1. Аудіювання Аудіювання


Назва1. Аудіювання Аудіювання
Дата конвертації07.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации1.Аудіювання

 • 1.Аудіювання

     • володіє правильною звуковимовою;
     • регулює дихання і темп у процесі мовлення;
     • цікавиться читанням, робить спроби читати;
     • розрізняє рідну й чужу мови; виявляє інтерес до них; орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах
має збалансований словниковий запас із кожної сфери жит­тєдіяльності;розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;дотримує мовленнєвого етикету у спілкуванні;

 • має збалансований словниковий запас із кожної сфери жит­тєдіяльності;розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;дотримує мовленнєвого етикету у спілкуванні;самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;

 • самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;

 • вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побачено­го, розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, відгадує і складає загадкиЗнають і розуміють слова на позначення назв предметів, їх ознак, кількості, дії, ознак за дією тощо.

 • Знають і розуміють слова на позначення назв предметів, їх ознак, кількості, дії, ознак за дією тощо.

 • Добирають слова на позначення якостей предметів і явищ.

 • Познайомлені з синонімами, антонімами, багатозначними словами.Знає терміни «речення», «слово». «звук», «склад» «буква».

 • Знає терміни «речення», «слово». «звук», «склад» «буква».

 • Має уяву про слова, що не мають самостійного значення.

 • Видокремлює із мовленнєвого потока речення, які висловляють завершену думку.

 • Моделюють речення за схемами речень.

 • Знають звуки мовні і немовні.Виділяють перший і останній звуки, місцуе кожного звука, визначають його позицію.

 • Сформовані знання про голосні та приголосні. Мають поняття про склад як частину слова.

 • Розділяти слова на склади. Визначати наголошені й ненаголошені склади.

 • Мають поняття про тверді та м,які приголосні. Виконують на слух звуковий аналіз слів, будують звукові схемимає уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як оди­ниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;має навички звукового аналізу простих слів;

 • має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як оди­ниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;має навички звукового аналізу простих слів; • Ознайомлені з високохудожньою усною народною творчістю, українською і світовою класичною та сучасною літературою. Ознайомлені з кращими зразками у жанрі прози (казки, оповідання, легенди) і поезії (вірші, віршовані байки), малими фольклорними формами (загадки, лічилки, мирилки, пісеньки-потішки, колискові, обрядові пісні – колядки, щедрівки, веснянки, заклички, посівальні та обжинкові пісні тощо), формувати уявлення про характерні ознаки цих видів літературних творів, вчити розрізняти їх;Має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де про­живає.

 • Має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де про­живає.Розуміє і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини;

 • Розуміє і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини;

 • має елементарні уявлення про світлові та електричні явища природи

 • . Має елементарні уявлення про космос: компоненти видимо­го космосу (Місяць, зорі, Сонце), невидимого (деякі планети, комети, сузір’я); засоби дослідження космосу людиною (те­лескопи, станції, космічні кораблі); професії, що пов’язані із космосом (космонавти, астронавти, астрономи).Розпізнає 3–5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рос­лин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікар­ських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини.

 • Розпізнає 3–5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рос­лин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікар­ських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини.

 •  

 • Чітко розрізняє пори року та їх послідовність, може розпові­сти про їх характерні ознаки, про відповідні сезонні зміни в природі, житті тваринного світу та діяльності людиниРозпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уяв­лення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (чер­ви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акварі­умних риб, земноводних, плазунів; знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини;

 • Розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уяв­лення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (чер­ви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акварі­умних риб, земноводних, плазунів; знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини;

 • має уявлення про окремих представників тваринного та рос­линного світу інших географічних зон ЗемліЗнає, які види водойм (річки, озера, моря) є у місцевості, де проживає, їх назву, значення у природі та в житті людини;

 • Знає, які види водойм (річки, озера, моря) є у місцевості, де проживає, їх назву, значення у природі та в житті людини;

 • володіє елементарними правилами природокористування, без­печної поведінки в природі тощо;

 •  

 •  

 • Орієнтується на глобусі, мапі, розрізняє водний простір (океа­ни) і сушу (материки).Застосовує логіко-математичні вміння у повсякденному житті: вміє набрати номер телефону служб порятунку, користується пультом телевізора, аудіо-відеотехніки; знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату свого народження, адресу і номер квартири.

 • Застосовує логіко-математичні вміння у повсякденному житті: вміє набрати номер телефону служб порятунку, користується пультом телевізора, аудіо-відеотехніки; знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату свого народження, адресу і номер квартири.Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, вни­зу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко – близько, по­руч – далі;

 • Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, вни­зу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко – близько, по­руч – далі;

 • Уміє визначати розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, підлозі, майданчику, в зошиті та ін.);Розпізнає геометричні фігури, знає їх назви, властивості (пло­щинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багато­кутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює / складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощо

 • Розпізнає геометричні фігури, знає їх назви, властивості (пло­щинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багато­кутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює / складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощоУміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощо

 • Уміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощоЗнає знаки “плюс” (+), “мінус” (–), “дорівнює” (=), співвідносить о­їх з діями додавання і віднімання;

 • Знає знаки “плюс” (+), “мінус” (–), “дорівнює” (=), співвідносить о­їх з діями додавання і віднімання;

 • Знає числа від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, елементів множинМає уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;

 • Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;

 • Усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачіВолодіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою

 • Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою

 • Порівнює предмети за висотою, масою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками тощоВолодіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;

 • Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;

 • Розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, за­втра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше;

 • має уявлення про часові одиниці: хвилина, година, доба (час­тини доби – ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тиж­ня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима);

 • орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаряОзнакомлены с основными единицами речи «предложение», «слово», «звук», «слог», «буква».

 • Ознакомлены с основными единицами речи «предложение», «слово», «звук», «слог», «буква».

 • Ознакомлены со звуками. Умеют определять на слух первый и последний звуки в словах.

 • Имеют представление о слоге как части слова. Делят слова на слоги ориентируясь на гласные звуки.Определяют количество и последовательность слогов. Составляют и подбирают слова к схемам.Умеют определять на слух гласные и согласные звуки. Имеют представление о буквах и их распознавинии.

 • Умеют определять на слух гласные и согласные звуки. Имеют представление о буквах и их распознавинии.

 • Любит просматривать книги, слушать,пытается читать сам.

 • Имеет представление о известных детских списателях-классиках и современниках, отдельные интересные факты их биографии, распознают их на портретах.Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком с элементами письменной речи.

 • Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком с элементами письменной речи.

 • Ориентируется на площади, странице альбома, книги, тетроди (находит центр, середину, левій, правый, верхний, нижний края, правый верхний, правый нижний и другие углы).

 • Держит правильно ручку и карандаш для выполнения специальных упражнений підготовки к письму.

 • Выполняет различные графические упражнения ( обведение контуров изображения, штрихование форм разными способами. Проводит пряме, ломане линии разной конфогурации на нелинованой и на линованой основе.В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает.

 • В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает.

 • Знают элементы написания букв.

 • Любит просматривать книги, слушать,пытается читать сам.

 • Имеет представление о известных детских списателях-классиках и современниках, отдельные интересные факты их биографии, распознают их на портретахПравильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком с элементами письменной речи.

 • Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком с элементами письменной речи.

 • Ориентируется на площади, странице альбома, книги, тетроди (находит центр, середину, левій, правый, верхний, нижний края, правый верхний, правый нижний и другие углы).

 • Держит правильно ручку и карандашдля выполнения специальных упражнений підготовки к письму.

 • для выполнения специальных упражнений підготовки к письму.

 • Выполняет различные графические упражнения ( обведение контуров изображения, штрихование форм разными способами. Проводит пряме, ломане линии разной конфогурации на нелинованой и на линованой основеВ индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает.

 • В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает.

 • Знают элементы написания букв

Умеет внимательно слушать, проявляет интерес.

 • Умеет внимательно слушать, проявляет интерес.

 • Сформировано умение строить связные высказывания разных типов (рассуждение, повествование, описание).

 • Знают основные части текста.

 • Умеет лаконично отвечать на поставленный вопрос.

 • Понимает тему и идею текста.

 • Может пересказать отдельные части близко к тесту, ориентируясь на предложенный планВладеет правильным звукопроизношением, регулирует дыхание и темп во время заданий.

 • Владеет правильным звукопроизношением, регулирует дыхание и темп во время заданий.

 • Владеет силой и высотой, тембром голоса.

 • Понимает значение речи для человека.

 • Имеет сбалансированный словарный запас.

 • Разговаривает грамотно, используя простые и сложные предложения

 • Ведёт диалог непринуждённо, поддерживает диалог на предложенную тему.

 • Придерживается языкового этикета в общении.

 • Самостоятельно составляет монологи различных типовСвободно пересказывает знакомые литературные произведения, содержание увиденного, рассказфывает напамять отдельные небольшие рифмованные произведения, отгадывает и составляет загадки.

 • Свободно пересказывает знакомые литературные произведения, содержание увиденного, рассказфывает напамять отдельные небольшие рифмованные произведения, отгадывает и составляет загадки.Имеет представление о предложении, слове, слоне, звуке и букве

 • Имеет представление о предложении, слове, слоне, звуке и букве

 • . Имеет представление о звуковом анализе простих словсоставляет графические модели простых предложений, состоящих из 1–5 слов, в том числе со служебными частями речи;

 • составляет графические модели простых предложений, состоящих из 1–5 слов, в том числе со служебными частями речи;

 • составляет предложения, которые соответствуют данным графическим моделям;

 • добавляет или убирает один звук в слове так, чтобы получилось другое слово (кот – крот, дым – дом, сова – слова и др.);

 • выделяет первый, последний звуки в любом слове букварного текста;

 • соединяет звуки (2-4) в слоги определенной структуры;

 • различает гласные и согласные звуки по звучанию и способу произношения;

 • правильно произносит звуки, отличающие русский язык от украинского;

 • делит на слоги слово, состоящее из 2-3 слогов;

 • определяет ударение в двусложных и трехсложных словах.

 • определяет количество слогов в слове, произнесенном по слогам;

 • произносит вслед за учителем слово, четко выделяя ударный гласный;

 • правильно называет буквы алфавита;

 • находит среди двух данных слов то, которому соответствует данная слого-звуковая схема с обозначением ударения (1-3 слога).Имеет представление о государственной символике своїй страны.

 • Имеет представление о государственной символике своїй страны.

 • Имеет представление о известных списателях и поэтах, знает об отдельных фактах их биографии.

 • Умеет отгадывать и составлять загадки.

 • Знает наизусть считалки, скороговорки, веснянки ит.д.

 • Может назвать своё имя, фамилию, домашний адрес.

 • Знает слова вежливости.

 • Умеет общаться. Знает правила поведения в общественных местахУмеет правильно сидеть за столом, держать ручку и карандаш.

 • Умеет правильно сидеть за столом, держать ручку и карандаш.

 • Сформированы навыки аккуратного обращения с книгой. Имеют представление о строении книги ( обложка, название, имя автора, рисунка. Обобщает и передаёт тематику самой книги).

Схожі:

1. Аудіювання Аудіювання iconВиди мовленнєвої діяльності: Види мовленнєвої діяльності
Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди...
1. Аудіювання Аудіювання iconХід уроку: І. Введення в іншомовну атмосферу
Вячеславівна Мета : Розвивати мовленнєві навички учнів ( аудіювання, читання, говоріння і письмо) Поширювати кругозір учнів Виховувати...
1. Аудіювання Аудіювання iconАудіювання. Тема “Текст” «Хто кого веде додому» Василь Сухомлинський

1. Аудіювання Аудіювання iconЩо треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання
Рівень складності вибраного матеріалу відповідає програмовому рівню досягнень учня відповідного класу

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка