Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей


НазваОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
Дата конвертації25.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей

 • Iнвентаризацiя - це спосiб перiодичної перевiрки фактичної наявностi i стану товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, зпiвставлення їх з даними бухгалтерського облiку • Згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк» i наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,грошових коштiв: документiв i розрахункiв в органiзацiях незалежно вiд форм власностi» • Основними задачами iнвентаризацiї є:

 • виявлення фактичної наявностi основних засобiв,нематерiальних активiв,товарно-матерiальних цiнностей,грошових коштiв

 • контроль за збереженням матерiальних цiнностей i грошових коштiв шляхом зпiвставлення фактичної наявностi з даними бухгалтерського облiку. • виявлення товарно-матерiальних цiнностей, частково втративших свою первiсну якiсть;

 • виявлення зверхнормативних i невикористаних матерiальних цiнностей i грошових коштiв,а также правил утримування i екплуатацiї обладнання; • перевiрка реальної вартостi,що облiкованi на балансi товарно-матерiальних цiнностей,сум грошових коштiв в касах, на розрахунковому i других рахунках в закладах банкiв, гроошових коштiв на шляху, дебеторської i кредиторської заборгованностi2. Види i термiни проведення iнвентаризацiї

 • Об’єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються власником (керiвником) пiдприємства, крiм випадкiв, коли її проведення є обов’язковаим згiдно iз законодавством. Розрiзняють iнвентаризацiї:

 • плановi i внеплановi (раптовi);

 • повнi (суцiльнi) i неповнi (вибiрковi);

 • рiчнi i перiодичнi. • Кiлькiсть iнвентаризацiй в звiтному роцi, дати їх проведення,перелiк товарно-матерiальних цiнностей, що пiдлягають iнвентаризацiї , визначаються пiдприємством,крiм випадкiв,коли проведення iнвентаризацiї є обов’язковим.

 • Iнвентаризацiя проводиться в обов’язковому порядку в наступних випадках:

 • в випадку змiни матерiально вiдповiдальних осiб - на день прийому - передачi справ; • при встановленнi фактiв крадiжок, пограбувань, розкрадання або злоумислiв, порчi цiнностей - негайно по встановленню таких фактiв;

 • пiсля пожежi або стихiйного лиха - негайно по закiнченню пожежi або стихiйного лиха.

 • при переоцiнцi основних засобiв (фондiв) або товарно-матерiальних цiнностей,якщо переоцiнцi пiдлягають бiльше 1/3 цiнностей. • при передачi майна державного пiдприємства в аренду, приватизацiї майна державного пiдприємства в акцiонерне товариство;

 • перед складанням рiчної бухгалтерської звiтностi, крiм майна, цiнностей, коштiв, iнвентаризацiя яких проводилась не ранiше 1 жовтня звiтного року; • за приписом судово-слiдчих органiв;

 • при колективнiй (бригаднiй) матерiальнiй вiдповiдальностi проведення iнвентаризацiї обов’язково при змiнi керiвника колективу (бригади), при вибуттi з колективу бiльше 50% його членiв, а також за вимогою одного або декiлькох членiв колективу.

 • у разi лiквiдацiї пiдприємства. • Згiдно «Iнструкцiї про порядок проведення iнвентаризацiї .... .» в пiдприємствах незалежно вiд форм власностi зобов’язанi проводити iнветаризацiю в наступнi термiни: • * будівель, споруд та iнших основних фондiв - один раз в 3 роки

 • товарiв: на складахi базах - не рiдше 1 разу в рiк, но не ранiше 1 листопада

 • товарiв i тари в пiдприємствах роздрiбної торгiвлi - аптеках - не рiдше 2 рази на рiк • грошових засобiв, грошових документiв, цiнностей i бланкiв строгої звiтностi - не менше 1 разу в квартал

 • розрахункiв з банками (по розрахункам та iншим рахункам, ссудам отриманим з бюджету i т.д) - по мiрi виписок банку, а по переданим в банк по iнкасо розрахункам документам - на 1 число кожного мiсяця • розрахункiв по платежам в бюджет - не менше 1 разу в квартал

 • розрахункiв з дебиторами i кредиторами - не менше 2 раз в рiк

 • розрахункiв по компенсацiї матерiального ущербу - не рiдше 2 раз в рiк,

 • недостачi i втрати вiд псування цiнностей - не менше 1 раза в рiк перед складанням рiчних звiтiв i балансiв на 1 грудня

 • товарiв i матерiалiв в дорозi - щомiсячно. • В аптеках крiм однiєї планової щорiчно проводиться не менше 1 позапланової iнвентаризацiї товарiв . Цi iнвентаризацiї суцiльнi або вибiрковi повиннi бути раптовими.

 • Хто уповноважений проводити iнвентаризацiю в аптечних пiдприємствах

 • В державних структурах - вищестояча, в недержавних - власник. Крiм цього мають право: податкова адмiнiстрацiя, КРУ, антимонопольний комiтет, органи МВС в порядку слiдста або контролю за зберiганням, облiком i реалiзацiєю наркотичних одурманюючих i психотропних речовин та iнш. • Iнвентаризiцiя - це процес, що включає кiлька етапiв:

 • пiдготовчий етап;

 • етап перевiрки (перевiрка фактичної наявностi майна i зобов’язань);

 • порiвняльно-аналiтичний етап (пiдтвердження iснуючих оцiнок об’єктiв облiку, виявлення iнвентаризацiйних рiзниць); • пiдсумковий етап (пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї i внесення її результатiв до регiстрiв бухгалтерського облiку).

 • Вiдповiдальнiсть за органiзацiю iнвентаризацiї покладено на керiвника пiдприємства. Для проведення iнвентаризацiї розпорядчим документом створюються постiйно дiючi комiсiї у складi керiвникiв структурних пiдроздiлiв i головного бухгалтера. Такi комiсiї очолюються керiвником пiдприємства або його заступником. • В ОВО Фармацiя створюються постiйно дiючi iнвентаризацiйнi комiсiї. Вони проводять профiлактичну роботу по забезпеченню зберiгання. Для безпосереднього проведення iнвентаризацiї цiнностей створюється комiсiя в складi: представника вищестоячої органзацiї - голова комiсiї, провiзора, працiвника бухгалтерiї, матерiально-вiдповiдальних осiб. В склад комiсiї повиннi включатися досвiдченi працiвники, якi добре знають iнвентаризацiйнi цiнностi, цiни i первинний облiк. • Забороняється назначати головою робочої iнвентаризацiйної комiсiї одних i тих же матерiально-вiдповiдальних осiб i одного i того ж працiвника два рази пiдряд. Персональний склал постiйнодiючих iнвентаризацiйних комiсiй i робочих iнвентеризацiонних комiсiй здiйснює перевiрки i виборковi iнвентаризацiї, затверджується наказом керiвника. • Робочi iнвентаризацiйнi комiсiї повиннi:

 • проводити профiiлактичну роботу щодо забезпечення зберiгання цiнностей, заслуховувати на своїх засiданнях керiвникiв структурних пiдроздiлiв;

 • органiзовувати проведення iнвентаризацiї та здiйснювати iнструктаж членiв iнвентаризацiйних комiсiй;

 • здiйснювати контрольнi перевiрки правильностii проведення iнвентаризацiї, а також вибiрковi iнвентаризацiї ТМЦ у мiсцях зберiгання • перевiрти правильнiсть визначення iнвентаризацiйних рiзниць;

 • при виявленнi серйозних порушень правил проведення iнвентаризацiї та в iнших випадках проводити за дорученням керiвника пiдприємства повторнi суцiльнi iнвентаризацiї;

 • розглядати письмовi пояснення осiб, якi допустили нестачу чи псування цiнностей або iншi порушення, i свої пропозицiї щодол регулювання виявлених нестач та втрат вiд псування цiнностей;

 • Робочi iнвентаризацiйнi комiсiї: • здiйснюють iнвентаризацiю майна, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв та iнших грошових документiв у мiсцях зберiгання;

 • спiльно з бухгалтерiєю приймають участь в пiдсумку результатiв iнвентаризацiї i розробляють пропозицiї по залiку недостач та надлишкiв, а також списанню недостач в межах природньої втрати; • вносять пропозицiї з питань упорядкуання приймання, зберiгання i вiдпуску товарно-маткерiальних цiнностей, полiпшення облiку та контролю за їх зберiганням;

 • несуть вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть i дотримання порядку проведення iнвентаризацiї у вiдповiдностi з наказом керiвника пiдприємства • за повноту i точнiсть внесення в опись даних про фактичний залишок основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i засобiв в розрахунках

 • за правильнiсть вказання в описi товарно-матерiальних цiнностей

 • за правильнiсть i своєчаснiсть оформлення матерiалiв iнвентаризацiї у вiдповiдностi з встановленим порядком • Члени iнвентаризацiйних комiсiї за внесення в описи наперед вiдомо неправильних даних про фактичний залишок цiнностей з метою скриття недостач i розтрат або надлишкiв товарiв, матерiалiв, та iнших цiнностей пiдлягають притяганню до кримiнальної вiдповiдальностi. Перед початком проведення iнвентаризацiї членам робочої iнвентаризацiйної комiсiї вручається наказ, а головi комiсiї - контрольний пломбiр. • В наказi встановлюються термiни початку i закiнчення роботи з проведення iнвентаризацiї,склад комiсiї та об’єкт. Вказанi накази реєструються бухгалтерiєю в книзi конролю за виконанням наказу про проведення iнвентаризацiї. Забороняється проводити iнвентаризацiю при неповному складi членiв iнвентаризацiйної кормiсiї. • При колективнiй матерiальнiй вiдповiдальностi iнвентаризацiя проводиться з обов’язковою участю бригадира або його заступника та членiв бригали, що працює на момент початку iнвентаризацiї. Голова комiсiї вручає наказ завiдувачу аптекою. • Для проведення iнвентаризацiї необхiдно закрити аптеку, припинити торгову i фiнансову дiяльнiсть, вивiсити оголошення про те, щоо аптека закрита на iнвентаризацiю i вказати в ньому адресу найближчої аптеки, яка може обслуговувати хворих. Перед тим як приступити до перевiрки фактичної наявностi товарно-матерiальних цiнностей робоча iнвентаризацiйна комiсiя зобовязана: • опломбувати пiдсiбнi примiщення, пiдвали та iншi мiсця зберiгання цiнностей, що мають окремi входи та виходи

 • перевiрити справнiсть всiх ваговимiрних приладiв i дотримання встановлених термiнiв їх клеймування

 • отримати останнi на момент iнвентаризацiї пiдписи матерiально-вiдповiдальних осiб, реєстри прихiдних i розхiдних документiв або звiти про рух матерiальних цiнностей та грошових коштiв. • Голова iнвентаризацiйної комiсiї вiзує всi приходнi i розхiднi документи: додатки до цих реєстрiв (звiтам) з вказiвкою «до iнвентаризацiї на .. (дата), що повинно служити бухгалтерiї пiдставою для визначення залишкiв цiнностей до початку iнвентаризацiї по облiковим даним. • Особи, що вiдповiдають за зберiгання цiнностей дають в описi розписку про те, що до початку iнвентаризацiї всi розхiднi i прихiднi документи на цiнностi зданi в бухгалтерiю i всi цiнностi, що поступили на їх вiдповiдальнiсть оприхованi, а вибутi списанi в розхiд. Аналогiчнi розписки вiдбираються в осiб, що мають пiдзвiтнi суми на придбання або доручення на отримання цiнностей.Iнвентаризiцiя грошових коштiв.

 • Пiсля отримання розписки комiсiя в першу чергу проводить iнвентаризацiю грошових коштiв в касi. До зняття наявних грошей по касi неодхiдно отримати останнiй касовий звiт АП-32 на момент iнвентаризацiї, перевiрити звiт, правильнiсть виведення залишку грошових коштiв з показниками сумуючих контрольних датчикiв контрольного касового апатару на момент iнвентаризацiї. • При iнвентаризацiї каси перевiряють фактичну наявнiсть грошових коштiв та iнших цiнностей, що знаходяться в касi. Пiдлягають також перевiрцi бланки строгої звiтностi - трудовi книжки, касовi ордера, доручення i т.д. Нiякi документи або розписки в залишок готiвки каси не включаються. • Заява про наявнiсть в касi грошових коштiв, що не належать даному пiдприємтсву до уваги не приймаються. Готiвковi грошi по визначнню прихiдних касовим ор-дерам i показникам РРО вважаються надлишком каси i повиннi бути в трьохденний термiн внесенi в бюджет. • Результати iнвентаризацiї каси оформляються актом ф.iнв.-15, в якому вказується фактична наявнiсть грошових кощтiв, скiльки числиться за даними облiку, недостача, або надлишки, останнi номера прихiдних i розхiдних касових ордерiв. • При виявленi розходжень фактичних i облiкових даних касир повинен написати письмове пояснення, а iнвентаризацiйна комiсiя вияснити причини їх виникнення. Iнвентаризацiя грошових коштiв в дорозi проводиться шляхом звiрки числящихся на цьому рахунку сум: • при здачi виручки - з даними квiтанцiй установ банку, ощадної каси, поштового вiддiлення, копiй супроводжуючих вiдомостей на здачу виручки iнкасатором банку i тп.

 • за сумами, перерахованим вищестоящиою органiзацiєю або пiдприємством своєї системи - з даними отримання вiд них повiдомлень (авiзо) з вказанням дати, номеру отримання, суми i поiменованими установами Нацбанку або поштового вiддiлення.Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей (товарiв)

 • Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей повинна проводиться в короткий термiни, встановлюються адмiнiстрацiєю при призначеннi iнвентаризацiї i не повиннi продовжуватися бiльше трьох днiв. Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей повинна, як правило, проводитися в порядку розмiщення цiнностей в даному примiщеннi, не можна допускати пiд час iнвентаризацiї бензпорядковий перехiд вiд одного виду товарно-матерiальних цiнностей до другого. • При зберiганнi товарно-матерiальних цiнностей в рiзних iзольованих примiщеннях у однiєї матерiально вiдповiдальної особи iнвентаризацiя проводиться послiдовно за мiсцем зберiгання. Пiсля пере-вiрким цiнностей вхiд в примiщення опечатується i комiсiя переходить для роботи в наступне примiщення. • Голова робочої комiсiї або за його дорученням члени комiсiї в присутностi завiдуючого аптекою та iнших матерiально-вiдповiдальних осiб перевiряють фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей шляхом обовязкового їх перерахування, переважування i перемiрювання. • Товарно-матерiальнi цiнностi заносяться в описи за типовою мiжвiдомичою формою iнв- 3 Iнвентаризацiйна оспись товарно-матерiальних цiнностей - за кожним найменуванням i кiлькостi. Опись складаться в 3-4-х екземплярах. Пишуть обов’язкова 2 працiвники для звiрки. • Один екземпляр опису заповнюється матерiально-вiдповiдалною особою, iншi - 2 - пiд копiрку одним з членiв комiсiї (4- при передачi - особа яка передає матерiальнi цiнностi). Категорично забороняється вносити в опись данi про залишок цiнностей зi слiв вiдповiдальних осiб або за даними облiку без перевiрки їх фактичної наявностi. Товарно-матерiальнi цiнностi, якi поступили пiд час iнвентаризацiї, приймаються матерiально вiдповiдальними особами в присутностi членiв iнвентаризацiйної комiсiї. • Цi товарно-мате-рiальнi цiннностi заносяться в окрему опись пiд назвою «Товарно-матерiальнi цiнностi, що поступили пiд час iнвентаризацiї». В описi вказується коли, вiд кого вони поступили, дата i номер прихiдного документу, назва, кiлькiсть, цiна i сума, Одночасно на прихiдному документi за пiдписом голови комiсiї робиться вiдмiтка «пiсля iнвентаризацiї» з посиланням на дату описi, в яку записанi цi цiнностi. • Лiкарськi засоби, що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку (яди, наркотики, прекурсори, психотропнi, етиловий спирт) вносять в звiрчу вiдомiсть АП-43, на якiй крiм фактичної наявностi препаратiв за найменованнями, вказується залишок за облiковими даними, розхiд за мiжiнвентаризацiйний перiод i норма природньої втрати. Якшо в процесi iнвентаризацiї виявленi зiпсованi, протермiнованi термiном придатностi товари, вони не включаються в опись. • Комiсiя складає акт за формою АП-20 «Про порчу товарно-матерiальних цiнностей». Якщо виявленi неходовi товари, вони включаються в окрему опись Товарно-матерiальнi цiнностi, що належать iншим пiдприємствам i знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi, iнвентаризуються одночасно з власними товарно-матерiальнимии цiнностями. • На цi цiнностi складається окрема опись за типовою мiжвiдомчою фрмою iнв.-5 «Iнвентаризацiйна опись товарно-матерiальних цiнностей, прийнятих (зданих) на вiдповiдальне зберiгання, в якi робиться посилання на вiдповiднi доокументи, що пi-дтверджують прийняття цих цiнностей на вiдповiдальне зберiгання. • Товарно-матерiальнi цiнностi, що зберiгаються на складах iнших пiдприємств, заносять в описi на пiдставi документiв, що пiдтверджують здачу цих цiнностей на вiдповiдалдьне зберiнання. • При отриманнi вiд пiдприємств на вiдповiдальному зберiганнi яких цi цiнностi знаходяться, копiй iнвентаризацiйних описiв комiсiя зпiвставляє фактичну наявнiсть цiнностей (за даними копiй iнвентаризацiйних описей) з кiлькiстю, встановленою за документами.Оформлення iнвентаризiцiйних вiдомостей.

 • Описi пiдписуються всiма членами iвентаризацiної комiсiї i матерiально-вiдповiдальними особами. Iнвентаризацiйнi описi, складенi вручну заповнюються чорнилами, шариковою ручкою або хiмiчним олiвцем, чiтко i ясно.Нiяких помарок i пiдчисток не допускається. • На кожнiй сторiнцi iнвентаризацiйної описi вказується прописом число порядкових номерiв записаних товарно-матерiальних цiнностей в натуральних показниках та загальний пiдсумок кiлькостi всiх цiнно-стей, записаних на данiй сторiнцi, незалежно вiд того, в яких одиницях вимiру цi цiнностi вказанi. Виправлення помилок повинно проводитись по всiх еземплярах описей шляхом зачеркування виправлених записiв i преставленням над зачеркнутими правильних записiв. • Виправлення повинно бути оговоренi i пiдписанi всiма членами iнвентаризацiйної комiсiї i матерiально вiдповiдальними особами. В iнвентаризацiйних описях не дозволяється залишати незаповненi строки. В останнiх листах описей незаповненi строки прочоркуються. В кiнцi описi матерiально вiдповiдальнi особи дають розписку, яка пiдтверджує перевiрку комiсiєю цiнностей в їх при-сутностi, про вiдсутнiсть до членiв комiсiї будь-яких претензiй i прийняттi пере-рахованих цiнностей в описi на вiдповiдальне зберiгання. • При перевiрцi фактичної наявностi цiнностей у випадку змiни матерiально-вiдповiдалдьних осiб в iнвентаризацiйних описах особа, яка прийяла цiнностi, розписується в їх отриманнi, а здавшi - в їх здачi. Якщо iнвентаризацiя цiнностей не завершена на протязi одного дня, примiщення, де зберiгаються цiнностi, при вiдходi iнвентаризацiйної комiсiї повиннi бути опечатанi. • Пломбiр на час роботи iнвентаризацiйної комiсiї зберiгається у голови комiсiї, а ключ у матерiально-вiдповiдальної особи. Пiд час перерви в роботi комiсiї описi повиннi зберiгатися в закритому примiщеннi, де проводиться iнвентирiзацiя, в сейфi. До дня закiнчення зняття фактичних залишкiв повинна бути завершена обробка всiх документiв по приходу i розходу цiнностей, проведенi вiдповiднi записи в карточках облiку i вивиденi залишки на день iнвентарiзацiї.Порядок iнвентаризацiї основних засобiв, малоцiнного iнвентаря та iнших матерiальних цiнностей.

 • Iнвентирiзацiя основних засобiв, сировини, матерiалiв та iнших цiнностей проводиться за кожним мiсцезнаходженню i їх вiдповiдальнiй особi на зберiганнi якої цi цiнностi знаходяться. • Iнвентаризацiя основних засобiв

 • До початку iнвентаризацiї необхiдно перевiрити:

 • наявнiсть i стан iнвентаря карточок, iнвентарних книг

 • наявнiсть i стан технiчного паспорта або iншої технiчної документацiї

 • наявнiсть документiв на основнi засоби, зданi або принятi пiдприємством в оренду, на зберiгання i в тимчасове користування. При вiдсутностi документiв необхiдно забезпечити їх отримання або оформлення. • При виявленi розходжень або неточностей в реєстрах бухгалтерського облiку або технiчної документацiї в них повиння бути внесенi вiдповiднi випавлення i уточ-нення. При iнвентаризацiї основних засобiв комiсiя в обов’язковому порядку проводить огляд об’єктiв в натурi i заносить в описi повну їх назву, призна-чення, iнвентарнi номери i основнi технiчнi або експлуатацiйнi показники. • Основнi засоби, якi непригоднi до експлуатацiї i не пiдлягають вiдновленню в iнвентаризацiйну опись не включаються. На цi об’єкти iнвентаризацiйна комiсiя складає окрему опись з вказанням часу вводу в експлуатацiю i причин, що привели цi об’єкти до непридатностi - псування, повний знос i т.д. • Одночасно з iнвентаризацiєю власних перевiряються орендованi засоби. Описи орендованих об’єктiв складаються окремо по кожному орендодавцю. Один екземпляр описi орендованих засобiв передається орендодавцю. • Обов’язково проводиться iнвентаризацiя:

 • будiвель, споруд - не менше одного разу на три роки

 • iнших основних засобiв, малоцiнних та швидкозношуючих прендметiв - не менше одного разу на рiк. Не ранiше 1 жовтня. • Б) Iнвентаризацiя малоцiнних i швидкозношуючих предметiв

 • Малоцiннi i швидкозношуючi предмети, що знаходяться в експлуатацiї iнвентаризуються за мiсцем їх знаходження • Iнвентаризацiя проводиться шляхом огляду кожного предмету. В iнвентаризацiйнi описи малоцiннi та швидкозношуючi предмети вносяться за найменованнями у вiдповiдностi з номенклатурою, прийнятою в бухгалтерському облiку. В описях вказується перша вартiсть предметiв. • На малоцiннi i швидкозношуючi предмети, що прийшли в непридатнiсть робочою iнвентаризацiйною комiсiєю складаються акти встаноленої форми з вказанням часу експлуатацiї, причин непридатностi, можливостi використання на господарськi цiлi. • В) Iнвентаризацiя тари

 • В роздрiбних аптечних установах при прловеденнi iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей одночасно iнвентаризується тара. Тара заноситься в описi за видами, призначенню i якiсному стану - нова, бувша в вжитку, вимагає ремонту i т.д. Перед перевiркою порожня тара повинна бути пiдiбрана за видами:

 • деревяна - ящики, бочки

 • Картонна металiчна текстильна - мiшки • На тару, яка прийшла в непридатнiсть комiсiєю складається акт з вказанням причин i осiб, вiдповiдальних за тару

 • г) Iнвентаризiцiя iнших цiнностей - допомiжних матерiалiв, палива, ЛРС, будматерiалiв проводиться также як i iнвентаризацiя товарiв, но на самостiйних описах • д) Iнвентаризацiя розрахункiв - з покупцями, пiдзвiтнми особами, працiвни-ками, по дебиторськiй та кредиторськiй заборгованностi. Комiсiя контролює грошовi суми, що знаходяться на розрахункових та iнших рахунках в банку, перевiряє борговi суми, а також непогашенi аванси. • В тих випадках, коли умовами органiзацiї виробництвва комiсiя не має можливостi вiдразу провести пiдрахунки наявностi матерiальних цiнностей i записати їх в iнвентаризацiйну опись для облiку фактичної наявностi сировини, гото-вої продукцiї, товарiв та iнших матерiальних цiнностей, застосо-вується «iнвентаризацiйний ярлик» за типовою мiжiнвентаризацiйною формою iнв.-2.5. Документальне оформлення результатфiв iнвентаризацiї

 • Пiсля завершення iнвентаризацiї проводиться старанна перевiрка правильностi всiх пiдрахункiв, проведених в описах (актах). Виявленi помилки в цiнах, таксуванню, пiдрахунках повиннi бути виправленi i оговоренi за пiдписами всiх членiв комiсiї i матерiальгно вiдповiдальних осiб. На останнiй сторiнцi описi таож повинна бути зроблена вiдмiтка про перевiрку цiн, таксуванню i пiдрахунку пiдсумкiв за пiдписами осiб, якi проводять цю перевiрку. Оформлення опису голова комiсiї передає: • перший екземпляр (контрольний) - вищестоячiй органiзацiї , власнику

 • другий екземпляр - керiвнику, головному бухгалтеру

 • третiй - пiд розписку на першому екземплярi -матерiально-вiдповiдальнiй особi

 • четвертий екземпляр - матерiально-вiдповiдальнiй особi, яка здала цiнностi - при передачi цiнностей • Товари в описах оцiнюються в роздрiбних i оптових цiнах. Для виявлення результатiв iнвентаризацiї цiнностей складаєься:

 • «Звiдна опись iнвентаризацiйних листiв (вiддiлу аптеки)» за формою АП-45 . На пiдставi зводних описей вiддiлiв складається «Звiдна iнвентаризацiйна вiдомiсть по аптецi» АП-46. • «Звiрча вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї основних засобiв» ф.iнв.-18. «Звiрча вiдомiсть на етиловий спрт, ядовитi, наркотичнi та iншi засоби,що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку» АП-434. Акт результатiв iнвента-ризацiї - АП - 48.

 • При складаннi акта АП-48 виконристовуються данi фактичних залишкiв цiнностей на день iнвентаризацiї i данi бухгалтарського облiку. • Завiдуючий аптекою повинен надати комiсiї звiт про фiнансово-господарськiй дiяльностi аптеки на день iнвентаризацiї. В актi вiдображаються результати iнвентаризацiї, тобто розходження мiж показниками по даним бухоблiку i даними iнвентаризацiйних описей. Керiвники i їх заступники повиннi проводити контрольнi перевiрки правильностi проведення iнвентаризацiї. При контрольних перевiрках перевiряють не менше 10% назв дорогих медикаментiв. • При цьому оформляється акт контрольної перевiрки форми. Контрольнi перевiрки повиннi бути проводитися пiсля iнввентаризацiї до вiдкриття аптеки. Кiнцевий результат iнвентаризацiї бухгал-терiя зобов’язана встановити: в аптеках в 3-х денний термiн, в мiлкороздрiбнiй аптечнiй сiтцi – 1 день, по складу - не пiзнiше 10 днiв. • Виявленi при iнвентаризiцї та iнших перевiрках розходження фактичної наявностi цiнностей проти даних бухгалтерського облiку регулюються в наступному порядку: втрата цiнностей в межах встановлених норм списується за розпоряджеення керiвника установи, на витрати обертання або матерiальнi затрати. • Норми витрат можуть застосовуватися лише у випадках виявлення фактичних недостач. Списання матеральних цiнностей в межах норм втрат до встановлення факту недостачi забороняється. Недостачi цiнностей зверх норм втрат, а також втрати вiд порчi цiнностей вiдносяться на виновних осiб.Розрахунки природньої втарти медикаментiв

 • До компенсації вартостi втрат вiд природнього убитку медикаментiв, вати i медичних п’явок в аптеках, аптечних пунктах 1-ї категорiї, аптеках ЛПУ i убитку скляної посуди на аптечних складах (базах) i фармацевтичних фабриках наказом 1689 вiд 96 р. затвердженi норми природнього убитку. Нарахування норм природньої втрати проводиться в наступноиу порядку: • 1.в аптеках, де не передбачений самостiйний вiддiл запасiв, норми убитку встановленi в розмiрi 2,15% в залежностi вiд вартостi екстемпорально виготов-лених лiкiв за амбулаторною i стацiонарною рецептурою i внутрiаптечних заготовках i фасовках i 0,65% вiд вартостi препаратiв, вiдпущених iн балк за мiжiнвентаризацiйний перiод. • 2. в аптеках при наявностi самостiйного вiддiлу запасiв норми природньої втрати встановленi:

 • а) у вiддiлi запасiв - 0,65% вiд вартостi медикаментiв вiдпущених в масi iншим вiддiлам i Лпу

 • б) в РВВ -1,7% вiд вартостi iндивiдуально виготовлених лiкiв i ВАЗ в даному вiддiлi • На препарати що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку встановленi наступнi норми природньої втрати:

 • 1. на ядовитi, наркотичнi, психотропня i прекурсори при iндивiдуальному виготовленнi лiкарських засобiв i ВАЗ - 0,95% вiд кiлькостi витрачених речовин • 2. на тi ж речовини, що вiдпускаються в масi -ангро - ЛПУ i аптечним пунктам 1-ї категорiї -0,4% вiд кiлькостi вiдпущених речовин

 • 3.на спирт етиловий, що вiдпускається за iндивiдуальними рецептами - 1% вiд кiлькостi спирту,використаного за мiжiнвентаризацiйний перiод • 4.на спирт вiдпущений ангро - 0,65% вiд вiдпущеної кiлькостi

 • На вату гiгроскопiчну встановлегна норма -0,85% до вартостi розфасованої вати до 100 г i 0,45 - при розфасовцi до 200 i 0,35 - до 400 г. Для пиявок -7,6% Не допускається застосування норм природньої втрати до готових лiкарських форм. • Нарахування норми природньої втрати здiйснюється за мiжiнвентаризацiйний перiод. Джерелами iнформацiї для нарахування норми природньої втрати служать • мiсячний звiт аптеки, роздiл Реєстрацiя роздрiбних оборотiв, графа вартiсть екстемпорально виготовлених лiкарств - пiдсусмок за мiсяць; роздiл Реєстр виписаних покупцям накладних-вимог АП-18 , графа «лiкарства екстемпоральнi» - пiдсумок за мiсяць; Журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт АП-11, роздiл видано в роботу, графа 8 - сума роздрiбна • роздiл «Реєстр виписаних покупцями накладних-вимог АП-18, графа вартiсть медикаментiв в масi ангро

 • журнал облiку ядовитих, наркотичних, iнших медикаментiв i спирту етилового - розхiд за мiсяць по кожному виду

 • журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт АП-11 - iнформацiя про вартiсть вати, виданої для фасування i об’єми фасування • По всiм недостачам i надлишкам а рiвно ж по втратам зв’язаним з пропуском iскової давностi за дебиторською та заборгованностю комiсiєю повиннi бути отриманi письмовi пояснення вiд вiдповiдних працiвникiв. На пiдставi поданих пояснень i матералiв комiсiя встановлює характер • виявлених недостач, втрат i порчi цiнностей а також їх лишкiв. Недостача цiнностей зверх норм убитку i втрати цiнностей у випадку, коли конкретнi виновники недостачi i порчi не встановленi можуть бути списанi вищестоячою органiзацiєю. • При встановленi недостач i порчi, що є причиною зловживання, вiдповiднi матерiали на протязi 5 днiв пiсля встановлення недостач і втрат пiдлягають передачi в слiдчi органи, а на суму недостач i втрат пред”являється цивiльнi iск. • Матерiвали iнвентаризацiї розглядаються i протокол засiдання комiсiї затверджується особисто керiвником пiдприємства не пiзнiше 5 днiв пiсля закiнчення iнвентаризацiї i вiн зобовязаний негайно прийняти мiри до усунення причин, якi виявленi при iнвентеризацiї недостаткiв, забезпечення зберiгання власностi, а також вимагати вiд вiдповiдних посадових осiб пояснення причин утворення лишнiх цiнностей i прийняти мiри до їх використання або реалiзацiї. • Постiйно дiюча комiсiя перевiряє правильнiсть складання звiрчих вiдомостей i свої заключення, пропозицiї за результкатами iнвентаризацiї вiдображає в протоколi. В протоколi приводяться детальні вiдомостi про причини i виновникiв недостач, втрат, надлишкiв, вказується, якi мiри прийнятi по вiдношенню до виноватцiв, а також проводиться пропозицiї по регулюванню розходжень фактичної наяностi цiнностей проти даних бухгалтерсого облiку.7 Визначення торгових наложень за результатами iнвентаризацiї

 • В iнвентаризацiйних описах вартiсть залишкiв товарiв проставляється в роздрiбних i оптових цiнах, що дає можливiсть визначити суму i рiвень торгових накладень в залишку товару. Використовуючи звiтнi данi про рух товару, а також данi iнвентаризацiї про залишки можна за формулою товарного балансу визначити реальнi торговi наложення в реалiзованому товарi за перiод мiж iнвентаризацiями.Схожі:

Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconОсновнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей icon1. Джерела постачання товарно-матерiальних цiнностей в аптеку
Обов'язковою умовою укладання договорів є максимально точне відображення зобов'язань обох сторін. В договорі купівлі-продажі повинні...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconОблiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
Для відображення в бухгалтерському обліку різних операцій з основними засобами використовують такі оцінки їх вартості
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconРинок це товарно-грошові відносини між продавцями і покупцями Ринок це товарно-грошові відносини між продавцями і покупцями
Ринок це процес обміну між покупцем та продавцем, що здійснюється за допомогою грошей
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconЛекція 1 Основнi принципи належної фармацевтичної практики. Вимоги належної виробничої практики до приміщення, обладнання, персоналу, технологічного процесу
Основнi принципи належної фармацевтичної практики. Вимоги належної виробничої практики до приміщення, обладнання, персоналу, технологічного...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconЗавдання: Завдання
...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconЗавдання: Завдання
Завдання: вивчити та проаналізувати рекомендації вітчизняних та закордонних авторів щодо збереження життєздатності зрізаних квітів;...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconВстановлення ціни на продукт
Вона полягає в тому, що реальний процес формування цін відбувається не у сфері виробництва (на відміну від командно-адміністративної...
Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей iconПодальший розвиток лiкознавства досягнуто пiд час скiфської i черняховської культури
Без сумнiву, що вона охоплює, насамперед, праукраїнський перiод. Про цей перiфод найбiльш всього згадується в письмових i матерiальних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка