Вступ до біології клітини мета вивчення


НазваВступ до біології клітини мета вивчення
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ВСТУП ДО БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ


Мета вивчення:

 • сформувати знання про предмет і завдання біології клітини та її значення для медицини та фармації; про основи структурно-функціональної організації живої матерії; ознайомитися з основними методами біології, зокрема з біології рослинної та тваринної клітини.JПредмет вивчення біології:

 • всі прояви життя: будова і функції живих істот на різних рівнях організації та їх природних угрупувань, поширення, походження і розвиток, їхні взаємозв’язки між собою та з неживою природою.Завдання біології

 • дослідження та вивчення всіх біологічних закономірностей, розкритті сутності життя з метою пізнання, управління ними та використання для потреб людства, а також дбайливого, раціонального використання ресурсів оточуючого світуЦитологія - (грец. kytos – ячейка, клітина і logos – наука) – наука про будову, життєдіяльність клітин будь-яких організмів (одно- або багатоклітинні, про- або еукаріотичні клітини).

 • Цитологія - (грец. kytos – ячейка, клітина і logos – наука) – наука про будову, життєдіяльність клітин будь-яких організмів (одно- або багатоклітинні, про- або еукаріотичні клітини).

ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН

 • Мікроскопія

 • цитоспектрофотометрія

 • Радіоавтографія

 • цейтраферна мікрокінозйомка

 • Мікрургія

 • культивування клітин і тканин

 • гісто- й імунохімічні методи

 • біохімічні методи

 • кристалографія й рентгенівська дифракція

 • статистичний метод

 • методи генетики

 • молекулярної біологіїВластивості живого

 • 1. Особливості хімічного складу. Живі істоти складаються з тих же хімічних елементів, що і неживі, але в їх клітинах переважають молекули речовин, характерних тільки для живого (нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди).

 • 2. Дискретність і цілісність. Будь–яка біологічна система (клітина, організм, вид і т. п.) складається з окремих частин, тобто дискретна. Взаємодія цих частин утворює цілісну систему (наприклад: клітина містить органели, до складу організму входять окремі органи, зв'язані структурно і функціонально в єдине ціле).3. Структурна організація. Живі системи здатні до самовпорядкування з хаотичного руху молекул, утворюючи певні структури. Для живого характерна впорядкованість у просторі та часі.

 • 3. Структурна організація. Живі системи здатні до самовпорядкування з хаотичного руху молекул, утворюючи певні структури. Для живого характерна впорядкованість у просторі та часі.

 • 4. Обмін речовин і енергії. Живі клітини та організми – відкриті системи, що здійснюють постійний обмін речовинами і енергією в середині себе та з навколишнім середовищем.

 • 5. Здатність до самовідтворення і самооновлення. Час існування будь-якої біологічної системи обмежений. Для підтримки життя у часі відбувається самовідтворення, що пов'язано з синтезом нових молекул і структур.6. Спадковість. Молекула ДНК як носій спадкової інформації здатна зберігати і передавати її наступним поколінням завдяки реплікації (самоподвоєнню), яка здійснюється за матричним принципом, забезпечуючи безперервність життєвих процесів у ряді поколінь.

 • 6. Спадковість. Молекула ДНК як носій спадкової інформації здатна зберігати і передавати її наступним поколінням завдяки реплікації (самоподвоєнню), яка здійснюється за матричним принципом, забезпечуючи безперервність життєвих процесів у ряді поколінь.

 • 7. Мінливість. При передачі спадкової інформації іноді під дією зовнішніх або внутрішніх чинників виникають різні відхилення, що приводять до зміни ознак і властивостей у нащадків. Якщо ці зміни сприяють підвищенню життєздатності, вони можуть закріпитися відбором.8. Ріст і розвиток. Клітини або організми успадковують певну генетичну інформацію про можливість розвитку тих або інших ознак. Реалізація інформації відбувається під час індивідуального розвитку – онтогенезу. В онтогенезі здійснюється ріст організму, пов'язаний з репродукцією молекул, клітин і інших біологічних структур. Ріст – це збільшення розмірів і (або) маси клітини або організму. Ріст обумовлює розвиток, тобто поступове ускладнення організації організму.

 • 8. Ріст і розвиток. Клітини або організми успадковують певну генетичну інформацію про можливість розвитку тих або інших ознак. Реалізація інформації відбувається під час індивідуального розвитку – онтогенезу. В онтогенезі здійснюється ріст організму, пов'язаний з репродукцією молекул, клітин і інших біологічних структур. Ріст – це збільшення розмірів і (або) маси клітини або організму. Ріст обумовлює розвиток, тобто поступове ускладнення організації організму.9. Подразливість і збудливість. Подразливість – здатність клітини або організму сприймати дію чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (сигнали). Збудливість – це здатність живих систем відповідати на зміни біологічних, фізичних і хімічних чинників навколишнього середовища зміною стану або діяльності.

 • 9. Подразливість і збудливість. Подразливість – здатність клітини або організму сприймати дію чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (сигнали). Збудливість – це здатність живих систем відповідати на зміни біологічних, фізичних і хімічних чинників навколишнього середовища зміною стану або діяльності.

 • 10. Рух. Це здатність клітин або організмів переміщатися в навколишньому просторі. Всі рухи в живих системах енергозалежні. Рух клітин і внутрішньоклітинних молекул забезпечує всі метаболічні і фізіологічні процеси.ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ

 • 1) біблейська теорія, або креаціонізм

 • 2) теорія самозародження життя

 • 3) теорія стаціонарного стану

 • 4) космогенна теорія, або гіпотеза панспермії

 • 5) теорія біопоезаРІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ

 • 1. Елементарний рівень. В різних кількостях і комбінаціях протони, нейтрони, електрони утворюють атоми різних елементів.

 • 2. Атомарний рівень. Атоми об'єднуються між собою в різній кількості та комбінаціях і утворюють молекули.3. Молекулярно – генетичний рівень. На цьому рівні вивчають фізико-хімічні процеси, що відбуваються в організмі. Спостерігається одноманітність дискретних одиниць, що входять до складу полімерів: чотири азотисті (нітратні) основи входять до складу нуклеїнових кислот; двадцять амінокислот утворюють молекули білка. Елементарна одиниця – ген – ділянка молекули ДНК, що містить генетичну інформацію про синтез білка або іншу функцію.

 • 3. Молекулярно – генетичний рівень. На цьому рівні вивчають фізико-хімічні процеси, що відбуваються в організмі. Спостерігається одноманітність дискретних одиниць, що входять до складу полімерів: чотири азотисті (нітратні) основи входять до складу нуклеїнових кислот; двадцять амінокислот утворюють молекули білка. Елементарна одиниця – ген – ділянка молекули ДНК, що містить генетичну інформацію про синтез білка або іншу функцію.4. Клітинний рівень. Елементарною структурно-функціональною одиницею всіх живих організмів є клітина. На клітинному рівні вивчають будову і функції клітин і клітинних компонентів. В клітині здійснюється реалізація спадкової інформації, обмін речовин і енергії, тобто пластичний і енергетичний рівень та ін.

 • 4. Клітинний рівень. Елементарною структурно-функціональною одиницею всіх живих організмів є клітина. На клітинному рівні вивчають будову і функції клітин і клітинних компонентів. В клітині здійснюється реалізація спадкової інформації, обмін речовин і енергії, тобто пластичний і енергетичний рівень та ін.

 • 5. Тканинний рівень. Сукупність клітин з однаковим типом організації і функцій складає тканину. Сотні різних видів клітин входять до складу тіл різноманітних багатоклітинних організмів. Різноманітні клітини тварин утворюють 4 типа тканин: нервову, сполучну, епітеліальну та м'язову.6. Органний рівень. Органи – це високодиференційовані частини тіла, розташовані в певних місцях і виконують спеціальні функції. Вони утворюються в процесі розвитку з клітин різних тканин.

 • 6. Органний рівень. Органи – це високодиференційовані частини тіла, розташовані в певних місцях і виконують спеціальні функції. Вони утворюються в процесі розвитку з клітин різних тканин.

 • 7. Системи органів - це групи різних органів, які колективно функціонують для виконання загальної для організму функції. У людини є такі системи органів: травна, дихальна, серцево-судинна, нервова, секреторна, видільна, репродуктивна, ендокринна, м'язова, скелетна і система покривних тканин.8. Організмовий рівень. На цьому рівні вивчають процеси, що відбуваються в організмі, починаючи з моменту його зародження і до припинення життя.

 • 8. Організмовий рівень. На цьому рівні вивчають процеси, що відбуваються в організмі, починаючи з моменту його зародження і до припинення життя.

 • 9. Популяційно–видовий рівень. Популяція – сукупність особин одного виду, що населяють певну територію, здатних схрещуватися між собою і давати плідне потомство, частково або повністю ізольованих від інших популяцій того ж виду. До складу виду може входити декілька популяцій. Популяція є елементарною одиницею еволюції. В цій системі здійснюються елементарні еволюційні процеси, зміна частот генів, природний відбір, мутаційний процес та ін.10. Біоценотичний і біосферний рівень. Елементарна структура цього рівня – біогеоценоз. Біогеоценоз – це система стійких угруповань рослин, тварин і мікроорганізмів, що історично склалися і знаходяться в постійній взаємодії з компонентами атмосфери, гідросфери і літосфери і між собою (наприклад: ліс, ставок, поле).

 • 10. Біоценотичний і біосферний рівень. Елементарна структура цього рівня – біогеоценоз. Біогеоценоз – це система стійких угруповань рослин, тварин і мікроорганізмів, що історично склалися і знаходяться в постійній взаємодії з компонентами атмосфери, гідросфери і літосфери і між собою (наприклад: ліс, ставок, поле).ФОРМИ ЖИТТЯСхожі:

Вступ до біології клітини мета вивчення iconТема: Вступ до курсу медичної біології. Біологія клітини План
Усі клітини людини належать до клітин еукаріотичного типу. На рівні клітини відбуваються патологічні процеси, основу яких складають...
Вступ до біології клітини мета вивчення icon«Медична біологія» Вступ до медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини
Завдання медичної біології визначити роль біологічних процесів у забезпеченні здоров’я індивідуума
Вступ до біології клітини мета вивчення iconРозглянути історію вивчення клітини Вивчити основні положення клітинної теорії
Клітини всіх організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності
Вступ до біології клітини мета вивчення iconВступ вступ
Розділ організація та здійснення вивчення «спеціальної технології» у професійно-технічному навчальному закладі
Вступ до біології клітини мета вивчення iconПластичний та енергетичний обмін клітини мета
На рівні клітини обмін речовин складається з двох взаємно пов’язаних процесів, які протікають одночасно
Вступ до біології клітини мета вивчення iconМолекулярні основи будови та функцій клітини мета
Крім того вода підтримує теплову рівновагу клітини І організму в цілому завдяки високій теплоємності та теплопровідності. У зв’язку...
Вступ до біології клітини мета вивчення iconКлітина – одиниця патології організму. Старіння та загибель клітини мета
При ушкодженні клітини порушуються її основні процеси внутрішнього обміну та взаємодії з оточуючим середовищем, утворення енергії,...
Вступ до біології клітини мета вивчення iconТема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів

Вступ до біології клітини мета вивчення iconЛабораторна робота №1. Мета: вивчити будову рослинної клітини, навчися розпізнавати основні компоненти рослинної клітини, ознайомитися з будовою збільшувальних приладів, навчитися з ними працювати
Мета: вивчити будову рослинної клітини, навчися розпізнавати основні компоненти рослинної клітини, ознайомитися з будовою збільшувальних...
Вступ до біології клітини мета вивчення iconТема: Розмноження. Мейоз Лектор: доцент кафедри медичної біології
Статеві клітини людини, їх цитогенетична характеристика та якісні відмінності від соматичних клітин

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка