Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни)


НазваДержавна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни)
Дата конвертації02.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ДНТБ України) – всеукраїнська бібліотека загальнодержавного значення, входить до бібліотечної системи України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України.

 • На сьогоднішній день ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави. Враховуючи важливість для суспільства бібліотечно-інформаційних ресурсів, які накопичувались протягом десятиліть, високі показники роботи, що виконується фахівцями бібліотеки, а також активну та професійну науково-методичну діяльність в системі бібліотек України та мережі науково-технічних бібліотек ДНТБ України включено до переліку установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість.


 • ДНТБ України сучасна

 • Одна з найбільших бібліотек країни з унікальним. багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон примірників документальних джерел інформації В ньому представлені: найбільший фонд патентних документів в Україні, унікальні фонди промислової та нормативно-технічної документації, дисертацій, звітів про НДДКР, депонованих наукових робіт, фонд вітчизняних та зарубіжних книг та періодичних видань науково-технічного спрямування.

 • Державний галузевий центр міжбібліотечного абонемента (МБА) з техніки.

 • Державний депозитарій науково-технічної літератури та документації.

 • Державний центр депонування наукових робіт з усіх галузей науки і техніки.

 • Міжвідомчий науково-методичний центр мережі науково-технічних бібліотек (НТБ) України.Фонды

 • ФондыЩорічний портрет роботи бібліотеки:

 • Щорічний портрет роботи бібліотеки:

 • 16,3 тис. індивідуальних користувачів (10% наукових працівників, 18,3% - інженерно-технічних працівників; 7,9% - працівників комерційних структур; 55,3% - аспірантів, студентів та інш.);

 • 5,5 тис. підприємств і організацій України (48,6% - промислових підприємств, 18,2% - проектних та науково-дослідних інститутів, 8,3% - учбових закладів, 7,8% - підприємств малого та середнього бізнесу та інш.);

 • 51,2 тис. користувачів web-сайту ДНТБ України;

 • надає в користування в усіх режимах обслуговування 3807,2 тис. примірників науково-технічної літератури та документів, в тому числі понад 0,5 млн. сторінок копій;

 • виконує 114 тис. довідок (по каталогу, бібліографічних, тематичних, адресних, методичних, з питань депонування наукових робіт тощо);

 • з метою широкого та різнобічного інформування громадськості про свою діяльність, популяризації фондів, інформаційних продуктів, послуг приймає участь у міжнародних та спеціалізованих виставках; проводить конференції, презентації, дні інформації, “круглі столи”, тематичні виставки літератури, виставки нових надходжень у фонд бібліотеки тощо.Патентний фонд

 • Найбільший в Україні фонд патентних документів налічує 17,8 млн. примірників з 80 країн світу, 5 міжнародних організацій (ВОІВ, ЄПВ, ЄАПВ, АРІРО, ОАРІ), провідних інформаційних фірм (англійської інформаційної фірми “Derwent” та видань ВНДІПІ Роспатенту) на різних носіях інформації. Для широкого кола зацікавлених осіб фахівці відділу патентної документації здійснюють доступ до патентних баз даних через мережу Інтернет.

 • Патентний фонд бібліотеки складається з:

 • Описів до охоронних документів на об’єкти промислової власності;

 • Офіційних бюлетенів та реферативних видань патентних відомств;

 • Репродукційних реферативних та бібліографічних видань ВНДІПІ/ІНІЦ (Росія) за матеріалами зарубіжних патентних відомств;

 • Міжнародних та національних класифікацій об'єктів промислової власності;

 • Систематичних, нумераційних та іменних покажчиків до вітчизняних та зарубіжних патентів;

 • Патентно-правової літератури, нормативно-методичних та довідкових видань з питань інтелектуальної власності.Фонд нормативно-технічних документів

 • Налічує майже 374 тис. примірників нормативно-технічних документів (НТД).

 • Основна частина це:

 • державні стандарти України та міжнародні (регіональні) стандарти;

 • нормативні документи в галузі будівництва та архітектури (ДБН, СниП та інш.);

 • нормативно-технічні документи галузевих міністерств та відомств, науково-технічних об'єднань (ГКД, ДСП, ГНД та інш.);

 • інформаційні та довідкові видання з питань стандартизації, метрології, сертифікації.

 • Мета створення фонду НТД – зробити нормативні документи максимально доступними для широких кіл користувачів, забезпечити суб’єктів господарської діяльності, науково-технічних об’єднань, окремих громадян різнобічною, актуалізованою інформацією щодо нормативних документів.

 • Досягненню мети сприяє:

 • Обов’язків примірник – 80% від нових нових надходжень до фонду;

 • Оперативна робота по актуалізації стандартів – до нормативних документів щорічно вноситься майже 10 тис. відомостей щодо чинності документів, наявності змін, поправок та іншої інформації;

 • Нумераційний та алфавітно-предметний каталоги нормативних документів – майже 1 млн. бібліографічних карток.Фонд промислових документів

 • 630 тис. примірників галузевих та номенклатурних каталогів України та провідних зарубіжних фірм, оглядів діяльності фірм, їх виробничих програм, проспектів та каталогів на обладнання та технологічні лінії, фірмових документів, прейскурантів, каталогів-довідників.

 • Ці видання належать до найбільш оперативних джерел інформації та містять систематизований перелік продукції, відомості про вироби, що рекомендовані до серійного виробництва, а також про такі, що знімаються з виробництва, відомості про зміни в технічних параметрах, технічні характеристики, забезпечують достовірність та повноту інформації.Фонд неопублікованих документів

 • Включає понад 1 млн. примірників звітної документації з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), захищених кандидатських і докторських дисертацій, перекладів, авторефератів, депонованих наукових робіт (ДНР) з усіх галузей знань на традиційних та сучасних носіях інформації. Фонд звітів про НДДКР та захищених дисертацій до 1992р. є дублем фонду ВНТІ Центру (Москва) і зберігається на мікрофішах. Фонд авторефератів з усіх галузей знань формується з 1992 року, фонд депонованих наукових робіт - з 1973 року тільки по Україні.Фонд науково-технічної літератури

 • Налічує понад 1,1 млн. примірників та тематично охоплює майже всі галузі науки, техніки, економіки (фізико-математичні науки, хімію та хімічну технологію, енергетику, машинобудування, металургію, інформатику, гірничу справу, легку, харчову, деревообробну промисловості, економіку, політику та інші. У фонді зберігаються:

 • моновидання, полівидання;

 • наукові збірники;

 • тези доповідей, матеріали наукових конференцій;

 • неперіодичні серіальні продовжувані видання;

 • видання органів НТІ;

 • вітчизняні і зарубіжні книги, періодичні;

 • довідково-інформаційні видання.

 • На паперовому та на мікроносіях понад 3500 назв періодичних наукових і науково-технічних видань, за цільовим призначенням це - офіційні, наукові, науково-популярні, науково-виробничі, навчальні, громадсько-політичні, довідково-словникові, рекламні.Фонд довідково-бібліографічних та інформаційних видань

 • Фонд нараховує 107,5 тис. примірників. Основу складають реферативні журнали та збірники ВІНІТІ за 40років, бібліографічні покажчики та реферативні журнали Інституту наукової інформації з суспільних наук ИНИОН Россия за 20 років, бібліографічні покажчики та реферативні журнали Всеросійського науково-дослідного інституту патентної інформації (ВНДІПІ) за 30 років, літописи книг, журнальні, газетні статті та автореферати дисертацій за 10 років, галузеві довідково-бібліографічні видання, бази даних на електронних носіях.Депозитарний фонд

 • Зберігання депозитарного фонду бібліотеки здійснюється у відповідності з тематикою та видами документів, що регламентується “Єдиним профілем комплектування маловживаних документів бібліотек депозитаріїв України". Фонд налічує біля 18 млн. прим. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, книг, періодичних видань, дисертацій, звітів про ДКР та НДР, депонованих рукописів.

 • Серед вітчизняних та зарубіжних словниково-довідкових видань минулого та сьогодення є багато цінних видань, зокрема, “Промышленность и техника: Энциклопедия промышленных знаний”, 1904 р. видання; Larousse du XX siecle. En 6 volumes. Publie’sous la direction de Paul Auge. Paris, 1928-1933; Mc Graw-Hill Encyclopedia of Science & Technology: An international Reference work in twenty volumes including an index, 1960-1987, "Машиноведение.Энциклопедия в 40 томах", 2001р та інші.Довідково-пошуковий апарат

 • Нові надходження до фондів бібліотеки своєчасно проходять наукову та технічну обробку.

 • Через систему каталогів та картотек для користувачів розкривається зміст фондів ДНТБ України. Довідково-пошуковий апарат (ДПА) дає можливість здійснювати різні види пошуку: алфавітний, систематичний, нумераційний, предметний. На web-сайті бібліотеки представлений електронний каталог (ЕК).

 • Електронний каталог бібліотеки створюється з 2002 року. На сьогоднішній день він складається з 89050 записів. До ЕК та баз даних ЕК вводяться бібліографічні описи практично всіх нових надходжень монографій, авторефератів дисертацій та журналів. Здійснюється також поточна реєстрація надходжень всіх номерів журналів, а також нових надходжень нормативно-технічних документів. Використання ЕК дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.Схожі:

Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconДержавна науково-технічна бібліотека України Впровадження системи автоматизації бібліотек ірбіс в Державній
Економіка. Фінанси Паливно-енергетичний комплекс. Енергетика. Електротехніка Екологія. Водопостачання та водоочистка
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconЛекція 2 державна система науково-технічної інформації
Книжкова палата України, Український інститут науково-технічної та економічної інформації (Укрінтеі), Національна бібліотека України...
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconТарасов Дмитро, Андрухів Андрій Науково-технічна бібліотека
Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету Львівська політехніка
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconІнформація про наукову і науково-технічну діяльність у 2011 році Узагальнена інформація про наукову і науково-технічну діяльність у 2011 році Визначні результати фундаментальних досліджень
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами нан та галузевих академій наук України
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconНаціональна Парламентська бібліотека України Національна Парламентська бібліотека України
...
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconХарківська державна академія фізичної культури підсумки наукової діяльності академії
У 2011 році науково-дослідна робота згідно з Тематичним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconДніпропетровська обласна науково-медична бібліотека
Держава приділяє пильну увагу проблемі зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення україни
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconДержавна підсумкова атестація Державна підсумкова атестація
Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 №94 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 за №151/14842,...
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconДержавна підсумкова атестація Державна підсумкова атестація
Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 №94 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 за №151/14842,...
Державна науково-технічна бібліотека україни ( днтб україни) iconРозпорядження Президії нан україни №113 від 29. 03. 2008р
Об`єктом автоматизації є відділ міжнародних зв’язків Президії нан україни, який здійснює науково-організаційну роботу в галузі науково-міжнародного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка