Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш»


НазваТема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш»
Дата конвертації20.02.2013
Розмір445 b.
ТипДиплом


Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів СЗШ»

ДИПЛОМНА РОБОТА

студентки освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

групи 5Е денної форми навчання

Бутенко Олени Ігорівни


ВСТУП

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що ми живемо в час реформування України, невід’ємною частиною якого є модернізація освіти, затверджуються якісно нові принципи організації життєдіяльності людей, ведеться робота з визначення шляхів сталого розвитку суспільства, а значить, важливою є проблема формування особистості, яка здатна забезпечити цей розвиток і успішно адаптуватися в швидко мінливих соціально-економічних умовах суспільства.

На наш погляд, досягнення цієї мети можливе лише за умов здійснення оптимального вибору методів навчання, що будуть поєднуватися з використанням інформаційних джерел та інформаційних технологій. Необхідно навчити учнів самостійно вчитися і здобувати необхідні знання, навчати вмінням адаптуватися в життєвих ситуаціях і самостійно приймати рішення, критично мислити. У традиційному підході і традиційних засобах навчання ці завдання вирішити досить складно.

Метою дослідження є аналіз узагальнення доцільності та раціонального застосування інформаційних джерел та інформаційних технологій в проектній діяльності учнів у старших класах СЗШ.

Метою дослідження є аналіз узагальнення доцільності та раціонального застосування інформаційних джерел та інформаційних технологій в проектній діяльності учнів у старших класах СЗШ.

Об’єктом дослідження є процес впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в проектну діяльність учнів 10-11 класів у процесі вивчення предмету «Технології».

Предметом дослідження є педагогічні умови використання інформаційних джерел та інформаційних технологій у навчальній діяльності учнів старших класів з предмету «Технології».

Гіпотеза дослідження − навчальна діяльність учнів з технологій буде більш продуктивною, ефективно буде здійснюватися проектна діяльність на уроках за умови оптимального вибору та застосування інформаційних джерел та інформаційних технологій .

Завдання дослідження:

Завдання дослідження:

  • Проаналізувати педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу за допомогою впровадження проектної діяльності;

  • Проаналізувати доцільність використання інформаційніх джерел та інформаційних технологій в проектній діяльності в старших класах;

  • Розробити дидактичне забезпечення для проведення уроків технологій із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

  • Експериментально перевірити ефективність запропонованих новацій серед учнів старших класів

СЗШ №22 та СЗШ №9.Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів

  • створено й впроваджено в навчальний процес використання інноваційних технологій навчання при вивченні предмету технології в старших класах;

  • розроблений Веб-квест на тему «Дизайн та випалювання по тканині із застосуванням комп’ютерної техніки» для застосування у СЗШ ІІІ-го ступеня на уроках технологій та під час позаурочної діяльності учнів;

  • напрацьовано тестові завдання, що дозволяють визначати рівні навчальних досягнень учнів та ефективність запропонованих новацій;

Результати, висновки й рекомендації можуть бути використані в практиці роботи вчителів технологій в Україні, в складанні нових навчальних програм, у написанні навчально-методичних посібників.

Розділ 1 “Проектна діяльність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах “

Розділ 1 “Проектна діяльність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах “

Присвячений вивченню проектної діяльності як моделі особистісно-орієнтованого навчання; організації проектної діяльності старшокласників на уроках технологій та використанню інноваційних педагогічних технологій навчання в проектній діяльності на уроках технологій.

На основі аналізу педагогічної, методичної та спеціальної літератури проаналізовано педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу за допомогою впровадження проектної діяльності.

Проектна діяльність учнів під час вивчення предмету технології формує навички самостійної орієнтації в науковій, навчально-методичній і довідковій літературі, вчить здобувати потрібну інформацію самостійно; зберігає і підсилює „самостійність“ школярів;Розділ 2 Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектно-технологічній діяльності учнів старших класів

Розділ 2 Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектно-технологічній діяльності учнів старших класів

Присвячений визначенню основних ознак використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі; створення та методиці використання освітнього інформаційного середовища в процесі вивчення технологій в старших класах та застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в самостійній роботі учнів старших класів. Окремий пункт розділу присвячений вивченню мікроклімату виробничих приміщень (охорона праці).

На основі узагальнення результатів дослідження в дипломній роботі проаналізовано та експериментально перевірено такі педагогічні умови використання ІКТ у проектній діяльності учнів СЗШ ІІІ-го ступеня під час вивчення предмету «Технології»:Висновки до другого розділу

Висновки до другого розділу

На основі узагальнення результатів дослідження проаналізовано та експериментально перевірено такі педагогічні умови використання ІКТ у проектній діяльності учнів СЗШ ІІІ-го ступеня під час вивчення предмету «Технології»:
  • володіння вчителем  ТН технологією і методикою організації навчального проектування;

  • володіння вчителем і учнями навичками застосування ІКТ у навчальній діяльності;

  • постановка проблемних питань, що вимагають обов’язкового використання ІКТ для їх вирішення.

Отже, використання нових інформаційних технологій (ІТ) в навчально – виховному процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, а учні мають можливість самостійно вибирати освітню траєкторію – послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань.

Розділ 3. Експериментальна перевірка методики застосування інформаційних джерел та інформаційних технологій у проектній діяльності школярів 10-11 класів.

Розділ 3. Експериментальна перевірка методики застосування інформаційних джерел та інформаційних технологій у проектній діяльності школярів 10-11 класів.

У процесі педагогічного експерименту ґрунтовно досліджено та визначено педагогічні аспекти впровадження проектної технології та використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предмету «Технології» учнями старших класів.

Експериментальне дослідження проводилось на базі СЗШ №22 та СЗШ №9 м. Вінниці. Експериментом охоплено 86 учнів 10-х класів і 4 вчителя.

Рівень сформованості знань і практичних вмінь (формуючий експеримент)Діаграма частот оцінок, отриманих учнями під час контрольних заходівРезультати аналізу контрольних заходів

За результатами аналізу контрольних заходів можна зробити такий висновок. Якісні показники виконання контрольних заходів становили відповідно в експериментальній і контрольній групах: Пе = 85,4%, Пк = 46,8%, що виявило високий рівень засвоєння знань в експериментальних групах та середній рівень – в контрольних групах.

Ступінь розходження успішності у двох типах груп оцінимо за критерієм згоди (критерій Пірсона) за формулою :

де – кількість однакових оцінок у

контрольних і експериментальних групах відповідно.Висновок експериментальної перевірки методики застосування інформаційних джерел та інформаційних технологій у проектній діяльності школярів 10-11 класів

Розходження між успішністю учнів експериментальної і контрольної груп не випадкове, а зумовлене ефективністю експериментальної методики викладання. Таким чином, результати педагогічного експерименту на основі оброблених даних виявили доцільність впровадження запропонованої методики у процесі вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнями 10-11 класів СЗШ.

Веб-квест на тему: “Випалювання по тканині (гільйоширування)”Дякую за увагу!


Схожі:

Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconГордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня
Побудувати базу даних «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності» з метою її використання у навчально-виховному...
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconТема: «Методика вивчення розділу «Композиції виробів української народної вишивки» на уроках технології у процесі вивчення профільного навчання учнів старшої школи»
Енмк у процесі вивчення розділу «Композиції виробів української народної вишивки»
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconІнформатика 9 клас Розділ 2 Об'єкти та інформаційні системи Інформаційні системи та технології
Технічні інформаційні системи запрограмовані людиною, тобто містять програмну складову, або програмне забезпечення
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconРозвиток цифрових комунікаційних ресурсів Інформаційні технології (ІT)
Соціальні інформаційні технології, це технології, об`єктом яких є окрема людина, соціальні групи або цілі суспільства
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconІнформаційні технології – інструмент наукових студентських досліджень Огляд можливостей Інформаційні технології
Дипломна робота … виконується … з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconМетодика навчання української мови в початковій школі Методика вивчення розділу “мова І мовлення”

Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconТема: інформаційні технології
Мета виконання курсової роботи полягає у проведенні досліджень та створенні інформаційно-документаційної бази даних для розробки...
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconБази даних. Інформаційні системи тема Інформаційні системи

Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconДунаєвської Наталії Василівни Тема: «Методика вивчення розділу «Техніки в українській народній вишивці» на урок
Таким чином нами було з’ясовано, що профільне навчання повинно забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, глибоку їх допрофесійну...
Тема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш» iconЛабораторна робота № з тема
Антоненко В. М., Рогушина Ю. В. Сучасні інформаційні системи І технології. Навчальний посібник. К.: Ксу мп, 2005. 131 с

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка