Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти


НазваДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти
Дата конвертації28.05.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  базової і повної загальної середньої освіти


Державний стандарт як інструмент модернізації освіти:

 • забезпечує створення єдиного освітнього простору;

 • посилює регламентуючу роль школи в системі неперервної освіти;

 • забезпечує еквівалентність здобуття загальної середньої освіти у різних формах;

 • приводить зміст шкільної освіти у відповідність з потребами часу, завданнями розвитку країни;

 • створює умови для диференційованого навчання .Основні поняття Державного стандарту:

 • 1) громадянська компетентність ;

 • 2) діяльнісний підхід;

 • 3) загальнокультурна компетентність;

 • 4) здоров’язбережувальна компетентність;

 • 5) інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • 6) ключова компетентність;

 • 7) ключова компетенція;Основні поняття Державного стандарту:

 • 8) компетентнісний підхід ;

 • 9) компетентність;

 • 10) компетенція;

 • 11) комунікативна компетентність;

 • 12) міжпредметна естетична компетентність ;

 • 13) міжпредметна компетентність;

 • 14) навчальна програма;Основні поняття Державного стандарту:

 • 15) особистісно зорієнтований підхід;

 • 16) предметна (галузева) компетентність;

 • 17) предметна компетенція;

 • 18) предметна мистецька компетентність;

 • 19) проектно-технологічна компетентність;

 • 20) соціальна компетентність. • Державний стандарт ґрунтується на засадах

особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

Ключові компетентності:

 • уміння вчитися;

 • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами ;

 • математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки;

 • інформаційно-комунікаційна;

 • соціальна;

 • громадянська ;

 • загальнокультурна;

 • підприємницька;

 • здоров’язбережувальна.Предметні (галузеві) компетентності:

 • комунікативна;

 • літературна;

 • мистецька;

 • міжпредметна естетична;

 • природничо-наукова;

 • математична;

 • проектно-технологічна;

 • інформаційно-комунікаційна;

 • суспільствознавча;

 • історична;

 • здоров’язбережувальна.Структура Державного стандарту:

 • загальна характеристика складових змісту освіти;

 • базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів;

 • державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.Освітні галузі Державного стандарту:

 • Мови і літератури”

 • “Суспільствознавство”

 • “Мистецтво”

 • “Математика”

 • “Природознавство”

 • “Технології”

 • “Здоров’я і фізична культура”Освітня галузь “Мови і літератури”

Мовний

компонент:

- українська мова;

- мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення);

- іноземні мови

Змістові лінії мовного компонента:

 • мовленнєва;

 • мовна;

 • соціокультурна ;

 • діяльнісна.Змістові лінії літературного компонента:

 • емоційно-ціннісна;

 • літературознавча;

 • загальнокультурна;

 • компаративна.Завдання освітньої галузі в основній школі :

 • формування стійкої мотивації до вивчення української мови і літератури, іноземних мов, мов і літератур національних меншин, світової літератури, любові до української мови і культури, а також поваги до інших мов і культур;

 • ознайомлення з мовною системою і формування на її основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;

 • вироблення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та читацької діяльності, різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

 • формування комунікативної і літературної компетентностей;

 • ознайомлення із здобутками художньої оригінальної та перекладної літератури;

 • формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язку з іншими видами мистецтва;

 • формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня;

 • формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.Завдання освітньої галузі в старшій школі:

 • подальший розвиток мотивації до вивчення мови і літератури, засвоєння через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування духовного світу учнів, їх світоглядних переконань, громадянських якостей, утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей;

 • розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми;

 • удосконалення базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок, узагальнення та поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище і про літературу - як мистецтво слова;

 • вироблення вмінь орієнтуватися у різноманітній інформації українською та іншими мовами, у світі класичної і масової літератури, користуватися сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційного навчання тощо), провадити пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти та відомості), застосовувати на практиці здобуті у процесі вивчення мови і літератури знання, набуті вміння та навички;

 • удосконалення під час провадження дослідницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури.Схожі:

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт базової та повної середньої освіти
Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов, після впровадження нової редакції Державного стандарту базової...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconДержавний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти
Згідно з Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconЗакон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти
Методична робота знз на початку впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconДержавний стандарт 2011 постанова кабінету міністрів україни
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconЗасідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної”
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти 2011 року (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconУчень це не посудина, яку треба наповнити, це факел, який треба запалити. Стародавня мудрість
Мета шкільної освіти створення передумов для всебічного розвитку особистості (Державний стандарт базової і повної загальної і середньої...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Державний стандарт як інструмент модернізації освіти iconДержавний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка