Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871


НазваРегіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Регіональні ринки праці

 • Виконала студентка групи УП-871

 • Михайлюк Ельвіра

 • Керівник роботи: Ракова Л.Н.


Мета

 • Мета

 • Метою курсової роботи є дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України , механізмів їх регулювання та рекомендацій щодо майбутнього розвитку регіональних ринків праці.

 • Задачі

 • Визначення категорії ”ринок праці” та основних її складових.

 • Аналіз основних характеристик регіональних ринків праці України.

 • Ідентифікація типозон (груп регіональних ринків праці).

 • Аналіз проблем регіональних ринків праці та шляхів їх вирішення.ЗМІСТ курсової роботи

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження функціонування ринку праці

 • 1.1. Сутність ринку праці, підходи до його визначення

 • 1.2. Соціально-економічні категорії попиту та пропозиції на ринку праці: макроекономічний та регіональний аспекти.

 • 1.3. Механізм регулювання ринку праці на регіональному рівні

 • РОЗДІЛ 2. Аналіз формування регіональних ринків праці

 • 2.1. Дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України

 • 2.2. Загальна характеристика ринку праці Луганського регіону.

 • 2.3. Досвід регулювання регіональних ринків праці у деяких закордонних країнах

 • РОЗДІЛ 3. Розробка ефективної стратегії управлінням процесами на регіональному ринку праці.

 • 3.1. Шляхи вирішення економічних, соціальних, демографічних проблем регіональних ринків праці.

 • 3.2. Регіональні програми зайнятості населення України

 • 3.3. Інформаційне забезпечення аналізу та прогнозування стану ринку праці України

 • 3.4. Рекомендації щодо майбутнього розвитку регіональних ринків праці.

 • ВИСНОВОК

 • ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ДОДАТКИРОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження функціонування ринку праці

 • В загальному розумінні ринок праці— це система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили.

 • Напрями визначення категорії “ринок праці”:

 • 1) через систему обміну;

 • 2) як сукупність суспільних відносин;

 • 3) через систему економічних механізмів, норм та інститутів

 • 4) як сукупність диференційованих підсистем;Попит на ринку праці

 • Попит на ринку праці –це сформована потреба у трудових послугах, яку споживач хоче та здатний задовольнити за певну кількість грошей.

 • Попит на робочу силу має територіально-галузеву структуру. Він розглядається у професійно-кваліфікаційному та соціальному розрізах.

Пропозиція на ринку праці

 • Пропозиція робочої сили – це потреба різних груп працездатного населення в здобутті роботи по найму на цій основі – джерела існування.

 • Пропозиція праці обуславліваєтся наступними чинниками:

 • * чисельністю населення, перш за все працездатного;

 • * середньою кількістю робочого годинника за певний час (тиждень місяць, рік)

 • * кількістю складів населення, його кваліфікаційним рівнем, відповідною структурою.

Коротка характеристика стану регулювання ринку праці на регіональному рівні

 • Сучасний механізм регулювання ринку праці не відповідає принципам стратегічного управління.

 • Чинна організаційна структура управління ринком праці розрахована на поточне регулювання ситуації на ринку праці і не включає прогнозування стану ринку праці та стратегічне планування, аналіз та контроль, поточне корегування планів, вивчення регіональних диспропорцій на ринку праці, формування політики трудової міграції.

 • Закладені на національному рівні основи короткострокової пасивної політики регулювання ринку праці закономірно реалізуються на рівні регіонів.

 • Вирішуються питання соціального захисту. Натомість відсутні управління аналізу, прогнозування, співпраці з ринком освітніх послуг та профорієнтації.РОЗДІЛ 2. Аналіз формування регіональних ринків праці

 • Cитуація на ринку праці, яка продовжує бути не однаково напруженою в різних регіонах України. Практикою доведено, що на ринок праці та його кон'юнктуру впливають такі блоки факторів як, демографічні, соціально-економічні, а також дієвість регіональних центрів зайнятості. Виявлено п'ять найбільш суттєвих узагальнених груп (типозон) регіональних ринків праці.Перша типозона

 • Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська та Луганська області.

 • Характеризується невисоким рівнем зареєстрованого безробіття, наявністю значних обсягів прихованого безробіття, високим ступенем урбанізації населення.

 • Для вирішення питань зайнятості доцільно сфокусувати увагу на додаткових інвестиціях у традиційні, "профільні" для регіонів галузі та на створенні сприятливих умов для самозайнятості і розвитку малого бізнесу.Друга типозона

 • Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Миколаївська, Київська області.

 • Характерні досить високі рівні промислового та сільськогосподарського виробництва.

 • При вирішенні проблем зайнятості й безробіття слід орієнтуватися на досягнення високої конкурентоспроможності суб'єктів господарювання і регіону в цілому шляхом розширення можливості використання частки прибутку на виробниче інвестування у регіональну економіку.Третя типозона

 • Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Чернігівська області.

 • Характерні значні обсяги сільськогосподарського виробництва. Їй притаманні значні обсяги заборгованості із виплати заробітної плати та вимушено неповно зайнятих.

 • При формуванні політики зайнятості слід враховувати саме ці місцеві особливості. Важливими факторами виходу з кризи є створення вільних економічних зон, які мають формувати тут матеріальну основу найбільш конкурентноспроможних галузей економіки.Четверта типозона

 • Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька області.

 • Традиційно спостерігається надлишковість робочої сили. Продовжує розвиватися сформований роками специфічний тип економічної поведінки населення з ознаками високої мобільності та зайнятості у підсобних господарствах.

 • Методи регулювання ринку праці повинні бути спрямовані на розвиток працепоглинаючих сфер діяльності, створення невеликих підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, виробництва будівельних матеріалів і товарів народного споживання з місцевої сировини та відходів, розширення сфери обслуговування.П'ята типозона

 • м. Київ, АРК, Одеська та Львівська області

 • Об'єднує регіони, які мають сильні міжнародні зв'язки, що проявляється у збільшенні кількості спільних підприємств, формуванні інфраструктури сучасних послуг.

 • Вирішення проблем зайнятості полягає у розвитку туристського та рекреаційного бізнесу, науково-технологічно містких галузей тощо.

 • Аналіз присланих резюме в різних містах України показав, що в другому кварталі цього року в Києві старшокурсники шукали роботу найчастіше в адміністративній сфері, продажах, а також у сфері бухгалтерії і фінансів. У Львові високий попит у студентів старших курсів має адміністративна робота і продажі.У Донецьку в другому кварталі порівняно з першим кварталом, серед студентів старших курсів виріс попит на адміністративну роботу, а доля тих, що бажають проявити себе в продажах, навпаки, зменшилася, на відміну від Одеси і Дніпропетровська, де як і раніше очевидне прагнення студентів працювати в цій сфері.

РОЗДІЛ 3. Розробка ефективної стратегії управлінням процесами на регіональному ринку праці

 • Основні проблеми та недоліки регіональних ринків праці:

 • Якість пропозиції робочої сили часто не відповідає сучасним вимогам професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому.

 • Низький середній рівень заробітків і низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП.

 • Неминучим скороченням у найближчій перспективі чисельності населення працездатного віку та його старінням.

 • Швидкі темпи структурних зрушень у сучасній економіці призводять до старіння знань, здобутих у процесі первинної професійно-освітньої підготовки.

 • Брак фахівців особливо у галузях, що швидко розвиваються, в яких попит на фахівців набагато перевищує пропозицію.Шляхи вирішення економічних, соціальних, демографічних проблем регіональних ринків праці

 • Соціальний захист має бути пріоритетним, соціальна допомога – адресною, а визначення соціальних гарантій для непрацездатного населення та осіб, що знаходяться в активному працездатному віці – диференційованим.

 • Впровадження єдиної, уніфікованої та розгалуженої інформаційної системи обліку вільних робочих місць, трудових ресурсів та робочої сили з урахуванням їх кількісних та якісних параметрів.

 • Активізація зусиль держави щодо стимулювання та регулювання трудової міграції, а також вирішення питання часткової компенсації втрат працівникам при зміні місця проживання внаслідок надання їм роботи в іншому регіоні.

 • Створення нових робочих місць в кризових регіональних ринках праці повинно передбачати розробку техніко-економічного обґрунтування та інфраструктурного забезпечення території, впровадження спеціальних регіональних гарантій для діяльності підприємницьких структур.

 • Для нейтралізації потенційних факторів погіршення зайнятості в Україні слід створити нову модель зайнятості, спрямовану на формування розвинутого соціально-орієнтованого ринку праці.

 • Необхідність запровадження системи неперервної освіти та освіти протягом життя на основі зв'язку між загальною середньою, професійно-технічною і вищою її ланками, оптимізації системи перепідготовки та підвищення кваліфікації, інтегрованих навчальних планів і програм.Схожі:

Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconМіграційна політика Виконала роботу студентка групи уп-871: Лутай К. С. Керівник роботи: Ракова Л. Н
Цілью даної роботи : є вивчення і освоєння всіх аспектів трудової міграції і міграційної політики
Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 icon“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н
Впровадження методів оцінки економічної ефективності інвестування в людський капітал
Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconВиконала: Виконала: Студентка 2 курсу 5 групи

Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconВиконала студентка денної форми навчання
...
Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconПосередництво на ринку праці підготувала: студентка гр. Уп-871
Сутність,типи та основні функції посередництва на ринку прац 2Характеристика основних клієнтів суб’єктів посередництва
Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconМаркетинг національного та внутрішньофірмового ринку праці Виконала: Рубежанська В., Уп-871
Особистий інтерес до маркетингової діяльності: до використання маркетингових досліджень та реалізації маркетингової концепції та...
Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconІнтегрування дробові раціональних функцій Виконала студентка 7 групи 1 курсу Фадєєва Оксана План

Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconМіжнародна економіка. Економічні взаємодії країн (виконала Улютіна О. О. Студентка ІV курсу 6104 11 групи)

Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconВиконала Студентка 6 курсу ІІ групи
Розроблення критеріїв виробництва екологічно-чистої продукції в умовах харчового виробництва
Регіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871 iconДоповідь на тему: “Технологія цифрових підписів” Виконала: студентка групи снс-43
Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка