1. Поняття екологія Поняття екологія


Назва1. Поняття екологія Поняття екологія
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации1. Поняття екологія

 • 1. Поняття екологія

 • 2. Структура екології

 • 3. Загальна екологія

 • 4.Спеціальна екологія

 • 5.Прикладна екологія

 • 6.Розділи що включає екологія

 • 7.Теоретична і практична екологія

 • 8. Економіка природокористування

 • 9. Екополітика

 • 10. Місце екології в системі наукЕкологія

 • Екологія

 • Синекологія, аутекологія

 • Біосферологія, демекологія

 • Теоретична і практична екологія: геоекологія, соціоекологія, техноекологія

 • Екологічне знання

 • Економіка природокористування

 • ЕкополітикаЕколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

 • Еколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.Ернст Генріх Філіп Август Геккель (нім. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel; *16 лютого 1834, Потсдам — †9 серпня 1919 Єна) — німецький природодослідник і філософ.

 • Ернст Генріх Філіп Август Геккель (нім. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel; *16 лютого 1834, Потсдам — †9 серпня 1919 Єна) — німецький природодослідник і філософ.Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

 • Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

 • Термін «екологія» ввів відомий німецький зоолог Е. Геккель, який у своїх працях «Загальна морфологія організмів» (1866) і «Природна історія міротворенія» (1868) вперше спробував дати визначення сутності нової науки

В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки:

 • В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки:

 • Загальна екологія

 • Спеціальна екологія

 • Прикладна екологіяЗагальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.

 • Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.

 • Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.

 • Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов’язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об’єктів вивчення:

 • Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов’язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об’єктів вивчення:

 • 1. Аутекологія

 • 2. Демекологія

 • 3. Синекологія

 • 4. БіосферологіяАутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Цей розділ екології займається, головним чином, визначенням меж стійкості виду і його ставленням до різних екологічних факторів. Аутекологія вивчає також вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів.

 • Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Цей розділ екології займається, головним чином, визначенням меж стійкості виду і його ставленням до різних екологічних факторів. Аутекологія вивчає також вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів.Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Цей розділ ще називають динамікою популяцій, або популяційною екологією.

 • Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Цей розділ ще називають динамікою популяцій, або популяційною екологією.Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.

 • Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.

 • Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.Ще одна класифікація екологічних дисциплін, за принципом теоретичності і застосування знань на практиці включає екологію теоретичну і практичну

 • Ще одна класифікація екологічних дисциплін, за принципом теоретичності і застосування знань на практиці включає екологію теоретичну і практичнуТеоретична екологія (біоекологія) — екологія живих організмів: людини, тварин, рослин, мікроорганізмів. Цей розділ виник першим і є фундаментом екології

 • Теоретична екологія (біоекологія) — екологія живих організмів: людини, тварин, рослин, мікроорганізмів. Цей розділ виник першим і є фундаментом екологіїПрактична —

 • Практична —

 • а) геоекологія — вивчає охорону і раціональне використання природніх ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та ландшафтну екологію.

 • б) соціоекологія — вивчає вплив соціально-економічних факторів на довкілля.

 • в) техноекологічна — вивчає техногенні фактори забруднення довкілля. Поділяється на екологію промисловості, с/г, транспортуЕкономіка природокористування та національна й глобальна екополітика є одним з основних узагальнюючих розділів екології.

 • Економіка природокористування та національна й глобальна екополітика є одним з основних узагальнюючих розділів екології.Економіка природокористування вивчає методи найефективнішого використання людиною природних умов і природних ресурсів з метою підтримання динамічної рівноваги біосфери.

 • Економіка природокористування вивчає методи найефективнішого використання людиною природних умов і природних ресурсів з метою підтримання динамічної рівноваги біосфери.

 • Основні завдання економіки природокористування:

 • Визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі, підприємству, районові, окремому приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, порушення законів, норм або правил охорони природи.

 • Визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля.

 • Оцінка абсолютної та відносної ефективності затрат на охорону й відновлення природи, вибір оптимальних варіантів природоохоронної діяльності й використання природних ресурсів.

 • розробка економічних методів управління природоохоронною роботою й способів стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва.Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна, невиважена екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх існуючих екологічних проблем, може спричиняти екологічні катастрофи різного масштабу (аж до глобальної), порушення екологічної рівноваги, що загрожує існуванню не лише людини, а і інших живих організмів, природи взагалі.

 • Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна, невиважена екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх існуючих екологічних проблем, може спричиняти екологічні катастрофи різного масштабу (аж до глобальної), порушення екологічної рівноваги, що загрожує існуванню не лише людини, а і інших живих організмів, природи взагалі.

 • Найнагальнішою проблемою сучасності є безпека існування людської цивілізації. Модель існування, яку вибрало людство протягом останніх двох століть, у період свого найінтенсивнішого розвитку, передбачає суттєві протиріччя між отриманням суспільних вигод від використання природних ресурсів, застосування (у процесі розвитку) певних технологій тощо, та ризиків і збитків для довкілля, Природи в цілому, екосистем, ландшафтів, повітряного, водного, наземного середовищ, біорізноманіття, належний стан та якість яких є необхідною передумовою забезпечення подальшого існування людини.

М.Ф.Реймерс (1990) вважає, що екологія тісно пов’язана з 70 великими науковими дисциплінами.

 • М.Ф.Реймерс (1990) вважає, що екологія тісно пов’язана з 70 великими науковими дисциплінами.М.Ф.Реймерс

 • М.Ф.Реймерс

 • Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.Схожі:

1. Поняття екологія Поняття екологія iconЕкологія як наука про довкілля Ключові категорії і поняття Екологія, її еволюція і розвиток
Наука про взаємозв’язки живих організмів та їх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових...
1. Поняття екологія Поняття екологія iconЕкологія і психічне здоров”я
Екологія наука про закономірності формування і функціонування біологічних систем і їх взаємовідношення з довкіллям (грецьк. Оikoz,...
1. Поняття екологія Поняття екологія iconХімія та екологія
Світового океану І земної атмосфери,спустошення надр, винищення тварин І птахів аж до зникнення багатьох біологічних видів тощо....
1. Поняття екологія Поняття екологія iconКафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Екологія мікроорганізмів. Поняття про дисбактеріоз
...
1. Поняття екологія Поняття екологія iconГальцова С. В. "Розвиток професійної самосвідомості майбутнього вчителя."
Формування психологічної культури учнів в моделі "Екологія та розвиток". Керівництво регіональним експериментом "Інноваційна освітня...
1. Поняття екологія Поняття екологія iconЛюдина та навколишнє середовище. Екологія людини
Об’єктом вивчення екології людини вважають систему «людина навколишнє середовище», в якій людина виступає як на організмовому, так...
1. Поняття екологія Поняття екологія icon1. Поняття вектора. Поняття вектора
Поняття вектора з'явилося в роботах німецького математика XIX ст. Г. Грассмана та ірландського математика У. Гамільтона. Згодом воно...
1. Поняття екологія Поняття екологія iconПоняття особистих цінностей Поняття цінності
Поняття цінності співвідносне з такими поняттями, як "значущість", "корисність" або "шкідливість"
1. Поняття екологія Поняття екологія iconГігієна і медична екологія як галузь медичної науки. Історія розвитку та методичні засади гігієни
Гігієна і медична екологія як галузь медичної науки. Історія розвитку та методичні засади гігієни Що таке гігієна ?
1. Поняття екологія Поняття екологія iconХімія та екологія Урок-семінар
З’ясувати позитивні досягнення новітніх хімічних технологій та їх вплив на екологію

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка