Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів


НазваНавчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів
Дата конвертації27.06.2013
Розмір445 b.
ТипПрактикумНавчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів

 • Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентівАудиторна робота

 • Аудиторна робота

 • Розв’язання задач, тестів, вправ

 • Складання ситуаційних завдань

 • Творча робота в групах

Практикум – навчальне видання, націлене на формування і закріплення вмінь, практичних навиків, навчання способам і методам використання теоретичних знань в певних умовах. Вони містять завдання і вправи практичного характеру, які сприяють засвоєнню теоретичного курсу.

 • Практикум – навчальне видання, націлене на формування і закріплення вмінь, практичних навиків, навчання способам і методам використання теоретичних знань в певних умовах. Вони містять завдання і вправи практичного характеру, які сприяють засвоєнню теоретичного курсу.Шановні читачі!

 • Шановні читачі!

 • Бібліотека КЕІ КНЕУ пропонує ознайомитися з новими надходженнями навчальних посібників - практикумівІнформатика: інноваційні технології навчання. Практикум [Текст] : навч. посібник / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, І.В. Шабаліна ; за заг. ред. О.Д. Шарапова. - К. : КНЕУ, 2010. - 467 с.

 • Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум [Текст] : навч. посібник / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, І.В. Шабаліна ; за заг. ред. О.Д. Шарапова. - К. : КНЕУ, 2010. - 467 с.

 • Практикум базується на інноваційному підході до вивчення інформатики студентами економічних спеціальностей, що виявляється в його спрямованості на інтеграцію знань та вмінь, у використанні тренінгових та кейс-технологій, формуванні тестових завдань відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу, використанні ілюстративно-термінологічного словника, тематичних структурно-логічних схем тощо. Використана у практикумі форма тестових завдань дає можливість не тільки реалізовувати контроль знань в усній або письмовій формі, а і використовувати їх як базу завдань для автоматизованої системи контролю знань, умінь та навичок студентів.Інформатика [Текст] : комплексні кейси / Ю. М. Красюк , М.В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява ; ред. О. Д. Шарапов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 267 с.

 • Інформатика [Текст] : комплексні кейси / Ю. М. Красюк , М.В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява ; ред. О. Д. Шарапов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 267 с.

 • Запропонований збірник кейсів є останньою частиною розробленого авторським колективом навчально- методичного комплексу, що ґрунтується на інноваційному підході до вивчення інформатики і спрямований на систематизацію та інтеграцію знань та вмінь студентів за допомогою кейс-технологій. Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких забезпечить виконання інтеграційної функції на рівні трансформації та творчості.

Андріанова, В. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник з організації та проведення семінарських й практичних занять / В. В. Андріанова, С. Д. Димит-рієва, В. М. Соченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Саки : Підприємство Фєнікс, 2011. - 92 с.

 • Андріанова, В. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник з організації та проведення семінарських й практичних занять / В. В. Андріанова, С. Д. Димит-рієва, В. М. Соченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Саки : Підприємство Фєнікс, 2011. - 92 с.

 • ПЕЧАТНА ВЕРСІЯ + ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ

 • У навчально-методичному посібнику наведені матеріали для організації роботи студентів на семінарських й практичних заняттях: представлено плани семінарських занять та практичних завдань; методичні вказівки щодо їх розв’язання; перелік завдань для самостійного опрацювання; аналітико-розрахункові та творчі завдання для індивідуального виконання, наведено глосарій, який охоплює основні категорії та поняття за курсом.Березін, О. В. Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.

 • Березін, О. В. Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.

 • У посібнику наведено практичні завдання для аудиторних занять, які дають змогу студентам самостійно вивчати навчальну дисципліну «Економіка підприємства» та здійснювати перевірку засвоєних знань. Наведено також запитання для контролю знань з окремих тем, ключеві терміни і поняття, перелік рекомендованої літератури. Посібник устаткований необхідними таблицями, в окремому розділі подано приклади розв’язання типових завдань. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Економіка підприємства» та вимогам кредитно - модульної системи організації навчального процесу.Зиновьев, Ф. В. Управление персоналом : практикум / Ф. В. Зиновьев, А. А. Якушев ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Симферополь : КЭИ КНЭУ, 2011. - 85 с.

 • Зиновьев, Ф. В. Управление персоналом : практикум / Ф. В. Зиновьев, А. А. Якушев ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Симферополь : КЭИ КНЭУ, 2011. - 85 с.

 • ПЕЧАТНА ВЕРСІЯ + ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ

 • Автором систематизовано та адаптовано до сучасних умов господарювання методи, які застосовуються в управлінні персоналом : підбір на посаду, укладання контракту на роботу фахівцем, визначення рівню кадрового ризику, план роботи з кадрами, управління мікрокліматом колективу та інші. Надаються ситуаційні вправи, глосарій термінів з курсу.Зінов'єв, Ф. В. Організація праці менеджера [Текст] : практикум / Ф. В. Зінов'єв, В. М. Соченко, О. О. Якушев ; Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана». - Сімферополь : Бражникова Н. А., 2011. - 48 с.

 • Зінов'єв, Ф. В. Організація праці менеджера [Текст] : практикум / Ф. В. Зінов'єв, В. М. Соченко, О. О. Якушев ; Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана». - Сімферополь : Бражникова Н. А., 2011. - 48 с.

 • В практикумі розкрито умови, зміст та оцінку мотивації праці сучасного менеджера. Надається аналіз та розрахунок витрат на утримання менеджера, оцінка рівня організації праці та організаційної культури менеджера. До кожного заняття підібрано додаткову літературу та відповідний глосарій.Менеджмент: прийняття управлін-ських рішень [Текст] : практикум / О. В. Щербина [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 189 с. - Бібліогр. : с. 186-187. - ISBN 978-966-483-468-8.

 • Менеджмент: прийняття управлін-ських рішень [Текст] : практикум / О. В. Щербина [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 189 с. - Бібліогр. : с. 186-187. - ISBN 978-966-483-468-8.

 • Практикум містить методичне забезпечення тренінгу «Прийняття управлінських рішень» та комплект ситуаційних вправ з дисципліни «Менеджмент». Навчальний посібник дозволить підвищити якість та вмотивованість роботи студентів під час ви­вчення дисципліни, сприятиме засвоєнню ними набутих знань і вмінь, їх системати­зації та узагальненню.Аметова, Е. І. Менеджмент [Текст] : практикум для студентів 3 курсу спец. «Маркетинг» ден. форми навч., заочн. форми навч. / Автор-уклад. Е. І. Аметова. – Сімферополь : КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. – 80 с.

 • Аметова, Е. І. Менеджмент [Текст] : практикум для студентів 3 курсу спец. «Маркетинг» ден. форми навч., заочн. форми навч. / Автор-уклад. Е. І. Аметова. – Сімферополь : КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. – 80 с.

 • В посібнику надано навчальний план дисципліни «Менеджмент», вправи, що допоможуть в підготовці до семінарських і практичних занять. У практикумі використовуються методики активізації навчання: міні-лекція, семінар-дискусія, кейс-метод та робота в малих групах. Для поглибленого засвоєння матеріалу надається термінологічний словник.Пінчук, Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 251 с.

 • Пінчук, Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 251 с.

 • Посібник містить робочу програму та навчально-методичні матеріали для вив-чення дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу». Навчально-ме-тодичне забезпечення включає методичні поради до вивчення кожної теми дисциплі-ни, навчальні завдання до практичних і лабораторних занять, інструктивні матері-али для розв’язання задач на ПЕОМ, тер-мінологічний словник та завдання для са-мостійної роботи студентів. В посібнику на-ведено завдання та інструкції по роботі з сучасними програмними продуктами: Prime Decisions, 1C Підприємство, Marke-ting Expert, SPSS, Project Expert та інші.Лилик, І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи [Текст] : практикум / І.В. Лилик, О.В. Кудирко. - К. : КНЕУ, 2010. - 371 с.

 • Лилик, І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи [Текст] : практикум / І.В. Лилик, О.В. Кудирко. - К. : КНЕУ, 2010. - 371 с.

 • Практикум складається з двох частин: теоретичної, в якій надано характеристику ринку маркетингових досліджень, і практичної , яка містить 30 кейсів з різних напрямів досліджень 12-ти дослідних компаній. Усі кейси висвітлюють механізм вирішення маркетингових завдань на практиці та спрямовані на те, щоб на конкретних прикладах показати, як саме проводяться дослідження.

 • Видання, доповнюючи підручники з маркетингових досліджень, дає можливість вивчити методики проведення досліджень та ознайомитись з практикою їх застосування на прикладі реальних ситуацій, з якими стикаються маркетингові агенції в Україні.Коваленко, М. А. Міжнародні фінанси [Текст] : практикум: навч. посібник / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с.

 • Коваленко, М. А. Міжнародні фінанси [Текст] : практикум: навч. посібник / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с.

 • Посібник містить матеріали для проведення практичних занять, а також підготовки для іспитів з дисципліни «Міжнародні фінанси» : задачі, кейси, тести, завдання для тренінгів, студентських доповідей, інтелектуальних та ділових ігор. Практикум побудований на основі навчально-методичної програми з дисципліни «Міжнародні фінанси», затвердженої Міністерством освіти і науки України.Шустіков, А. А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 224 с.

 • Шустіков, А. А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 224 с.

 • За допомогою цього практикуму студенти мають змогу краще опанувати теоретичний матеріал, оволодіти методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творчо використовувати дані фінансового стану окремих підприємств, робити на їх основі узагальнення і висновки, приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.

 • Розрахований на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти. Буде корисний викладачам та аспірантам економічних вузів.Збірник міні-кейсів з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» [Текст] / [Л.О. Савенкова, В.М. Приходько, Л.А. Медвідь та ін.] ; за заг. ред. Л.О. Савенкової, В.М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2009. – 343 с.

 • Збірник міні-кейсів з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» [Текст] / [Л.О. Савенкова, В.М. Приходько, Л.А. Медвідь та ін.] ; за заг. ред. Л.О. Савенкової, В.М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2009. – 343 с.

 • У збірнику описані особливості використання кейс-методу в педагогічній діяльності. Відповідно до розділів курсу «Комунікативні процеси у навчанні» пропонуються спеціально підготовлені кейси та завдання до них. До кожного кейсу підібрана додаткова література та складено глосарій.Манелюк, Ю. М. Сучасні ідейно-політичні течії [Текст] : практикум / Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с.

 • Манелюк, Ю. М. Сучасні ідейно-політичні течії [Текст] : практикум / Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с.

 • Практикум включає плани семінарських занять, теми рефератів і доповідей, завдання та вправи, тести, інтелектуальні тренінги, кросворди та ділові ігри, термінологічний словник, структу-ровані схеми і таблиці, а також літературу до тем курсу «Сучасні ідейно-політичні течії».Збірник задач з економіки підприємства [Текст] : навч. посібник / Міністерство освіти і науки України, Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана» ; ред. С. П. Наливайченко. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2011. - 383 с. - Бібліогр.: с. 375-383. - ISBN 978-966-2372-56-4.

 • Збірник задач з економіки підприємства [Текст] : навч. посібник / Міністерство освіти і науки України, Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана» ; ред. С. П. Наливайченко. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2011. - 383 с. - Бібліогр.: с. 375-383. - ISBN 978-966-2372-56-4.

 • У навчальному посібнику послідовно викладені завдання та проблемні ситуації утворення, вироб-ничої діяльності, ефективності госпо-дарювання та стратегічних напрямків розвитку сучасного підприємства. Змістовно наведені завдання діяль-ності підприємства в розвиненій ринковій економіці: товарна і цінова політика, прогнозування розвитку, оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності та оптиміза-ція бізнес-процесів підприємства. Посібник містить також питання для наукової дискусії, експрес-контролю та ін.1. Аксьонова, О. В. Методика викладання економічних дисциплін [Текст] : навч. посібник / О. В. Аксьонова ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 708 с.

 • 1. Аксьонова, О. В. Методика викладання економічних дисциплін [Текст] : навч. посібник / О. В. Аксьонова ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 708 с.

 • 2. Бутенко, Н. Ю. Педагогічна практика [Текст] : підготовка та реалізація: навч. посібник / Н. Ю. Бутенко, Л. М. Грущенко ; ред. Н. Ю. Бутенко ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2005. - 184 с.

 • 3. Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті [Текст] : навч. посібник / Г. О. Ковальчук. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 298 с.

 • 4. Комар, В. Ю. Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю / В.Ю. Комар // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. - № 18. - С. 80-82.

 • 5. Лиходій, В. Поліпшення технології підготовки економістів / В. Лиходій // Вища школа. - 2011. - № 2 . - С. 48-55.

 • 6. Модестова, Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури / Т. Модестова // Вища школа. - 2012. - № 2. - С. 80-86.7. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі [Текст] : навч. посібник / [М. В. Артюшина, О. М. Котикова, О. М. Романова та ін.] ; за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, О. М. Романової ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 528 с.

 • 7. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі [Текст] : навч. посібник / [М. В. Артюшина, О. М. Котикова, О. М. Романова та ін.] ; за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, О. М. Романової ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 528 с.

 • 8. Романова, Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій [Текст] : монографія / Г. М. Романова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2009. - 252 с.

 • 9. Чикун, Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльности студентів / Н. Чикун // Вища школа. - 2012. - № 7. - С. 47-55.Схожі:

Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconСамоосвіта вчителя Самоосвіта
Основна форма підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та педагогічного досвіду...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconБолонський процес модульно-рейтингове оцінювання знань студентів
Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. Із 1998 по 2007 рік у рамках...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів icon“самоосвіта – здобуття знань шляхом самостійного навчання поза навчальним закладом, переважно без допомоги вчителя
Самоосвіта здобуття знань шляхом самостійного навчання поза навчальним закладом, переважно без допомоги вчителя
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconСизова Олександра Керівник по роботі з закладами освіти і науки olsyzova@microsoft com edu-ua@microsoft com
Програма it academy об’єднує освіту й роботу. Це повне технологічне освітнє рішення, яке об’єднує студентів, викладачів, роботодавців...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconДистанційне навчання в нту “хпі” Кухаренко В. М
Д. Деніел (Відкритий університет) Досвід навчання 2 млн студентів на протязі 25 років показав, що навчання як представлення знань...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconМобільність студентів та викладачів. Мобільність студентів та викладачів
Програма "Інтел-Навчання для майбутнього" дозволяє вирішувати ефективно, якісно та швидше багато завдань, що стоять перед сучасною...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconТема засідання
Самоосвіта це потреба, яка захищає особистість від інтелектуального зубожіння, це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconЧас обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина
Це спів навчання, взаємо навчання, тісна взаємодія в міні-колективі (групи, ланці, команді), коли і учні, і вчитель є рівноправними...
Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів iconВиникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними
Очевидно, що використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути існуючі суперечності, зокрема в...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка