієнт в'язкості ηет дистильованої води при температурі досліду. • Завдання 3 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за допомогою віскозиметра ВК-4. • Оформити протокол:

 • Теоретичні відомості

 • Таблиці експериментальних вимірів

 • Результати обробки даних та розрахунок похибок вимірівЛабораторна робота №3. визначення порога чутності аудіометричним методом

 • Мета:

 • Дослідити спектральну чутливість вуха на порозі чутності.

 • Ознайомитись з роботою клінічного аудіометра.Додаткові теоретичні відомості

 • Об’єктивними характеристики звуку є інтенсивність або сила звуку, частота або частотний спектр.

 • Суб’єктивними характеристиками звуку є гучність звуку, висота, тембр.

 • Інтенсивність звуку є енергетичною характеристикою. [Вт/м2] = І.

 • Рівень інтенсивності звуку пожна виражати через десятковий логарифм: L= lg(I / I0)

 • Закон Вебера-Фехнера: E = k · lg(I / I0)

 • [дБ] • Аудіометрія виконується за допомогою спеціальних апаратів - аудіометрів. Блок-схема аудіометра має такий вигляд:

 • ДС - джерело звукових сигналів; ПС - підсилювач; П- переривач; АТ - аттенюатор; ВЗ випромінювач звуку.Порядок виконання лабораторної роботи

 • Завдання 1: Зняти аудіограму за допомогою лабораторного аудіометра

 • Ознайомитись з будовою лабораторного аудіометра

 • Включити аудіометр в мережу і прикласти один із навушників до вуха

 • Перемикач частот встановити в положення 1000 Гц

 • Ручку дискретного регулювання інтенсивності встановити в положення , при якому з'являється звукове відчуття

 • Ручку дискретного регулювання інтенсивності встановити в положення , при якому зникає звукове відчуття

 • Дані занести в таблицю

 • Згідно з отриманими даними побудувати аудіограму

 • Аналогічні дослідження провести для іншого вуха

 • Завдання 2. Зняти аудіограму на клінічному аудіометрі АП-02

 • Ознайомитись з будовою поліклінічного аудіометра АП -02

 • Підготувати аудіометр АП - 02 до роботи

 • Зняти аудіограму, використовуючи телефони повітряної провідності • Оформити протокол:

 • Стисла теоретична частина

 • Відомості про аудіометрію

 • Таблиця експериментальних вимірів

 • Результати обробки даних і графіки аудіограм

 • висновки


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconМедична І біологічна фізика ІІ том Мова: українська

Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconМедична І біологічна фізика том 1 під загальною редакцією

Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconМедична і біологічна фізика
Розподіл інтенсивності по спектру випромінювання рентгенівської трубки з вольфрамовим анодом
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова icon“Медична і біологічна фізика”
Під загальною редакцією члена-кореспондента апн україни, професора О. В. Чалого (Том2)
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconМедична І біологічна фізика під загальною редакцією члена-кореспондента апн україни професора О. В. Чалого
Розділ елементи молекулярної біофізики та біофізики мембранних процесів у клітинах
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconУкраїнська мова: історія І сучасність план Українська мова серед інших мов світу
...
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова icon“ Медична і біологічна фізика ” Оптичні методи дослідження медико- біологічних систем ( стр. 148- 231)
Б класу (LV група) умл нму імені О. О. Богомольця Ефендієва Нармін Вчитель: Лялько Віра Іванівна
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconУкраїнська мова основні розділи про мову
Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання століть, мова це ще й музика, мелодія,,...
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова iconУкраїнська мова українська мова
Колонка з написом «Підсумкова контрольна робота» виставляється бал, отриманий учнем (пкр)
Медична і біологічна фізика Том1 Українська мова icon“Мови і літератури“ (українська мова (мова і читання), російська мова (мова і читання))
Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу та інтегрується частково у змісті всіх...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка