Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах


НазваВедення ділової документації у дошкільних навчальних закладах
Дата конвертації05.06.2013
Розмір554 b.
ТипПрезентации


Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах

 • Голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», головний редактор журналів «Практика управління дошкільним закладом», «Практика управління закладом освіти»


Основні нормативно-правові документи

 • - Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059;

 • - Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242;

 • - Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5

 • - Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (із змінами)

 • - Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004

 • Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою мають право розробляти власні (локальні) інструкції з діловодства, враховуючи вимоги Типової інструкції. Таке право мають і керівники дошкільних навчальних закладів • Основним завданням служби діловодства відповідного органу управління освітою є встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах установи. Окрім того, служба діловодства має вжити заходів до зменшення обсягу службового листування у навчальних закладах, що належать до сфери її управління

Класифікація наказів • Наказце правовий акт, що видає керівник навчального закладу (органу управління освітою), який діє на засадах єдиноначальності з метою виконання всіх основних або оперативних завдань, поставлених перед навчальним закладом (органом управління освітою) • Дія наказу поширюється на невизначений період, якщо інше не зазначено в наказі. Накази, які не втратили своєї чинності, щорічно не дублюють. У разі необхідності, керівник навчального закладу має внести зміни до наказу (наприклад: у зв’язку зі зміною кількісного чи якісного складу комісії).

 • Накази нумерують у порядку їх видання у межах календарного року • Кількість наказів і періодичність їх видання визначає керівник навчального закладу з урахуванням типу дошкільного навчального закладу, його потреб та специфіки діяльності • Тексти наказів з основної діяльності закладу та з адміністративно-господарських питань складаються з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

 • У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу.

 • Зазначена частина може починатися із слів «На виконання», «З метою» тощо • Якщо наказ видають на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині зазначають назву виду цього документа, його автора, дату, номер та заголовок.

 • Крапка в кінці констатуючої частини не ставлять

 • Зміни, що вносять до наказу, оформляють окремим наказом, який повинен мати такий заголовок: «Про внесення змін до наказу…» із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого вносять зміни • До наказів не може включатися пункт «Наказ довести до відома…»

 • Останній пункт розпорядчої частини наказу у разі потреби може містити рішення про покладення на посадову особу функцій з контролю за виконанням наказу (до функцій відноситься і ознайомлення осіб зазначених у наказі з його змістом)

 • У тексті наказів з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуючу частину не зазначають.

 • Розпорядчу частину наказу починають, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ» «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначають великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу, і малими — ім’я, по батькові працівника та текст наказу • У наказі про призначення або звільнення працівника зазначають повну дату (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат.

 • У кожному пункті наказу з кадрових питань (особового складу) зазначають підставу щодо його видання (заява працівника, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо)Номенклатура справ

 • Номенклатура справ — це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві дошкільного навчального закладу, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справВиди номенклатури справ

 • Існують три види номенклатури справ:

 • типова (розробляють центральні органи виконавчої влади);

 • примірна (розробляють місцеві органи виконавчої влади);

 • індивідуальна.

 • Незалежно від того, чи є типова або примірна номенклатури справ, кожен дошкільний навчальний заклад повинен мати індивідуальну номенклатуру справ • Під час розміщення заголовків справ у номенклатурі враховується важливість документів, включених до справи, їх взаємозв’язок. На початку розміщуються заголовки справ щодо документів, які надійшли від органів вищого рівня, далі — щодо організаційно-розпорядчої документації, планово-звітної документації, листування, обліково-довідкових видів документівОрієнтовні розділи номенклатури справ (з досвіду роботи м. Миколаєва)

 • управлінська діяльність;

 • адміністративно-господарська діяльність;

 • кадрове забезпечення;

 • атестація педагогічних працівників;

 • методична діяльність;

 • соціальний захист працівників;

 • медичне обслуговування та харчування дітей;

 • охорона праці;

 • пожежна безпека та електробезпека;

 • освітній процес;

 • фізична культура;

 • музичне виховання;

 • гурткова робота;

 • логопедична служба;

 • психологічна служба;

 • облік і звітністьПорядок розміщення за групами заголовків справ (з досвіду роботи м. Миколаєва)

 • документи, які надійшли від органів вищого рівня;

 • організаційно-розпорядча документація (накази, рішення, розпорядження тощо);

 • планово-звітна документація;

 • листування;

 • обліково-довідкові види документівФормування справ

 • Документи після їх виконання групують у справи, яким надають найменування (заголовки), що у стислій узагальненій формі відтворюють склад і зміст документів у справах.

 • Заголовок справи має такі складові:

 • назва виду справи (листування, журнал) або різновиду документів (накази, протоколи);

 • найменування дошкільного навчального закладу та його структурного підрозділу, що є автором документів;

 • найменування установи або її структурного підрозділу, до яких адресовані або від яких одержані документи;

 • короткий зміст документів справи;

 • найменування регіону або країни, з якими пов’язаний зміст документів справи;

 • дата періоду, до якого належать документи справи;

 • вказівка на наявність копій документів у справіФормування справ з наказами

 • Накази формують у справи залежно від того, до якої групи вони належать. Згідно з новою класифікацією наказів номенклатурою справ навчального закладу (органу управління освітою) має бути передбачена відповідна кількість — чотири справи з наказами.

 •  

 • Накази формують у справи в межах діловодного року. Діловодний рік збігається з календарним і починається 1 січня • У заголовках особових (персональних) та інших справ, що містять документи, пов’язані послідовністю ведення діловодства з одного конкретного питання, вживають термін «справа».

 • У заголовках справ, що містять документи з одного питання, але не пов’язані послідовністю ведення діловодства, вживають термін «документи», а після нього у дужках наводять основні види документів справи (наприклад, «Документи (доповідні записки, звіти, довідки, листування) про врахування пропозицій за результатами перевірки КРУ).

 • У заголовках справ із листуванням зазначають кореспондента і короткий зміст документів.

 • У заголовках справ, що містять планово-звітну документацію, зазначають період (місяць, квартал, рік), у якому створено документи. • Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне позначення арабськими цифрами — індекс.

 • Для документів, не передбачених чинними переліками, строки зберігання визначають на підставі їх вивчення експертною комісією, при цьому у номенклатурі справ роблять примітку «Строк зберігання встановлено (протокол № ___ від ___)». Для справ, сформованих із копій документів, встановлюють строк зберігання «доки не мине потреба».

 • Наприкінці року до номенклатури справ вносять підсумковий запис про кількість і категорії справ, фактично заведених за рік

 •   • У справи вміщують лише оригінали документів або, у разі їх відсутності, — засвідчені в установленому порядку копії документів, оформлені відповідно до вимог чинних нормативних актів.

 • Заборонено включати до справ постійного зберігання чернетки, особисті документи, розмножені копії та документи, що підлягають поверненню (зі штампом, що належить органу вищого рівня) •   • Нормативні акти (статути, положення, правила, інструкції тощо), затверджені розпорядчими документами (наказами, постановами, рішеннями), вміщують у справи разом із цими документами.

 • Документи засідань колегіальних органів дошкільного навчального закладу групують у дві справи:

 • протоколи і документи до них (доповіді, довідки, проекти рішень тощо);

 • документи з організації та проведення засідань колегіальних органів (порядок денний, список запрошених, макет розсадження, перелік осіб, що виступають тощо).

 • Протоколи засідань колегіальних органів групують у справи в хронологічному порядку і за номерами. Документи до засідань цих органів систематизують за датами та номерами протоколів, а в середині групи документів, що стосуються одного протоколу, — за порядком денним засіданняДоручення органів вищого рівня і документи, пов’язані з їх виконанням, групують у справи або за напрямами діяльності дошкільного навчального закладу, або за авторами ініціативних документів. Невелику кількість таких документів дозволено формувати в одну справу. Усередині кожної справи згадані документи систематизують за датами доручень.

 • Доручення органів вищого рівня і документи, пов’язані з їх виконанням, групують у справи або за напрямами діяльності дошкільного навчального закладу, або за авторами ініціативних документів. Невелику кількість таких документів дозволено формувати в одну справу. Усередині кожної справи згадані документи систематизують за датами доручень.

 • Затверджені плани, звіти, кошториси групують у справи окремо від проектів цих документів.

 • Листування групують за змістом і кореспондентською ознакою та систематизують у хронологічній послідовності: документ-відповідь слідом за документом-запитом • Документи, що не підлягають постійному, тривалому зберіганню, відповідно акту, складеного спеціально утвореною експертною комісією, вилучають та знищують у встановленому законодавством порядкуСхожі:

Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconЗапорукою належної організації навчально-виховного процесу в школі є чітке і правильне ведення ділової документації
З 2000 року у своїй роботі щодо ведення ділової документації ми керуємось Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconНаказ гуон від 06. 02. 2012 №79 «Про вивчення питання щодо ведення ділової документації в навчальних закладах інтернатного типу»
«Про вивчення питання щодо ведення ділової документації в навчальних закладах інтернатного типу»
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconСемінар діловодів загальноосвітніх навчальних закладів Перелік та ведення обов'язкової
Наказ Міністерства освіти І науки України n 240 від 23. 06. 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconЯвтушенко І. Б., методист нмпц атестаційна документація: план організації та проведення атестації
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів”
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconВимоги до оформлення документів Нормативно-правові акти
Наказ міністерства освіти І науки України n 240 від 23. 06. 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconПро підсумки вивчення питання щодо ведення ділової документації в навчальних закладах інтернатного типу
Кз «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №8» Харківської обласної ради (далі – школа-інтернат №8)
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconТе, що не вбиває нас, робить нас сильнішими! Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!
Педагогічні працівники не ознайомлені з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів...
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconПро організацію харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України,...
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconПро організацію харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України,...
Ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах iconПримірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17. 04. 2006 №298/227

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка