Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище


НазваЛекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №1

 • Основи рекреаційної географії.

 • Основні поняття і терміни


План

 • 1. Рекреація як соціально-економічне явище

 • 2. Рекреаційна географія (об’єкт, предмет, завдання, методи досліджень та зв’язки з іншими навчальними дисциплінами)

 • 3. Основні поняття рекреаційної географії1. Рекреація як соціально-економічне явище

 • Термін «рекреація» етимологічно виводиться з латинського recreatio (творення заново, відновлення; раніше означало перерву для відпочинку між уроками в школі, а також приміщення для розваг учнів) та французького recreation (розвага, відпочинок; зміна дій, що виключає трудову діяльність і характеризує простір, пов'язаний із цими діями). Отже, поняття «рекреація» характеризує не лише процес відновлення сил людини і систему відповідних заходів, а й простір, у якому вони здійснюються.

 • Рекреація – це процес відновлення фізичних, духовних і нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою відповідних заходів і здійснюється у вільний від роботи час.Особливістю сучасного світу є розвиток рекреації і туризму як галузі господарства. Розвиток цивілізації приводить до збільшення вільного часу і намагання людей використовувати його для відпочинку та оздоровлення. Чим вищий рівень розвитку виробничих сил, тим вищий культурний рівень суспільства, а відтак і рівень потреб ( у т.ч. рекреаційних), тим складніша їх структура.

 • Особливістю сучасного світу є розвиток рекреації і туризму як галузі господарства. Розвиток цивілізації приводить до збільшення вільного часу і намагання людей використовувати його для відпочинку та оздоровлення. Чим вищий рівень розвитку виробничих сил, тим вищий культурний рівень суспільства, а відтак і рівень потреб ( у т.ч. рекреаційних), тим складніша їх структура.

 • Відомо, що за грошовими витратами в постіндустріальному суспільстві туризм і оздоровлення вже давно перевищили витрати на їжу (на 20-30%) і в 2,5-3 рази витрати на купівлю одягу та взуття. Таким чином, рекреаційні витрати перетворилися на витрати першої необхідності. Це пов’язано з реальними вимогами нинішнього надзвичайно динамічного, психологічно напруженого часу, коли людина без належного відпочинку і розслаблення просто не може існувати.2. Рекреаційна географія

 • Рекреаційна географія – галузь географічної науки, що вивчає закономірності формування, функціонування, динаміки та розміщення територіальних рекреаційних систем усіх типів і рангів.Об’єктом вивчення рекреаційної географії є рекреаційне господарство певної території, країни чи всієї нашої планети як об’єктивне і соціальне утворення, яке охоплює рекреантів, природні комплекси, технічну інфраструктуру, сферу обслуговування, виробничу сферу, трудові ресурси.

 • Об’єктом вивчення рекреаційної географії є рекреаційне господарство певної території, країни чи всієї нашої планети як об’єктивне і соціальне утворення, яке охоплює рекреантів, природні комплекси, технічну інфраструктуру, сферу обслуговування, виробничу сферу, трудові ресурси.

 • Предметом рекреаційної географії є територіальна організація рекреаційного господарства на певній ділянці Землі, розгляд будь-якої рекреаційної території як однієї системи, що складається з різнорідних, але просторово взаємопов'язаних елементів, які діють як єдине ціле.Завдання рекреаційної географії:

 • Завдання рекреаційної географії:

 • Теоретико-методологічні завдання: розширення і поглиблення понятійно-термінологічного апарату, створення географічної класифікації рекреаційних ресурсів, встановлення основних принципів картографічного моделювання територіальних рекреаційних систем.

 • Методичні завдання рекреаційної географії знаходяться у сфері розвитку методики і технології оцінки ефективності функціонування територіальних рекреаційних систем, рекреаційно-туристичних ресурсів та їх комплексного використання.

 • Прикладні, або практичні, завдання постають із необхідності вдосконалення просторово-територіальної організації рекреаційно-туристичного комплексу територій різного таксономічного рангу. З цією метою здійснюються експедиційні дослідження, розробляються практичні рекомендації, проводиться рекреаційне районування.Основні завдання рекреаційної географії України:

 • Основні завдання рекреаційної географії України:

 • оцінка рекреаційних ресурсів та ефективності їх використання;

 • визначення рекреаційної ємності території і максимально допустимих рекреаційних навантажень;

 • рекреаційне районування території України;

 • прогнозування розвитку та оптимізація функціонування туристсько-рекреаційного господарства України;

 • розробка і впровадження комплексу заходів, спрямованих на збільшення територіального рекреаційного потенціалу;

 • вивчення внутрішнього і зовнішнього попиту на рекреаційні послуги.Зв'язки рекреаційної географії з іншими навчальними дисциплінами:

 • Зв'язки рекреаційної географії з іншими навчальними дисциплінами:

 • Рекреаційна географія є географічною наукою, яка входячи до складу суспільної географії, тісно пов’язана з усім комплексом географічних наук (фізичною географією і геоекологією, медичною географією, метеорологією і кліматологією, геоморфологією, картографією тощо). Разом з тим вона має нерозривні зв’язки з такими науками, як розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, рекреалогія, соціологія, міжнародна економіка, екологія та ін.Методи досліджень:

 • Методи досліджень:

 • У власних дослідженнях рекреаційна географія широко використовує методи як власне географічних, так й інших наук. Серед них можна виділити історичний, картографічний, порівняльно-географічний, монографічний, статистичний метод, методи інформаційних технологій і моделювання та експедиційних досліджень. Зростає популярність методів соціологічних і медико-біологічних досліджень.3. Основні поняття рекреаційної географії

 • Відпочинок – відновлення сил через зміну або припинення діяльності з короткою перервою. Сутність відпочинку полягає в необхідності реалізації будь-якою людиною трьох видів потреб: 1) як біологічного виду; 2) як соціального організму; 3) як соціальної істоти, що прагне витратити вільний час. Всі види відпочинку як діяльності, спрямованої на відновлення фізичного і психічного здоров'я, можуть бути об’єднані в рамках традиційних напрямів: фізкультура, спорт, туризм, екскурсії.

 • Дозвілля характеризує процес відновлення здоров'я в якісному аспекті, а рекреація є його змістовною характеристикою.Поняття вільний час є доволі неоднозначним. На думку більшості дослідників, це час протягом життя людини, який не пов'язаний із виконанням нею професійних обов’язків та задоволенням фізичних потреб. Зрозуміло, що в різні періоди життя людини і залежно від її професії вільний час або чітко визначений, наприклад, до і після зміни на заводі, або його взагалі важко визначити, скажімо у людей творчих професій. У середньому 25% доби у людини припадає на вільний час. Протяжність і структура вільного часу надзвичайно територіально диференційовані, що робить це поняття одним з основних у рекреаційній географії.

 • Поняття вільний час є доволі неоднозначним. На думку більшості дослідників, це час протягом життя людини, який не пов'язаний із виконанням нею професійних обов’язків та задоволенням фізичних потреб. Зрозуміло, що в різні періоди життя людини і залежно від її професії вільний час або чітко визначений, наприклад, до і після зміни на заводі, або його взагалі важко визначити, скажімо у людей творчих професій. У середньому 25% доби у людини припадає на вільний час. Протяжність і структура вільного часу надзвичайно територіально диференційовані, що робить це поняття одним з основних у рекреаційній географії.

 • Рекреаційні ресурси – об’єкти і явища природного та антропогенного походження, що мають сприятливі для рекреаційної діяльності якісні і кількісні параметри і виступають матеріальною основою для територіальної організації оздоровлення і лікування людей, формування і спеціалізації рекреаційних районів (центрів) та забезпечують їх економічну ефективність. Рекреаційні ресурси є історично змінюваним поняттям, що обумовлюється їх обсягом і можливостями використання.Рекреаційний потенціал розглядається як сукупність наявних природних, соціально-економічних і культурно-історичних передумов певної території в організації рекреаційно-туристичної діяльності. Таким чином, будь-яка територія чи країна постійно знаходиться у більшій або меншій невідповідності між наявним рекреаційним потенціалом і рівнем, характером та ефективністю його використання.

 • Рекреаційний потенціал розглядається як сукупність наявних природних, соціально-економічних і культурно-історичних передумов певної території в організації рекреаційно-туристичної діяльності. Таким чином, будь-яка територія чи країна постійно знаходиться у більшій або меншій невідповідності між наявним рекреаційним потенціалом і рівнем, характером та ефективністю його використання.

 • Рекреаційні умови являють собою сукупність компонентів і властивостей природного середовища, які сприяють рекреаційній діяльності (характер ландшафту і кліматичні особливості, наявність мінеральних джерел, можливості для заняття тими чи іншими видами спорту та ін.), але при цьому не є її матеріальною базою.Рекреаційною територією називається територія, що використовується для оздоровлення людей. При цьому слід розрізняти рекреаційні території для короткочасної (лісопарки, зелені зони міст, водні об’єкти та ін.) і тривалої (приморські райони, лікувально-санаторні комплекси тощо) рекреаційної діяльності.

 • Рекреаційною територією називається територія, що використовується для оздоровлення людей. При цьому слід розрізняти рекреаційні території для короткочасної (лісопарки, зелені зони міст, водні об’єкти та ін.) і тривалої (приморські райони, лікувально-санаторні комплекси тощо) рекреаційної діяльності.

 • Рекреаційний об’єкт – локальний об’єкт (місце, територія), який використовується для відпочинку. Сюди зараховують пляж, лісову галявину, пам'ятку природи тощо.

 • Рекреаційна місткість – здатність певної території забезпечувати здійснення комфортної рекреаційної діяльності без деградації природного та історико-культурного середовища.Рекреаційне навантаження – рівень сукупного антропогенного впливу на природний комплекс певної території в процесі рекреаційної діяльності (витоптування рослинного покриву, збідніння тваринного світу, забруднення поверхні відходами тощо).

 • Рекреаційне навантаження – рівень сукупного антропогенного впливу на природний комплекс певної території в процесі рекреаційної діяльності (витоптування рослинного покриву, збідніння тваринного світу, забруднення поверхні відходами тощо).

 • Туризм – це діяльність осіб, які подорожують і перебувають у місцях, що знаходяться за межами їхнього звичайного середовища протягом періоду, що не перевищує одного року підряд, з метою відпочинку, діловими та іншими цілями (визначення Всесвітньої туристичної організації).

 • Екскурсія – це відвідування визначних пам'яток групою туристів або індивідуально. Від звичайної прогулянки екскурсія відрізняється тим, що це організований захід, навіть якщо влаштовується тільки для однієї людини. Мета екскурсії - не тільки оглянути пам'ятку або якийсь інший об'єкт, але і дізнатися про його історію та цікаві факти про нього.Дякую за увагу!Схожі:

Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconПлан Поняття про фармакогнозію. Історична довідка Основні поняття і терміни фармакогнозії
Фармакогнозія. Основні поняття та завдання фармакогнозії. Способи заготівлі, сушіння та зберігання лрс
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconПлан Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.
Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. Характеристика споживних властивостей непродовольчих...
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconОснови теорії держави І права план основні теорії виникнення держави І права
Держава як класове явище І як суспільний договір (порівняння концепції Енгельса І гоббса)
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconЛекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconЛекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconЗакономірності успадкування ознак План: Поняття і терміни сучасної генетики. Основні закономірності успадкування: гіпотеза чистоти гамет
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconОсновні поняття і терміни парфумерно-косметичних засобів. Токсико-гігієнічні і мікробіологічні показники якості космецевтиків

Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Лекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище iconЛекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Створення баз даних переслідує такі дві основні мети: понизити надлишовість даних

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка