11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу


Назва11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу
Дата конвертації28.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага


Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

 • 11.1. Платіжний баланс, його структура і методологія складання

 • 11.2. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу

 • 11.3. Фактори впливу на рівновагу платіжного балансу країни: класифікація та управління.Платіжний баланс – це:

 • балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів;

 • агреговане віддзеркалення економічних відносин країни з рештою світу протягом певного періоду часу;

 • статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції цієї країни з іншими країнами світу за певний проміжок часу

 • це статистичний звіт, у якому в систематизованому вигляді відображається весь комплекс світогосподарських зв'язків даної країни у формі вартісного співвідношення над ходжень та платежів за певний період часу (рік, квартал, місяць);

 • систематичні записи усіх економічних угод між резидентами даної країни та рештою країн світу протягом певного періоду (за визначенням МВФ).Структура платіжного балансу

 • РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Операції з реальними цінностями, які відбуваються між резидентами та нерезидентами; операції, пов’язані з безоплатним наданням або одержанням цінностей, які призначені для поточного використання: товари, послуги, доходи та поточні трансферти.

 • Торговельний баланс — це співвідношення вартості експорту та імпорту. Економічний зміст активу чи дефіциту торговельного балансу щодо конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв’язків із партнерами та загальної економічної політики.

 • Інформація Держкомстату, яка базується на даних вантажних митних декларацій та звітах підприємств про товари, які не проходять митне декларування (риба, виловлена в нейтральних водах і продана за кордоном, товари, придбані в портах перевізниками тощо). Для цілей складання платіжного балансу ці дані коригуються за ступенем охоплення (неформальна торгівля) та класифікацію (перерахунок імпорту з цін CIF на ціни FOB, ремонт товарів).Структура платіжного балансу

 • 2. Баланс послуг та некомерційних платежів Національний банк України формує в основному за власною базою даних, що включає:

  • 2.1) платежі та надходження за транспортні перевезення, страхування, електронний, телекосмічний та інші види зв’язку, міжнародний туризм, обмін науково-технічним і виробничим досвідом, експортні послуги, утримання дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачу інформації, культурні та наукові обміни, різні комісійні збори, рекламу, організацію виставок, ярмарків, торгівлю ліцензіями, лізингові операції тощо.
  • 2.2) за прийнятими у світовій статистиці правилами у розділ “Послуги” входять, як не дивно, виплати прибутків від інвестицій за кордоном та процентів за міжнародними кредитами, хоча за економічним змістом вони звичайно ближчі до руху капіталу;


Структура платіжного балансу

  • 2.3) за методикою МВФ показують односторонні перекази:
 • 2.3.1) державні операції – субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації;

  • 2.3.2) приватні перекази – перекази іноземних робітників, фахівців, родичів на батьківщину.
 • 3. Доходи. Стаття “Доходи”: Оплата праці включає заробітну плату й інші доходи, отримані резидентами країни за роботу, виконану за межами її економічної території (мешканці прикордонних районів, сезонні робітники, персонал міжнародних організацій тощо). Доходи від інвестицій охоплюють надходження та сплату доходів від прямих, портфельних та інших інвестицій, а також надходження від резервних активів.Структура платіжного балансу

 • 4. Поточні трансферти передача матеріальних та фінансових цінностей резидентам від нерезидентів і навпаки, яка не передбачає компенсації у вигляді певного вартісного еквівалента: приватні перекази, благодійна допомога в грошовій формі, грошові внески органів державного управління, технічна допомога (інформація Міністерства економічного розвитку та торгівлі), гуманітарна допомога (за інформацією Держмитслужби)Глобальний рахунок поточних операцій, 2001–11 , % до світового ВВПРахунок поточних операцій в єврозоні, 2001–11 , % до ВВП ЄСРахунок поточних операцій в 2011 , % до ВВПCальдо поточного рахунку, млрд. дол.Cальдо поточного рахунку,% до ВВПСтруктура платіжного балансу

 • ІІ. РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • 2.1. Рахунок операцій з капіталом. Одержання або оплата капітальних трансфертів (трансферти на інвестиційні цілі, прощення боргу, перекази мігрантів тощо), придбання або реалізація нефінансових активів та прав власності (торгові марки, патенти, авторські права, права на видобуток корисних копалин та інші).Структура платіжного балансу

 • 2.2. Фінансовий рахунок. У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги країни, або, іншими словами, виникнення та погашення фінансових зобов’язань між резидентами та нерезидентами.

 • А. Прямі інвестиції: акціонерний капітал, реінвестовані доходи та інший капітал (кредити підприємствам прямого інвестування).

 • Б.Портфельні інвестиції: цінні папери, що дають право на участь у капіталі, та боргові цінні папери (облігації та інші довгострокові боргові цінні папери), інструменти грошового ринку (векселі, ноти тощо) та похідні фінансові інструменти.Структура платіжного балансу

 • В. Інші інвестиції: торгівельні та банківські кредити, позики, включаючи кредити та позики МВФ та міжнародних фінансових організацій, угоди про фінансовий лізинг, готівкова валюта та депозити, а також інші короткострокові активи/пасиви

 • Резервні активи: монетарне золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція в МВФ (25% квоти країни), активи в іноземній валюті, що складаються з готівкових коштів, депозитів, цінних паперів та інших вимог.

 • Баланс руху капіталів і кредитів – виражає співвідношення вивозу та ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів. За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії:

  • міжнародний рух підприємницького капіталу;
  • міжнародний рух позикового капіталу.


Структура платіжного балансу

  • Платіжний баланс складається з двох підрозділів:
  • а) надходження (кредит) — це операції, які забезпечують країну додатковою іноземною валютою, тому у платіжному балансі перед ними ставлять знак «плюс». Кредит відповідає поняттю «доходи» і означає відплив за кордон цінностей, за які мають надійти платежі в дану країну. Кредитова частина відображає експорт товарів та послуг, одержані доходи та трансферти, приплив іноземної валюти (тобто її пропозицію), зменшення матеріальних та фінансових активів, збільшення пасивів;
  • б) платежі (дебет) — це операції, пов'язані з використанням запасу іноземної валюти, тому в платіжному балансі перед ними ставлять знак «мінус». Дебет відповідає поняттям «зобов'язання», «витрати» і означає приплив цінностей з інших країн до даної країни, за які резиденти повинні сплачувати за кордон. Дебетова частина відображає імпорт товарів і послуг, сплачені доходи та трансферти, використання іноземної валюти (тобто попит на неї), зменшення пасивів або збільшення активів.


Прибуткові (+) та витратні (-) статті балансу міжнародних рахунківПасиви та активи, 2004-2011Методика МВФ

 • Методологія складання платіжного балансу визначається за допомогою міжнародного стандарту – “Керівництво з платіжного балансу”, що розробляється і періодично публікується МВФ. Останнє, п’яте видання Керівництва опубліковано у 1993 р. Прийнята МВФ система класифікацій статей платіжного балансу використовується країнами-членами Фонду як основа національних методів класифікації. Однак платіжні баланси промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються, суттєво відрізняються як за методикою складання, так і за змістом. Схеми платіжних балансів, прийнятих сьогодні МВФ і ОЕСР, враховують спільні риси, притаманні всім розвинутим країнам, і водночас дають змогу кожній країна вносити свої корективи.Методика МВФ

 • Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ:

 • А. Поточні операції

 • Товари

 • Послуги

 • Доходи від інвестицій

 • Інші послуги та доходи

 • Приватні односторонні перекази

 • Офіційні односторонні перекази

 • В. Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал

 • Прямі інвестиції

 • Портфельні інвестиції

 • Інший довгостроковий капіталМетодика МВФ

 • Підсумок А+В відповідає концепції базисного балансу в США

 • С. Короткостроковий капітал

 • D. Помилки та пропуски

 • Підсумок: А + В + С + D відповідає концепції ліквідності в США

 • Е. Компенсуючі статті

 • Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання СПЗ.

 • F. Надзвичайне фінансування

 • G. Зобов’язання, що складають валютні резерви іноземних офіційних органів.

 • Підсумок А + В + С + D + Е + F + G відповідає концепції офіційних розрахунків в США

 • Н. Підсумкова зміна резервів

 • СПЗ

 • Резервна позиція в МВФ

 • Інші вимоги

 • Кредити МВФ

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу

 • Нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція.

 • Циклічні коливання економіки.

 • Зростання закордонних державних витрат, пов’язаних із мілітаризацією економіки і військовими витратами.

 • Посилення міжнародної фінансової взаємозалежності.

 • Зміни в міжнародній торгівлі.

 • Вплив валютно-фінансових факторів.

 • Негативний вплив інфляції.

 • Торгівельно-політична дискримінація певних країн.

 • Надзвичайні обставини – неврожай, стихійні лиха, катастрофи.Економічні фактори, що впливають на платіжний баланс держави

Рівновага платіжного балансуРівновага платіжного балансу

 • Аналіз рівноваги ПБ ґрунтується на:

 • Балансі поточних розрахунків;

 • Базовому балансі;

 • Балансі офіційних розрахунків.Методи врівноваження платіжного балансу можуть бути

 • 1) національними (внутрішніми). У свою чергу національні методи поділяються на:

 • 1.1) ринкові методи (фінансові, валютні, грошове-кредитні) передбачають зміни валютних курсів, цін, доходів, процентних ставок, грошової маси тощо. До ринкових методів можна віднести:

 • 1.1.1) продаж іноземних та національних цінних паперів за іноземну валюту (наприклад, розміщення облігацій державної скарбниці у центральних банках інших країн);

 • 1.1.2) вплив на темп інфляції в країні через зміну процентних ставок, контроль за заробітною платою та рівнем цін;Методи врівноваження платіжного балансу можуть бути

 • 1.1.3) зміни в структурі експорту (шляхом урізноманітнення товарного асортименту та перерозподілу ресурсів на користь продукції, конкурентноздатної на світовому ринку);

 • 1.1.4) зміни валютного курсу (зниження курсу національної валюти сприяє здешевленню вітчизняної продукції на міжнародних ринках і подорожчанню імпортних товарів; тому девальвація призводить до розширення експорту та скорочення імпорту);

 • 1.1.5) використання країною своїх золотовалютних резервів (у певних межах, щоб не призвести до їх вичерпання та негативних наслідків у макроекономічному середовищі).Методи врівноваження платіжного балансу можуть бути

 • 1.2.) неринкові (адміністративні) методи, які передбачають регламентацію зовнішньо економічних операцій за допомогою нормативних актів та органів державного контролю. Наприклад, вплив на потоки зовнішньої торгівлі та рух капіталу між країнами може здійснюватися за допомогою протекціоністської політики уряду, яка включає запровадження тарифів, квот, ліцензій, субсидій тощо;

 • 2) міждержавними (зовнішніми) методами:

  • 2.1) позики інших країн та використання світового ринку позичкових капіталів (кредити банківських консорціумів, облігаційні позики);
  • 2.2) ввезення підприємницького капіталу;


Методи врівноваження платіжного балансу можуть бути

 • 2.3) позики міжнародних фінансових організацій (МВФ надає країнам-учасникам резервні кредити у межах 25 % їх квот);

 • 2.4) іноземна допомога (пільгові кредити, подарунки, субсидії, надані іншими країнами).

 • Регулювання платіжного балансу за допомогою ринкових методів передбачає поєднання двох протилежних комплексів заходів:

 • рестрикційних – кредитні обмеження, у т. ч. підвищення процентних ставок, стримування росту грошової маси;

 • експансіоністських — стимулювання експорту, девальвація.Схожі:

11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Звіт про фінансові результати і баланс
Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу Читання балансу, зазвичай, починають із встановлення зміни величини балансу за аналізований...
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Розробка І складання платіжного балансу є обов’язковою умовою для всіх країн – членів мвф І базується на єдиній методології
Розробка І складання платіжного балансу є обов’язковою умовою для всіх країн членів мвф І базується на єдиній методології
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Лекція 6: регулювання інвестиційних процесів у сгз регулювання світової економіки план лекції: Роль іноземного інвестування у регулюванні світових господарських зв’язків
В сучасній світовій практиці до основних аргументів на користь іноземних інвестицій відносять: покращення сальдо платіжного балансу...
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Діяльність міжнародних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталів. Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу у платіжному балансі
...
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Повідомлення домашнього завдання (пояснення щодо змісту, методики його виконання, запис на дошці, а учнями в щоденник) 2 хв. Взаємозв’язок типу і структури уроку Урок засвоєння нових знань

11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики: взаємозвязок, складність, рухливість, невизначеність Зовнішнє середовище, його...
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Вплив перегрівання чи переохолодження на організм зменшує захисні сили
Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу і терморегуляції у дитячому віці. Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей...
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання та власний капітал. Баланс
Баланс становить найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової інформації, оскільки саме він показує залежність підприємства...
11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\Фізіологічна й соціальна зрілість. Взаємозв'язок фізіологічної й соціальної зрілості

11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв\1. Вплив фармацевтичних (термічних) факторів на стабільність лікарських препаратів. Взаємозв'язок
Вплив фармацевтичних (термічних) факторів на стабільність лікарських препаратів. Взаємозв'язок

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка