Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”


НазваПроект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Проект Закону України

“Про засади запобігання та протидії корупції”

Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

 • корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

 • неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

 • 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 • а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 • б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

 • в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

 • г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

 • ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;

 • е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

 • є) посадові та службові особи інших органів державної влади;Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 • а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

 • б) члени окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій (під час виконання ними цих повноважень);

 • в) керівники громадських організацій, які частково фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

г) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого бюджету, а також ті, які працюють на громадських засадах (під час виконання ними цих функцій);

ґ) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • д) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового;

 • е) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

 • 4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі — спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції).

 • Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.

 • Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • Посадові і службові особи органів державної влади, посадові особи місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

 • 1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

 • 2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;

 • 3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

 • 4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

 • 1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 • 2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

 • 1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

 • 2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні обдарованої особи.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уяв-ленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертви), отриманих з одного джерела протягом року, – однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

 • Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

 • 1) даруються (здійснюються) близькими особами;

 • 2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "є" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 • Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "є" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вона претендує, про працюючих у цьому органі близьких їй осіб.

безпосереднє підпорядкування — відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

 • Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

 • У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 3. Особам, зазначеним у підпунктах "а", "в"-"є" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

 • а) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • б) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, передбачених законом;

 • в) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за минулий рік за формою, затвердженою відповідно до закону Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані:

 • 1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

 • 2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

 • 2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • конфлікт інтересів — суперечність між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

 • 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

 • 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

 • 2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

 • 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;

 • 2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.

 • Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, припинення повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що здійснюється за рішенням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звільнення військової посадової особи з військової служби у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових повноважень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцією та законами України.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • Особи, крім осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в порядку, визначеному законом.

 • 2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • 1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку, а кошти, у встановленому судом розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг — стягненню на користь держави.КУпАП

 • Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення

 • ……..

 • Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.КУпАП

 • Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

 • Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

 • Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)”;КУпАП та КК

 • Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища

 • Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб –

 • Стаття 368. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

КУпАП

 • Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) -КУпАП

 • Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

 • Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви), -

 • Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви), -

 • Примітка. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б", "г" і "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".КУпАП

 • Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю

 • Неподання або несвоєчасне подання відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру –

 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента –

 • Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".КУпАП

 • Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

 • Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів -

 • тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 • Примітка. 1. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б", "г" і "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".КУпАП

 • Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції

 • Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення –

 • тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";КК України

 • "Стаття 3682. Незаконне збагачення

 • 1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва (незаконне збагачення) -

 • карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Схожі:

Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconЗакону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconПрограма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Нове антикорупційне законодавство відповідно до Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції» (№3206-vi, від 07. 04....
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconЗакон України «Про звернення громадян», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи відділу освіти Золочівської рда зі зверненнями громадян та з питань виконання Закону України Про засади запобігання...
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconІнформації Закону України „Про доступ до публічної інформації" розділу "Запобігання та протидії корупції" Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010 2014 роки Суб'єкти моніторингу
Закону України «Про доступ до публічної інформації» районними державними адміністраціями
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconЗвіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році (за даними Міністерства юстиції України)

Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconОсновні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconОсновні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconОсновні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconСистема протидії корупції (діюча) Недоліки діючої системи протидії корупції

Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” iconІнформація щодо стану прийняття суб’єктами державного фінансового моніторингу відповідних підзаконних нормативно-правових актів за результатами здійсненого аналізу норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка