Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти


НазваТема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти

 • ПЛАН

 • Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти

 • Функції мистецької освіти

 • Принципи загальної мистецької освіти

 • Мета і завдання

 • Базові компетентності


Література:

 • Основна:

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.— К.: Дошкільне виховання, 1999. – 69 с.

 • Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посіб. для вчителів / Л.Масол [О.Гайдамака, Е.Бєлкіна та ін.].– Х., 2006. – 256с.

 • Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274с.

 • Додаткова:

 • Безрукова В. Педагогическая интеграция: сущность, состав, механизмы реализации // Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / Отв. ред. В. Везрукова.— Свердловск: СИПИ, 1990.— С. 5—26.

 • Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование, материалы.— Астрахань, 1997.— 240 с.

 • Гончаренко С., Козловська І. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі // Педагогіка психологія.— 1997.— №2.— С. 9-18.

 • Данилюк А. Теория интеграции образования.— Ростов-на-Дону: РГГУ, 2000. — 440с.

 • Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.— К.: К.І.С, 2003.— С. 13—42.

 • Педагогика искусства и интеграция: Материалы международной конференции „Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменяющейся России” / Ред.-сост. Л. Савенкова. — М.: НИЙ ХВРАО, 2001.— 440с.Питання для самостійної роботи:

 • Написати рецензію на статті:

 • Хуторский А. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование.— 2003.— № 5.— С. 55—61.

 • Юсов Б. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. — М.: Компания «Спутник+», 2004.— 253 с.Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти

 • Загальна мистецька освіта — це підсистема шкільної освіти, яка гармонійно поєднує навчання, виховання і розвиток дітей і молоді засобами мистецтва і яка покликана підготувати їх до активної участі в соціокультурному житті, до подальшої художньо-естетичної самоосвіти.

 • Забезпечує набуття базових компетентностей: (загальнокультурних, художньо-пізнавальних, комунікативних тощо)Шкільна мистецька освіта

 • ядро системи художньо-естетичного виховання, яка розглядається у двох значеннях:

 • широкому (соціальному) як процес духовно-естетичного збагачення особистості шляхом залучення до цінностей мистецтва в соціокультурному просторі (естетична соціалізація);

 • результативно-оціночний (критерії оцінювання проміжних і кінцевих результатів навчання, виховання й розвитку учнів, зокрема діагностування інтегральних показників результативності освіти, кореляція оцінки вчителя і самооцінки учня, застосування гуманістичної експертизи педагогічної системи взагалі).Функції загальної мистецької освіти

 • Духовно-творча

 • Естетична

 • гносеологічна або інформативно-пізнавальна

 • Світоглядно-виховна

 • Аксіологічна

 • Евристична

 • Соціально-орієнтаційна

 • Комунікативна

 • Регулятивна

 • Сугестивна

 • Гедоністична

 • Релаксаційно-терапевтична

 • Компенсаторна

 • Катарсистична

 • Загальна мистецька освіта характеризується поліфункціональністюПринципи загальної мистецької освіти Загальна мистецька освіта як підсистема шкільної освіти спирається на загальнодидактичні, а також на специфічні художньо-педагогічні принципи

 • Загальнодидактичні принципи:

 • гуманізації;

 • природовідповідності та культуровідповідності;

 • глобальної освіти, тобто органічного поєднання універсального, національного і регіонального компонентів змісту освіти та виховання, спрямування навчально-виховного процесу на формування національної свідомості, патріотизму, полікультурної компетентності);

 • континуальності;

 • синергетичного та інтегрального характеру освіти;

 • систематичності, послідовності, неперервності освіти;

 • проблемності навчання;

 • активності, самостійності, творчості, саморозвитку учнів у навчальній діяльності;

 • диференціації та індивідуалізації.Художньо-педагогічними принципи

 • єдності художнього і технічного, емоційного та раціонального, свідомого та інтуїтивного в процесі опанування цінностей мистецтва;

 • емоційної духовно-енергетичної насиченості уроків мистецтва, спрямованих на досягнення учнями катарсису в процесі сприйняття світових художніх шедеврів і власної художньо-творчої діяльності.; взаємодії базової та варіативної мистецької освіти, взаємозв'язку навчальної, позаурочної і позашкільної діяльності, гармонізації родинного і суспільного впливів;

 • діалогічної взаємодії педагога та учнів у процесі художньо-педагогічного спілкування (на основі діалогічних обертонів мистецтва);

 • варіабельності змісту і художньо-педагогічних технологій.Мета і завдання

 • Мета загальної мистецької освіти: в процесі сприйняття творів вітчизняного і зарубіжного мистецтва і практичної художньої діяльності

 • виховувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва

 • розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, творчий потенціал особистості

 • забезпечити набуття учнями життєвих компетентностей — здатності до художньо-творчої самореалізації і готовності до духовного самовдосконалення.

 • Загальна мета конкретизується в основних завданнях — навчальних, виховних, розвиваючихНавчальні завдання

 • засвоєння початкових знань, елементарних уявлень і понять про види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови музичного та візуального мистецтва у взаємозв'язках із синтетичними мистецтвами;

 • розширення художньо-естетичного досвіду, опанування елементарних художніх умінь та навичок практичної діяльності;

 • набуття початкового досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості;

 • набуття предметних дієво-творчих компетентностей.Виховні завдання

 • виховання естетичного ставлення до дійсності та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва;

 • виховання світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, розуміння учнями зв'язків музичного мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації;

 • виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки;

 • виховання музичних інтересів, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні засобами музики відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку;

 • набуття загальнокультурних, комунікативних і соціально-практичних компетентностей.Розвиваючі завдання

 • збагачення емоційно-почуттєвої сфери; розвиток художніх і загальних здібностей;

 • стимулювання художньо-образного мислення, виявів уяви та інтуїції;

 • формування універсальних якостей творчої особистості;

 • набуття компетентностей саморегуляції художньої діяльності.Базові компетентності

 • «Компетентність» трактується як готовність до виконання певної діяльності, спроможність використовувати набуті знання, уміння, навички в житті.

 • Всі результати мистецької освіти мають забезпечувати готовність особистості до самостійної художньої діяльності, тобто естетичну компетентність.

 • Компетентність має особистісно-діяльнісний і міжпредметний характерКомпетентності

 • базові спеціальніСхожі:

Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconВ умовах глобалізації, динамічного розвитку інформаційного суспільства стратегічним напрямом модернізації загальної мистецької освіти стає досягнення когерентності (узгодженості) систем освіти різних країн

Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconМузичне заняття початок мистецької освіти та формування загальнокультурної компетентності

Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconЗміст програми
Освітня галузь "Мистецтво" у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту,...
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconЗакон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти
Методична робота знз на початку впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти, розроблений
Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових,...
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт базової та повної середньої освіти
Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов, після впровадження нової редакції Державного стандарту базової...
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconТема: Формування компетентностей учнів на основі впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти як головного нормативного документу, який регулює роботу навчального...
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Учитель як фактор реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconІнформація про проведення Інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників Начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти І науки Счастна І. О
Начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти...
Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти план предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти iconДержавний стандарт початкової освіти Л. Д. Покроєва, канд пед наук, доцент, ректор Харківської академії неперервної освіти, заслужений працівник освіти України
Квнз "Харківська академія неперервної освіти" розроблено план підвищення кваліфікації вчителів цієї категорії

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка