Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни


НазваРоботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни
Дата конвертації23.02.2013
Розмір446 b.
ТипПрезентации

РОБОТУ ВИКОНАЛА УЧЕНИЦЯ 11-В КЛАСУ 5 ГРУПИ УМЛ НМУ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ДРАБКИНА КРИСТИНА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЛЯЛЬКО ВІРИ ІВАНІВНИПЛАН:

 • Загальні відомості про електронну медичну апаратуру

 • Класифікація ЕМА

 • Техніка безпеки

 • Технічні характеристики ЕМА

 • Взаємодія електромагнітного поля з біологічними тканинами

 • УВЧ-апарат

 • Ультразвуковий терапевтичний апарат

 • Апарат для дерсонвалізації “Іскра-1”

 • Електрокардіограма (ЕКГ), електрокардіограф

 • Реограф РГЧ-01“У міру поглиблення наших знань з біології ми зіткнемося з тим, що різниця між біологією і електронікою буде все більше стиратись” Фрімен Дайсон

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОГЛИБЛЕННОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В ОБЛАСТІ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ ВИПЛИВАЄ З ТАКИХ ФАКТОРІВ:

 • Кількість спеціалістів, діяльність яких пов’язана з медапаратурою і які працюють в медичних лікувальних закладах в розвинутих країнах, становить приблизно 20-30% від загального числамедичних робітников. У нас ця цифра значно меньша.

 • Швидко зростає кількість і якість січасних медичних приладів, які використовуються при діагностиці, лікуванні та профілактиці раізних захворювань. Прикро, але випускники вищіх медичних навчальних закладів України ще слабо юявлять собі можливості і напрямки використання сучасних електричнних медичних апаратів і систем.

 • Зростає увага різних закордонних і вітчизняних, комерційних і некомерційних організацій до діяльності, пов’язаною з використанням сучасної медичної техніки. Велика увага приділяється проблемам медичної техніки (біомедичної інженерії ) вченим в різних країнах. Про це говорить принаймі той факт, що існує Всесвітня федерація медичної і біологічної інженерії, яка кожного року проводить міжнародні симпозіуми, а раз на три роки – Всесвітні конгреси з медичної фізики і біомедичної інженерії.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОННУ МЕДИЧНУ АПАРАТУРУ (ЕМА)

 • Медична електроніка – галузь науки і техніки, яка використовує електроніку, її принципи , методи і прилади для розв’язання медичних задач.Електроніка в медицині використовується для таких задач:

 • Отримання, обробка і автоматичний аналіз первинної медичної інформації

 • Створення силових полів для впливу на організм

 • Моделювання процесів, що відбуваються в організмі

 • Автоматичне управління органами і системами, іх протезування, слідкування за функціональним станом організму пацієнтаЄ ДВА ОСНОВНИХ КЛАСИ ЕМА:

 • ДІАГНОСТИЧНА

 • ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНАДІАГНОСТИЧНА ЕМА

 • Реєстрація біопотенціалів

 • Реєстрація неелектричних величин

 • Передача медичної інформації на відстані

 • Отримання рентгеноконтрастних зображень

 • Ультразвукове сканування органів і тканин

 • Радіоізотопне дослідження функцій органів і системФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЕМА

 • Апаратура, в якій використовується дія постійного поля;

 • Низькочастотна ЕМА (частоти до 20 кГц);

 • Високочастотна ЕМА (частота 70 кГц – 30 МГц);

 • Ультрачастотна ЕМА (частота 30 – 300 МГц);

 • Надвисокочастотна і крайньовисокочастотна ЕМА (частота понад 300 МГц).ЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА ШИРОКО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ І В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ:

 • В експерементальній медицині і наукових дослідженнях;

 • В організації охорони здоров’я і профілактичній медицині;

 • У навчальному процесі.ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 • Захист досягається дотриманням трьох основних вимог:

 • Правильною конструкцією апарату, яка гарантує безумовну безпеку;

 • Використанням спеціальних засобів зовнішнього захисту, які забезпечують умовну безпеку;

 • Вказівкою умов, за яких робота з обладнанням є безпечною.За способом захисту персоналу і пацієнта від електротравми все медичне устаткування ділиться на п’ять класівКЛАС 0

 • Апаратура має тільки один основний захист (ізоляцію) : це – побутова апаратура, а також апаратура, що використовується для господарських потреб медичних закладів, вона не презначена для безпосередньої роботи з паціентом.КЛАС І

 • Апаратура, котра, крім основного захисту, має додатковий у вигляді заземлення, яке здійснюється одночасно із вмиканням приладу в мережу за допомогою вилки з провідником заземлення.КЛАС 0І

 • Апаратура класу 0 і І, яка має спеціальну клему для заземлення приладу окремим провідником.КЛАС ІІ

 • Апаратура цього класу характеризується використанням, крім основної ізоляції, ще й додаткової – у вигляді посиленої ізоляції устаткування або його частин, які знаходяться під напругою, небезпечної для життя паціента та персоналу. Це устаткування не має захисного заземлення, але може мати клему для робочого заземлення з метою зменьшення шумів від мережі.КЛАС ІІІ

 • Апаратура цього класу характеризується низькою (не більше 24 В) напругою живлення, що є, поряд з основною ізоляцією, додатковою мірою захисту від електроудару, причиною якого може бути мережа. Це обладнання не має внутрішніх і зовнішніх кіл, у которих використовується висока напруга. Обладнення ІІІ класу, як правило, не заземлюється.ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

 • 1. При підозрі неполадків під час підготовки приладу до роботи необхідно від’єднати його від мережі. Несправний прилад катигорично забороняється використовувати ти експлуатувати. Підозра у несправності виникає при нестабільній роботі вимірювальних та індикаційних пристроїв, відсутньості або неможливості плавної регуляції приладу, виникнені підозрілих шумів, тріску, запахів тощо.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИЧУТЛИВІСТЬ S

 • Визначається мінімальними змінами сигналу, котрі можна спостерігати і реєструвати.

 • Якщо пристрій має перетворювач, S визначається відношенням амплітуди вхідного сигналу до амплітуди сигналу на виході

 • S = AВХ / АВИХЛІНІЙНІСТЬ

 • ЗДАТНІСТЬ ПРИСТРОЮ ЗБЕРІГАТИ ПОСТІЙНУ ЧУТЛИВІСТЬ В УСЬОМУ ДІАПАЗОНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКА ВИМІРЮЄТЬСЯ.

 • ДЛЯ ЛІНІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА:

 • АВИХ = S * AВХ

 • ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА:

 • AВИХ = S ( AВХ ) * AВХДИНАМІЧНИЙ ДІАПАЗОН

 • ВИЗНАЧАЄТЬСЯ МЕЖАМИ ВИМІРЮВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ (АMIN – AMAX)

 • ЧАСТОТНИЙ ДИНАМІЧНИЙ ДІАПАЗОН ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВЕЛИЧИНОЮ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ НА ГРАНИЧНИХ ЧАСТОТАХІНЕРЦІЙНІСТЬ

 • ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ

 • ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА ПЕРЕТВОРЮВАЧА

 • СТЕЖИТИ

 • ЗА ЗМІНАМИ ВХІДНОЇ ВЕЛИЧИНИТОЧНІСТЬ

 • ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПОХИБКАМИ ВИМІРЮВАНЬ, РЕЄСТРАЦІЇ, ПЕРЕТВОРЕНЬ.

 • КЛАС ТОЧНОСТІ У МЕДИЧНІЙ АПАРАТУРІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВЕЛИЧИНОЇ ВІДНОСНОЇ ПОХИБКИ У ВІДСОТКАХСТАБІЛЬНІСТЬ РОБОТИ

 • ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ ПРИСТРОЮ ЗБЕРІГАТИ ПІД ЧАС РОБОТИ СВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТІЙНИМИВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ З БІОЛОГІЧНИМИ ТКАНИНАМИОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМПНАПРУЖЕНІСТЬ

 • Напруженість Е – векторна силова характеристика електричного поля.

 • Чисельно дорівнює силі, яка діє на одиничний точковий позитивний заряд, вміщений у дану точку поля:

 • Е = F/qВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ

 • Вектор електричної індукції D – характеристика електричного поля, яка визначається кількістю і розташуванням джерел ЕП у просторіЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 • Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок, характеризується силою струму І = dq/dt та густиною струму jМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

 • Магнітна індукція В – векторна силова характеристика магнітного поля

 • B = Fmax / q * V

 • B = Fmax / I * L

 • B = Mmax / PmОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЮ ЕПМ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИІОННІ СТРУМИ

 • У фізіотерапії використовуються:

 • Постійний електричний струм – виникає у тканинах при накладанні електродів, між якими підтримується постійна різниця потенціалів.

 • Методики:

  • Гальванізація - пропускання постійного струму малої величини через тканини організму
  • Електрофорез – введення у тканини організму лікарських речовин, які продисоціювали на іони, шляхом пропускання постійного струму


Змінний імпульсний струм іонного походження низької частоти

 • Змінний імпульсний струм іонного походження низької частоти

 • Методики:

  • Електростимуляція
  • Електроімпульсація
  • Високочастотні струми провідності (діатермія, електротермія, електрокоагуліція)


ПОЛЯРИЗАЦІЯ

 • Поляризація – процес, пов’язаний з орієнтацією зарядів у речовині при дії зовнішнього постійного електричного або магнітного полів.

 • Розрізняють:

  • Орієнтаційну
  • Електронну
  • Іонну
  • Обємну


ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ СТРУМІВ ПРОВІДНОСТІ

 • ІНДУКЦІЙНІ СТРУМИ ПРОГРІВАЮТЬ

 • СЕРИДОВИЩА, ЯКІ МАЮТЬ МАЛИЙ ПИТОМИЙ ОПІР, ТОБТО ДІЛЯНКИ, В ЯКИХ ВИНИКАЮТЬ ЦІ СТРУМИ ( КРОВ, ЛІМФА, МЯ’ЗИ)СПЕЦИФІЧНА ДІЯ ЕМП НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ

 • Зміна структури біологічно активних молекул за рахунок:

  • Нагріву тканин вище допустимої температури
  • Резонансного поглинення енергії ЕМП
  • Поляризації
 • Зміна мембранних процесів за рахунок:

  • Зміни локальних концепцій іонів
  • Дії зовнішнього ЕП
 • Зміна швидкостей хімічних реакцій

 • Мета роботи: вивчити основи взаємодії ЕМП з БТ і набути навички роботи на деяких фізіотерапевтичних апаратах.РОБОТА З УВЧ-АПАРАТОМ

 • Увч-терапія – лікувальний метод,котрий використовує вплив електричного поля ультрависокої частоти (30 – 300 МГц)

 • Лікувальний фактор: біологічні тканини знаходяться в електричному полі конденсатора, обкладинки якого – ізольовані пластини електродів. На ці пластини подається високочастотна напруга амплітудою декілька сотень вольт. Для уникнення електричного контакту пацієнта з електродами, вони вкриті ізолюючим шаром діелектрика. Основним діючим фактором при цьому є струми зміщення, що виникають у БТ під впливом електричного поля змінної напруженості Е. Окрім теплового впливу на тканини, електричне УВЧ-поле чинить високоефективну специфічну дію на зміни біохімічних процесів у клітині за рахунок коливальної і коливально-обертальної дії на молекулярні структури, що призводить до змін швидкості метаболічних реакційУЛЬТРАЗВУКОВИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ АПАРАТ

 • Ультразвук – механічні коливання з частотою, більшою 20 кГц, що розповсюджуються в пружних серидовищахДІЇ УЛЬТРАЗВУКУ:

 • Біологічна – обумовлена комплексною дією механічних, теплових, фізико-хімічних факторів і залежить від інтенсивності і частоти УЗ-випромінювання

 • Механічна – обумовлена деформаціями мікроструктур тканин, що виникають при проходженні ультразвукової хвилі

 • Теплова – обумовлена поглинанням акустичної енергії УЗ-хвилі і перетворення її у теплову

 • Фізико-хімічна – обумовлена активізацією біохімічних ракційАПАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇ “ІСКРА-1”

 • Дарсонвалізація – лікувальний метод, якмй використовує імпульсні електромагнітні коливання високої частоти і низькочастотні електричні розряди, котрі супроводжують ці коливання.

 • Розрізняють:

 • Загальну

 • Локальну (місцеву) • При загальній дарсонвалізації ЕМП діє на весь організм пацієнта.

 • Лікувальним фактором є імпульсний високочастотний індукційний струм.При локальній дарсонвалізаціі дії піддається тільки певна ділянка тканини.

 • При локальній дарсонвалізаціі дії піддається тільки певна ділянка тканини.

 • Лікувальними факторами є :

 • Напруженість високочастотного електричного поля

 • Іскровий розряд

 • Легкі аероіони

Природа електрокардіограми (ЕКГ)І концепція

 • – серце як електричний диполь (теорія Ейнтховена).

 • Основні положення теорії Ейнтховена.

 • 3 положення:Положення №1

 • Серце являє собою диполь. Збуджена ділянка міокарда негативно по відношенню до незбудженої ділянки (мал. 5.11). Такий розподіл заряду еквівалентний дипольній системі зарядів, яку можна характеризувати інтегральним електричним вектором серця:

 • P = qlМал. 5.11. Серце як електричний дипольПоложення №2

 • Диполь розміщений в однорідному діелектрику, тобто струми в такому середовищі відсутні, і електричне поле розглядається як статичне. Величина потенціалу в кожній достатньо віддаленій точці середовища (r>>l) дорівнює:Положення №3

 • Вибір стандартної системи відведень. Ейнтховен запропонував знімати різницю потенціалів між вершинами рівностороннього трикутника, у центрі якого знаходиться вектор Р (мал. 5.12). В цьому випадку різниці потенціалів між вершинами трикутника пропорційні до відповідних проекцій вектора Р на сторони трикутника.Мал. 5.12.Основним недоліком концепції І є :

 • Твердження, що тканини, які оточують серце, - діелектрики, тобто обчислення потенціалу будь-якої точки середовища за вищевказаною формулою є некоректним.ІІ концепціяПоложення №1

 • Еквівалентна схема струмового генератора (струмового поля) представлена на мал. 5.13. Тут Rг і Rс - відповідно внутрішній опір генератора і опір зовнішнього середовища. Для струмового генератора Rг >> Rс отже, IE/ Rг, тобто величина струму не залежить від опору середовищаПоложення №2

 • Струмовий дипольний момент D=IL, де I – це сила струму, L - вектор, який з’єднує полюси диполя. Позитивний плюс називають джерелом (витоком), негативний – відтоком. Напрямок вектора D показано на мал. 5.15.Положення №3

 • Потенціал поля струмового уніполя в однорідному середовищі р=const (мал. 5.14). Користуючись законом Ома в диференційній формі, означенням густини струму j=I/S, і тим, що у даному випадку S - площа поверхні сфери радіусом r (S=∏4r*r), знайдемо:Положення №4

 • Потенціал електричного поля, створеного струмовим диполем.Положення №5

 • Збуджений міокард розглядається як сукупність струмових диполів ,кожен з яких призводить до виникнення дипольного потенціалу в деякій точці a.Положення №6

 • Положення електричного поля серця складається з потенціалів, створених окремими елементарними диполями. Приймаючи обмеження: провідне середовище є однорідним (p=const), відстань r значно більша, ніж L, тобто розміри області збудження значно менші від розмірів тіла, цей потенціал можна наближено знайти у вигляді

 • n-загальна кількість диполів, r-відстань від центру струмового диполя до точки відведення, p-питомий опір середовищаЗавдання до лабораторної роботи

 • Завдання 1.

 • Вивчіть технічний опис і інструкцію з експлуатації електрокардіографа та підготуйте його до роботи.Короткий технічний опис і інструкція по експлуатації електрокардіографа

 • Застосування:

 • -електрокардіограф ЕКСПЧ-4 (одноканальний, мережовий, портативний, з чорнильним та тепловим записом) використовується для запису електрокардіограми при дослівженні функцій серцяТехнічні дані:

 • Технічні дані:

 • відведення, які реєструє прилад без перестановки електродів:І, ІІ, ІІІ, аVR, aVL, aVF, CR, CL, CF;

 • швидкість руху стрічки – 50 мм/мВ

 • товщина запису: нульової лінії – не більше 1.5мм, фронту калібрувального імпульсу – не більше 0.5мм;

 • максимальна чутливість приладу – 15-20мм/мВ

 • частотна характеристика приладу рівномірна від 0.22 до 80Гц з відхиленням на граничних частотах не більше 10%

 • Ефективна ширина запису не більше 30мм.Будова електрокардіографа ЕКСПЧ-4

 • На малюнку 5.16. показано розміщення основних огранів керування кардіографом:

 • 1- перемикач відведень, за допомогою якого під’єднують одне з вказаних відведень до підсилюючого каналу і реєстора

 • 2- гніздечко кабелю “земля”

 • 3- клема “земля”

 • 4- чорнильниця

 • 5- кнопка калібровки 1мВ, при натискуванні на неї подається імпульс в 1мв

 • 6- ручка підсилення, обертанням якої можна плавно змінювати амплітуду сигналу, що записується7- ступінчастий перемикач підсилення (1:1, 1:2)

 • 7- ступінчастий перемикач підсилення (1:1, 1:2)

 • 8- ручка зміщення пера, обертанням якої забезпечується переміщення пере відносно діаграмної стрічки

 • 9- кнопка заспокоєння, яку використовують для контролю відхилень пера та для швидкого повернення його в нульове положення

 • 10- перемикач стрічкопротяжного механізму, що має три положення(Р,К,З)

 • 11- тумблер “мережа”

 • 12- гніздо для підключення кабелю мережіМалюнок 5.16.Спрощена схема електрокардіографа

 • Він містить вхідний блок (1-перемикач відведень), підсилюючий блок-2 і реєструючий пристрій -3, а також різноманітні ручки та кнопки керування, котрі забезпечують надходження і контроль сигналу при записі електрокардіограми (ЕКГ)Малюнок 5.17Увага!!!

 • При від’єднанні кабелю відведень від приладу або обриві провідника і порушенні контакту з електродом штекера сигнал, який реєструється, значно перевищує допустимий рівень вхідного сигналу, що призводить до надмірних коливань пера, розбризкурання чорнила і, як наслідок, до пошкодження гальванометра. У цьому випадку необхідно швидко перемикач відведень встановити в положення “0”.Завдання 2. Підготовка приладу до роботи

 • Завдання 2. Підготовка приладу до роботи

 • 1. Поставити перемикачі управління в положення:

 • Перемикач відведень –”0”

 • Перемикач підсилення –”1:1”

 • Ручку підсилення –”0”

 • Зміщення пера – в середнє положення

 • Важіль стрвчкопротяжного механізму в положення “3”2. Якщо прилад не заправлений стрічкою, заправте його таким чином:

 • 2. Якщо прилад не заправлений стрічкою, заправте його таким чином:

 • Вставте пальці у виїмки панелі приладу, натисніть вниз, виведіть верхній бортик стінки з-під лицьової панелі і підніміть її вгору

 • Одягніть рулон стрічки на котушку і заправте папір вздовж столика на 10-15см; встановіть важіль у положення “К”, просуньте кінець стрічки між притискним роликом і стрічкопротяжним валиком до виходу стрічки з віконечка. • 3. Увімкнути прилад у мережу. Для цього:

 • - Перевірте заземлення приладу

 • Увімкніть тумблер “мережа” (повинна загорітися індикаторна лампочка )

 • після 10-15 хвилин прогрівання встановіть перо в середнє положення. • Завдання 3. Калібровка кардіографа

 • Для калібровки необхідно встановити стандартну чутливість приладу 10мм/мВ.Завдання 4. Запис електричних сигналів на електрокардіографі.

 • Завдання 4. Запис електричних сигналів на електрокардіографі.

 • 1)Приєднайте штекер кабелю відведень спочатку до соленоїда, а потім до мультивібратора, якийй імітує роботу серця.

 • 2)Проконтролюйте надходження сигналів на вхід кардіографа: для цього поставте важіль у положення “К” – контроль, переведіть перемикач відведень у позицію “І” і натисніть кнопку заспокоєння “У”. При існуванні сигналу перо буде відхилятися. Аналогічну процедуру виконайте і для інших відведень.3) Запис сигналу проводиться таким чином:

 • 3) Запис сигналу проводиться таким чином:

 • Ручкою “зміщення пера” встановіть його посередині діаграмної стрічки

 • Важіль стрічкопротяжного механізму поставте у положення “Р”

 • Натисніть кнопку “заспокоєння” і перемикач відведень поставте у позицію “І”. Зробіть запис кардіограми у першому відведенні. Аналогічні операції виконуються і при записі інших відведень.Загальне правило: зміна позиції перемикача відведень у режимі “Р”- робота проводиться при натисненій кнопці “У” – заспокоєння

 • Загальне правило: зміна позиції перемикача відведень у режимі “Р”- робота проводиться при натисненій кнопці “У” – заспокоєння

 • При закінченні запису електрокардіограми встановіть перемикач відведень у положення “0”, зніміть електроди, вимкніть прилад з мережі.Оформлення роботи. У звіті повинно бути:

 • Спрощена схема електрокардіографа та його технічні характеристики

 • Фрагменти запису калібрувального сигналу, ЕРС соленоїда та сигналів імітатора TRU p розрахунками амплітуди (в мВ) і частоти коливань (в Гц) та ударах за хвилину.Контрольні питання до лабораторної роботи

 • Поняття про електрограму (ЕГ).Види ЕГ.

 • Серце як електричний диполь та інтегральний електричний вектор серця (ІЕВ). Електричне поле диполя. Теорія Ейнтховена. Стандартна система відведень.

 • Поняття про вектор-електрокардіографію.

 • Серце як струмовий диполь. Потенціал поля струмового диполя.

 • Спрощена блок-схема електрокардіографа. Поняття про диференційний підсилювач. Принцип зниження шумів. Електроди для зняття ЕГКонтрольні питання та задачі

 • Вкажіть, які припущення теорії Ейнтховена роблять її непереконливою.

 • У чому полягає істотна відмінність між двома розглянутими концепціями генезису ЕКГ?

 • Що таке електричний вектор серця, в яких одиницях він вимірюється, яка його фізіологічка природа?

 • Що таке еквівалентний струмовий диполь серця?

 • Знайдіть величину потенціалу точки електричного поля струмового диполя, полюси якого віддалені один від одного на 5мм, з І=5мА у точці, яка знах. Від центра диполя на відстані r=0.1м, кут між r та L дорівнює 60.ํํ Середовище – електроліт з питомим опором p=10Ом*мЛітература для підготовки до лабораторної роботи

 • Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высшая школа, 1992.

 • Владимиров Ю.А. и др. Биофизика.–

 • М.: Высшая школа. – Гл. 9 (разделы 1-7).

 • Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высшая школа, 1987. – Гл. 14 (1-5), Гл. 21 (2,6), Гл. 22 (1-5).

 • Ремизов А.Н. Курс физики, электроники, кибернетики для мед.университетов. – М.: Высшая школа, 1982. – Гл. 15 (разделы 1, 3, 4).Лабараторна робота №3 “Робота з реографом РГЧ-01Мета роботи:

 • Мета роботи:

 • Вивчити фізичні основи реографії, набути навички роботи з клінічним реографом,

 • дослідити зв‘язок між змінами об‘єму та опору еластичної судини.Завдання 1. Підготовка приладу до роботи Вивчіть інструкцію з експлуатації реографа РГЧ-01 і підготуйте його до роботи. Згідно з інструкцією проведіть налагодження реографа.

 • Завдання 1. Підготовка приладу до роботи Вивчіть інструкцію з експлуатації реографа РГЧ-01 і підготуйте його до роботи. Згідно з інструкцією проведіть налагодження реографа.

 • Завдання 2 Експериментальне дослідження залежності зміни опору трубки Rm від зміни об‘єму системи DV.Контрольні запитання для підготовки до лабораторної роботи

 • Змінний струм. Імпеданс електричного кола. Поняття про векторну діаграму.

 • Електричні властивості біологічних тканин. Еквівалентна електрична схема. Імпеданс біологічних тканин.

 • Елементи реології. Об‘ємна деформація. Об‘ємна швидкість плину рідини. Пульсові хвилі. Особливості пульсацій у артеріальних та венозних судинах.

 • Генезис реограми: зв‘язок між деформацією та змінами імпедансу, пояснення природи реограми (амплітуди та форми сигналу) за допомогою основних рівнянь реології.Додаткова література

 • 1.     Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.– М.: Высшая школа, 1992.

 • 2.     Ремизов А.Н. Курс физики, электроники, кибернетики для медицинских институтов.–

 • М.: Высшая школа, 1982.– Гл. 8 (раздел 8), гл. 18 (раздел 2), гл. 22 (раздел 7).

 • 3.     Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.– М.: Высшая школа, 1987.– Гл. 11

 • (разделы 1-2),гл. 18 (раздел 4).

 • 4.     Ливенцев Н.М. Курс физики.– М.: Высшая школа, 1978.– Ч.2, раздел 144, ч.1 разделы

 • 9,10.

 • 5.     Ливенцев Н.М. Курс физики.– М.: Высшая школа, 1974.– Разделы 20, 21, 76.Додаткові теоретичні відомості

 • Реографія (“рео” – течу, “графо” – пишу) – метод реєстрації деформацій ділянки тіла (зміна об‘єму) за змінами його електричних параметрів (опору). До певної ділянки тіла (рука, нога ,голова тощо) прикладаються електроди (пластинчасті, точкові, стрічкові тощо), між якими пропускається високочастотний електричний струм. Робоча частота, на якій реєструються зміни опору реографом, а, отже, і частота струму, має значення з діапазону 30-300 кГц. Густина цього струму найбільша в ділянках з великою електропровідністю. Це, здебільшого, кровоносні судини і міжклітинна рідина. Зміна опору ділянки біологічної тканини, таким чином, залежатиме від її кровонаповнення і змінюватиметься відповідно до кардіоциклу.Основні положення реографії

 • 1. Зміна об‘єму ділянки DV пропорційна зміні її електричного опору DR: DV~DR 2. Зміну кровонаповнення органу (ділянки) можна знайти з рівняння нерозривності струменя для нестаціонарного потоку рідини, враховуючи об‘ємну швидкість притоку Qin(t) та відтоку Qout(t) рідини до даної ділянкиПрипустимо, що в певній ділянці по артеріальних судинах кров рухається з об‘ємною швидкістю Qа(t),а по венозних – Qв(t),Схожі:

Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconМедична і біологічна фізика Том1 Українська мова
Роботу виконала учениця II групи 11-а класу умл нму імені О. О. Богомольця Кутузова Катерина керівник: Лялько В.І
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconЯ лапутько Наталія навчаюсь у умл нму ім. О. О. Богомольця я лапутько Наталія навчаюсь у умл нму ім. О. О. Богомольця
Я лапутько Наталія навчаюсь у умл нму ім. О. О. Богомольця я лапутько Наталія навчаюсь у умл нму ім. О. О. Богомольця в 11В класі....
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни icon“ Медична і біологічна фізика ” Оптичні методи дослідження медико- біологічних систем ( стр. 148- 231)
Б класу (LV група) умл нму імені О. О. Богомольця Ефендієва Нармін Вчитель: Лялько Віра Іванівна
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconКязимли Самая Авез кизи, учениця 11-б класу Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
Самая Авез кизи, учениця 11-б класу Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Мої захоплення:...
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconВиди безробіття Роботу виконала учениця 11 класу Заводова Ілона Безробіття-це
Відповідає стану незайнятості працездатного населення та має негативні економічні й соціальні наслідки для усього населення регіону,...
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconСьогодення села Семенівки Виконала: учениця 3 класу

Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconВиконала учениця 11-б виконала учениця 11-Б
Греції являє собою 9 біло-блакитних смуг із хрестом, що відповідають 9 складам у національному гаслі: «Ελευθερία ή θάνατος» (Е-лєф-те-рі-я...
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconПредставники романтизму Виконала учениця 9-б класу Дубініна Анастасія

Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconРоботу виконала Роботу виконала
Сахно Оксана Григорівна, вчитель української мови та літератури Степанівської зош І-ІІ ступенів Драбівської районної ради
Роботу виконала учениця 11-в класу 5 групи умл нму ім. О. О. Богомольця драбкина кристина під керівництвом лялько віри іванівни iconУчениці 7-в класу Лукьянченко Надії Під керівництвом учнів 11-а класу Кучка Олександра та Оксенчук Аліни Загальні відомості
Гінкго (Ginkgo biloba) єдиний вид великого порядку гінкгових,що процвітали протягом мезозойської ери

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка