Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради


НазваРегламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради
Дата конвертації01.03.2013
Розмір611 b.
ТипРегламентРегламент (ЄC) No 1606/2002

 • Регламент (ЄC) No 1606/2002

  • Європейського Парламенту та Ради
  • від 19 липня 2002 року
  • про застосування
   • міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)
 • Ст. 4 – Консолідована звітність

  • компаній, що знаходяться в лістингу
  • Це означає, що:
  • їх цінні папери допущені до торгів
   • на регульованому ринку будь-якої Держави-члена ЄС


Ст. 5 –Надає право застосовувати стандарти по відношенню до

 • Ст. 5 –Надає право застосовувати стандарти по відношенню до

  • річної звітності
  • компаній, що не знаходяться в лістингу
 • Держави-члени можуть додатково дозволяти або вимагати

  • від компаній, визначених у Статті 4
   • складати їхні річні звіти
  • від інших товариств
   • складати їх консолідовані звіти
   • та/або їх річні звіти
 • відповідно до МСБОКонсолідована звітність

 • Консолідована звітність

 • компаній, що знаходяться в лістингу та банків

  • складається відповідно до МСБО
 • емітентів, які

    • мають намір
    • або здійснюють дії щодо
   • допуску до торгів на регульованому ринку (біржі)
  • може бути складена відповідно до МСБО
  • Рішення приймається Загальними Зборами


Особа, що має намір отримати допуск:

 • Особа, що має намір отримати допуск:

  • Особа, яка подала заявку на погодження проспекту
   • в якій зазначено
   • її намір отримати допуск
    • для цінних паперів, передбачених у цьому проспекті
   • до торгів на регульованому ринку
 • Особа, яка здійснює дії щодо допуску:

  • Особа, яка подала заявку про допуск
   • цінних паперів
   • до торгів на регульованому ринку


Консолідована звітність (продовж.)

 • Консолідована звітність (продовж.)

 • Якщо материнська компанія використовує МСБО

  • її дочірня компанія може використовувати МСБО
   • якщо та дочірня компанія складає консолідовану звітність
 • Рішення про використання МСБО приймається

  • Загальними Зборами такої дочірньої компанії


Річна звітність

 • Річна звітність

  • компаній, що знаходяться у лістингу
  • емітентів, які
    • мають намір
    • або здійснюють дії щодо
   • допуску до торгів на регульованому ринку
 • може бути складена відповідно до МСБО

 • Рішення може бути прийнято

  • разом з рішенням про використання МСБО при складанні консолідованої звітності
  • або пізніше


Річна звітність (продовж.)

 • Річна звітність (продовж.)

 • Якщо материнська компанія використовує МСБО

  • її дочірня компанія може використовувати МСБО
 • Рішення про використання МСБО приймається

  • Загальними Зборами такої дочірньої компанії
 • Якщо іноземні підприємства використовують МСБО

  • їхні філії в Польщі можуть використовувати МСБО


Директива 2003/71/EC

 • Директива 2003/71/EC

  • Європейського Парламенту та Ради
  • від 4 листопада 2003 року
  • про публікацію проспекту емісії
   • коли цінні папери пропонуються широкому загалу
   • або допускаються до торгівлі
  • І зміни до неї, що відображені у Директиві 2001/34/EC
 • Додаток I – Проспект емісії

  • Консолідовані звіти та інша фінансова інформація
 • Додаток II – Реєстраційний документ

  • Консолідовані звіти та інша фінансова інформація


Регламент Комісії (ЄC) No 809/2004

 • Регламент Комісії (ЄC) No 809/2004

  • від 29 квітня 2004 року
  • про імплементацію Директиви 2003/71/EC
   • Європейського Парламенту та Ради
  • стосується інформації, яка міститься у проспектах
  • а також
   • формату
   • інкорпорації за допомогою посилання
   • та публікації таких проспектів
   • та розповсюдження реклами


Додаток I – Вимоги щодо мінімального розкриття інформації

 • Додаток I – Вимоги щодо мінімального розкриття інформації

  • для Документу про Реєстрацію Акцій
 • 20. Фінансова інформація щодо активів та зобов'язань, фінансової позиції, прибутків та збитків емітента

 • 20.1. Фінансова інформація за минулі періодиПовинна бути підготовлена відповідно до

 • Повинна бути підготовлена відповідно до

  • Регламенту 1606/2002
  • або, якщо він не застосовується,
  • Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку Держави-члена
   • для емітентів Європейського співтовариства


Інформація повинна бути підготовлена згідно з

 • Інформація повинна бути підготовлена згідно з

  • МСБО, прийнятими відповідно до
   • процедури, визначеної в Ст. 3 Регламенту 1606/2002
  • або
  • національних стандартів бухгалтерського обліку третьої країни
   • Які є еквівалентними до цих стандартів (МСБО – перекл.)
 • Якщо вони не є еквівалентними цим стандартам

  • Інформація повинна бути підготовлена
   • у формі перескладених (адаптованих) фінансових звітів


Історична фінансова інформація, що була перевірена аудиторами, повинна враховувати

 • Історична фінансова інформація, що була перевірена аудиторами, повинна враховувати

  • останні 3 фінансові роки
  • або коротший період
   • протягом якого емітент здійснював свою діяльність
 • та аудиторський звіт

  • за кожний рік відповідно


Історична фінансова інформація, що була перевірена аудиторами

 • Історична фінансова інформація, що була перевірена аудиторами

  • повинна бути надана та підготовлена
  • у формі, що буде відповідати тій
  • яка буде погоджена
   • у наступних річних фінансових звітах емітента, що публікуватимуться
   • враховуючи
     • стандарти бухгалтерського обліку
     • політику
     • законодавство
    • що застосовуються до таких річних фінансових звітів


Рекомендації Європейського комітету регуляторів ринку цінних паперів (CESR)

 • Рекомендації Європейського комітету регуляторів ринку цінних паперів (CESR)

  • для послідовної імплементації
  • Регламенту Європейської Комісії про проспекти емісій № 809/2004
 • Січень 2005 року

 • Вих.№: CESR/05-054bВ основному для нових заявників, які

 • В основному для нових заявників, які

  • розміщують цінні папери в перший раз
  • та прагнуть потрапити до лістингу на регульованому ринку ЄС
 • Вони найчастіше (але не завжди) повинні будуть

  • змінити свої стандарти бухгалтерського обліку на МСБО
 • Фінансова інформація, що надається інвесторам

  • Має бути порівняною як
   • з останніми даними, що надавались
   • так і з тими, що будуть надаватись на постійній основі


(2007-2009+2010  2009-2011+2012)

 • (2007-2009+2010  2009-2011+2012)

 • Проспект емісії (та лістинг) у 2012 році

  • разом з опублікованими фінансовими звітами за:
   • 2009, 2010, 2011
 • Необхідно буде застосовувати МСБО з 1 січня 2012 року

  • наступний фінансовий звіт буде за 2012 рік
   • та буде опублікований у 2013 році


Перескладена (адаптована) фінансова інформація

 • Перескладена (адаптована) фінансова інформація

  • повинна бути підтверджена аудиторами
 • Від емітента не вимагається перескладання за 2009 рік

  • Якщо буде прийнято рішення не перескладати за 2009 рік
   • можна затвердити формат відображення за 3 роки
   • який надає можливість порівнювати інформацію та буде безперервним у часі
 • Проміжний (2010 рік) використовується як перехід для відображення

  • якщо формати звітів є достатніми для порівняння
 • Якщо це не так

  • Сторінки звіту, що складений відповідно до попередніх GAAP мають бути виокремлені
На одних і тих Загальних Зборах :

 • На одних і тих Загальних Зборах :

  • Рішення про намір отримати доступ
  • та
  • Рішення про застосування МСБО
    • для консолідованої звітності
    • та
    • для річної звітності
   • з найближчого фінансового року
    • за який ще не було публікацій
 • Це надає можливість використовувати МСБО

  • для історичної фінансової інформації


Посилаючись на приклад:

 • Посилаючись на приклад:

 • Чи вважається емітент таким, що застосовує стандарти вперше

  • для фінансових звітів за 2011 рік
   • як перескладання за МСБО/МСФЗ
    • відповідно до Правила перескладання в пункті 20.1 (809/2004)
  • або
  • для фінансових звітів за 2012 рік
   • застосування Регламенту 1606/2002


Першими фінансовим звітами суб'єкта господарювання, складеними за МСФЗ

 • Першими фінансовим звітами суб'єкта господарювання, складеними за МСФЗ

  • є перші річні фінансові звіти,
   • в яких особа застосовує МСФЗ
   • та надає чітке та беззастережне твердження
    • у цих фінансових звітах
   • про те, що вони складені відповідно до МСФЗ
 • МСФЗ 1 не застосовуються у випадку, коли, наприклад,

  • особа припиняє надавати фінансові звіти
   • відповідно до національних стандартів
  • надаючи їх раніше
   • так само як і інший пакет фінансових звітів
   • що містить чітке та беззастережне твердження
    • про те, що вони складені відповідно до МСФЗ


Коли емітент повинен подати

 • Коли емітент повинен подати

   • фінансові звіти, перевірені аудиторами
   • перескладені за МСБО/МСФЗ
  • за останні два роки у його проспекті емісії
  • він повинен застосувати МСФЗ 1 в останньому представленому році
 • Посилаючись на приклад:

  • МСФЗ 1 застосується для фінансових звітів за 2011 рік
   • перескладені за МСФЗ
  • Звіти за 2010 рік мають бути перескладені за МСБО/МСФЗ
   • для порівняння


МСФЗ 1:

 • МСФЗ 1:

 • Фінансова звітність у відповідності з МСФЗ

   • вважається першим застосуванням МСФЗ, наприклад, якщо суб'єкт господарювання :
  • Склав фінансові звіти у відповідності з МСФЗ
   • тільки для внутрішнього використання
   • не роблячи їх доступними для власників суб'єкта господарювання та інших зовнішніх користувачів
 • Є не першим застосуванням МСФЗ

  • якщо попередні звіти були доступні (вони були першими)


Проспект емісії випущений 2010 році

 • Проспект емісії випущений 2010 році

  • Звіти у проспекті емісії за 2007, 2008, 2009 роки
 • Попередньо, з 2005 року

  • Встановлені звіти відповідно до Польських стандартів бухгалтерського обліку
  • та додатково – відповідно до МСБО та перевірені аудиторами
   • доступні для всіх акціонерів у офісі емітента
   • ключова інформація представлена на веб-сайті
  • МСФЗ 1 було застосовано до звітів за 2005 рік – вони стали першими звітами
 • Березень 2010 року – рішення про використання МСБО у 2009 році

  • Але якщо це не перша звітність відповідно до МСБО
 • МСФЗ 1 не потрібен – за 2007, 2008, 2009 роки

Схожі:

Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент роботи пункту тестування (далі Регламент) визначає порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі зовнішнє оцінювання) в пунктах тестування
Регламент роботи пункту тестування (далі Регламент) визначає порядок проведення
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconКомплексна програма «Здоров‘я нації» на 2002-2011 роки затверджена рішенням 4 сесії 4-го скликання Первомайської міської ради 15 серпня 2002 року
Міська міжгалузева комплексна програма «Здоров‘я нації» на 2002-2011 роки затверджена рішенням 4 сесії 4-го скликання Первомайської...
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconГолландець Віллем Янсзон 1606 р

Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу
...
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу
...
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconЛуіс де Торрєс 1606 р Англієць Джордж Басс

Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconЗакон про харчові продукти Постанова 178/2002 І створення Європейського управління безпеки харчових продуктів (efsa)
Загальний закон про харчові продукти Постанова 178/2002 І створення Європейського управління безпеки харчових продуктів (efsa)
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради icon2 Голову ради з тб/віл призначає голова Ради міністрів ар крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
Цей регламент встановлює порядок організації діяльності Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської...
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconTnm класифікація 2002 tnm класифікація 2002
Та пухлина обмежена уротелієм, екзофітна частина папілярної структури і не проростає lamina propria детрузора
Регламент (ЄC) No 1606/2002 Регламент (ЄC) No 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради iconНаселення – 000 (2002) Населення – 000 (2002)
Неспроможність (обмежені спроможності) омс в організації чи наданні тих чи інших послуг

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка