“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н


Назва“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н
Дата конвертації09.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


“Людський капітал”

Виконала роботу:студентка групи УП-871 Горяча К.В.

Керівник роботи Ракова Л.Н.

Метою курсової роботи є дослідження людського капіталу та його розвитку.

Для досягнення даної мети потрібно було виконати такі завдання:
 • - теоретико-методологічні основи дослідження та визначення людського капіталу;

 • -аналіз формування людського капіталу в умовах побудови ринкової економіки в Україні.

 • - розробка ефективних стратег управлінням людським капіталом.РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічн основи дослідження та визначення людського капіталу

1.1.Методологічн основи концепції людського капіталу 1.2 Концепції людського капіталу

1.3. Основні підходи до формування людського капіталу

РОЗДІЛ 2 Аналіз формування людського капіталу в умовах побудови ринкової економіки в Україні

2.1. Дослідження інвестицій в людський капітал в сучасній Україні. Основні показники ефективності

2.2. Харатеристика інвестицій в людський капітал на прикладі Республіки Таджикистан

2.3. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту

2.4.Основні методики оцінки людського капіталу

РОЗДІЛ 3 Розробка ефективних стратег управління людським капіталом

3.1.Адаптація досвіду щодо розвитку людського капіталу

3.2. Шляхи вирішення формування людського капіталу в сучасній економіці

3.3.Впровадження методів оцінки економічної ефективності інвестування в людський капітал

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи дослідження та визначення людського капіталу • Людський капітал-економічна категорія, що представляє собою сукупність творчих здібностей, особистих якостей і мотивації індивідів, що перебувають у їхній власності, що накопичують за рахунок інвестицій, використовуваних у національному господарстві протягом певного періоду часу з метою одержання ними майбутнього доходу й сприяючого росту національного багатства.Складові людського капіталуДо витрат на виробництво людського капіталу (до інвестицій у людський капітал) відносяться:

1) прямі витрати, в тому числі плата за навчання та інші витрати на освіту, зміну місця проживання і роботи; 2) втрачених доходів, що є елементом альтернативних витрат, оскільки отримання освіти, зміна місця проживання та роботи пов'язані з втратою доходів; 3) моральну шкоду, оскільки отримання освіти є важким і часто неприємним заняттям, пошук роботи стомлює і виснажує нервову систему, а міграція призводить до втрати старих друзів і знайомих.

фактори, що перешкоджають формуванню людського капіталу в перехідній економіці:

 • – недостатнє інвестування в людський капітал обумовило зниження людського ресурсного потенціалу. За 1990-2000рр. Україна опустилася з 45-ї до 80-ї позиції серед 173 країн за шкалою людського розвитку;

 • – зменшення трудових ресурсів відбувається на фоні скорочення економічної активності населення, що спричинено кризовими явищами в економіці, невиваженими процесами роздержавлення і приватизації державних підприємств;

 • – неадекватна поведінка держави, підприємств і населення щодо нарощення людського капіталу, через фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, зайнятості населення;

 • – обмежені можливості використання механізмів і фінансових інструментів стимулювання інвестицій в людський капітал.РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІІнвестиції в людський капітал — це джерело економічного зростання, не менш важливе, ніж капіталовкладення в матеріально-речові фактори виробництва та землю.

Інвестиції в людський капітал — це джерело економічного зростання, не менш важливе, ніж капіталовкладення в матеріально-речові фактори виробництва та землю.

Процес визначення економічної ефективності перетворення включає три послідовні етапи: -визначення структури витрат та їх вартісна оцінка; -визначення структури вигод та їх вартісна оцінка; -зіставлення приведених до одного моменту часу обчислених величин витрат і вигод.

 • Процес визначення економічної ефективності перетворення включає три послідовні етапи: -визначення структури витрат та їх вартісна оцінка; -визначення структури вигод та їх вартісна оцінка; -зіставлення приведених до одного моменту часу обчислених величин витрат і вигод.оцінки витрат на освіту :

Прямі матеріальні витрати (витрати, що здійснюються майбутнім власником людського капіталу або іншим інвестором (державою, підприємством, сім'єю): -Плата за навчання. -Витрати на підручники, послуги бібліотеки, копіювання, канцтовари тощо. -Витрати, пов'язані зі зміною місця проживання (вартість житла, транспортні витрати, збільшення витрат на харчування в зв'язку з відокремленістю від сім'ї тощо). -Втрачені заробітки.

Моральні втрати:

-Втрата вільного часу — одного з найважливіших благ для людини.

Очікувана віддача від інвестицій в освіту

-вищий рівень заробітків протягом життя. -більша можливість брати участь у прибутках компанії. -більша можливість отримувати персоніфіковані умови оплати праці, різноманітні пільги, премії, надбавки тощо. -більша можливість отримати пенсійне, медичне страхування за рахунок підприємства.

РОЗДІЛ 3.РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ • Інвестиції в людський капітал приносять найбільшу віддачу. Існує пряма залежність між рівнем освіти та рівнем ВВП. Один із засновників теорії людського капіталу Т. Шульц довів, що в економіці США дохід від інвестицій у людський капітал більше, ніж у фізичний.

 • Світовий банк, на прикладі обстеження 192 країн, прийшов до висновку, що тільки 16% економічного зростання в країнах з перехідною економікою обумовлені фізичним капіталом, 20% - природним капіталом, а 64% - людським і соціальним капіталом.основні завдання держави щодо вирішення проблем формування людського капіталу:

 • - систематизувати погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на зміст людського капіталу в вищу професійну освіту;

 • -виявити його специфічні риси людського капіталу в вищу професійну освіту;

 • -проаналізувати структурну динаміку відтворення людського капіталу в системі вищої професійної освіти;

 • - проаналізувати державне регулювання інвестицій в людський капітал;

 • -виявити взаємозв'язок рівня освіти та якості економічного зростання в системі показників національного господарства;

 • -визначити можливості здійснення державної економічної політики в залежності від темпів економічного зростання та рівня освіти;

 • -визначити форми впливу вищої професійної освіти на економічне зростання в умовах нової економіки;

 • -провести аналіз державної фінансової політики у сфері вищої професійної освіти;

 • -визначити параметри та співвідношення бюджетного і позабюджетного фінансування вищої професійної освіти;

 • -визначити характер вирішення поставлених завдань на регіональному рівні.Основною формою інвестицій в людський капітал, який розуміється як сукупність якостей, властивостей і навичок людини, що дозволяють йому виступати в якості працівника, що створює якийсь продукт і отримує за це заробітну плату, є інвестиції в освіту.

 • Оцінка ефективності інвестицій можлива тільки на базі кількісного зіставлення витрат і вигод, однак далеко не всі види витрат і вигод можуть бути кількісно виражені. Тому економічна ефективність освіти визначається співвідношенням прямих грошових вигод (доходів), що припадають на освіту, і грошових витрат, пов'язаних з його придбанням.Висновки та пропозиціїВ умовах науково-технічної революції людський капітал є головним рушієм ВВП і національного багатства країни. Знання й навички, які визначають людський капітал, в умовах трансформації економічної і соціальної сфер стають домінуючим фактором досягнення економічного успіху як для окремих особистостей та підприємств, так і для країни в цілому.

 • Всебічно освічені, гнучкі, адаптивні робітники, які готові до продовження навчання на протязі всього життя є необхідним елементом реалізації економічних цілей освіти і країни в цілому.

 • Поліпшення індивідуального добробуту як неекономічної віддачі від освіти розглядається багатьма економістами основою підвищення заробітної плати на ринку праці та економічного зростання. • Перспективність освіти, її економічна ефективність та інвестиційний характер призводять до розробки програми постійного розвитку та удосконалення людського капіталу і на національному рівні, і на рівні окремих підприємств як запорука поліпшення економічного добробуту нації.спасибі за увагу !Схожі:

“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconМіграційна політика Виконала роботу студентка групи уп-871: Лутай К. С. Керівник роботи: Ракова Л. Н
Цілью даної роботи : є вивчення і освоєння всіх аспектів трудової міграції і міграційної політики
“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconРегіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871
Метою курсової роботи є дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України, механізмів їх регулювання та рекомендацій...
“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconВиконала: Виконала: Студентка 2 курсу 5 групи

“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconМедична і біологічна фізика Том1 Українська мова
Роботу виконала учениця II групи 11-а класу умл нму імені О. О. Богомольця Кутузова Катерина керівник: Лялько В.І
“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconВиконала: студентка-дипломниця І. В. Коваленко Керівник дипломної роботи: к б. н., доцент П. Г. Шевченко
Науково-біологічне обгрунтування переведення озера Люцимер Шацького національного природного парку в господарську зону і організація...
“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconВиконала студентка денної форми навчання
...
“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconІнтегрування дробові раціональних функцій Виконала студентка 7 групи 1 курсу Фадєєва Оксана План

“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconМіжнародна економіка. Економічні взаємодії країн (виконала Улютіна О. О. Студентка ІV курсу 6104 11 групи)

“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconРоботу виконала Роботу виконала
Сахно Оксана Григорівна, вчитель української мови та літератури Степанівської зош І-ІІ ступенів Драбівської районної ради
“Людський капітал” Виконала роботу: студентка групи уп-871 Горяча К. В. Керівник роботи Ракова Л. Н iconВиконала Студентка 6 курсу ІІ групи
Розроблення критеріїв виробництва екологічно-чистої продукції в умовах харчового виробництва

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка