Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо


НазваСанітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо
Сторінка11/11
Дата конвертації28.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Питання про лікування вдома дітей раннього віку, хворих на запалення легень, гострі кишкові захворювання, вирішує дільничний педіатр спільно із завідувачем педіатричного відділення чи головним лікарем поліклініки.Серед профілактичних заходів значне місце займає протиепідемічна діяльність.

 • Серед профілактичних заходів значне місце займає протиепідемічна діяльність.

 • Основними розділами протиепідемічної роботи на педіатричній діль­ниці є:

 • облік дітей, котрі підлягають щепленням, планування цієї роботи;

 • специфічна імунізація дітей - проведення щеплень відповідно до рекомендованих термінів;

 • підготовка до щеплень дітей, які часто хворіють, при наявності в анамнезі алергічних реакцій на введення вакцин;

 • підготовка матеріалів щодо протипоказань до проведення щеплень для обговорення на комісії, виконання рекомендацій цієї комісії;

 • контроль за дітьми після проведення щеплень, облік незвичайних реакцій, профілактика та лікування ускладнень після щеплень;

 • аналіз ефективності щеплень на дільниціПрофілактичні щеплення в містах здійснюють у відповідних кабінетах при дитячих поліклініках, а в сільській місцевості - в лікувально-профілак­тичних закладах сільської лікарської дільниці чи в поліклінічному відділенні районних лікарень. Щеплення дітям, які відвідують дитячі дошкільні заклади та школи, проводять у цих закладах.

 • Профілактичні щеплення в містах здійснюють у відповідних кабінетах при дитячих поліклініках, а в сільській місцевості - в лікувально-профілак­тичних закладах сільської лікарської дільниці чи в поліклінічному відділенні районних лікарень. Щеплення дітям, які відвідують дитячі дошкільні заклади та школи, проводять у цих закладах.

 • Кабінети щеплень дитячих поліклінік, які обслуговують 10 тисяч дітей і більше, очолюють лікарі-імунологи, в поліклініках меншої потужності за­гальне керівництво їх роботою можуть здійснювати головний лікар поліклініки, його заступник або завідувач педіатричного відділення дитячої поліклініки.

 • Посади медичних сестер кабінетів щеплень установлюються з розрахунку одна посада на кожні 3000 дітей, які не відвідують шкіл, дитячих дошкільних закладів, але не менше однієї посади.Зміст роботи кабінету щеплень:

 • Зміст роботи кабінету щеплень:

 • розробка спільно з дільничним лікарем планів профілактичних щеплень на території обслуговування;

 • організація та проведення запланованих профілактичних щеплень;

 • ведення карти профілактичних щеплень;

 • відвідування вдома дітей після щеплення для з'ясування стану здоров'я дитини, а також після проведення біологічних (імунологічних) проб, якщо діти не з'явилися для перевірки до поліклініки;

 • організація дільничним медичним персоналом точного обліку дітей, які підлягають щепленням, відбору їх для щеплень і забезпечення прибуття на процедуру;

 • складання щомісячних і річних звітів про виконання щеплень;вивчення ефективності щеплень за допомогою імунологічних реакцій та аналізу захворюваності дітей порівняно з даними про вакцинацію;

 • вивчення ефективності щеплень за допомогою імунологічних реакцій та аналізу захворюваності дітей порівняно з даними про вакцинацію;

 • контроль за організацією та проведенням щеплень дітям у дитячих закладах району обслуговування;

 • організація та проведення занять з лікарями та середнім медичним персоналом для підвищення кваліфікації щодо щеплень;

 • санітарно-освітня робота серед населення з питань профілактики інфекційних захворювань;

 • облік дітей, яким протипоказані щеплення (встановлення протипоказань для щеплень і дати подальшого їх проведення вирішується спеціальною комісією). В історії розвитку дитини обов'язково слід зробити відповідний запис за підписами членів комісіїПомічником дільничного педіатра є дільнична медична сестра. Посади цих працівників встановлюються з розрахунку 1,25 посади на кожну посаду лікаря. Основні обов'язки дільничної медичної сестри дільниці:

 • Помічником дільничного педіатра є дільнична медична сестра. Посади цих працівників встановлюються з розрахунку 1,25 посади на кожну посаду лікаря. Основні обов'язки дільничної медичної сестри дільниці:

 • патронаж вагітних жінок (не менше 2 разів);

 • патронаж новонароджених і дітей 1-го року життя;

 • перепис дитячого населення;

 • виклик на прийом дітей диспансерної групи, здорових дітей, які не відвідали своєчасно дитячу поліклініку, та тих, що потребують огляду перед проведенням щеплень;

 • санітарно-освітня робота серед дітей та батьків;

 • навчання матерів догляду за дітьми, проведенню масажу та комплексу гігієнічних вправ;інформація працівників дитячих дошкільних закладів і шкіл про дітей, які захворіли на інфекційні хвороби чи були в контакті з такими хворими:

 • інформація працівників дитячих дошкільних закладів і шкіл про дітей, які захворіли на інфекційні хвороби чи були в контакті з такими хворими:

 • допомога педіатру під час прийому дітей у поліклініці (підготовка медич­ної документації, інструментарію, виконання антропометричних вимірювань, проведення контрольних годувань, направлення дітей на обстеження та консультацію);

 • підвищення професійної кваліфікації.Велике значення у вихованні здорового покоління має медичне забезпечення школярів, адже саме у цьому віці продовжується розвиток дитини. Організм дитини в цей час дуже пластичний, значно гостріше та швидше порівняно з дорослим реагує на вплив різних чинників. Досить значна частині патологічних змін виникає саме в шкільні роки (короткозорість, порушенню постави, ревматизм). Це стосується також передумов виникнення атероскле­розу, цукрового діабету та іншої ендокринної патології, злоякісних новоутво­рень і особливо гіпертонічної хвороби. Немає сумніву в тому, що виснаження нервової системи у шкільному віці внаслідок порушення правил психогігієни також залишить свій слід на все життя.

 • Велике значення у вихованні здорового покоління має медичне забезпечення школярів, адже саме у цьому віці продовжується розвиток дитини. Організм дитини в цей час дуже пластичний, значно гостріше та швидше порівняно з дорослим реагує на вплив різних чинників. Досить значна частині патологічних змін виникає саме в шкільні роки (короткозорість, порушенню постави, ревматизм). Це стосується також передумов виникнення атероскле­розу, цукрового діабету та іншої ендокринної патології, злоякісних новоутво­рень і особливо гіпертонічної хвороби. Немає сумніву в тому, що виснаження нервової системи у шкільному віці внаслідок порушення правил психогігієни також залишить свій слід на все життя.З урахуванням цього шкільний лікар повинен мати відповідну підготовку і, головне, профілактичне й гігієнічне мислення.

 • З урахуванням цього шкільний лікар повинен мати відповідну підготовку і, головне, профілактичне й гігієнічне мислення.

 • Шкільний лікар зобов'язаний:

 • своєчасно організовувати та проводити медичні огляди школярів, робити висновки про стан здоров'я (з урахуванням зауважень фахівців);

 • визначати кожній дитині медичну групу для занять фізичною культурою та призначати лікувально-оздоровчі процедури;

 • оцінювати результати медичних оглядів школярів;

 • здійснювати медичний контроль за фізичним вихованням, за режимом навчання, зокрема трудового, за харчуванням учнів, проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;

 • проводити роботу щодо професійної орієнтації школярів з урахуванням стану їхнього здоров'я;виявляти учнів, що потребують звільнення від перехідних та випускних іспитів з подачею матеріалів на розгляд відповідної комісії;

 • виявляти учнів, що потребують звільнення від перехідних та випускних іспитів з подачею матеріалів на розгляд відповідної комісії;

 • проводити амбулаторний прийом у школі та надавати медичну допомогу тим, хто її потребує;

 • проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу школи, батьків та учнів;

 • забезпечувати систематичне спостереження за диспансерною групою хворих, сприяти їх оздоровленню, в тому числі безпосередньо в школі;

 • підтримувати зв'язок з дільничними педіатрами.

 • Середній медичний персонал зобов'язаний:

 • допомагати лікарям у проведенні медичних оглядів, у виконанні призначених процедур після оглядів;

 • проводити скринінгові тести (вимірювання артеріального тиску, визначення гостроти зору тощо);

 • доводити до відома педагогічного колективу результати оглядів учнів і рекомендації лікарів-фахівців;

 • здійснювати контроль за організацією харчування, гігієнічними умовами завчання та виховання, за додержанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, виконанням санітарних вимог у харчоблоці та проведенням обов'язкових медичних оглядів його працівників.До обов'язків середнього медичного персоналу входять також:

 • До обов'язків середнього медичного персоналу входять також:

 • контроль за організацією трудового навчання учнів, самообслуговуван­ням, позанавчальними додатковими заняттями в групах продовженого дня;

 • контроль за своєчасним обов'язковим медичним обстеженням персоналу школи та виконанням усіх необхідних досліджень;

 • проведення профілактичних щеплень;

 • спостереження за учнями, що мали контакт з дітьми, хворими на інфек­ційні хвороби;

 • проведення спільно з лікарем амбулаторного прийому учнів, проведення роботи щодо профілактики травматизму, його облік;

 • • проведення обліку і контроль за зберіганням медичного інвентарю, медикаментів, матеріалу для щеплень, за своєчасним їх поповненням.Медичне обслуговування дітей, які мешкають у сільській місцевості, здійснюється на загальних засадах. Відмінності у формах організації різних видів медичної допомоги зумовлені особливостями розселення сільського населення, щільністю населення, станом шляхів тощо.

 • Медичне обслуговування дітей, які мешкають у сільській місцевості, здійснюється на загальних засадах. Відмінності у формах організації різних видів медичної допомоги зумовлені особливостями розселення сільського населення, щільністю населення, станом шляхів тощо.

 • Лікувально-профілактичну допомогу дітям забезпечують заклади сільської лікарської дільниці, районні, обласні лікарні та диспансериГоловний лікар сільської лікарні відповідає за медичне забезпечення дітей на дільниці. Організаційно-методичне керівництво його роботою здійснює районний педіатр.

 • Головний лікар сільської лікарні відповідає за медичне забезпечення дітей на дільниці. Організаційно-методичне керівництво його роботою здійснює районний педіатр.

 • Медичне спостереження за дітьми раннього віку в сільській місцевості здійснює акушерка, за старшими дітьми - фельдшер, їх обов'язки:

 • щорічний перепис дітей віком до 15 років при подвірних обходах:

 • облік новонароджених, прибулих з іншого місця проживання;

 • патронажні відвідування новонародженого: в перші 3 дні після виписки з пологового будинку, в 2 тижні та у віці одного місяця, щомісячне спостереження протягом першого року (число спостережень залежить від стану здоров'я дитини);контроль за фізичним розвитком дітей (систематичне зважування та вимірювання);

 • контроль за фізичним розвитком дітей (систематичне зважування та вимірювання);

 • при захворюванні особливо дітей раннього віку обов'язкова консультація з дільничним лікарем, своєчасна госпіталізація до дільничної чи районної лікарні;

 • систематичний патронаж дітей, які перебувають під диспансерним наглядом з приводу гіпотрофії, рахіту, захворювань травної системи, ревматизму, туберкульозної інтоксикації, після гострих захворювань, недоношених і дітей, що перебувають на штучному вигодовуванні або ранньому прикормі;

 • обладнання в приміщенні ФАП "Куточка дитини", де мають бути терези, ростомір, стіл для сповивання, виставка предметів догляду за дитиною та санітарно-освітня література;своєчасне проведення профілактичних щеплень та їх облік;

 • своєчасне проведення профілактичних щеплень та їх облік;

 • лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота в дошкільних закладах і школах;

 • санітарно-освітня робота;

 • протитуберкульозна робота серед дітей.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconПланування сім”ї І репродуктивне здоров”я доцент кафедри акушерства та гінекології фпо
Будь-яке суспільство має бути зацікавленим у відтворенні та збереженні повноцінного людського потенціалу
Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconТернопільський державний медичнний університет імені І. Я. Горбачевського Кафедра акушерства та гінекології фпо комплексний підхід до лікування анемії у вагітних к м. н доцент В. С. Шадріна

Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconЗахворювання серцево-судинної системи у вагітних Доцент кафедри акушерства та гінекології Коптюх В.І
В родах І перші доби післяродового періоду виникають різкі гемодинамічні зсуви збільшується виток крові до серця, переповнюються...
Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconПередчасне відшарування нормально розташованої плаценти доцент кафедри Акушерства та гінекології №1 нмапо
Деструктивні зміни в плаценті ( в 41% випадків пвнрп гітологічно підтверджений хоріоамноніт чи фунізит)
Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconОперативне родорозродження кесарів розтин презентація асистента кафедри акушерства та гінекології фпо, к м. н. Б. М. Бегоша
...
Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconТернопільський державний медичний університет Кафедра акушерства та гінекології Доцент Маланчин І. М
Серед проблем акушерської патології та перинатології одне з основних місць посідають гестози
Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconТернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconЖіночий таз. Плід як об'єкт родів. Акушерська термінологія. Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconЖіночий таз. Плід як об'єкт родів. Акушерська термінологія. Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Санітарно-просвітницька діяльність серед жінок доцент кафедри акушерства та гінекології фпо iconКафедра акушерства та гінекології тдму ім. І. Я. Горбачевського
Кафедра акушерства та гінекології тдму ім. І. Я. Горбачевського злоякісні захворювання жіночих статевих органів. Роль медсестри в...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка